YÖK'ten Açıklama! 667 Sayılı KHK ile Yerleşen Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri Ne Kadar?

Yükseköğretim Kurulu, resmi web sayfasında yayımladığı ilan duyurusu kapsamında 667 Sayılı KHK ile Yerleşen Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

YÖK'ten Açıklama! 667 Sayılı KHK ile Yerleşen Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri Ne Kadar?

Yükseköğretim Kurulu, 667 Sayılı KHK ile Yerleşen Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri hakkında çok uzun bir duyuru yayımladı. 

İşte o önemli duyuru ilanı;
''667 Sayılı KHK ile Yerleşen Öğrencilerin Öğrenim Ücretlerine İlişkin Açıklama (29.11.2016)
667 KHK uyarınca ÖSYM tarafından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim ücretlerine ilişkin açıklama;

667 KHK UYARINCA ÖSYM TARAFINDAN DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARINA YERLEŞTİRİLEREK KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN
ÖĞRENİM ÜCRETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
23/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Karar Sayılı
“Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 2 nci
maddesinin (1) inci fıkrasına istinaden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı
öğrencilerden diğer yükseköğretim kurumlarına merkezi yerleştirme sonucunda kayıt
yaptıranların 2016-2017 eğitim öğretim döneminde ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve
ödenmesine ilişkin süreçler hakkında gerekli açıklamalar aşağıda verilmiştir.
Buna göre, 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı
öğrencilerden,
1. ÖSYM tarafından yerleştirilenler, yerleştirildikleri yıla ait ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun özel koşul ve açıklamalar kısmında eğitim öğretim
ücreti ile ilgili burslandırmaya ve/veya sabit ödemeye ilişkin herhangi bir açıklama bulunmaması
durumunda 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde ödemiş oldukları öğrenim ücretlerine; TÜİK
tarafından yayınlanan Ağustos 2016 dönemi TÜFE artış oranının (% 8,05) uygulanması
sonucunda hesaplanan öğrenim ücretlerini kayıt yaptırdıkları yükseköğretim kurumlarına
ödeyeceklerdir.
2. Ödenecek ücretin tespitinde öğrencilerin 2015-2016 eğitim-öğretim yılına ait
ödemeleri; banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi ve ya pos cihazları tarafından üretilen
belgelerle kanıtlamaları şarttır.
3. Belgelerini ibraz edemeyenler ilgili yükseköğretim kurumlarının programlarına ait ekte
yer alan tablolarda gösterilen öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir.
4. 2016-2017 eğitim-öğretim döneminden sonraki dönemlerde öğrenim ücretlerinin
hesaplanmasında bir önceki yıl ödemiş oldukları ücrete o yılın TUİK tarafından yayınlanacak olan
Ağustos ayı TÜFE artış oranları uygulanacaktır.
5. 667 sayılı KHK ile Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden
ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin 2016-2017 eğitim öğretim yılı başlamadan kapatılan
üniversitenin sağlamış olduğu erken ödeme indirimlerinden faydalanmak amacıyla peşin olarak
ödemiş oldukları gelecek yıllara ait kayıt ücretlerini banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi ve ya
pos cihazları tarafından üretilen belgelerle kanıtlamaları durumunda bu öğrenciler ilgili akademik
yıl için ücret ödemeyeceklerdir.
6. 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz dönemi öğrenci kayıtlarının tamamlanmış olması
sebebi ile sadece bu döneme münhasır olmak üzere öğrenciler, Ekim Kasım ve Aralık aylarına ait
ilk üç taksitin tamamını en geç 20 Aralık 2016 tarihine kadar, kalan diğer 6 taksiti ise Ocak
ayından başlamak ve Haziran ayı dahil olmak üzere her ayın en geç 20’sine kadar ödeyeceklerdir. 
Bundan sonraki yıllarda ise öğrenim ücretleri Eylül ayından başlamak üzere 9 eşit taksitte ve her
ayın en geç 20’sine kadar ilgili yükseköğretim kurumunun belirleyeceği banka hesabına yatırmak
suretiyle ödenecektir.
7. 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapan
öğrencilerden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumu tarafından burslu olarak kabul edilenler bu
durumlarını belgelemeleri durumunda öğrenim ücretini 1 inci maddede belirtilen koşulları dikkate
alarak ödeyeceklerdir.
8. ÖSYS/DGS ile belirli oranlarda burs kazanarak yerleşen öğrencilerin yerleştirildikleri
yıla ait tercih kılavuzunda özel koşul ve açıklamalarda yer alan hususlardan sadece öğrenim
ücretine ilişkin hususlar uygulanacağından, burs, yurt, yemek gibi ilave destekler öğrencilere
verilmeyecektir.
9. Öğrenciler ödemeleri gereken öğrenim ücretlerine ilişkin bilgiyi kayıtlı oldukları
ve/veya özel öğrenci olarak eğitime devam ettikleri yükseköğretim kurumundan edinebilecektir.
10. 2016-2017 eğitim öğretim dönemi için kayıt tarihinden bu güne kadar olan zaman
içerisinde ödeme yapmış olan öğrenciler açısından tablolardaki tutarlara kıyasen fazla ya da eksik
ödeme durumlarına göre mahsup işlemi ya da ilave ücret alma yoluna gidilecektir.
11. Şehit ve gazi yakını ile engelli öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmeleri şartı ile
kapatılan vakıf yükseköğretim kurumundaki statüleri de esas alınarak ücret ödemeyeceklerdir.
12. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarından eğitim
öğretimlerini tamamlayarak mezun aşamasına gelmiş, ancak başarısızlıkları nedeniyle mezun
olamayan öğrencilerin derslere devam zorunlulukları bulunmadığı da dikkate alınarak bu
öğrenciler sadece başarısız olduğu derslere ilişkin sınavlara girerek mezuniyete hak etmeleri
durumunda; öğrencilerin kayıtlı oldukları programa ait öğrenim ücretinin AKTS kredisi başına
ödenecek tutarının (Program öğrenim ücreti TL/bir yıllık 60 AKTS) dersin toplam AKTS kredisi
ile çarpımı sonucunda hesaplanan miktarın yarısını her bir dersin sınavı için öğrenim ücreti olarak
ödeyeceklerdir.
13. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarından eğitim
öğretimlerini tamamlayarak mezun aşamasına gelmiş veya öğrenim süresinde mezun olamamış
öğrencilerden dönemde en fazla üç ders alması gereken öğrenciler; kayıtlı oldukları programa ait
öğrenim ücretinin AKTS kredisi başına ödenecek tutarının (Programın öğrenim ücreti TL/bir
yıllık 60 AKTS) kalan derslerin her birinin AKTS kredisi ile çarpımı sonucunda hesaplanan
miktarını öğrenim ücreti olarak ödeyeceklerdir.
14. Mezun aşamasına gelmiş veya öğrenim süresinde mezun olamamış öğrencilerden ilgili
dönemde üç dersten fazla ders alması gerekenler dönem ücretinin tamamını ödeyeceklerdir.
15. ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda bir yıllık hazırlık
eğitimi için bursluluk durumlarının iki yıl devam edeceğine ilişkin herhangi bir hüküm
bulunmayan öğrenciler bir yıllık hazırlık eğitimi sonrasında başarısız olmaları durumunda hazırlık
sınıfı eğitimini tekrar edeceği eğitim öğretim dönemi başında ilgili programa ait öğrenim ücretinin 
tamamını ödeyeceklerdir. Bu öğrenciler hazırlık sınıfı eğitimini başararak ön lisans veya lisans
eğitimine başladıklarında bursluluk durumları devam edecektir.
16. Öğrenciler yerleştirildiği yükseköğretim kurumu dışında başka bir yükseköğretim
kurumunda özel öğrenci statüsünde eğitime devam etmeleri durumunda da eğitim-öğretim
ücretini yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna ödeyeceklerdir.
17. Yerleştirme sonrasında veya özel öğrencilik sürecinde öğrenciler, başarısızlıktan değil,
intibaktan kaynaklanan 1 yıllık süre uzatımı olması durumunda bu süre içinde eğitim-öğretim
ücreti ödemeyecektir.
18. Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin, mezun oluncaya kadar
vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam
edecekleri her ne kadar 667 sayılı KHK’a göre hüküm altına alınmış olsa da bu öğrencilerin
Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda belirtilen süreler sonunda mezun olamamaları
halinde programa ait öğrenim ücretinin tamamını ödeyeceklerdir.
19. Türkçe eğitim-öğretim yapan programdan, öğrencinin kendi isteği ile yabancı dilde
eğitim yapan programa geçiş yapması halinde hazırlık sınıfı için, kapatılan vakıf yükseköğretim
kurumunda ilgili programa ait öğrenim ücretinin tamamının ödeyecektir.
20. 667 sayılı KHK ile kapatılan üniversitelerin tıp fakültelerinde beşinci yılını
tamamlayıp altıncı yılına geçen öğrencilere intörn eğitimleri döneminde yaptıkları uygulama
çalışmaları karşılığında ücret ödemeleri yerleştirildikleri üniversite tarafından, özel öğrenci
statüsünde eğitim gören öğrencilerin için ise eğitim öğretim hizmetini veren üniversite tarafından
yapılacaktır.
21. Merkezi yerleştirme sonucunda çift anadal eğitimine devam edenler öğrenciler
a) Anadal eğitimine devam ettiği süre boyunca anadal eğitimine ilişkin ödemesi gereken
öğretim ücretini ödeyecekler, çift anadal dersleri için ayrıca öğrenim ücreti ödemeyecekler,
b) Anadal programından programın öğrenim süresinde mezun olan ve sadece çift anadal
eğitimine devam eden öğrencilerin bursluluk durumu 1 yıl daha devam edecek, bir yıldan sonra
ücretli öğrenciler gibi devam ettikleri çift anadal eğitimindeki dersler için anadal eğitimi için
belirlenen usul ve esaslara göre öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.
Kamuoyuna duyurulur.''

30 Kas 2016 - 14:08 - Eğitim


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?