Sayıştay Önlisans Mezunu Şoför ve Büro Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerine engelli ve eski hükümlü işçi alınacağı açıklandı. Yayınlanan ilanda "Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Sürekli İşçi Alım Çizelgesinde gösterilen kadrolara engelli ve eski hükümlü işçi alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Haber albümü için resme tıklayın

A- GENEL ŞARTLAR

1. Engelli ve Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan adaylar hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi;

• Türk Vatandaşı olmak,

• Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak,

• Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

şartlarını taşımak.

2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar,
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

3. Kamu Kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan şartları taşımak.

4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

6. Sürekli İşçi Alım Çizelgesinde yer alan kadrolardaki talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacağından, ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet

etmek.

7. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS/EKPSS sınavına girmiş olmak.

8. 2018 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)’de başarılı olmak ya da Kamu Karum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “İşe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

9. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR:

1. Adayların Sürekli İşçi Alım Çizelgesinde yer alan kadrolardan sadece birine başvurması,

2. Adayların Sürekli İşçi Alım Çizelgesi ve eklerinde başvuru yaptıkları işçi kadrosu için belirtilen şartları taşıması,

3. Engelli kadrosuna başvuran adayların “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”nun (en az %40 oranında) bulunması,

4. Eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adayların; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentlerinde yer aldığı şekilde durumlarım belgelendirmesi,

gerekmektedir.

C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ :

1. Başvurular, İŞKUR internet sitesinden 08 - 12 TEMMUZ 2019 tarihleri arasında İŞKUR Ankara İl Müdürlüğüne şahsen veya www.işkur.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapılacaktır.

D- SÖZLÜ SINAV, YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI :

1. İŞKUR tarafından Sayıştay Başkanlığına gönderilen nihai listede asıl olarak belirlenen adaylar, Sayıştay Başkanlığı tarafından sözlü sınava alınacaktır.

2. Adaylar sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden; genel kültür ve genel yetenek seviyeleri ile iletişim becerileri üzerinden toplamda 50 puan ve başvurdukları kadroya ilişkin mesleki bilgi ve becerileri, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak da toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. Ayrıca şoför pozisyonu için uygulama sınavı da yapılacaktır.

3. Sözlü ve uygulama sınavına girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sözlü sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

4. Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlamak üzere Sürekli İşçi Alım Çizelgesinde ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve yeterli sayıda yedek aday belirlenecektir.

5. Atama için niteliklere sahip olmayan adaylar ile gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

6. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan ve atama şartlarını taşımadığından göreve başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

7. Ataması yapılan işçiler için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş Sözleşmesi Sayıştay Başkanlığı tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilebilecektir.

8. Sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Sayıştay Başkanlığı (www.sayistay.gov.tr) internet sitesinde ilgililere duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

SÖZLÜ SINAV İÇİN MÜRACAAT EDENLERDEN İSTENEN BELGELER :

1.2018 Yılı KPSS/EKPSS sonuç belgesi,

2. Nüfus Cüzdan fotokopisi,

3. Diploma aslı veya fotokopisi,

4. Engelli Sağlık Kurulu Raporu (Engelliler için ),

5. Eski Hükümlü Belgesi (Eski Hükümlüler için),

6. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar için durumlarını gösterir sağlık raporu ve belgeler.

İLETİŞİM BİLGİLERİ :

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI BİRİM BAŞKANLIĞI

İŞÇİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İnönü Bulvarı No:45 06520 Balgat Çankaya/ANKARA

0(312) 295 4132 - 0(312) 295 4203

Çağrı Merkezi Elemanı
Personel Kriterleri

1. Görevini yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık problemi olmamalıdır.

2. Telefonda akıcı ve etkin konuşabilmeli, diksiyonu düzgün olmalıdır

3. Uzun süreli çalışma konusunda engeli bulunmamalıdır

4. Bilgisayar kullanabilmeli ve Office programlarına hakim olmalıdır

5. Vardiya çalışma planı çerçevesinde çalışabilmelidir

6. Tercihen bir yıl çağrı merkezi tecrübesi olması

Ek 2

Yazılım Mühendisi
Personel Kriterleri

1. Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

2. İş Tecrübesi: Tercihen yazılım geliştirme konusunda en az üç (3) yıl çalışmış olmak

3. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

4. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyimli ve en az bir kurumsal projede görev almış olmak

5. Object-oriented programming kavramlarına ve mantığına hâkim olmak

6. NET Framework 4 ve üstü, ASP.NET, C#.NET, IIS 8.0, ASP.NET MVC teknolojilerine hâkim olmak ve projelerde kullanmış olmak

7. Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Javascript, JQuery) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

8. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi sahibi olmak

9. XML Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilerle ilgili bilgi sahibi olmak

10. LINQ ve Entity Framework konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak

11. Transact-SQL bilgisine sahip olmak

12. MS SQL Server veri tabanı sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

13. Yazılım yaşam döngüsü (ISO/IEC 12207) ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak

14. Tercihen; MCPD veya MCSD (Web Applications) sertifikasına sahip olmak

15. Tercihen; CEH sertifikasına sahip olmak

16. Tercihen; ISO 27001,Cobit standartları konusunda bilgi sahibi olmak

17. Tercihen; TFS kullanımında deneyim sahibi olmak

18. Tercihen; UML ve ER diyagramları hazırlama deneyimi olmak

EK 3

Sistem Uzmanı
Personel Kriterleri

1. Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği veya Matematik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

2. İş Tecrübesi: Tercihen, aşağıda belirtilen konularda bir bilgi işlem merkezinde en az bir (1) yıl çalışmış olmak:

a) MS Windows Server 2008, 2012, 2016 işletim sistemlerinin kurulum, yapılandırma, güncelleme ve yönetim süreçlerinde rol almak, ortaya çıkabilecek problemlerin tespit edilmesini ve çözülmesini sağlamak,

b) Microsoft Exchange 2010-2013-2016 ve Microsoft Active Directory altyapısının kurulum, yapılandırma, güncelleme ve yönetim süreçlerinde rol almak, ortaya çıkabilecek problemlerin tespit edilmesini ve çözülmesini sağlamak,

3. Microsoft System Center, Microsoft WSUS Server, DNS, DHCP, File Server ve benzeri Microsoft Sunucu ürünleri ve servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

4. VMware ESXi sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak

5. HS(Internet Information Services) yönetimi ve kurulumu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

6. Temel ağ(Network) ve güvenlik bilgisine sahip olmak

7. Tercihen Powershell scripting konusunda üst düzey deneyim sahibi olmak,

8. Tercihen System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations Manager (SCOM) hakkında kurumsal ölçeklerde deneyimli olmak,

9. Tercihen System Center Orchestrator konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Tercihen MCSE/MCITP/ sertifikalarından birine sahip olmak

11. Tercihen; veri depolama, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek

12. Tercihen; yedekleme altyapıları konusunda bilgi ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında tecrübe sahibi olmak

13. Tercihen; Cluster, Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

EK 4

Sistem ve Ağ Uzmanı
Personel Kriterleri

1. Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği veya Matematik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

2. İş Tecrübesi: Tercihen, Omurga, kenar ağ anahtarı, Antivirüs, Antispam, İçerik Filtreleme, URL Filtreleme, Güvenlik Duvarı gibi cihazlar ve ağ yönetimi konularında bir bilgi işlem merkezinde en az bir (1) yıl çalışmış olmak, bu konularda ortaya çıkabilecek problemlerin tespit edilmesini ve
çözülmesini sağlamış olmak

3. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri (NAC) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

4. Ağ yönetim yazılımları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

5. Anahtarlama cihazları ve yönlendirici konfigürasyonları konularında bilgi sahibi olmak

6. Saldırı tespit/engelleme sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak

7. Load balancer cihazı yönetiminde bilgi sahibi olmak

8. Ağ trafiğini ve logları analiz edebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmak

9. Bilgi Güvenliği Süreçleri, İş Sürekliliği, Risk Yönetimi, Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak

10. Kurumsal log yönetimi yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak

11. Tercihen CCNA (Cisco Certified Network Associate) sertifikasına sahip olmak,

12. Tercihen ISO 27001, COBIT vb. Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak

13. Tercihen; Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/Licensed Penetration Tester veya Certified Penetration Testing Engineer (CPTE) sertifikalarından en az birine sahip olmak

14. Tercihen; Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

08 Tem 2019 - 20:27 - Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

01

Nagi - Gençlik ve spor bakanlığının iş kur üzerinden sürekli işçi alımı sonuçları dün gece kazanırlar yayınlandı. Buda benim size bi jestim olsun bilginiz yok büyük ihtimalle

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Temmuz 20:27Anket KYK Borçları Silinsin Mi?