Sağlık Bilimleri Yüksek Maaşla Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yüksek maaşla bilişim personeli alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve başvuru tarihleri haberimizin devamında yer alıyor...

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yüksek maaşla bilişim personeli alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve başvuru tarihleri haberimizin devamında yer alıyor...

Yayınlanan ilanda "Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde İstanbul (Hamidiye) ve Ankara (Gülhane) yerleşkelerinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince her bir sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, gerçekleştirilecek yazılı/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) personel Ankara yerleşkesine, 6 (altı) personel İstanbul yerleşkesine olmak üzere toplam 8 (sekiz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

I. BAŞVURU BİLGİLERİ
A. BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-2/5/2012- 28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık
mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,
f. Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2018 veya 2019 KPSSP3 puanının (Değişik ibare:RG-2/5/2012-28280) yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (Değişik ibare:RG-2/5/2012- 28280) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on katına kadar aday sınava çağrılır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. (Ek cümle: RG-20/11/2015-29538) Bu sınavlara, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde bu Yönetmelik kapsamında çalışmakta olan sözleşmeli bilişim personeli de girebilir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır. Personel seçimi, sınava katılan adayların yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav sonucuna göre yapılır.
g. Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı
yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir. h. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te belirtilen özlük
hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
i. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

B. BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL NİTELİKLER
1. YAZILIM MİMARI (2 kişi – 4 katına kadar- Tam Zamanlı)
• En az 8 yıl .NET/C#/ASP.NET ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
• En az 3 yıllık yazılım takımı liderliği ve proje yönetme deneyimine sahip olmak,
• Veri modelleme ve veritabanı mimarisi konusunda ileri seviyede bilgi sahibi olmak
• MSSQL Server üzerinde proje geliştirmiş olmak
• SOLID Principles, Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,
• NET Framework, .NET Standart, .NET Core, ASP .NET, C#, ASP .NET MVC, ASP.NET Core, Entity Framework konularında deneyimli olmak,
• En Az 5000 kullanıcılı bir uygulama geliştirme süreçlerinde aktif olarak görev almış olmak
• Web programlama konularında (html, css, javascript, jquery, v.b.) ve kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Sistem analizi, ister yönetimi, yazılım kalite güvencesi ve konfigürasyon yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,
• Önlisans, Lisans ve Lisansüstü eğitim öğretim süreçleri, müfredatlar, YÖK uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
• TFS, GIT, SVN vb. versiyon kontrol sistemlerini kullanmış olmak,
• Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde ölçeklenebilir yazılımlar geliştirmek ve geliştiren ekip yönetim tecrübesine sahip olmak,
• Couchbase, MongoDB v.b. NoSql uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmak
• Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak,
• SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak,
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Tercih Sebepleri
• Yüksek Lisans veya Doktora unvanına sahip olmak,
• PMP veya ITIL/COBIT eğitimi almış olmak,
• Bilgi Güvenliği alanında ISO 27001 eğitim almış olmak,
• Güvenli yazılım geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
2. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (3 kişi – 3 katına kadar- Tam Zamanlı)
• En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
• Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
• Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
• .NET Framework, .NET Standart, .NET Core, ASP .NET, C#, ASP .NET MVC, ASP.NET Core, Entity Framework konularında deneyimli olmak,
• Çok katmanlı yazılım geliştirme süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,
• Enterprise Software Architecture, Design Pattern, SOLID Prensipler, Object Oriented Programing konularında bilgi sahibi olmak,
• Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.
• Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
• MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,
• Versiyon Kontrol Sistemlerinden en az birini (TFS, Git, SVN v.b.) kullanmış olmak, Tercih Sebepleri
• Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) : Web Applications sertifikasına sahip olmak,
• Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): SQL Server 2012 sertifikasına sahip olmak
• Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
• Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,
• Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
• Couchebase, MongoDB v.b. NoSql veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak

3. AĞ VE SİSTEM UZMANI – 1 Kişi (2 veya 3 katına kadar)
• Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk teknolojileri, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Yedekleme, depolama sistemleri (storage), SAN Switch yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
• Sanallaştırma teknolojileri ve ürünlerinin yönetimi, sanal sunucuların yedeklenmesi, yedekten geri dönme, snapshot alma işlemlerinin yapılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma, sorun giderme konularında tecrübe sahibi olmak,
• Microsoft Exchange Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
• Microsoft Office 365 hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Bulut teknolojileri ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,
• Microsoft, Linux işletim sistemleri ve hizmetlerinin kurulumu, sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.
• Active Directory, DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy konularına hâkim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
• Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
•Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switch), Yönlendiriciler (Router), Güvenlik Duvarları (Firewall) donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,
• Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak
• Ağ ve Sistem uzmanı olarak çalışmaya hak kazanan kişi, Üniversitemizin Ankara’da yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.

Tercih Sebepleri
• Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde ağ ve sistem uzmanı olarak çalışmış olmak,
• Veri merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
• VMWare ve/veya HyperV teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Active Directory, DNS, DHCP servislerinin kurulum ve yönetim tecrübesine sahip olmak,
• Ms Exchange ve diğer e-posta sunucularının kurulum, yapılandırma veya yönetimini yapmış olmak,
• Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış olmak;
• Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server sertifikası sahibi olmak,
• Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server sertifikası sahibi olmak,
• Microsoft Certified Solutions Associate: sertifikası sahibi olmak,
• Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server sertifikası sahibi olmak,
• Cisco Certified Network Associate sertifikası sahibi olmak,

4. AĞ VE GÜVENLİK UZMANI – 2 Kişi (2 veya 3 katına kadar)
• Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve özellikle IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
• OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
• Anahtarlama Cihazları (switch) ve Yönlendiriciler (router), üzerinde konfigürasyon yapabilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,
• Daha önce Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazları yönetiminde iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Antivirüs, E-Mail Gateway kurulum ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Mail üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar konusunda bilgi sahibi olmak,
• IDS-IPS, İçerik filtreleme, Proxy, SSL, VPN teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi sahibi olmak,
• Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
• Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
• Kablosuz Ağlar konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
• Daha önce Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,
• Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
• En az 5 sene benzer pozisyonlarda çalışmış olmak (Belgelenmesi gerekmektedir.)
• Ağ ve Güvenlik Uzmanı olarak çalışmaya hak kazananlardan 1 kişi Üniversitemizin Ankara’da yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir. Başvuru sahiplerinin, başvuru formlarında çalışmak istediği ili (İstanbul-Ankara) belirtmeleri gerekmektedir.

Tercih Sebepleri
• Daha önce Cisco ISE ve Cisco Controller ürünlerini yönetmiş olmak,
• Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 5000 aktif kllanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak
• Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış
olmak;
o Cisco Certified Network Professioanl (CCNP),
o Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security,
o Cisco Certified Security Professional (CCSP),
Certified Ethical Hacker (CEH),

A. BAŞVURU BİLGİLERİ
a) Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri Başvurular 20.01.2020 ile 03.02.2020 tarihleri arasında http://www.sbu.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun çıktısını alarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 03.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul’u tercih etmek isteyen adaylar “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İSTANBUL” adresine Ankara’yı tercih etmek isteyen adayların “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/ANKARA şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

b) Başvuru için İstenilen Belgeler
* Fotoğraflı Başvuru Formu,
* Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
* Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
* Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi,
* “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.),
* “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
* Her bir pozisyon için Özel Şartlarda istenilen sınavla alınmış sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,
* Özgeçmiş,
* İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan alınan puanı veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır). Yabancı dil puanı
olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. (Yabancı dil belgesi olarak ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavların herhangi birinden belge ibraz etmek.)
* KPSS sonuç belgesi,

c) Başvuru Sonuçlarının Duyurulması Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır.

II. SINAV BİLGİLERİ
A. SINAVA ÇAĞRI

Yazılı ve sözlü sınavlara girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.sbu.edu.tr sitesinde 06.02.2020 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

B. SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınav 24.02.2020 tarihinde saat 09.00’da, sözlü sınav ise 24.02.2020 tarihinde saat 14.00’da İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Külliyesinde yapılacaktır.
C. SINAV ŞEKLİ
Yapılacak sınavlar yazılı, sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.
D. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.
E. SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı ve sözlü sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.sbu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
III. SÖZLEŞME BİLGİLERİ
A. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3’üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının (B) bendinde yer alan özel
şartlarda unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.
B. YAPILACAK SÖZLEŞMELERDE KURUM YETKİLİSİ
Kurum tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve düzenlenecek sözleşmeler uyarınca ücret ödemeye yetkili olacaktır.
IV. DİĞER HUSUSLAR
Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
İlan olunur

20 Oca 2020 - 18:26 - Sözleşmeli Personelgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?