Kars Digor SYDV Personel Alımı(21 Eylül 2012)

Digor Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı   DİGOR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI   Digor Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma.

 

 

 

Digor Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 

DİGOR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Digor Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma...

 

 

 

Digor Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 

DİGOR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Digor Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları taşıyan adaylar arasından http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx ilan edilen 3 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi personel istihdam edilecektir.

 

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

 

3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

 

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak,

 

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

 

8- En az 4 yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından istenen bölümlerden birinden mezun olmak.

 

9- 2011-2012 KPSS P-3 Puan Türünden en az 60 almak.

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

 

BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ PERSONELİ (3 KİŞİ)

 

1- En az 4 Yıllık Eğitim veren Yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olmak (Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim fakültesi, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunları başta olmak üzere tüm fakülte mezunları yada YÖK tarafından denkliği tanınan Fakülte mezunları)

 

2- Bilgisayar programları kullanabilmek.

 

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak,

 

4- Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak.

 

5- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

 

6- Yüksek lisans, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar işe almada tercih sebebi olabilir.

 

7- Başvuru tarihi itibariyle son 6 ay dır Digor ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

 

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER

 

1- Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi .

 

2- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

 

3- Adli sicil belgesi.

 

4- Diploma.

 

5- Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belge.

 

6- Özgeçmiş.(Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

 

7-Askerlikle ilgisi olmadığına dair belge.

 

8- KPSS sonuç belgesi.

 

8- İletişim bilgileri (e-posta ve telefon).

 

SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLŞKİN BİLGİLER

 

1- Başvurular 19.09.2012 Çarşamba günü başlayacak 26.09.2012 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

 

2- Başvuruda bulunacak adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün resmi web adresindeki personel ilanı bölümüne girerek yada aşağıda bulunan http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx internet adresinden 19.09.2012--26.09.2012 Tarihleri arasında başvuru yapması gerekmektedir.

 

3- Başvurusu kabul edilen adaylar, istenen belgeleri en geç 28.09.2012 tarihinde Digor Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına teslim edecektir. (Ön başvuruda bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içinde Vakıflara teslim etmeyen adayların ön başvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmaz.)

 

4- Mülakat Vakfımız toplantı salonunda mülakat komisyonunca 01.10.2012 tarihinde saat 14.00da yapılacaktır ve aynı gün 16.00da Vakıf Mütevelli Heyetine sunularak sonuçlandırılacaktır.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

 

Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin göreve uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak (Başkan ve 4 üye) sözlü sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanına teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70ten az olmaması gerekir.

 

-Mülakatta sorulacak sorular genel kültür , genel yetenek, T.C.Anayasası ,3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç,Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, Atatürk İlke ve İnkılapları ile Türkiyenin idari yapısı konularından oluşacaktır.

 

Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

 

-SONUÇLARININ DUYRULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

 

1-Mülakat sonucunda 3 asil ve 3 yedek kişinin listesi 01.10.2012 tarihinde Digor Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde (http://www.digor.gov.tr) ve ilan panosunda duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Daday Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

 

2- Digor Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Mütevelli Heyeti tarafından, Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

 

3- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek aday çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

 

4-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

 

5- Sınavı kazandıktan sonra görevine başlamayan,ikamet taahhütlünü yerine getirmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır.

 

6-Vakfımız Mülakat sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda personel alımı yapıp yapmama hususunda serbesttir.

 

MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Müracaat yeri: Digor Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü Digor/Kars

 

İletişim bilgileri:

 

Birsen AYDIN DİNLER

 

Vakıf Müdürü

 

Tel.No: 0474 311 2001

21 Eyl 2012 - 09:14 - SYDVgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?