KKTC'ye 20 öğretmen atanacak

T.

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı : 39930676/125.05/376222505/09/2014
Konu: Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı

GENELGE

2014/18

İlgi:a) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 02/09/2014 tarih ve 93 sayılı kararı,

b)03 Temmuz 2003 tarih ve 25157 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2014-2015 eğitim öğretim yılı ve sonraki yıllar için T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği nezdinde Hala Sultan İlahiyat Kolejine sınav yoluyla öğretmen seçilmesi, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun ilgi (a) kararı ile uygun görülmüştür.

Seçme ve görevlendirme ile ilgili esas ve usuller Genelge ekinde açıklanmakta olup Genelgenin illerinde görevli öğretmenlere zamanında imza karşılığı duyurulmasını ve işlemlerde gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.

Yusuf TEKİN Bakan a. Müsteşar

I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE 2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VE SONRAKİ YILLAR İÇİN İMAM-HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ BRANŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN SEÇİMİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

1.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ve sonraki yıllar için T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği nezdinde sınavlar yoluyla İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri branşında 20 (yirmi) öğretmen seçilecektir.

2.Sınava Katılacak Öğretmenlerde Aranacak Şartlar

a)T.C. vatandaşı olmak,

b)Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 (beş) yıl hizmeti bulunup 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Milli Eğitim Bakanlığrna bağlı Devlet okulları ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında eğitim - öğretim hizmetleri sınıfında fiilen çalışıyor olmak, 1

c)Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,

ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d)Son 10 yılda uyarma ve kınama cezaları dışında, affa uğrayanlar hariç disiplin cezası almamış olmak,

e)Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

f)En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

g)Görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya engeli bulunmamak,

h)Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak,

i)03 Temmuz 2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/ 5753 sayılı

Bakanlar Kumlu Kararımın 9'uncu maddesinin (a) ve (d) bentleri dışında, bu maddede belirtilen diğer bir nedenle yurt içi görevine döndürülmemiş olmak,

j) Yurt dışında görevlendirilmesine engel bir hali bulunmamak, 2

k) Daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanların ikinci kez (hangi görevle olursa olsun) görevlendirilehilmeleri için, önceki yurt dışı görevlerini başarılı olarak

Hizmet yılı hesaplamalarında hizmet cetveli esas alınacak, hizmet cetvelinde yer almayan hususlarda sorumluluk başvuru sahihine ait olacaktır. Aylıksız izin, hastalık izni, istifa vb. şeklinde hizmete ara verilmesi halinde bu süreler ile askerlikte, vekil öğretmenlikte ve sözleşmeli statüsünde geçirilen süreler hizmet yılına dahil edilmeyecektir.

İlgili makamlarca yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelere göre değerlendirilecektir.(S> Daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanlardan, görev süresini tamamlayanlar ile kendi isteği üzerine yurt içi görevine döndürülenler dışında herhangi bir nedenle yurt içi görevine döndürülenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

tamamlamış ve yurt içi görevine başlamalarından itibaren sınav başvurusunun son günü itibariyle en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,3

1) Yapılacak sınavda başarılı olmak.

3.Sınav başvuru şartlarını taşıyan adaylar, Ek 2'de sunulan başvuru formunu doldurarak, okul/ kurum müdürlüklerine onaylatacak ve 08-.12 Evliil 2014 tarihleri arasında kadrolarının bulunduğu İl Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

4.Başvuru Sırasında Plastik Dosyada Bir Düzen İçerisinde Teslim Edilecek Belgeler

a)Başvuru formu (Ek-2),

b)Hizmet cetveli,

c)En son mezun olduğu okula ait lisans diploması ya da çıkış belgesinin onaylı fotokopisi,

d)Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,

e)Nüfus cüzdanının fotokopisi (4 Adet),

f)Varsa bilimsel çalışmaları ve yayımlanmış eserleri,

g)Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (4 Adet asıl belge teslim edilecek

olup fotokopi ile çoğaltılmayacaktır. Okul/ kurum müdürlüklerince onaylanacaktır.)

h)Adli Sicil ve Sabıka Kayıt Belgesi (4 Adet),

Başvuru formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun boyutları ve içeriğideğiştirilmeyecek, bilgilerde kısaltma yapılmayacaktır. Formlar bilgisayar ortamında doldurulacak, her birine son 6 ay içinde çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf yapıştırılacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır. Tüm belgelerin aslına uygunluk onaylarıokul/kurum/birim amirlerince yayılacaktır.

Eksik belge ile yapılan başvurularda sorumluluk başvuru sahibine ait olacak, yanlış beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

5.Başvuru sahibi öğretmenlerce verilen Nüfus Cüzdanı suretinin iki adeti, adli sicil kaydı belgesi ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunun 2'şer adeti öğretmenin diğer evrakları ile Bakanlığımıza gönderilecek, 2'şer adeti ise illerce yaptırılacak olan soruşturmada kullanılacak olup, güvenlik soruşturmaları tamamlanan öğretmenlere ait sonuçlar ivedilikle Bakanlığımıza iletilecektir.

6.Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar

a)Başvuru şartlarını taşımayan,

b)Başvuru belgelerini eksik teslim eden,

c)Yanlış beyanda bulunan,

d)Süresi içerisinde başvurmayan,

e)Başvuru belgeleri İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca incelenip onaylanmayan.

Daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanlardan, görev süresini tamamlayanlar ile kendi isteği üzerine yurt içi görevine döndürülenler dışında herhangi bir nedenle yurt içi görevine döndürülenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

f)Doğrudan MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne başvuran,

g)Süresi içerisinde başvuru belgeleri MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ulaşmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvurusu geçersiz sayılanların belgeleri iade edilmeyecektir.

7.İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun Kurulması

Adaylar tarafından İl Milli Eğitini Müdürlüklerine teslim edilen başvuru belgeleri, Valilik onayı ile personelden sorumlu bir müdür yardımcısı başkanlığında kurulacak İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından, 15-19 Eylül 2014 tarihleri arasında incelenecek ve işbu belgede yazılı şartları taşıyarak sınava girmeye hak kazanan öğretmenlerin belgeleri 19 Eylül2014 tarihi mesai saati bitiminde kadar "T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampusu Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurt dışı Teşkilatı ve Eğitim Öğretim Grup Başkanlığı Emniyet Mah. İnci Taş Cad. C Blok/ 4.Kat 06560 Beşevler/ Yenimahalle/ANKARA" adresinde olacak şekilde ivedi olarak kargo veya APS ile göndereceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8.Bakanlığımıza ulaşan başvuru belgeleri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek bir Daire Başkanı başkanlığında kurulacak komisyonca incelenecek ve başvuruları kabul edilen öğretmenlerin sınav tarihleri 22-26 Eylül 2014 tarihleri arasında http://www.meb.gov.ir ve http://abdism.meb.şov.tr adreslerinde yayımlanacaktır. Sınav tarihleri ile ilgili web duyurusu dışında herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

9.Sınavda başarılı olan öğretmenlerin sınav sonuçları (yurt dışında görevlendirilme sıraları gelmediği takdirde), sınavın yapıldığı yılı takip eden üçüncü (3.) yılın sonuna kadar geçeri i d ir.

10.Sınava katılacak öğretmenler sınav tarihlerinde kurumlarınca izinli sayılacaktır.

11.Yurt Dışında Görevlendirme

a)Sınavlarda başarılı olan öğretmenler, yurt dışı temsilciliklerimizin ihtiyaç duyulan öğretmen sayısı ve nitelikleri konusundaki teklifi göz önünde bulundurularak, başarı listesinden sıra atlanmaksızın Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca bir ders yılı süresince T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği nezdinde görevlendirilecektir. Yurt dışı görev bölgelerindeki görev yerleri misyon şefinin bilgisi dahilinde eğitim müşavirliğince belirlenecektir.

b)Yurt dışında başka bir ülke grubunda ve branşta görevlendirilecek öğretmen bulunmaması nedeniyle ihtiyacın karşılanamaması halinde: öğretmenin muvafakati alınmaksızın Bakanlıklararası OrtakKültür Komisyonunca diğer ülkelere görevi endirme yapılabilecektir.

c)Ülkeler için belirlenen kontenjanlar, mevcut ihtiyaç, ortaya çıkabilecek muhtemel ihtiyaçlar ve başarılı olduğu halde çeşitli sebeplerle yurt dışı göreve gitmekten vazgeçebilecek öğretmenler göz önünde bulundurularak tespit edilmiştir. Bu nedenle sınavda başarılı olan öğretmenlerin tamamının görevlendirilmesi yapılamayabilecektir. Sınavda başarılı olmak aynı yıl içerisinde yurt dışı göreve uyum seminerine alınmak ya da yurt dışında görevlendirilmek anlamı taşımamaktadır. Bu durumda olanlar sınav yılını takip eden üçüncü yılın sonuna kadar branşlarında ihtiyaç olması halinde sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilir. Bu süre içinde branşlarında ihtiyaç olmayanların bu sınava dair hakları sona erer.

12.Görevlendirilen Öğretmenlerle İlgili İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu marifetiyle yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, yuıt dışı görevlerine başladıktan sonra "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik" gereğince tahsis edilen boş kadrolara atanacaktır. Bu işlem, öğretmenin yurt dışı görevine hareket tarihini izleyen 15 gün içerisinde adayın kadrosunun bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerince tamamlanacaktır. İl milli eğitim müdürlüklerine öğretmenlerin kadrolarının ilgili boş kadrolara alınmasıyla ilgili başka bir yazı gönderilmeyecektir. Pasaport başvuru işlemleri, görevlendirme işlemi yapıldıktan sonra il milli eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

13.Görev Süresi

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin görev süresi, 03.07.2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 05.06.2003 tarihli ve 2003/ 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 8 inci maddesi çerçevesinde belirlenir. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin görev süresi 1 (bir) yıldır. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca uygun görülmesi halinde görev süreleri uzatılabilir.

14.Sağlık Kurulu Raporu

Yurt dışında görevlendirme sırası gelenler, sağlık bakımından yurt dışında görev yapmalarına engel bir durumları bulunmadığını tam teşekküllü bir Devlet ya da üniversite hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirecektir. Sağlık durumu elverişli olmayanlar yurt dışında görevi en d i rilmeyecektir.

15.Pasaport İşlemleri

a)5682 sayılı Pasaport Kanunu gereğince, yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerden kadro derecesi 1, 2 ve 3 olanlara hususi damgalı pasaport; kadro derecesi 4 veya daha aşağıda bulunanlara da hizmet damgalı pasaport verilir. Pasaport kanunundaki hükümlere göre öğretmen eşi, çocukları da aynı haklardan yararlanır.

b)Pasaport işlemleri, görevlendirme yazıları ilgili birimlere/ il milli eğitim müdürlüklerine ulaştıktan sonra; merkez teşkilatında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce, taşra teşkilatında ise Bakanlığımızca verilen yetki doğrultusunda kadrolarının bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

16.Yurt Dışı Görev Yerine Hareket

a)Görevlendirilen öğretmenlerin yurt dışı görev yerlerine hareket edebilmeleri için, sağlık kurulu raporlarının alınmış, pasaport, vize, ulaşım işlemlerinin tamamlanmış olması şarttır.

b)Öğretmenler yurt dışı göreve hareket etmeden önce; okul/'kurum/birim müdürlüklerinden alacakları yönetici veya denetmen/denetçi olmadıklarına dair belgeyle, sağlık raporlarını Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

c)Öğretmenler yurt dışında yetkililerce karşılanıp göreve başlatılırlar.

17.Yurt Dışında Görevlendirilen Öğretmenlerin Sorumlu Oldukları Makamlar;

Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler görevleri nedeniyle misyon şefine; eğitim müşavirine/ eğitim ataşesine; T.C. Büyükelçilikleri veya Başkonsolosluklarında görevleri nedeniyle bağlı bulundukları personele; karşı sorumludur.

18.Görevlendirme Ertelemesi

Görevlendirme sırası gelen öğretmenlerden soruşturması devam edenlerin görevlendirilmeleri soruşturma sonuçlanıncaya kadar ertelenecektir.

19.Görevlendirmenin Yapılmayacağı veya İptal Edileceği Haller

a)Bir öğretmenin görevlendirme şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevlendirme şartlarından herhangi birini sonradan kaybetmesi durumunda, sınavı kazanmış/ yurt dışında görevlendirilmiş olsa dahi hakkındaki tüm işlemler iptal edilerek sıralama listesinden çıkarılacaktır.

b)Görevlendirme sırası gelip, erteleme talebinde bulunanlar ile görevlendirilen ülkeye gitmek istemeyerek yer değişikliği talebinde bulunanların görevlendirmeleri iptal edilerek başarı listesinden çıkarılacaktır.

c)Sınavın yapıldığı yılı takip eden üçüncü yılın sonuna kadar branşlarında talep gelmemesi sebebiyle görevlendinlemeyenlerin hakkı ortadan kalkar.

20.Yurt dışında görevlendirildiği halde bu haklarından vazgeçen öğretmenlerin 3 (üç) yıl süre ile sınav başvurulan kabul edilmeyecektir.

21.Yol Giderleri ve Gündelikler

a)Görevlendirilen öğretmenin kendisine, ilk gidişinde ve yurda kesin dönüşünde ilgili mevzuatına göre yol yevmiye ve vasıta bilet ücreti ödenir. Öğretmenler yapacakları işlemler konusunda uyum seminerinde bilgilendirilir. Gerekli belgeler ilk gidişte Bakanlığımızca, yurda kesin dönüşte ise eğitim müşavirliklerince/ eğitim ataşeliklerince verilir.

b)Öğretmenlerin ilk gidişlerini uçakla yapmaları halinde bilet rezervasyonları Bakanlığımızca yaptırılabilecektir.

22.Yurt İçi Aylığı

Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirildikleri süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılırlar. 03.07.2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararf mn 11 inci maddesi gereğince, yurt içi aylıklarının bağlı bulundukları kurum tarafından Türkiye'de Türk Lirası olarak ödenmesine devam edilir.

23.Yurt Dışı Aylığı

Görevlendirilen öğretmenlere; 03.07.2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 05.06.2003 tarihli ve 2003/ 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 12 nci maddesi çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere, Karara ekli cetvelde belirtilen tutarlarda yurt dışı aylığı ödenir.

24.İzinler

Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yıllık, mazeret ve hastalık izinleri ile eşlerinin aylıksız izinleri, 05.06.2003 tarihli ve 2003/ 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'mn 13. ve 14' üncü maddeleri ile düzenlenmiştir.

25.Yurt İçi Göreve Döndürme

a)Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, 05.06.2003 tarihli ve 2003/ 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 9'uncu maddesi çerçevesinde yurt içi göreve döndürülürler.

b)Yurt içi görev yerleri, "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme

Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde belirlenir.

c)En az bir öğretim yılı görev yapmadan, komisyonca kabul edilebilir bir mazereti

olmaksızın yurt içi görevine dönme isteğinde bulunan öğretmenlerin istekleri kabul edilmez.

26.Öğretmenlerin İzinli Sayılacakları Haller

Mesleki Yeterlilik Sınavı ile Temsil Yeteneği mülakatına çağrılan, yurt dışı göreve uyum seminerine katılan ya da yurt dışında görevlendirilip pasaport ve vize işlemi yaptıracak olan öğretmenler bağlı bulundukları makamlarca idari izinli sayılırlar.

27.Yol ve Konaklama Giderleri

Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Mülakatına çağrılan öğretmenlerin yol ve konaklama giderleri kendilerince karşılanır.

09 Eyl 2014 - 21:33 - Eğitimgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )