Maliye Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Maliye Bakanlığına 7 Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı alınacaktır. Başvurular 12-23 Ocak 2015 tarihleri arasında yapılacak

Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından:
AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığınca (Başkanlık), Ankara'da görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9. (dokuzuncu) derecede boş bulunan 7 (yedi) kadro için Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı alınacaktır.
Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına (Sınav), T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 106 puan türünden asgari 90 ve üzeri puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir.
Atama yapılacak kadro sayısının, en fazla 20 (yirmi) katı kadar aday giriş sınavının yazılı bölümüne çağrılacaktır. Sınava katılabileceklere ilişkin liste, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenlenecektir. Son sıraya giren aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı Sınava çağrılacaktır.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ:

Giriş sınavının yazılı aşaması 22 Şubat 2015 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalında (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı internet sayfasında (www.maliye.gov.tr) ve Başkanlığın internet sayfasında (www.abmaliye.gov.tr) duyurulacaktır. Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylara sınav tarihi ve yerini belirten fotoğraflı sınav kimlik belgesi verilecektir. Sınav kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan genel şartları taşımak.
b) "I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:" bölümünde belirtilen Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSS106 puan türünde asgari 90 ve üzeri puan almış olmak.
c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinde en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi beş yıldır.
Sınava YDS dışında yabancı dil belgesi ile başvuracak adayların sınav sonuçlarının YDS eşdeğerliği için ÖSYM'nin resmi internet sayfasında yer alan tablolar dikkate alınacaktır. Ayrıca, ÖSYM Başkanlığı'nın 11 Ekim 2013 tarihli duyurusunda ilan edilen ilkeler gereğince, ÖSYM Başkanlığınca ilk eşdeğerlik tablosunun yayımlandığı 13.01.2012 tarihine kadar alınmış sonuç belgelerinde sınavın yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yükseköğretim Kurulu eşdeğerlik tablosu uygulanacaktır. Diğer durumlarda ilgili başvurular güncel eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilecektir.
ç) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
d) 1 Ocak 2015 günü itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1980 tarihinden sonra doğanlar).
e) Başvuruyu süresi içinde yapmış olmak.
Ancak, 5525 sayılı "Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun"un ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında, lisans öğrenimlerini 02/08/2013 tarihinden önce bitirenlerden otuz beş yaş şartı aranmayacaktır.

IV - SINAV BAŞVURUSU:

Başvuruda istenen belgeler:
a) Maliye Bakanlığı veya Başkanlığın internet sayfalarından (www.maliye.gov.tr ve www.abmaliye.gov.tr) veya doğrudan Başkanlıktan (adres: Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No: 12 Maliye Sitesi D-E Blok Kat:6 06450 Çankaya/Ankara) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu,
b) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ya da belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylı örneği,
c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
ç) YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,
d) T.C kimlik numarası yazılı beyanı,
e) Özgeçmiş,
f) Üç adet vesikalık fotoğraf,
g) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı,
h) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı.
d, e, g ve h bentlerinde istenen bilgilere başvuru formunda yer verilecektir.
Giriş Sınavına başvurular yukarıda sayılan belgelerle 12 - 23 Ocak 2015 tarihleri arasında, mesai günlerinde 09.30 - 12.00 ile 14.00 -17.00 saatleri arasında Başkanlığa şahsen, elden veya posta yoluyla yapılır. Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlıkça tasdik edilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle başvuru süresinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmaz.

V - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı aşamada başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümü klasik usulde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilecektir.
Sınav konuları aşağıdaki gibidir:
1 - Yazılı sınav konuları;
- Birinci oturum (Saat: 10.00 - 12.00):
Yabancı Dil Bilgisi: Çeviri (İngilizce ve Türkçe dillerinde) ve kompozisyon (İngilizce dilinde).
- İkinci oturum (Saat: 14.00 - 17.30):
a) Alan Bilgisi: İktisat (mikro ve makro iktisat, uluslararası iktisat), Maliye (maliye teorisi, maliye politikası, Türk vergi sistemi).
b) Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri: Avrupa Birliği (tarihçesi, kurumları, politikaları, güncel konular), Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri.
2 - Sözlü sınav konuları
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı.

VI - DEĞERLENDİRME:

Yazılı sınavda başarı notu 100 puan üzerinden en az 70'tir. Alan bilgisi başlığının ağırlığı yüzde 50, Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri başlığının ağırlığı yüzde 25 ve yabancı dil bilgisi başlığının ağırlığı yüzde 25 olacaktır. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak belirlenen kadronun 2 (iki) katı aday (son sıradaki adayın puanına eşit puan alanlar dahil) sözlü sınava çağrılır.
Sözlü sınavda adaylar, Giriş Sınav Kurulu tarafından "V. SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI" başlığının (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10'ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
Başarı sıralaması, yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenir. Adayların puanlarının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
Giriş sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar asil ve 3 yedek adayın isimlerinden oluşan bir liste belirlenerek ilan edilir.
Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Yazılı sınav sonucuna göre sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saate ilişkin bilgiler www.turkiye.gov.tr, www.maliye.gov.tr ve www.abmaliye.gov.tr sayfalarında duyurulur. Ayrıca aynı bilgiler sözlü sınava katılmaya hak kazananların adreslerine posta ile taahhütlü olarak gönderilir. Sözlü sınava girmeye hak kazanamayan adaylara bildirimde bulunulmaz.
Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 gün içerisinde Başkanlığa ulaşacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, Giriş Sınav Kurulu tarafından en geç 10 gün içinde değerlendirilerek Kurul kararı ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Sınavın nihai sonucu, sınavı kazanan asil ve belirlenmesi halinde yedek adaylara posta ile taahhütlü olarak gönderilir ve ayrıca yukarıda yer alan internet sayfalarında da duyurulur. Bu duyurular dışında bir bildirimde bulunulmaz.

VIII - DİĞER HUSUSLAR:

Adaylar, kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve T.C. kimlik numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport belgelerinden birini ve sınav kimlik belgesini sınavda yanlarında bulunduracaklardır. Sınav kimlik belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.
Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır.
Başvuruda istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve bu kişiler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Sınava ilişkin olarak (0312) 415 23 25, 415 23 27 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir. İletişim adresi: Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No: 12 Maliye Sitesi D-E Blok Kat:6 06450 Çankaya/Ankara (faks: 0312 417 11 72; e-posta: [email protected]).
İlan olunur.

19 Ara 2014 - 11:34 - A Grubugöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )