Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik

Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

18 Ağustos 2015 SALI
Resmi Gazete
Sayı : 29449

YÖNETMELİK

Sayıştay Başkanlığından:
SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME
VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Sayıştay yönetim mensuplarının görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Sayıştay Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan yönetim mensuplarından görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
b) Başkanlık: Sayıştay Başkanlığını,
c) Görevde yükselme: Başkanlıkta 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,
ç) Görevde yükselme sınavı: Müdür kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacakları yazılı ve sözlü sınavı; diğer kadrolar için ise görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacakları yazılı sınavı,
d) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,
e) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
f) Müdür: Personel ve eğitim müdürü, mali işler müdürü, genel yazı işleri müdürü, yayın işleri müdürü, idari işler müdürü, arşiv müdürü, yazı işleri müdürü, kütüphane müdürü, teknik hizmetler müdürü ve ilam müdürünü,
g) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik öğrenim sonucu edinilen unvanlara, unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamaları,
ğ) Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliği suretiyle atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,
h) Yönetim mensupları: 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 10 ve 19 uncu maddelerinde sayılan ve 657 sayılı Kanuna tabi olan personeli,
ı) Yönetmelik: Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları
MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Müdür,
2) Koruma ve güvenlik amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi.
b) Savunma hizmetleri grubu;
1) Sivil savunma uzmanı.
c) İdari hizmetler grubu;
1) Programcı yardımcısı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, daktilograf, mutemet, santral memuru, ambar memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför.
ç) Destek hizmetleri grubu;
1) Dağıtıcı, aşçı, teknisyen yardımcısı, hizmetli.
(3) Unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar:
1) Mühendis, avukat, istatistikçi, programcı, kütüphaneci, biyolog, diyetisyen, hemşire, laborant, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, tekniker, teknisyen.

Görevde yükselme

MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;
a) Bu Yönetmelikte belirlenen şartları taşımak,
b) Müdür kadrosuna görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklar için ise yazılı sınavda başarılı olmak,
c) Görevde yükselme sınavına başvurabilmek için son üç yıl içerisinde aylıktan kesme ve üstü disiplin cezası almamış olmak,
gerekir.
Duyuru ve başvuru
MADDE 7 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınavlardan en az kırk beş gün önce duyurulur. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları için başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.
(2) Başkanlıkça yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Sayıştay'ın resmi internet sitesinde ilan edilir.
Yazılı sınav
MADDE 8 - (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Başkanlıkça belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav Başkanlık tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine de yaptırılabilir.
(2) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş tam puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.
Sözlü sınav
MADDE 9 - (1) Müdür kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.
(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.
Başarı sıralaması
MADDE 10 - (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, müdür kadrosuna atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Sayıştayın resmi internet sitesinde ilan edilir.
(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.
(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.
Unvan değişikliği sınavı
MADDE 11 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolara, bu unvanları en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen kurumlara yaptırılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarı puanına göre oluşturulan sıralama uyarınca gerçekleştirilir.
(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.
(3) Bu sınava katılacaklarda, Sayıştayda veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.
(4) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Sayıştay personeli başvurabilir.
(5) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
(7) Unvan değişikliği sınavlarına başvurabilmek için son üç yıl içerisinde aylıktan kesme ve üstü disiplin cezası almamış olmak gerekir.
Sınav kurulu
MADDE 12 - (1) Yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme veya unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere, Başkanlıkça Sayıştay mensupları arasından beş kişilik sınav kurulu teşkil edilir. Ayrıca iki yedek üye belirlenir. Sınav kurulu, Sayıştay Başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek personel birimi ve/veya eğitim birimi temsilcileri ile diğer kişilerden teşekkül eder. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, yükseköğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.
(2) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır ve çekimser oy kullanılamaz.
(3) Sınav kurulu başkan ve üyeleri, eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar. Sınav kurulu başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir. Yeni üye görevlendirilmesini gerektiren işlemler oluşan kurul tarafından yeniden karara bağlanır.
(4) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Sınavlara itiraz duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde yapılır. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından beş iş günü içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.
(5) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri, Personel ve Eğitim Müdürlüğünce yürütülür.
(6) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri en az bir yıl veya bir sonraki sınava kadar Personel ve Eğitim Müdürlüğünde saklanır.
Atama
MADDE 13 - (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.
(2) Başkanlıkça tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.
(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden, açılması halinde altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara tabidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev Gruplarına Göre Atanma Şartları
Atanma şartları
MADDE 14 - (1) Görevde yükselme suretiyle atanacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Yönetim hizmetleri grubu:
1) Teknik Hizmetler Müdürü kadrosuna yapılacak atamalarda;
-En az dört yıllık yüksek öğretim mezunu olmak,
-En az iki yılı Sayıştayda Teknik Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde mühendis kadrolarında veya en az iki yılı Sayıştayda mali hizmetler uzmanı, sivil savunma uzmanı, koruma ve güvenlik amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, programcı kadrolarında geçmek üzere en az sekiz yıl hizmeti bulunmak.
2) Diğer müdür kadrolarına yapılacak atamalarda;
-En az dört yıllık yüksek öğretim mezunu olmak,
-En az iki yılı Sayıştayda mali hizmetler uzmanı, sivil savunma uzmanı, koruma ve güvenlik amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, programcı kadrolarında geçmek üzere en az sekiz yıl hizmeti bulunmak.
3) Koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik şefi kadrosuna yapılacak atamalarda;
-En az iki yıllık yüksek öğretim mezunu olmak,
-En az iki yılı Sayıştayda koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda geçmek üzere en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,
-İlgili mevzuatında belirtilen diğer şartları taşımak.
4) Şef kadrolarına yapılacak atamalarda;
-En az iki yıllık yüksek öğretim mezunu olmak,
-En az iki yılı Sayıştayda kütüphaneci, tekniker, teknisyen, programcı yardımcısı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf, mutemet, santral memuru, ambar memuru, memur kadrolarında geçmek üzere en az sekiz yıl hizmeti bulunmak.
b) Savunma hizmetleri grubu:
1) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atabilmek için;
-En az dört yıllık yüksek öğretim mezunu olmak,
-En az iki yılı Sayıştayda şef, koruma ve güvenlik amiri, koruma güvenlik şefi kadrolarında geçmek üzere en az sekiz yıl hizmeti bulunmak.
c) İdari hizmetler grubu:
1) Programcı yardımcısı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, daktilograf, mutemet, santral memuru, ambar memuru ve şoför kadrolarına yapılacak atamalarda;
-En az orta öğretim mezunu olmak,
-En az iki yıl Sayıştayda hizmeti bulunmak,
-Programcı yardımcısı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadroları için Başkanlıkça veya Başkanlığın uygun gördüğü kuruluşlarca açılan bilgisayar kurslarına katılıp başarı göstermek,
-Şoför olarak atanabilmek için ayrıca en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
2) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda;
-En az orta öğretim mezunu olmak,
-En az iki yıl Sayıştayda hizmeti bulunmak,
-İlgili mevzuatında belirtilen diğer şartları taşımak.
(2) Unvan değişikliği suretiyle atanacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Mühendis, avukat, istatistikçi, programcı, kütüphaneci, biyolog, diyetisyen, hemşire, laborant, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, tekniker, teknisyen kadrolarına unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için bu unvanları gerekli mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş olmak.
b) Avukat kadrosuna atanabilmek için ayrıca avukatlık ruhsatına sahip olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Görev grupları arasında geçişler
MADDE 15 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan ana görev grupları arasındaki görevde yükselme mahiyetindeki geçişler ile aynı ana görev grubunun alt grubundan üst grubuna geçişlerde bu Yönetmelikle belirlenen esas ve usuller aranır.
(2) Bir ana görev grubunun aynı alt grubu içinde sayılan unvanlar arasındaki geçişlerde, atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla sınav şartı aranmaz.
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 16 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Engellilerin sınavları
MADDE 17 - (1) Başkanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Kazanılmış haklar
MADDE 18 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğretim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğretim mezunu kabul edilirler.
(2) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan personel 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen öğrenim düzeyinin altında bir öğrenim düzeyinden mezun olsalar bile idari hizmetler grubuna ilişkin sınava katılabilirler.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20 - (1) 23/7/2005 tarihli ve 25884 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 21 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.

18 Ağu 2015 - 01:26 - Kamugöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler