İstanbul Rumeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmi Gazete'de

İstanbul Rumeli Üniversitesi, eğitim sınav yönetmeliğini öğrencilerine duyurdu. Üniversite, yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlayarak ilan etti.

İstanbul Rumeli Üniversitesi, 24 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmelik ile sınav ve eğitim yönetmeliğini kamuoyuna duyurdu.

Yönetmelik, İstanbul Rumeli Üniversitesi  Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği adı ile yayımlandı. Yönetmelik, 6 bölüm ve 45 maddeden meydana geliyor.
 

İşte o yönetmelik;

''25 Eylül 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29838

YÖNETMELİK

İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen birinci ve ikinci öğretim ile uzaktan öğretim ön lisans ve lisans programlarının tanımlanması, kredilendirilmesi, sınav, değerlendirme ve öğrenci kabulüne ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Ara sınav: Eğitim-öğretim dönemi içerisinde öğrencinin başarısını değerlendirmek amacıyla yapılan sınavı,

c) Bütünleme sınavı: Final sınavına girme hakkı elde ederek sınava giren ve başarısız olan öğrenciler (FF-FD alan) ile final sınavına girme hakkı olmasına rağmen sınava girmeyen öğrencilerin her dönem sonunda katılacakları sınavı,

ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

d) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını,

e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

f) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

g) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

ğ) Mazeret sınavı: Ara sınavlara ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavları,

h) Mütevelli Heyeti: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ı) Normal ders yükü: Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki derslerin kredi toplamını,

i) Öğretim programı: Bölümlerin görüşleri alınarak fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunca kararlaştırılan ve Senatoca kabul edilen öğretim programını,

j) Ön lisans: Ortaöğretimden sonra en az dört yarıyıllık veya iki yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

k) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,

l) Senato: İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosunu,

m) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,

n) Yarıyıl ders yükü: Öğrencinin yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerin kredi toplamını,

o) Yarıyıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavı,

ö) Zorunlu dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri,

p) Seçmeli ders: Öğrencinin, öğretim programında belirtilen dersler arasından seçerek alabileceği dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt, Kabul, Danışman, Geçişler ve Değişim Programlarına İlişkin Esaslar

Öğrenim ücreti

MADDE 5 – (1) Lisans ve ön lisans öğrencilerinden her öğretim yılında, Mütevelli Heyetince belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.

Giriş esasları ve kesin kayıt

MADDE 6 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmamak kaydıyla (Açık öğretim fakülteleri hariç) Üniversitenin lisans ve ön lisans programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav sonuçlarına göre öğrenci alınır. Ayrıca özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan programlara, bu programlar için gerekli şartları taşıyan öğrenciler arasında, Üniversitenin yaptığı özel yetenek sınavını kazananların da kayıtları yapılır.

(2) Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar, 2547 sayılı Kanun hükümlerine ve ÖSYM sınav sonuçlarına göre ilan edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Fakülteye/yüksekokula/meslek yüksekokullarına süresi içinde kesin kaydını yaptıran ve kayıt işlemleri tamamlanan aday öğrenci, İstanbul Rumeli Üniversitesi öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır.

(3) Mazereti bulunan adaylar kesin kayıtlarını, bu madde hükümlerine göre, belirledikleri vekilleri aracılığıyla yaptırabilirler. Sundukları belgelerin yanlış ve eksik olduğu anlaşılan öğrencilerin bulundukları yarıyıla bakılmadan, Üniversite ile ilişiği kesilir.

Öğrenci işleri

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin yatay geçişleri, öğretim ve sınavlara ait işlemleri, izin ve ilişiğinin kesilmesi gibi benzeri işlemlerle ilgili yönetim kurulu kararları dikkate alınarak işlem yapılır.

Danışman

MADDE 8 – (1) Her öğrenci için ilgili bölümce danışman olarak bir öğretim elemanı atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler. Yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesinden öğrenci sorumludur; ders kayıt formu öğrenci tarafından doldurularak imzalanır ve danışmanca onaylanır.

Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin, her yarıyıl ilgili kurulca belirlenen esaslara göre kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Kayıt yenileme işlemi, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır.

(2) Üniversitece belirlenen şartlar çerçevesinde öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin yarıyıl kayıtları yenilenmez. Kayıtları yenilenmeyen öğrenciler öğrenime devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt yenilenmeyen yarıyıl, öğrenim süresinden sayılır.

Kimlik kartı

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre kesin kayıtlarını yaptıran veya kayıtlarını yenileyen öğrencilere Üniversitenin öğrencisi olduklarını belirten ve en çok bir yıl geçerli olan fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 11 – (1) Üniversitenin fakültelerine/yüksekokullarına yapılacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçişlere ilişkin kontenjanlar ilgili yönetim kurulunca belirlenir ve intibak işlemleri; ilgili kurul tarafından, öğrencinin geldiği üniversitedeki notlarının 18 inci maddede yer alan not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır.

(2) Bu madde hükümlerine göre Üniversitenin yüksekokul ve fakültelerine intibakları yapılanlara en az iki yarıyıl öğrenim görmeleri kaydıyla diploma verilir.

(3) Dikey geçişler hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Bu öğrencilerin, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eşdeğer olanlar, ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılır ve öğrencilerin almaları gereken derslere göre hangi yarıyıla intibak ettirildiği tespit edilerek programa kaydı yapılır. Bu öğrencilerin muaf oldukları derslerden aldıkları muafiyet notu transkriptine işlenir.

(5) Yabancı dille öğretim yapılan programlar ile yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda; öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için, daha önce hazırlık eğitimi almış ve başarılı sayılmış olsalar bile, Üniversitenin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Bu öğrencilere yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Dikey geçiş yapan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre öğrenimlerine devam ederler.

(6) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin genel not ortalamaları lisans programından aldıkları dersler üzerinden hesaplanır.

Öğrenci değişimi ve ortak eğitim-öğretim programları

MADDE 12 – (1) Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin yurt içinde veya yurt dışında ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlü oldukları derslerin kredileri yerine sayılabilir.

(2) Bu öğrencilerin Üniversitedeki kayıtları, yurt içinde veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında bulundukları süre içerisinde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrenciler, değişim dönemi içinde kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, bu derslerin eşdeğeri olabilecek dersleri alırlar ve değişim çerçevesinde okudukları diğer yükseköğretim kurumunda aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar.

(4) Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının gözetiminde yapılarak, ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Alınan notlar 18 inci maddede yer alan not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır.

(5) Öğrenci tarafından alınan bu derslerden başarısız olunan dersler yerine, öğrencinin kendi bölümünde almadığı dersler arasından, danışmanınca uygun görülen ve bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca onaylanan ve eş değer kabul edilen dersler alınır.

(6) Değişim programı öğrencilerinin Üniversiteye öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

(7) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla birlikte yürütülmek üzere ön lisans ve lisans düzeyinde ortak programlar düzenlenebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı

MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl en az on dört hafta ve en az yetmiş iş gününden oluşur. Senato, gerektiğinde, yarıyıllara ek olarak Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yaz öğretimi açılmasına karar verebilir. Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bu sınavlara hazırlık süreleri ile staj gerektiren programlarda staj süreleri, bu sürelerin dışındadır.

(2) Resmi tatil günleri öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde ilgili birimce önerilen öğretim faaliyetleri ve sınavları Senato kararıyla Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Öğretim programları

MADDE 14 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarında öğretim, bölüm ve program başkanlarının görüşleri alınarak ilgili kurulca belirlenen ve Senatoca kabul edilen ortak, zorunlu ve seçimlik derslerden oluşan öğretim programına göre yapılır.

(2) Öğrenci değişim programlarından olan Erasmus kapsamında yurt dışındaki Üniversitelerde okuyan öğrencilerin bir yarıyılda en çok 30 AKTS kredisi ilgili dönemin transkriptine işlenir.

Önkoşul dersleri ve diğer koşullar

MADDE 15 – (1) Bir dersin alınabilmesi için daha önce başarılmış olması gereken derslere önkoşul dersleri denir. Herhangi bir dersin alınabilmesindeki önkoşul ve diğer koşullar, ilgili bölümlerin kurullarınca tespit edilen, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulu tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğretim programına göre uygulanır.

Derse yazılma, ders bırakma

MADDE 16 – (1) Öğrencinin normal olarak devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki kredili derslere normal ders yükü, kayıt olduğu kredili derslerin tümüne yarıyıl ders yükü denir. Ders yükünün hesabında, derslerin yerel kredi değeri esas alınır. Öğrenci alt yarıyıllardan kalan derslerini öncelikli olarak alır.

(2) Ders kayıtlarında uygulanacak esaslar şunlardır:

a) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslerin verilmesine alt yarıyıllardan başlanır, öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine ise, belirlenen diğer dersler alınır.

b) Daha önce alınan bir seçimlik dersin tekrarında, aynı dersin alınması zorunlu değildir, bunun yerine aynı seçimlik gruptan olmak üzere başka bir seçimlik ders alınabilir.

c) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve GANO’ları en az 3,00 ve üzerinde olan öğrenciler danışmanın onayı ile bir üst yıla ait yarıyıldan bir, GANO’ları 3,50 ve üzeri olan öğrenciler ise iki ders alabilir.

ç) Öğrenci, danışmanının onayıyla her yarıyılın başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde bir veya daha fazla dersten çekilebilir veya başka derslere kaydını yaptırabilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 17 – (1) Her öğrenci, devam edeceği yarıyıla ait ders, uygulama, laboratuvar, proje, seminer, atölye, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalara katılmak zorundadır.

(2) Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulama ve laboratuvarların ise en az % 80’ine devam etmeyen öğrenciler o dersin yarıyıl sonu sınavına alınmaz.

(3) Daha önce devam koşulu bir kere sağlanmış teorik derslerde devam koşulu aranmaz.

(4) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Öğrenci rapor süresince devamsız sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Notlar, Sınavlar ve Başarı Durumu

Notlar

MADDE 18 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur:

a) 100 üzerinden transkriptte gösterilen notlar şunlardır:

     Başarı Notu          Katsayı         Eş Değer Puan

            AA                   4,00                 90-100

            BA                   3,50                  85-89

            BB                   3,00                  75-84

            CB                   2,50                  65-74

            CC                   2,00                  60-64

            DC                   1,50                  50-59

            DD                   1,00                  45-49

            FD                   0,50                  40-44

            FF                   0,00                  00-39

b) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

1) E (Eksik) notu; dönem içinde başarılı olduğu halde doğal afet, hastalık veya geçerli başka bir nedenle ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde E notu kendiliğinden FF haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla E notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

2) G (Geçer) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

3) Y (Yetersiz) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden, ön lisans ve lisans programına hazırlık programından alınan derslerden veya öğrenci değişim programı çerçevesinde alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

4) D (Devamsız) notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. D notu, not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür.

c) Değişim programlarına katılan öğrencilerin başarı notu tespitinde aşağıdaki AKTS tablosu kullanılır:

    AKTS Notları        Başarı Notu      Eş Değer Puan

              A                       4,00                  90-100

              B                        3,50                   85-89

              C                        3,00                   75-84

              D                       2,50                   65-74

              E                        2,00                   60-64

            FX                      1,50                   45-59

              F                        1,00                    0-44

Başarı durumu

MADDE 19 – (1) Bir dersten G, DD ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı sayılır. Herhangi bir dersten FD, FF, Y, D notu alan öğrenci ise o dersten başarısız olup, bu dersi tekrarlaması gerekir; ancak, ön koşullu bir dersten FD notu alan öğrenci önkoşulu yerine getirmiş sayılır.

(2) GANO’su 2,00 ve daha yukarı olan FF, FD notu bulunmayan öğrenci, başarılı sayılır. Hazırlık programını ve lisans öğrenimini başarıyla tamamlamak için programda bulunan derslerin tümünden başarılı olmak gerekir.

(3) GANO’su 1,80’in altında kalan öğrenci lisans programlarında sınamalı statüye geçirilir. Dördüncü yarıyıl sonunda sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar beşinci ve daha sonraki yarıyıllara ait ders alamaz. Sınamalı statüden çıkmak için öncelikle CC’nin altında not aldığı ve danışman onayı ile belirlenen bazı dersleri tekrar eder. Sınamalı durumunda olan bir öğrencinin yarıyıl ders yükü normal ders yükünü geçemez.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 20 – (1) GANO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce aldığı dersleri tekrar alabilir. GANO hesaplanırken bu dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Başarı notunun belirlenmesi

MADDE 21 – (1) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar, staj ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun % 40’ı ve yarıyıl sonu sınavından alınan notun % 60’ı toplanarak o dersin başarı notu belirlenir. Açılacak derslere ait dönem içi başarı değerlendirme sistemi, her yarıyılın başlangıcından itibaren bir hafta içinde ilgili öğretim elemanı tarafından ders bilgi formu ile ilan edilir. Online olarak yapılan derslerin ara sınavları da online olarak yapılabilir. Ancak online olarak yapılan ara sınavın ağırlığı % 15’i geçemez.

(2) Bir dersin başarı notu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde gösterilen süre içerisinde ilgili idari birime teslim edilir ve sonuçlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.

Sınav dönemi

MADDE 22 – (1) Her yarıyıl derslerinin bitiminde bir sınav dönemi vardır. Sınav dönemi içinde ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek nedenlerle sınav yapılamayan günler kadar o dönemde süre uzatımı yapılır.

(2) Bitirme çalışması sınavı, sınav dönemlerini izleyen hafta içinde yapılır. Laboratuvar, uygulama ve arazi üzerinde yapılması gereken dersler ile sınava girme hakkı bu çalışmaların sonucuna bağlı olan derslerin sınavları bu çalışmaların bitiminde de yapılabilir.

Sınav programları ve yeri

MADDE 23 – (1) Ara sınav, final ve bütünleme sınav programları, ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlükleri tarafından kararlaştırılır ve sınav dönemi başlamadan en az iki hafta önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte Üniversite binalarında yapılır. Ancak arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

Mazeret sınavları

MADDE 24 – (1) Mazeretleri nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini Devlet Hastanesi veya Aile Hekimliklerinden alacakları raporlarla belgelemek kaydıyla sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde bir dilekçe ile bağlı olduğu yükseköğrenim kurumuna (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ) müracaat ederler.

(2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde mazeret sınavları yapılır. Final sınavlarının mazeret sınavı yapılmaz.

Bütünleme sınavı

MADDE 25 – (1) Bütünleme sınavı; öğrencilerin dönem sonunda başarısız oldukları dersler için tanınan bir hak olup, her yarıyılda da o döneme ait derslerin sınavları yapılır. Yarıyıl içindeki ara sınav ve tüm çalışmaların % 40’ı ve bütünleme sınavında alınan notun % 60’ı toplanarak başarı notu hesaplanır.

Sınav şekli

MADDE 26 – (1) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersi veren öğretim elemanı, ders bilgi formunda belirtmek koşuluyla sınavın sözlü, proje veya ödev olarak yapılmasına da karar verebilir.

(2) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanlarınca düzenlenir ve yönetilir. Sorumlu öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunamaması halinde, sınavı kimin yapacağına öğretim elemanının önerisi üzerine bölüm başkanlığınca karar verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 27 – (1) Öğrenci bir dersin sınav sonucuna, başarı notunun ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini bağlı olduğu fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna teslim ederek itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir. Not değişikliği ancak ilgili yönetim kurulunun onayı ile olur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

Derslerin kredi değeri ve AKTS kredisi

MADDE 28 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar, proje ve atölye çalışmalarının haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Kesirli krediler bir üst veya alt tam sayıya yuvarlanır. AKTS, bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemidir.

Yarıyıl ve genel not ortalamaları

MADDE 29 – (1) Bir yarıyıl içerisinde alınan derslerin rakamsal başarı notlarının, o derslerin kredi değerleri ile ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle belirlenen nota yarıyıl not ortalaması (ANO) denir. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülüp yuvarlatılarak bulunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yöntemin, alınan tüm derslere uygulanması ile hesaplanan nota GANO denir. Ancak, genel not ortalamasının hesabına sadece öğretim programında bulunan dersler katılır.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 30 – (1) Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş ve GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çıkarmış ve mezuniyet koşulunu sağlamış öğrencilere, program adı açıklanmak suretiyle, lisans veya ön lisans diploması verilir.

(2) Diploma almaya hak kazanmış öğrencilerin, diplomalarını alabilmek için ilgili birimlerden ilişik kesme belgesi almaları gerekir.

Mezuniyet için ek sınavlar

MADDE 31 – (1) Mezuniyet için ek sınav hakkı 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerinde belirtilenler dışında, aşağıdaki durumlarda verilir:

a) Staj hariç, öğretim programındaki derslerden Y ve D notu bulunmayan, en fazla iki dersi FF veya FD olan veya başarısız dersi bulunmadığı halde GANO’ları 2,00’ın altında kalan öğrencilerden, ön lisans ve lisans eğitimi görenlere bir dersten ek sınav hakkı verilir.

b) Öğrenciler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sınav ücretini ödemek şartıyla açılan ek sınava girebilir. Öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için bu sınavdan en az CC notu almaları gerekir. Ek sınav ve sınavlarda başarılı olamayan öğrenciler o dersi ilgili yarıyılda yeniden almak zorundadır. Öğrenciler; ek sınav haklarından bir defa yararlanabilir.

c) Ek sınavlar, sınav hakkının kazanıldığı yarıyılın sonunda sadece FF, FD, DD, DC notu alınmış derslerden verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzinler

MADDE 32 – (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla ön lisans öğretiminde iki, lisans öğretiminde ise azami dört yarıyıl izin verilebilir.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün bağlı olduğu fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 33 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Bu öğrencilerin ilgili birimlerinden alacakları ilişik kesme belgelerini ibraz etmek şartıyla kayıtları silinir. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, isterse öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte okula teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir.

Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarına gönderilen öğrenciler

MADDE 34 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalara göre, öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite tarafından dört yarıyıla kadar yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(2) Anlaşmalı olmayan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilmesi, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

(3) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olduğu derslerin eşdeğerlik işlemleri; ilgili kurul tarafından ve diğer yükseköğretim kurumundan aldığı notların 18 inci maddedeki not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır.

Üniversite içi yatay geçiş

MADDE 35 – (1) Yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Öğrenciler Üniversite içinde başka bir programa yatay geçiş için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde bağlı olduğu yükseköğrenim kurumuna (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu) başvuruda bulunabilirler.

(2) Başvurular, öğrencinin geçiş yapmak istediği bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

Ders muafiyeti

MADDE 36 – (1) Öğrenci; kaydını yaptırdıktan sonra daha önceki yükseköğrenimi sırasında başarılı olduğu dersleri gösteren bir belge ibraz etmek kaydıyla ders alma ve bırakma süresi sonuna kadar bazı derslerden muafiyet talep edebilir. İlgili yönetim kurulu bu talebi inceleyerek öğrenciyi yeterli gördüğü derslerden muaf tutabilir.

(2) Bu öğrencinin; hangi yarıyıldan başlayacağına ve azami öğretim süresinden kaç yarıyıl düşüleceğine, muaf tutulduğu dersler ile bunların kredi toplamı göz önüne alınarak ilgili yönetim kurulu karar verir.

Fazladan alınan dersler

MADDE 37 – (1) Alınan her fazla ders transkriptte gösterilir. GANO’ya; seçimlik derslerden sadece öğretim programında istenen kredi ve sayıda, en yüksek not alınan dersten başlayarak katılır, diğerleri katılmaz.

(2) Mezuniyette fazladan alınan başarılmış derslerden; seçimlik derslerin, notu yüksek olandan başlayarak mezuniyet koşulu için gereken miktarı öğretim programına sayılır, diğerleri fazladan alınan dersler olarak gösterilir, başarılmamış olanlar ise transkriptten silinir. Seçimlik dersler zorunlu ve mesleki derslere ait kredi yerine kredi oluşturmaz.

Çift ana dal ve yan dal programı

MADDE 38 – (1) Lisans öğrencileri, Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak başka bir bölümün açmış olduğu ikinci bir programa ait çift ana dal ve yan dal programı derslerini takip edebilir. Öğrencilere, bu programa ait dersleri başardığında çift ana dal programı için diploma, yan dal programı için sertifika verilir.

Ön lisans diploması

MADDE 39 – (1) Kayıtlı olduğu lisans öğretim programındaki ilk dört yarıyılın bütün dersleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup, GANO’sunu en az 2,00’ye çıkarmış olan bir öğrenciye müracaatı halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ilgili yönetim kurulunun kararı ile ön lisans diploması verilir.

(2) Bu öğrenciler, 31 inci madde hükümlerine göre ek sınav haklarından yararlanabilir.

Burslu öğrenciler

MADDE 40 – (1) Öğrencilere verilecek burslara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Üniversitenin fakültelerinde/yüksekokullarında burslu olarak okuyan bir öğrencinin bursunun bir sonraki öğretim yılında devam etmesi için;

a) Herhangi bir disiplin cezası almamış olması,

b) Öğrenim süresinin, hazırlık okulu hariç ön lisansta iki, lisansta ise dört yılı aşmamış olması,

c) 17 nci madde hükümlerinde belirtilen devam ile ilgili şartları yerine getirmesi gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları yerine getirmeyen öğrencinin bursu, eğitim gördüğü yılsonu itibariyle kesilir.

Adres bildirme ve tebligat

MADDE 41 – (1) Kesin kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres tebligat adresidir. Adres değişikliklerini öğrencinin bir ay içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmesi gerekir. Aksi halde öğrencinin kayıt sırasında bildirmiş olduğu adrese yapılan tebligat geçerli sayılır.

Disiplin

MADDE 42 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü yürütür.''
Kpsscafe.com.tr

25 Eyl 2016 - 12:23 - Eğitimgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?