TUBİTAK uzman yardımcısı alım ilanı

TÜBİTAK Başkanlığında Araştırma Destek Programları Başkanlığı ve bağlı Araştırma Destek Gruplarında görev yapmak üzere Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Kadrosunda Çalışacak Personel Alınacaktır.

 

TÜBİTAK Başkanlığında Araştırma Destek Programları Başkanlığı ve bağlı Araştırma Destek Gruplarında görev yapmak üzere Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Kadrosunda Çalışacak Personel Alınacaktır.

1) Adaylarda Aranan Koşullar

Referans Kodu: TBPUY07

a)...

 

TÜBİTAK Başkanlığında Araştırma Destek Programları Başkanlığı ve bağlı Araştırma Destek Gruplarında görev yapmak üzere Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Kadrosunda Çalışacak Personel Alınacaktır.

1) Adaylarda Aranan Koşullar

Referans Kodu: TBPUY07

a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

 

1.1) Jeoloji, Hidrojeoloji, Jeodezi ve Fotogrametri, Jeofizik Mühendislikleri (Sayısal Puan Türü),

1.2) İstatistik (Sayısal Puan Türü),

1.3) Endüstri Mühendisliği (Sayısal Puan Türü),

1.4) Makine, Makine ve Üretim Mühendislikleri, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji, Malzeme, Metalurji Mühendislikleri (Sayısal Puan Türü),

1.5) İnşaat Mühendisliği (Sayısal Puan Türü),

1.6) Elektrik/ Elektronik/ Elektrik ve Elektronik/ Elektronik ve Haberleşme Mühendislikleri (Sayısal Puan Türü),

1.7) Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Sayısal Puan Türü),

1.8) Ziraat Mühendisliği (Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi ve Bitki Koruma Bölümlerinden) (Sayısal Puan Türü),

1.9) Kimya, Biyoloji, Biyokimya, Fizik Bölümleri, Biyomühendislik, Fizik Mühendisliği (Sayısal Puan Türü),

 

1.10) İktisat Bölümü (Eşit Ağırlık Puan Türü),

1.11) Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri (Sayısal Puan Türü)

b) Yukarıda belirtilen alanlar için belirtilen puan türünden 2009 yılı Kasım ayı, 2010, 2011 yılları ve 2012 yılı Mayıs ayında yapılan ALES’te ilk 7.500’e girmek.

Başvurular toplandıktan sonra; belirtilen alanlar için ALES’ten en yüksek puanı sağlayan ilk on aday mülakata çağrılacaktır.(kpsscafe.com) (10 uncu sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması halinde, bu adaylar da mülakata çağırılacaktır)

c) Lisans mezuniyet derecesi 4’lü sistemde en az 2,60; 100’lü sistemde ise en az 67,33 olmak,

 

2) Adaylarda Aranan İngilizce Yeterlilik Koşulları

İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinde aldığı puanla kanıtlamış olmak;

 

Referans Kodu/

Bölümler

 

Sınav Türü

 

KPDS

ÜDS

IELTS

Tüm Bileşenlerinden

 

 

TOEFL IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

 

CPE

 

 

TBPUY07

 

En Az Puan

80

80

7,5

79

213

550

A

B

C

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

IELTS : International English Language Testing System

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

FCE : First Certificate in English

CAE : Certificate in Advanced English

CPE : Certificate of Proficiency in English

Kurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

 

3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar

a) Son başvuru tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak,

b) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

c) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

f) Belgelemek kaydıyla ikinci bir yabancı dil bilmek tercih sebebidir.

4) Başvuru Süreci

a) Başvuru için adaylardan istenen belgeler şunlardır:

· Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi (lisans ve varsa lisans üstü)

(Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların denklik belgelerini de getirmeleri gerekmektedir.)

· Lisans transkript belgesi,

· Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin fotokopisi,

· Özgeçmiş,

· Bir adet vesikalık fotoğraf,

· İş Başvurusu Formu www.tubitak.gov.tr adresinden sağlanabilir.

b) Başvuru için istenen belgelerin 03/08/2012 Cuma günü mesai bitimine kadar Başkanlık İnsan Kaynakları Müdürlüğüne elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

c) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

d) Başvurularda referans kodunun belirtilmesi şarttır. Referans kodu olmayan başvurular

değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) Adaylar aynı anda birden fazla ilana başvuru yapamazlar.

 

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurum’un internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup aynı zamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.

Adres: TÜBİTAK, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı No:221

06100 Kavaklıdere-ANKARA

TÜBİTAK Başkanlığında Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı ve bağlı Müdürlüklerde Uzman Yardımcısı Kadrosunda Çalışacak Personel Alınacaktır.

 

1) Adaylarda Aranan Koşullar

Referans Kodu: TBUY07

a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

1.1) Endüstri Mühendisliği (Sayısal Puan Türü),

1.2) İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri (Eşit Ağırlık Puan Türü),

1.3) Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri (Sayısal Puan Türü)

 

b) Yukarıda belirtilen alanlar için belirtilen puan türlerinden 2009 yılı Kasım ayı, 2010, 2011 yılları ve 2012 yılı Mayıs ayında yapılan ALES’te ilk 7.500’e girmek.

Başvurular toplandıktan sonra; belirtilen alanlar için ALES’ten en yüksek puanı sağlayan ilk on aday mülakata çağrılacaktır. (10 uncu sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması halinde, bu adaylar da mülakata çağırılacaktır)

c) Lisans mezuniyet derecesi 4’lü sistemde en az 2,60; 100’lü sistemde ise en az 67,33 olmak.

 

2) Adaylarda Aranan İngilizce Yeterlilik Koşulları

İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinde aldığı puanla kanıtlamış olmak;
Referans Kodu/ Bölümler

Sınav Türü

KPDS

ÜDS

IELTS Tüm Bileşenlerinden

TOEFL IBT

TOEFL CBT

TOEFL PBT

FCE

CAE

CPETBUY07

En Az Puan

70

70

6,5

68

190

520

B

C

C


KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

IELTS : International English Language Testing System

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

FCE : First Certificate in English

CAE : Certificate in Advanced English

CPE : Certificate of Proficiency in English

Kurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar

a) Son başvuru tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak,

b) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

c) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

f) Belgelemek kaydıyla ikinci bir yabancı dil bilmek tercih sebebidir.

 

4) Başvuru Süreci

a) Başvuru için adaylardan istenen belgeler şunlardır:

· Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi (lisans ve varsa lisans üstü)

(Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların denklik belgelerini de getirmeleri gerekmektedir.)

· Lisans transkript belgesi,

· Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin fotokopisi,

· Özgeçmiş,

· Bir adet vesikalık fotoğraf,

· İş Başvurusu Formu www.tubitak.gov.tr adresinden sağlanabilir.

 

b) Başvuru için istenen belgelerin 03/08/2012 Cuma günü mesai bitimine kadar Başkanlık İnsan Kaynakları Müdürlüğüne elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.kpss

c) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

d) Başvurularda referans kodunun belirtilmesi şarttır. Referans kodu olmayan başvurular

değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) Adaylar aynı anda birden fazla ilana başvuru yapamazlar.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurum’un internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup aynı zamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.

Adres: TÜBİTAK, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı No:221

06100 Kavaklıdere-ANKARA

17 Tem 2012 - 20:47 - KPSSgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler