ÇSGB Avrupa Birliği Fonları Koor. ve Uyg. Merk. Uzman Personel Alım İlanı

T.

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI KOORDİNASYON VE UYGULAMA MERKEZİ
SEÇME SINAVI İLANI (UZMAN PERSONEL)
Avrupa Birliği ve Türkiye arasında 5824 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan IPA Çerçeve Anlaşması ve 16.09.2009 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti...

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI KOORDİNASYON VE UYGULAMA MERKEZİ

SEÇME SINAVI İLANI (UZMAN PERSONEL)

Avrupa Birliği ve Türkiye arasında 5824 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan IPA Çerçeve Anlaşması ve 16.09.2009 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Komisyonu arasında imzalanan Türkiye’deki İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni altındaki katılım öncesi yardım aracından sağlanan topluluk desteğine yönelik İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) ile ilgili Finansman Anlaşması kapsamında ilgili Operasyonel Programın Program Otoritesi olarak görevli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülen TR07H5.01-01/002 sayılı AT Sözleşmesi kapsamında, 1 Kıdemli Finans ve İhale Yöneticisi, 1 İhale Uzmanı, 1 Finans Uzmanı ve 1 Bilgi İşlem Uzmanı alımına yönelik Seçme Sınavı yapılacaktır.

SEÇME SINAVINA KATILMA GENEL KOŞULLARI

a) Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak,

b) Kamu haklarından yasaklanmamış olmak,

c) Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

e) Seyahat engeli bulunmamak,

KIDEMLİ FİNANS VE İHALE YÖNETİCİSİ ADAYI İÇİN İŞ TANIMI VE ARANAN KOŞULLAR

Kıdemli Finans ve İhale Yöneticisi genel iş tanımı aşağıdaki gibidir:

Kıdemli Finans ve İhale Yöneticisi aşağıda sayılan işleri gerektiğinde bizzat yerine getirmek dâhil olmak üzere, ilgili işlere ilişkin tüm süreçleri kolaylaştırmak, gözden geçirmek, teknik kontrolünü yerine getirmek, ilgililere tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak, süreçlere ilişkin deneyimlerini farklı tiplerde eğitimler ile ilgililere aktarmak ve idarece talep edilecek sistem kontrolü ve iyileştirme çalışmalarını yürütmekle sorumludur.

İKG OP’nin uygulanması kapsamındaki:

a) Satın alma/tedarik işlemlerinin gerçekleştirilmesi (ön ihale ve ihale belgelerini hazırlama, yayınlama, teklif toplama, ihale değerlendirme, sözleşme hazırlama ve imzalama ve her aşamada kalite uygunluk ve kontrol ),

b) Sözleşme bazlı gerçekleştirilecek ödeme onaylama, ödeme yapma, uygunluk tespiti ve mali doğrulama, finansal planlama ve finansal kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

c) Sözleşmelerin uygulamasının yönetimi, teknik izleme ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

d) Tutarsızlıklar, usulsüzlükler, sapmalar, gecikmelerin tespiti ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Kıdemli Finans ve İhale Yöneticisi için aranan koşullar aşağıdaki gibidir:

a) Üniversite mezunu olmak

b) Avrupa Birliği Mali Yardımları’nın yönetilmesi kapsamında, PRAG kuralları uyarınca Mal Alımı, Hizmet, Hibe, Çerçeve Sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi konusunda yetkili ve herhangi bir Avrupa Birliği’ne üye ya da aday ülkedeki kamu kuruluşunda veya Avrupa Komisyonu ya da AB ajans ya da kuruluşlarında toplamda en az 8 sene çalışmış olmak, Bu çalışmaların tamamı veya bir kısmının orta ve üst düzey yönetici olarak geçirilmiş olması tercih sebebidir.

c) İyi derecede İngilizce bilmek,

d) Tercihen Avrupa Birliği Mali Yardımları kapsamında İnsan kaynaklarının geliştirilmesi veya sosyal politika ve istihdam alanlarında yürütülen Programların hazırlanması ve yürütülmesi konusunda deneyim sahibi olmak,

İHALE UZMANI ADAYI İÇİN İŞ TANIMI VE ARANAN KOŞULLAR

İhale Uzmanı genel iş tanımı aşağıdaki gibidir:

a) İKG OP’nin uygulanması kapsamındaki satın alma/tedarik işlemlerinin gerçekleştirilmesi (ön ihale ve ihale belgelerinin hazırlanması-ihale değerlendirme, sözleşme hazırlama ve imzalama işlemleri)

b) İhale Yönetim Birimine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi (iç ve dış ilişkiler, koordinasyon, planlama ve raporlama, hedef belirleme, bilgi sağlama, ilerlemenin izlenmesi vb.)

c) Tutarsızlıklar, usulsüzlükler, sapmalar, iş planındaki ya da programlama/ bir operasyonun uygulanması konularındaki gecikmeler konusunda faaliyetler yürütme ve usulsüzlük görevlisi ya da NAO’yu her türlü usulsüzlük ya da yolsuzluk şüphesi konusunda bilgilendirme,

d) İhale yönetimi konusunda teorik ve işbaşı eğitim ve birim içi danışmanlık hizmetleri vermek.

İhale Uzmanı pozisyonu için aranan koşullar aşağıdaki gibidir:

a) Üniversite mezunu olmak

b) İlgili alanda herhangi bir resmi kuruluşta, en az 3 sene çalışmış olmak,

c) Avrupa Birliği Mali Yardımları’nın yönetilmesi kapsamında, Sözleşme Makamı sıfatıyla, PRAG kuralları uyarınca Mal Alımı, Hizmet, Hibe, Çerçeve Sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi konusunda yetkili ve herhangi bir Avrupa Birliği’ne üye ya da aday ülkede yetkili kamu kuruluşunda toplamda en az 3 sene çalışmış olmak,

d) Avrupa Birliği Mali Yardımları’nın yönetilmesi kapsamında, Sözleşme Makamı sıfatıyla PRAG kuralları uyarınca Mal Alımı, Hizmet, Hibe, Çerçeve Sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi konusunda yetkili ve herhangi bir Avrupa Birliği üyesi ya da aday ülkede yetkili kamu kuruluşunun ihale biriminde en az 1 sene ihale yöneticisi sıfatıyla çalışmış olmak,

e) İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek,

f) Tercihen Avrupa Birliği Mali Yardımları kapsamında hazırlanarak yürütülen Operasyonel Programların hazırlanması ve yürütülmesi konusunda deneyim sahibi olmak,

FİNANS UZMANI ADAYI İÇİN İŞ TANIMI VE ARANAN KOŞULLAR

Finans Uzmanı genel iş tanımı aşağıdaki gibidir:

a) İKG OP’nin uygulanması kapsamında sözleşme bazlı gerçekleştirilecek ödeme onaylama, ödeme yapma, uygunluk tespiti ve mali doğrulama, finansal planlama ve finansal kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

b) Finansal Yönetim Birimine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi (iç ve dış ilişkiler, koordinasyon, planlama ve raporlama, hedef belirleme, bilgi sağlama, ilerlemenin izlenmesi vb.),

c) Tutarsızlıklar, usulsüzlükler, sapmalar, iş planındaki ya da programlama/ bir operasyonun uygulanması konularındaki gecikmeler konusunda faaliyetler yürütme ve usulsüzlük görevlisi ya da NAO’yu her türlü usulsüzlük ya da yolsuzluk şüphesi konusunda bilgilendirme.

d) Finansal yönetim konusunda teorik ve işbaşı eğitim ve birim içi danışmanlık hizmetleri vermek.

Finans Uzmanı pozisyonu için aranan koşullar aşağıdaki gibidir;

a) Üniversite mezunu olmak

b) İlgili alanda herhangi bir resmi kuruluşta, en az 3 sene çalışmış olmak,

c) Avrupa Birliği Mali Yardımları’nın yönetilmesi kapsamında, Sözleşme Makamı sıfatıyla, PRAG kuralları uyarınca Mal Alımı, Hizmet, Hibe, Çerçeve Sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi konusunda yetkili ve herhangi bir Avrupa Birliği üyesi ya da aday ülkede yetkili kamu kuruluşunda toplamda en az 5 sene mezkûr işlemlerin bir ya da birkaçının yürütülmesinden sorumlu olarak çalışmış olmak,

d) Avrupa Birliği Mali Yardımları’nın yönetilmesi kapsamında, Sözleşme Makamı sıfatıyla PRAG kuralları uyarınca Mal Alımı, Hizmet, Hibe, Çerçeve Sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi konusunda yetkili ve herhangi bir Avrupa Birliği’ne üye ya da aday ülkede yetkili kamu kuruluşunun finans biriminde en az 3 sene finans yöneticisi sıfatıyla çalışmış olmak.

e) İyi derecede İngilizce bilmek,

BİLGİ İŞLEM UZMANI ADAYI İÇİN İŞ TANIMI VE ARANAN KOŞULLAR

Bilgi İşlem Uzmanının genel iş tanımı aşağıdaki gibidir:

a) Merkez’in bilgi işlem ve ağ altyapısının güvenli, istikrarlı biçimde sürdürülebilirliğinin sağlanması, bakımı, yönetilmesi ve gerekli geliştirmelerin gerçekleştirilmesi,

b) Merkez’de kullanılan Yönetim Bilgi Sistemleri ve web üzerinden sağlanan hizmetlerin bakımı, yönetimi ve gerekli geliştirilmelerin gerçekleştirilmesi.

Bilgi İşlem Uzmanın pozisyonu için aranan koşullar aşağıdaki gibidir;

a) Üniversitelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerinden, mezun olmak veya ilgili sektörde en az on (10) sene bilfiil çalışmış olmak,

b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla orta ve büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak,

c) İyi derecede Türkçe bilmek. Dünya çapında bilişim ve ağ teknolojileri ve veri güvenliğindeki gelişmeler ile ilgili literatürü takip edecek düzeyde İngilizce bilmek,

d) Ağ yönetimi, LAN ve WAN tasarımı, ağ yapılandırılması, , Güvenlik Duvarları konularında tecrübeli olmak,

e) Windows 2008 R2, Active Directory ve Hyper-V Cluster konusunda tecrübeli ve tercihen MCSE veya MCSA sertifikalı olmak,

f) SharePoint Server ve Microsoft SQL Server ürünlerinin bakım ve yönetimi konusunda ve veri tabanı yayınlama konusunda tecrübeli olmak,

g) Terminallerin gerek donanım gerek Microsoft Windows, Microsoft Office ve diğer kurulu yazılımlara müdahale konusunda deneyimli olmak ve sorunlara çözümler üretebilecek birikime sahip olmak,

h) Kerio Control ve Connect yazılımları, bakım ve yönetimleri konusunda tecrübeli olmak,

i) Web Sitesi, Portal Yazılımları ve İçerik Yönetim Sistemleri konusunda, özellikle DotNetNuke yazılımı ile web sitesi geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

j) Felaket önleme, güvenilir bir şekilde yedekleme ve veri kurtarma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sistemlerin güncel ve her an kullanılır halde tutulması konusunda tecrübeli olmak,

SEÇME SINAVI ESASLARI

Başvurusu alınan adaylar başvuru formları ve destekleyici belgelerinin tam ve uygun olarak teslimi ve özgeçmişlerinin başvurdukları pozisyon için belirlenen kıstaslara uygunluğu değerlendirilmek suretiyle ön elemeye tâbi tutulacaklardır. Ön eleme safhasını geçen ve başvurusu uygun bulunan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yurtdışından başvuracak adaylar ile internet üzerinden çevrimiçi sözlü sınav gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınavda, adayların başvurdukları pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak kaydı ile ortalamanın en az yetmiş puan olması gerekir. Sözlü sınavda uzman personel adaylarının; başvurdukları pozisyona yönelik mesleki bilgisi, yabancı dili kullanma becerisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti değerlendirilecektir.

Mülakat Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

AB Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi internet adresinden ( http://www.ikg.gov.tr/ ) temin edilecek iş talep formu ve aşağıda sayılan belgeler, şahsen, posta yoluyla aşağıda mezkûr Merkez adresine ya da yurtdışından başvuru yapacaklar için [email protected] adresine (destekleyici belgeler tarayıcıdan geçirilmek ve okunaklı olmak suretiyle) e-posta yoluyla; en geç 21/07/2011 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

Adres:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi 713. Sokak No:4 Yıldızevler Mahallesi, Çankaya, 06550,Ankara

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayların, Birimimizin internet adresinden ( http://www.ikg.gov.tr/ ) temin ederek İngilizce olarak dolduracakları “İş Talep Formu” ve “Fotoğraflı Özgeçmiş” ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını veya tasdikli örneklerini ibraz etmeleri gerekmektedir:

a) Yükseköğrenim diploması veya çıkış belgesi, (Bilgi İşlem Uzmanı pozisyonuna mesleki deneyim ile başvuracak adayların mesleki deneyimlerini ilgili pozisyon için aranan şartların sosyal güvenlik kurumları veya eşdeğer kamu kurumu kayıtları ile ispat etmeleri ve söz konusu görevleri ile ilgili referans mektuplarını sunmaları gerekmektedir.)

b) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

Kimlik belgesi Bu belgelerin fotokopilerinin asıllarıyla birlikte ibraz edilmesi durumunda, belgeler Merkezimizce tasdik edilebilir.

08 Tem 2011 - 11:02 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?