Sigorta Denetleme Uzman Ve Aktüer Yardımcısı Alım İlanı (23 Ağustos 2012)

T.

T.C.

BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

SİGORTA DENETLEME UZMAN YARDIMCILIĞI İLE

SİGORTA DENETLEME AKTÜER YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVI

 

1. GENEL

 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kuruluna, 29-30 Eylül 2012 tarihlerinde...

T.C.

BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

SİGORTA DENETLEME UZMAN YARDIMCILIĞI İLE

SİGORTA DENETLEME AKTÜER YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVI

 

1. GENEL

 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kuruluna, 29-30 Eylül 2012 tarihlerinde yazılı kısmı yapılacak giriş sınavı ile 6 adet Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı (SDUY) ile 4 adet Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı (SDAY) alınacaktır.

 

Sınavı kazanan adaylar Sigorta Denetleme Kurulu İstanbul Grup Başkanlığında istihdam edileceklerdir.

 

2. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı için üniversitelerinin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İşletme, İktisat veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya dört yıllık yüksekokulların birinden mezun olmak,

3) Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı için üniversitelerin en az 4 yıl süreli eğitim veren Sigortacılık, Aktüerya, İktisat, İşletme, Maliye, Matematik, İstatistik, Ekonometri, Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokulların birinden mezun olmak,

4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da erteletmiş olmak,

5) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinde aşağıda belirtilen puan türlerinde en az 80 puan almış olmak;

Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı için KPSSP39,

 

Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı için KPSSP34.

 

6) Başvuru yapılan Sınav Grubu itibariyle kontenjan sayısının 20 katı ile sınırlı olmak üzere sınava başvuran KPSS puanı en yüksek adaylar arasında yer almak,

 

7) 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinde yabancı dil bölümünden (İngilizce, Almanca veya Fransızca) en az 42 soruya (% 70) doğru cevap vermiş ya da son iki yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (C) düzeyinde puan almış olmak,

 

8) Yazılı sınavın başlayacağı 29/09/2012 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (29/09/1977 tarihinden sonra doğanlar sınava başvurabilecektir)

 

9) Daha önce bu sınavlara girmemiş ya da en fazla bir defa girmiş olmak.

 

Adaylar, Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı ile Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı sınavlarından sadece birinde sınava katılabilirler. Ancak, gerekli şartları taşıyanlar her iki sınav grubuna birlikte müracaat edebilirler. Bu durumda, her iki alanda da yukarıdaki 6. maddeye göre sıralamaya girebilecek olan adaylar, başvuru esnasında öncelikli olduğunu belirtecekleri sadece bir sınav grubunda Yazılı Sınava katılabileceklerdir.

 

3. BAŞVURU VE GEREKLİ BELGELER

 

Başvurular, 3 Eylül 2012 tarihinden 11 Eylül 2012 günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar yapılacaktır. Adaylar, Müsteşarlığın internet sayfasında (http://www.hazine.gov.tr) İnsan Kaynakları bölümünde 3 Eylül 2012 tarihinde aktif hale gelecek başvuru formunu doldurmak ve gerekli belgeleri (fotoğraf) sisteme yüklemek suretiyle başvuru yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

4. SINAV ŞEKLİ, YERİ VE SAATİ

 

Giriş sınavı, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı Sınav, 29-30 Eylül 2012 tarihlerinde Ankarada Müsteşarlık binasında gerçekleştirilecektir.

 

Yazılı Sınav, Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı ile Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı için ayrı ayrı yapılacaktır.

 

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar Müsteşarlık internet sayfası üzerinden bilgisayar çıktısını alacakları Adaylık Belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ibraz etmek suretiyle sınava katılacaklardır.

 

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almış ve gruplar ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

 

Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için sınav notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 puan olması şarttır.

 

Giriş sınavında yeterli notları alan adaylar puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılacaktır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

 

Sınava katılacak adayların isimleri, Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ve Hazine Müsteşarlığı yerleşkesindeki panolarda ilan edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

 

5. SINAV KONULARI

 

Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı bölüm konuları

1) Hukuk

 İdare Hukuku (Genel Hükümler)

 Ceza Hukuku (Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri, Ceza Muhakemesi Kanununun görev, yetki ve soruşturma usullerine ilişkin hükümleri)

 Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku ve Eşya Hukuku)

 Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)

 Ticaret Hukuku (Başlangıç Bölümü, Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak ve Sigorta Hukuku)

2) İktisat

 Mikro İktisat,

 Makro İktisat

 Türkiye Ekonomisi,

 Uluslararası İktisat,

 Para-Banka

3) Muhasebe

 Genel Muhasebe

 Şirketler Muhasebesi

 Maliyet Muhasebesi

 Mali Tablolar Analizi

4) Maliye

 Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Finansmanı)

 Maliye Politikası

5) İşletme, Finans ve Finans Matematiği

 Temel İşletme Kavramları

 İşletme Finansmanı

 Finansal Matematik

 İşletme ve Finans Yönetimi,

 

Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı Bölüm konuları

1) Genel Matematik ve Finans Matematiği

2) Doğrusal Cebir

3) Temel Hukuk Bilgisi (Hukukun Temel Kavramları ve Hukuka Giriş)

4) Olasılık Hesapları ve İstatistik

5) Genel Ekonomi Bilgisi ve Finans

 

Sözlü sınavda, adayların yazılı sınavda sorumlu oldukları konulara ilişkin bilgi düzeyleri, konulara hâkimiyetleri ile hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları gibi hususlar göz önüne alınarak değerlendirme yapılacaktır.

 

6. KAZANANLARIN İLANI VE ATAMA

 

Giriş sınavını asil ve varsa yedek olarak kazananların isimleri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ve Hazine Müsteşarlığı yerleşkesindeki panolarda ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim de yapılacaktır. Sınavda başarılı olanların kendilerine bildirilen süre içinde Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

 

Giriş sınavı kazanarak Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı veya Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı kadrosuna atanacaklardan;

a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyan,

b) Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

c) 4,5x6 ebadında ve yeni çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,

ç) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,

talep edilecektir.

 

7. BİLGİ ALMA

 

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaraları aracılığıyla veya Müsteşarlık internet sayfasında İnsan Kaynakları bölümünden temin edilebilir.

 

Adres:

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı

İnönü Bulvarı No: 36 D Blok Kat: 1 06510 Emek / ANKARA

 

İnternet sayfası:

http://www.hazine.gov.tr

 

Telefon numaraları:

1. (312) 204 68 68 (SDUY Giriş Sınavı için)

2. (312) 204 68 49 (SDAY Giriş Sınavı için)

24 Ağu 2012 - 10:36 - A Grubugöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler