GTHB Yüksek Maaşla Personel Alacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli personel alım ilanı Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli personel alım ilanı Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlandı. Söz konusu yayımlanan iland aalım için ayrılan kontenjanın 18 olduğu belirtilirken, 2016 KPSS şartının bulunduğu, Sözleşmeli Çözümleyici ve programcı pozisyonları için bu adayların KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olması gerektiği belirtildi.

İlanda ayrıca şu ifadelere yer verildi : "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu esas alınmak suretiyle; Çözümleyici ve Programcı pozisyonları için KPSSP3 puan türünde (60 ve üzeri alanlardan) en yüksek puandan başlanarak puan sırasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katına kadar aday 04.08.2018 tarihinde yazılı sınava tabi tutulacak olup, bu sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav sonucuna göre, aşağıda sayısı, aranılan nitelikleri ve başvuru şartları belirtilen toplam 18 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." İlanın tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz: 

T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu esas alınmak suretiyle; Çözümleyici ve Programcı pozisyonları için KPSSP3 puan türünde (60 ve üzeri alanlardan) en yüksek puandan başlanarak puan sırasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katına kadar aday 04.08.2018 tarihinde yazılı sınava tabi tutulacak olup, bu sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav sonucuna göre, aşağıda sayısı, aranılan nitelikleri ve başvuru şartları belirtilen toplam 18 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI VE DİĞER AÇIKLAMALAR

1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

4. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

5. Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

6. Yapılacak inceleme sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu bulunmamak.

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Bakanlığımızın internet sitesinde yayımlanacak Başvuru formunda birden fazla pozisyon için yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

9. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, başvurulan pozisyon için istenilen okuldan mezun olunmasından sonra çalışılmış olması kaydıyla; 657 sayılı kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SGK'na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

10. İsteklilerin gazete ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Bakanlığımızın internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) yayımlanan ilan ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (D Kapısı) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, No: 161 Çankaya/ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 258 89 11) adresine teslim etmiş olmaları veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile göndermiş olmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra yapılan başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

11. Çözümleyici ve Programcı pozisyonu için belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları uyan adaylardan, 2016 yılında yapılan KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türüne göre en yüksek puandan başlanarak puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday arasına girenler yazılı sınava tabi tutulacaktır. Son sırada yer alan adayla puan eşitliği halinde eşit puana sahip adayların tümü yazılı sınava girmeye hak kazanacaklardır. Yazılı sınava katılacakların listesi 23/07/2018 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) ve Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi internet sitesinde (gazisem.gazi.edu.tr) ilan edilecektir. Yazılı sınava katılacak adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

12. Programcı ve Çözümleyici pozisyonları için 04/08/2018 tarihinde yapılacak yazılı sınavın; yerini ve saatini gösterir Sınav Giriş Belgeleri Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi internet sitesinden (gazisem.gazi.edu.tr) temin edilecektir.

13. Yapılacak yazılı sınav sorularına itirazlar 10.08.2018 tarihine kadar yazılı olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

14. Çözümleyici ve Programcı pozisyonları için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak ve sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

15. Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar; sınav sonuçlarının yayınlandığı tarihten itibaren 07/09/2018 tarihi mesai bitimine kadar, itirazda bulunan aday tarafından GAZİSEM Döner Sermaye İşletmesinin Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Şubesindeki TR59 0001 2001 2940 0006 0001 65 IBAN numaralı hesabına 60 yatırıldığına dair belge ve itiraz dilekçesi ile birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.

16. Çözümleyici ve Programcı unvanlı kadrolar için yapılan yazılı sınav sonuçlarına göre sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi, sözlü sınav tarihi ve yeri 21/09/2018 tarihine kadar Bakanlığımız internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) yayınlanacaktır. (Sözlü sınava katılacak adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.)

17. Çözümleyici ve Programcı unvanlı kadrolar için yapılan sözlü sınav notu 70 puan ve üzeri olanlar başarılı sayılacak ve en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar yerleştirme yapılacaktır.

Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında iş tecrübesi yüksek olanlar, yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar öncelikle yerleştirilecek ve sınav sonuçları asil ve yedek adaylar şeklinde Kurumumuz internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) ilan edilecektir.

18. Yerleştirmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların ya da hakkından feragat edenlerin yerine, ilan edilen pozisyon sayısına göre en yüksek puandan başlamak üzere (sözlü sınav notu 70 puan ve üzeri olanlardan) yapılacak sıralamaya göre yedek adaylar içerisinden yerleştirme yapılacaktır.

19. Başvurulan pozisyona ilişkin nitelikleri taşımayan ve belgelemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.

20. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle Kurumlarınca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe Bakanlığımızın sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde başvuruda bulunmak suretiyle yerleştirme yapılanlarla 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Sözleşme imzalanmış olsa bile bu durumun anlaşılması halinde sözleşme iptal edilecektir.

İSTENİLEN BELGELER

- Fotoğraflı Başvuru formu (www.tarim.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.),

- 2016-KPSS sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı,

- Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, öğrenim durumu belgesi yurtdışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

- Her grup için aranılan niteliklere dair belgeler,

- El yazısı ile hazırlanmış fotoğraflı özgeçmiş (www.tarim.gov.tr),

- Öğrenim dili İngilizce olan okullardan mezun olanların okullarından alacakları, okulun öğrenim dilinin İngilizce olduğuna dair belge (Geçerli YDS veya eşdeğer belgesi olanların ibraz etmesine gerek yoktur.)

- İstenilen programlama dillerini bildiğini gösterir belgelerin aslı veya noter ya da okul tasdikli örneği.

- Varsa yüksek lisans belgesi aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örneği.

- İş tecrübesi belgesi

- Fotoğraflı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (www.tarim.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.)

- Başvuru formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu dışında 2 adet fotoğraf.

Programcı Sınav Konuları Çözümleyici Sınav Konuları

? Programlamaya Giriş - C# ile Programlama ? Aktif Dizin ve Etki Alanı

? MSSQL Veritabanı Yönetimi ? İşletim sistemleri ve Uygulamaları

? Microsoft SQL Server Sorgulama T-SQL ? Bilgisayar Ağları Yapıları ve Güvenliği

? Veri Tabanı Tasarımı ? Programlamaya Giriş - C# ile Programlama

? OOP(Object-Oriented) Nesne Yönelimli

Programlama

? MSSQL Veritabanı Yönetimi

? ASP.NET MVC Web Uygulama Geliştirme ? Microsoft SQL Server Sorgulama T-SQL

? JavaScript, JQuery, Angular ve CSS3 ile

HTML 5 Programlama

? OOP(Object-Oriented) Nesne Yönelimli

Programlama

? Web Servisleri

o Web Service SOAP

o WCF Servis Oluşturma

o Rest Full API

o Web API

o ORM (Entity Framework)

? Web Servisleri

o Web Service SOAP

o WCF Servis Oluşturma

o Rest Full API

o Web API

o ORM (Entity Framework)

? Bilgi Güvenliği ? JavaScript, JQuery, Angular ve CSS3 ile

HTML 5 Programlama

? Bilgi Güvenliği

? Sözlü sınav; mesleki bilgi, genel kültür düzeyi, muhakeme ve kavrayış durumu, ifade ve temsil kabiliyeti gibi

Birim hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler hususunda yapılacaktır

14 Haz 2018 - 15:21 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler