TEİAŞ Avukat Alacak

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 10 Avukat alacak. Başvurular 11 Aralık 2015 tarihinde sona erecek.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 10 Avukat alacak. Başvurular 11 Aralık 2015 tarihinde sona erecek.

I-GENEL HUSUSLAR

1-) Teşekkülümüz merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 06.05.2015 tarih ve 29347 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde boş bulunan 10 (on) adet Avukat pozisyonuna 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında atama yapılmak üzere sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır. 

 

 

SIRA NO

 

 

ATAMA YAPILACAK BİRİMLER

 

 

UNVANI

 

 

ADEDİ

 

 

1

 

 

Merkez Teşkilatı/Hukuk Müşavirliği

 

 

Avukat

 

 

5

 

 

2

 

 

12.Bölge Müdürlüğü (GAZİANTEP)

 

 

Avukat

 

 

1

 

 

3

 

 

13.Bölge Müdürlüğü (ELAZIĞ)

 

 

Avukat

 

 

1

 

 

4

 

 

14.Bölge Müdürlüğü (TRABZON)

 

 

Avukat

 

 

1

 

 

5

 

 

17.Bölge Müdürlüğü (VAN)

 

 

Avukat

 

 

1

 

 

6

 

 

22.Bölge Müdürlüğü (KASTAMONU)

 

 

Avukat

 

 

1

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

10

NOT : Adaylar, atama yapılacak birimlerden yalnızca birine başvurabilecektir.
2-) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların atama işlemleri iptal edilecektir.
3-)  Sınav  Komisyonu,  değerlendirme  neticesinde  herhangi  bir  adayı  başarılı  bulmaması halinde başvuruda bulunan adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.
4-) Sözlü sınavda başarılı olarak, atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde 15.02.2004 tarih, 25374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim  Şirketi  Genel  Müdürlüğü  Personel  Yönetmeliği’ne  göre  en  az  2  yıl  çalışmaları gerekmekte  olup,  adayların  bu  durumu göz  önünde  bulundurarak  tercihlerini  yapmaları gerekmektedir.

II-SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylarda  son başvuru tarihi olan 11/12/2015  itibariyle aşağıdaki şartlar aranacaktır:
1-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
2-) 18 yaşını tamamlamış olmak,
3-) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar  bile  Devletin  şahsiyetine  karşı  işlenen  suçlarla, zimmet,  ihtilas,  irtikap,  rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
4-) Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak,
5-) Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
6-) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
7-) Başvuru tarihinin son günü itibariyle en az bir yıl süre ile fiilen avukatlık yapmış olmak (staj hariç).
8-) KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 05-06 Temmuz 2014 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, şartları aranır.
III-BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ
Giriş sınavı başvuruları 30/11/2015 tarihinde başlayacak 11/12/2015 tarihi mesai bitimi (saat 17:30) itibariyle sona erecektir.
Adaylar, atama yapılacak birimlerden yalnızca birine başvurabilecektir.
Başvurular,  Türkiye  Elektrik  İletim  Anonim  Şirketi  Genel  Müdürlüğü  İnsan  Kaynakları Dairesi   Başkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi   Kat:16 No:12 Çankaya/Ankara) veya www.teias.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır.
Posta ile yapılan başvurularda IV. bölümde istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar yukarıda belirtilen adrese ulaşması şarttır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Başvuru formu ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda aranan şartları taşıyan adaylar, giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan birim kadro sayısının beş katını geçmemek üzere birim bazında bir sıralamaya tabi tutulacaktır. Son sıradaki adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına katılabilecektir. Giriş sınavına girmeye hak kazananların isimleri, sınava giriş gün ve saatleri KPSSP3 puanları ile birlikte Teşekkülün internet sitesinde yayımlanacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV-SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENECEK BELGELER

Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından veya Teşekkülün  internet  sayfasından  temin  edecekleri  sınav  başvuru formunu  doldurarak aşağıdaki belgeleri eklemelidirler:
a) 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği.
c) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği.
ç) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az bir yıl süre ile fiilen avukatlık yapmış olduğuna ilişkin sigorta kaydı ve/veya vergi kaydı belgesinin aslı veya onaylı örneği.
d) Üç adet vesikalık fotoğraf.

e) Özgeçmiş.
Giriş sınavına başvurular; şahsen, elden veya posta yoluyla veya  Türkiye Elektrik İletim Anonim  Şirketi  Genel  Müdürlüğü  İnsan  Kaynakları  Dairesi Başkanlığı (Nasuh  Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Kat: 16  No :12 Çankaya/Ankara)  adresine yapılabilir. İstenen belgelerin  en  geç  son  başvuru tarihinin  mesai  bitimine  kadar  Teşekküle  teslim  edilmesi gerekir.  Başvuru  süresi  içinde  yapılmayan  başvurular  ve  postadaki  gecikmeler  dikkate alınmaz.  

V-SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, 21-22 Aralık 2015 tarihlerinde, saat: 10.00'da Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Kat: 14  No:36 Çankaya/Ankara)  adresinde yer alan TEİAŞ Genel Müdürlüğü binası İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır. 22 Aralık 2015 tarihinde sınavın bitmemesi halinde takip eden günde sözlü sınava devam edilecektir.
KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak pozisyon sayısının beş katı kadar aday sınava katılabilir. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylarda sınava katılabilir.
Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyonu Üyeleri tarafından;
1)  Anayasa  Hukuku,  Medeni  Hukuk,  Borçlar  Hukuku,  Ticaret  Hukuku,    Medeni  Usul Hukuku,  İcra ve İflas Hukuku,  İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku,  Vergi Hukuku, Ceza Hukuku (Genel hükümler) ve İş Hukuku konularına ilişkin bilgi düzeyi,
2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
5) Genel yetenek ve genel kültürü,
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

VI-DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Sözlü sınav V. bölümde yer alan dördüncü fıkranın "1" numaralı bendi için elli puan, diğer özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sözlü sınavda birim bazında en yüksek not alan adaydan başlanılarak başarı puanları  tespit edilir  ve birim  bazında  nihai  başarı  sıralaması  yapılır.  Başarı  sıralaması,  en  yüksek  not alandan başlamak üzere belirlenir. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.   Bu sıralama sonucunda, 10 (on) asıl aday ile 10 (on) yedek aday belirlenir. Başarı sırasına göre oluşturulan yedek aday listesi, sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren altı ay geçerlidir.
Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
Giriş sınavı sonuçları, Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç, yazılı olarak bildirilir.
Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren yedi gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç on beş gün içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.
Giriş sınavında başarılı olanlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu  veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge  verdiği  tespit  edilenler   hakkında  Cumhuriyet  Başsavcılığına suç  duyurusunda bulunulur.
Giriş sınavına ilişkin gerekli görüle  bilgilendirmeler,  Teşekkülümüzün  www.teias.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres:  Türkiye  Elektrik   İletim  Anonim  Şirketi  Genel   Müdürlüğü   İnsan  Kaynakları Dairesi  Başkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi  Türk  Ocağı  Caddesi  Kat : 16 No :12 Çankaya/Ankara)
Telefon: 0312 203 84 10
İRTİBAT İÇİN İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI :
Müdür Yardımcısı :  MURAT SOLMAZ
Memur : SERKAN DAĞ
Telefon : 0312 203 84 10


Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 10 Avukat alacak. Başvurular 11 Aralık 2015 tarihinde sona erecek.

20 Kas 2015 - 09:36 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?