Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi; yazılı ve sözlü sınavla toplam 35 uzman yardımcısı alacaktır.

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi; yazılı ve sözlü sınavla toplam 35 uzman yardımcısı alacaktır. İlanın detayları aşağıdadır:
Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:
UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV İLANI
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’ne sınavla;
-...

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi; yazılı ve sözlü sınavla toplam 35 uzman yardımcısı alacaktır. İlanın detayları aşağıdadır:

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV İLANI

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’ne sınavla;

- Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip burada sayılan okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olanlardan 17 Uzman Yardımcısı,

- Mühendislik Fakültesi ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip bu okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Yazılım Mühendisliğinden birini bitirmiş olanlardan 18 Uzman Yardımcısı

olmak üzere toplam 35 Uzman Yardımcısı alımı öngörülmektedir.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup, yazılı sınav 02 Temmuz 2011 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

A) Sınava başvuracak adayların;

1- a) Türk vatandaşı olması,

b) Kamu haklarından yasaklı bulunmaması,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması,

d) Askerlikle ilgisi bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş olması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olması,

e) Başka kuruluşlara karşı, karşılıksız devir hariç, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmaması,

f) Daha önce çalıştıkları iş yerlerinden disiplin cezası nedeniyle işten çıkarılmamış olması,

g) Mevzuatla mali sektörde çalışması yasaklanmamış olması.

h) 1/1/2011 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olması,

ı) Sağlık durumlarının yurdun her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olması,

i) Banka tarafından daha önce açılmış Uzman Yardımcılığı sınavına bir defadan fazla girmemiş olması,

2 - Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 27- 28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’ndan;

- Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar için KPSSP40, KPSSP51, KPSSP53, KPSSP55, KPSSP61 ya da KPSSP76 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 340 aday içerisinde bulunması,

- Makine, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Çevre, Bilgisayar, Yazılım, Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden mezun olanlar için KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5 veya KPSSP7 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada her bir mühendislik bölümü için en yüksek puanlı 50 aday içerisinde bulunması,

(Sınava katılmaya hak kazanan en son aday ile eşit puan alan adaylar da sınava çağrılacaktır. )

3 - Adayların ÖSYM tarafından 27- 28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nın yabancı dil test sınavından (İngilizce, Fransızca, ve Almanca dillerinin birinden) en az 30 doğru cevap sayısına sahip olmasına veya son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen; Kamu Personel Dil Sınavı (KPDS)’ndan 50 puan, İngilizce için TOEFL’dan (CBT) l53, (PBT) 477 ve üzeri puan almış olması,

4 - Kalkınma Bankası A.Ş.’nin T.C. Ziraat Bankası Yenişehir Şubesindeki TR 840001000471999003095005 Nolu Hesabına sınav ücreti olarak 20 TL yatırılması

gerekmektedir.

B) Başvuru esnasında istenecek belgeler :

Sınava girmek isteyen adaylar 23/05/2011 - 03/06/2011 tarihleri arasında http://sinav.anadolu.edu.tr/basvuru internet sitesi üzerinden başvuruda bulunacaklardır. Başvuru koşullarına uygun olduğu belirlenen adaylar anılan internet sitesinden temin edecekleri Giriş Sınavı Başvuru Formuna aşağıda belirtilen belgeleri ekleyeceklerdir.

1) 2 adet vesikalık fotoğraf,

2) KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı örneğini, (Geçerli KPSS ve KPSS yabancı dil doğru cevap sayısı farklı yıllara ait olan adaylar her iki KPSS Sonuç Belgesini de ibraz edeceklerdir.)

3) Kalkınma Bankası A.Ş.’nin T.C. Ziraat Bankası Yenişehir Şubesindeki TR 840001000471999003095005 Nolu Hesabına sınav ücreti olarak 20 TL yatırıldığına dair dekontun aslı.

Adaylar, Giriş Sınavı Başvuru Formunu ve eklerini 09/06/2011 tarihi saat 17:30’a kadar Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. İzmir Caddesi No: 35 Kızılay/ANKARA adresi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına elden ya da posta yolu ile ulaştıracaklardır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru evrakları eksik olan, evraklarında silinti, kazıntı veya tahrifat olan ve Giriş Sınavı Başvuru Formunda yanlış ve eksik beyanda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

C) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara, 27/06/2011-02/07/2011 tarihleri arasında http://sinav.anadolu.edu.tr/basvuru internet sitesi üzerinden Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar sınavda Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden birini ibraz etmek zorundadırlar.

D) Yazılı Sınav ve Konuları :

Sınavın yazılı aşaması test biçiminde ve tek oturum halinde yapılacaktır.

- Sınav konuları;

I - Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar için;

Tek oturum 120 soru.

- Genel Kültür Genel Yetenek

- Güncel Sosyal ve Ekonomik Sorunlar

- Türkçe Dilbilgisi

- Türkiye Coğrafyası

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

- Mikro İktisat

- Makro İktisat

- İşletme İktisadı

- Finansal Matematik

- Muhasebe

- Genel Muhasebe

- Maliyet Muhasebesi

- Hukuk

- Anayasa Hukuku

- İdare Hukuku (Genel Esaslar) ve İdari Yargı

- Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)

- Borçlar Hukuk (Genel Esaslar)

- Ticaret Hukukunun Genel Esasları (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Hariç)

- Mali Analiz

II- Makine, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Çevre, Bilgisayar, Yazılım, Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden mezun olanlar için;

Tek oturum 120 soru.

- Genel Kültür Genel Yetenek

- Güncel Sosyal ve Ekonomik Sorunlar

- Türkçe Dilbilgisi

- Türkiye Coğrafyası

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

- Genel Mühendislik

- Matematik (calculus I, calculus II, diferansiyel denklemler, lineer cebir)

- İstatistik

- Genel kimya

- Genel iktisat

- Fizik

(Bölümler İtibariyle Alan Bilgisi Konuları)

Çevre Mühendisliği

- Su ve atıksu iletim ve arıtım teknolojileri

- Katı atık yönetimi

- Hava kalitesi yönetimi

- Çevre bilimleri

- Çevresel Kirlenme ve Ekoloji

Elektrik Elektronik Mühendisliği

- Elektrik devreleri

- Elektronik devreleri

- Elektromanyetik ve Elektrik Makinalar (Motorlar ve Jeneratörler)

- Lojik devreler

- Sinyaller ve Sistemler

- Haberleşme

- Kontrol Sistemleri

- Güç Elektroniği Sistemleri

- Güç Sistemleri (Elektrik Üretim, İletimi ve Dağıtımı)

İnşaat Mühendisliği

- Yapı (betonarme, çelik, yapı statiği)

- Mekanik (statik, mukavemet, dianmik)

- Hidrolik (akışkanlar mekaniği, hidroloji, hidrolik, su yapıları, su getirme, kanalizasyon)

- Geoteknik (zemin mekaniği, temel inşaatı)

- Ulaştırma

- Yapı malzemeleri

- Yapı işletmesi

Bilgisayar Mühendisliği

- Bilgisayar ağları

- İşletim sistemleri

- Bilgisayar mimarisi

- Veri tabanı yönetim sistemleri

- İnternet ve bilgi güvenliği

- Veri yapıları ve algoritmalar

- Programlama dilleri

Makine Mühendisliği

- Üretim yöntemleri

- Makine elemanları

- Mekanizasyon teknikleri

- Termodinamik

- Isıl işlemler

Yazılım Mühendisliği

- Veri tabanı yönetim sistemleri

- SQL, Oracle

- Programlama dilleri

- Bilgisayar ağları

- İşletim sistemleri

- Yazılım proje yönetimi

Endüstri Mühendisliği

- Yöneylem araştırması

- Yatırım analizi

- Servis sistemleri

- Üretim planlama ve kontrolü

- Benzetim

- Yönetim ve organizasyon

- Finansal modelleme

Sorularından oluşacaktır.

- Sınavlarda hesap makinası vb. kullanılamayacaktır.

E) Değerlendirme

- Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlardan ilk 60 aday, her bir mühendislik bölümünden mezun olanlardan ayrı ayrı olmak üzere ilk 10’ar aday sözlü sınava çağırılacaktır.

- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan en son aday ile eşit puan alan diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

- Kurul üyelerince hazırlanacak soru ve cevap setleri ile yapılacak sözlü sınavda, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

- Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan adayların her iki puan toplamının ikiye bölünmesi ile elde edilen ortalama sonuca göre; siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar ile her bir mühendislik bölümünden mezun olanlar için ayrı başarı sıralaması yapılacaktır. Eşit puan alan adaylar arasındaki sıralamada mezuniyet sonrası eğitim durumu, yabancı dil bilgisi düzeyi ve KPSS puanı dikkate alınacaktır. En yüksek puandan başlamak üzere sırayla Bankaya alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar asil ve bu sayının yarısı kadar yedek aday belirlenecektir. Hesaplanan yedek aday sayısının küsuratlı olduğu durumlarda bir üst tam sayı esas alınacaktır.

F) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, adaylarda aranacak diğer şartlar ile istenecek diğer belgeler sözlü sınav tarihi ve yeri Bankanın internet sayfasında (www.kalkinma.com.tr) ilan edilecektir.

Giriş sınavında başarılı olan asil ve yedek adayların sonuçları, Bankanın internet sayfasında (www.kalkinma.com.tr) ilan edilecek, ayrıca yazılı olarak adreslerine tebliğ edilecektir.

20 May 2011 - 10:29 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?