PTT İdari Hizmet Sözleşmesi Yönetmeliği Değişti

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'nin 24 Mayıs 2017 tarihli sayısında ilgili yönetmelik yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik şu şekilde ;

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'nin 24 Mayıs 2017 tarihli sayısında ilgili yönetmelik yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik şu şekilde ; 

Ekli "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeiik"in yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 7/4/2017 tarihli ve 855 sayılı yazısı üzerine, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 27 nci maddesine göre. Bakanlar Kurulu'nca 17/4/2017 tai'ihinde kararlaştırılmıştır.

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİNDE ÇALIŞTIRILACAK İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1-10/9/2013 tarihli ve 2013/5383 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir,

"i) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "ve Genel Müdür Yardımcıları" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve ayın fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

;'b) Genel Müdür Yardımcıları. Denetim Hizmetleri Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Başdenetçi, Müşavir ve Başmüdürler Yönetim Kurulu,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet Memurları Kanununa göre memur olarak çalışanlar, KPSS sonuçlarına göre atanmış olup ayın Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalışanlar, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kadro ve pozisyonlarda çalışanlar ve sayılan statülerde bulunmak kaydıyla kendi istekleri ile burumlarından veya PTT'den ayrılanlardan, PTT'de çalışmak isteyenler; niteliklerine uygun boş pozisyon ve ihtiyaç bulunması, uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almamış olmaları, görevinden ayrılanların ayrılış tarihi üzerinden on sene geçmemiş olması ve ayrıldıkları kurumda veya kurumlarda en az iki yıl hizmetlerinin bulunması şartıyla, atamaya yetkili makamlarca PTT'de göreve başlatılabilir. Bu şekilde atanacak personel sayısı bir önceki yılda PTT'den ayrılan personel sayısının yüzde beşini geçemez."

MADDE 4- Ayın Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

. "(2) Personel, Genel Kurul kararı ile PIT ve iştiraklerinin yönetim ve denetim kurulları

üyeliklerine getirilebilir."

"ç) Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kanunla kurulmuş yardım sandıkları, bunların iştirakleri ile PTT Spor Kulübünün yönetim ve denelim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler ile Genel Müdür veya yetki vereceği amirden izin almak kaydıyla yapılan insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Yıllık izin süresi, hizmeti bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için otuz gündür."

"(4) İzne esas hizmet yılının hesabında; kamu kurum ve kuruluşlarında veya 5510 sayılı Kanuna tabi olarak özel sektörde geçen fiili hizmet ve aylıksız izin borçlanma süreleri ile askerlikte geçen süreler dikkate alınır."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aşağıdaki cümleler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen personele çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır."

"Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum soması analık iznine ilave edilir."

"(6) Personele; en az yüzde yetmiş oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde, hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilir.

(7) Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın personel, isteği halinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminden başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki oniki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hallerinde bu süreler oniki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen personel, evlat edindiği tarihten itibaren istekleri üzerine beşinci fıkranın (a) bendi uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Personelin çalışacağı süreler Genel Müdürlük tarafından belirlenir."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Boş bulunan yönetici pozisyonları ya da görevlerinden çeşitli sebeplerle geçici olarak ayrılmış olan yöneticilerin görevleri, görevde yükselme sınavına girebilme şartını taşıyan veya atama koşullarını haiz diğer görevlilere vekalet ettirilir."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(2) Denetim Hizmetleri Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkan Yardımcısı, Müşavir, Başmüdür, Başmüdür Yardımcısı, Teknik Müdür, Özel Kalem Müdürü ve Başmühendis pozisyonlarına yapılacak atamalarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a) Denetim Hizmetleri Başkam pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Başdenetçi olarak en az bir yıl hizmeti olmak.

b) I. Hukuk Müşaviri pozisyonuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Hukuk Müşaviri olarak en az bir yıl olmak kaydıyla on yıl hizmeti olmak.

c) Daire Başkanı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) PTT veya kamu kurum ve kuruluşlarında en az on yıl hizmeti olmak, ç) Hukuk Müşaviri pozisyonuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) PTT veya kamu kurum ve kuruluşlarında avukat olarak en az sekiz yıl hizmeti olmak.

d) Daire Başkan Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) PTT veya kamu kurum ve kuruluşlarında en az sekiz yıl hizmeti olmak.

e) Müşavir pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) PTT'de Başmüdür, Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Denetim Hizmetleri Başkanı veya daha üst unvanlarda hizmeti olmak.

f) Başmüdür pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) PTT veya kamu kurum ve kuruluşlarında en az sekiz yıl hizmeti olmak.

g) Başmüdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) PTT veya kamu kurum ve kuruluşlarında en az sekiz yıl hizmeti olmak, ğ) Teknik Müdür pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) PTT veya kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis veya mimar olarak en az sekiz yıl hizmeti olmak,

h) Özel Kalem Müdürü pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) PTT veya kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmeti olmak.

ı) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için PTT veya kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis olarak en az altı yıl hizmeti olmak."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Terör örgütleri ile eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Personel, PTT'ce kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz beş gün veya kesintili olarak bir yılda toplam on gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilmiş sayılır.

(4) Bu madde kapsamında görevinden ayrılan personelden, son iki yıl içerisinde katıldığı ve ücreti PTT tarafından ödenen eğitim ücretleri geri alınır."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin eki Cetvel ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

24 May 2017 - 09:36 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?