Cezaevi Personelleri İçin Görevde Yükselme Sınavı Açılıyor...

T.

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı:33887084/010.07/426/28339---01/03/2013

 

Konu:İdare memurluğuna görevde yükselme eğitimi

 

.................................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

15/03/1999...

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı:33887084/010.07/426/28339---01/03/2013

 

Konu:İdare memurluğuna görevde yükselme eğitimi

 

.................................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanıp, 28/10/2005 tarihli ve 25980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince; münhal bulunan 30 idare memurluğu kadrosu için “görevde yükselme eğitimi” yapılacaktır. Görevde yükselme eğitimine, ihtiyaç duyulan 30 kadronun üç katı olan 90 personel çağrılacaktır. Üç katından fazla başvuru olması halinde çağrılacaklar Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe ekli EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle belirlenecektir.

 

I.Başvuru Şartları

 

A) Genel Şartlar:

 

a) Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,

 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre bir kez, (B) bendine göre iki kez disiplin cezası almamış olmak,

 

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

 

d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkân sağlama veya ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkûmiyeti bulunmamak.

 

B) Özel Şartlar:

 

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak.

 

2) İnfaz koruma memurluğunda geçen süre dahil infaz koruma başmemuru, cezaevi katibi veya infaz ve koruma memuru olarak en az beş yıl görev yapmış olmak.

 

II. Başvuru Süresi ve Şekli

 

Görevde yükselme eğitimine katılmak isteyen ve yukarıda belirtilen şartları taşıyan personel, 08 Mart 2013 günü mesai saati bitimine kadar ekte gönderilen ve ayrıca Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün resmî internet adresinden (www.cte.adalet.gov.tr) temin edecekleri ek-1'de yer alan başvuru formunun kendileri tarafından doldurulması gereken bölümlerini doldurmak ve nüfus kayıt örneği ya da onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneği ile adlî sicil ve arşiv kaydını başvuru formuna eklemek suretiyle, görev yaptıkları yerdeki adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına başvuruda bulunabileceklerdir.

 

Adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları;

 

1) Başvuran personele ait başvuru formunu,

 

2) Nüfus kayıt örneğini ya da onaylı nüfus cüzdanı fotokopisini,

 

3) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneğini,

 

4) Adlî sicil ve arşiv kaydını,

 

5) Hizmet belgesini ve daha önce görevde yükselme sınavına katılıp katılmadığını, başvurup da eğitime ya da sınava katılmamış ise nedenini, başvurup da katılmış ise sınav sonucunda aldığı puana ilişkin bilgi notunu sırasıyla dizi pusulasına bağlayacak, plastik telli dosya içerisine yerleştirmek suretiyle en geç 18 Mart 2013 günü mesai saati bitimine kadar Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde olacak şekilde göndereceklerdir. Bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik evrak içeren başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları, başvuru şartlarını taşımayan adaylara ilişkin başvuru formlarını göndermeyeceklerdir.

 

Görevde yükselme eğitimi, ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde ya da Genel Müdürlüğün belirleyeceği yerlerde yapılacak, eğitimin yapılacağı yer, eğitimin süresi ve hangi tarihler arasında gerçekleştirileceği, başvurusu kabul edilen adaylara ayrıca bildirilecektir.

 

Sınava katılacak adaylar idarî izinli sayılacaklar ve sınav giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

 

Başvurular; ikinci müdürlüğe, idare memurluğuna, görevde yükselme eğitim ve sınavı ile öğretmenlik unvan değişikliği sınavının aynı tarihlerde olduğu gözetilerek, tercih edilen unvan belirtilmek suretiyle yapılacaktır.

 

İdare memurluğu kadrolarına görevde yükselme eğitimi başvuruları için keyfiyetin, merkez ve mülhakat ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezleri personeline duyurulmasının,

 

Bilgi edinilmesi ile gereğinin ifasını rica ederim.

 

Mustafa ONUK

 

Hâkim

 

Bakan a.

 

Genel Müdür V.

 

T.C.

 

ADALET BAKANLIĞI

 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı:33887084/010.07/425/2827801/03/2013

 

Konu:İkinci müdürlüğe görevde yükselme eğitimi

 

.................................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanıp, 28/10/2005 tarihli ve 25980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince; münhal bulunan 130 ikinci müdür kadrosu için “görevde yükselme eğitimi” yapılacaktır. Görevde yükselme eğitimine, ihtiyaç duyulan 130 kadronun üç katı olan 390 personel çağrılacaktır. Üç katından fazla başvuru olması halinde çağrılacaklar Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe ekli EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle belirlenecektir.

 

I. Başvuru Şartları

 

A) Genel Şartlar:

 

a) Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,

 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125' inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre bir kez,(B) bendine göre iki kez disiplin cezası almamış olmak,

 

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

 

d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkân sağlama veya ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkûmiyeti bulunmamak.

 

B) Özel Şartlar:

 

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

 

2) Ceza infaz kurumunda, idare memurluğu öğrenciliğinde geçen süre dahil, idare memuru olarak en az üç yıl görev yapmış olmak,

 

3) Tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile ceza infaz kurumu müdürlüğü görevini yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olduğunu belgelemek,

 

4) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

 

Şartlarını taşımaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayan personelin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

II. Başvuru Süresi ve Şekli

 

Görevde yükselme eğitimine katılmak isteyen ve yukarıda belirtilen şartları taşıyan personel, ekte gönderilen ve ayrıca Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün resmî internet adresinden (www.cte.adalet.gov.tr) temin edecekleri başvuru formunun kendileri tarafından doldurulması gereken bölümlerini doldurmak ve nüfus kayıt örneği ya da onaylı nüfus cüzdanı fotokopisini, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneğini, tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ve adlî sicil ve arşiv kaydını içeren başvuru evrakını eklemek suretiyle, en geç 11 Mart 2013 tarihi mesai saati bitiminde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde olacak şekilde, bizzat teslim ederek veya posta yolu ile göndererek başvuruda bulunabileceklerdir. Bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik evrak içeren başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Görevde yükselme eğitimi, ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde ya da Genel Müdürlüğün belirleyeceği yerlerde yapılacak; eğitimin yapılacağı yer, eğitimin süresi ve hangi tarihler arasında gerçekleştirileceği, başvurusu kabul edilen adaylara ayrıca bildirilecektir.

 

Sınava katılacak adaylar idarî izinli sayılacaklar ve sınav giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

 

Başvurular; ikinci müdürlüğe, idare memurluğuna, görevde yükselme eğitim ve sınavı ile öğretmenlik unvan değişikliği sınavının aynı tarihlerde olduğu gözetilerek, tercih edilen unvan belirtilmek suretiyle yapılacaktır.

 

İkinci müdürlük kadrolarına görevde yükselme eğitimi başvuruları için keyfiyetin, merkez ve mülhakat ceza infaz kurumları personeline duyurulmasının,

 

Gereğini rica ederim.

 

Mustafa ONUK

 

Hâkim

 

Bakan a.

 

Genel Müdür V.

 

EK:

 

Başvuru formu (ek-1, 2 sayfa)

02 Mar 2013 - 18:52 - KPSSgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )