Erzurum Tekman SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

TEKMAN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI Tekman İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 10/09/2012 tarih ve 35.

 

TEKMAN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

Tekman İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 10/09/2012 tarih ve 35. toplantının 7. gündem maddesinde alınan kararıyla Vakfımızda, Sosyal Yardımlaşma...

 


TEKMAN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI


Tekman İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 10/09/2012 tarih ve 35. toplantının 7. gündem maddesinde alınan kararıyla Vakfımızda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 nolu kararı ile yürürlüğe giren SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin şartlar doğrultusunda 4857 Sayılı İş Kanununa tabi 2 (İki) Büro Görevlisi ve 3(Üç) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanıyla personel istihdam edilecektir.


1-İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER


İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı


İşin Süresi: Belirsiz Süreli (2 (İki) Ay Deneme Süreli)


Personel Unvanı: 3 (Üç) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 2 (İki) Büro Görevlisi


İstihdam Edilecek Personel Sayısı:5(Beş)


2-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER


A)GENEL ŞARTLAR


1 -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.


2-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.


3-Son Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını bitirmiş, 35 yaşını doldurmamış olmak.


4-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.


5-Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale ve alıra satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


6-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,


7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.


8- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe özelliklerini taşımak.


9-Vakfın bulunduğu ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek.


10-KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.


11- Sosyal İletişim becerisine sahip olmak.


B)ÖZEL ŞARTLAR


1- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi;


a- 4 yıllık Yüksek Öğrenim kurumlarından İktisadi İdari Bilimle Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sosyoloji, Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Halkla İlişkiler. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümünden mezun olmak.


b- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,


c- Vakfın bulunduğu ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek. İşe alındığında Tekman da ikamet etmeyi taahhüt etmek.


d- Bilgisayar sertifikasına sahip olmak (tercih nedenidir)


e- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak


f- Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek. (tercih nedenidir)


2-Büro Personeli;


a- 4 yıllık İktisadi İdari Bilimler Fakültesi lisans eğitimini tamamlamış olmak.


b- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,


c- Vakfın bulunduğu ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek. İşe alındığında Tekmanda ikamet etmeyi taahhüt etmek.


d- Bilgisayar sertifikasına sahip olmak (tercih nedenidir)


e- Muhasebe bilgisi iyi düzeyde olmak. (tercih nedenidir)


f- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak


g- Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek. (tercih nedenidir)


3- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER


1-Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden online olarak 10/09/2012-17/09/2012 tarihleri arasında (Saat :24:00a kadar) yapacaklardır.


2-Başvuru sonucunda başvuru sahipleri arasından alınacak personel sayısının 3(Üç) katı kadar aday (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 9(Dokuz), Büro Görevlisi için 6(Altı) kişi) geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.


3- Mülakata girmeye hak kazanan adaylar 18/09/2012 tarihinde www.tekman.gov.tr internet adresinden ilan edilecek olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.


4- Mülakata girmeye hak kazanan adaylar 19/09/2012 tarihi saat 17:00a kadar ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Vakfımıza teslim etmeleri gerekmekte olup, belgelerini teslim etmeyen yada eksik teslim eden adaylar mülakata alınmayacaktır.


 


5- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem başlatılacaktır.


6-Mülakat, mülakat komisyonu tarafından 20/09/2012 tarihinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için saat 10:00 da, Büro Görevlisi için saat 14:00 da Tekman Kaymakamlığı Toplantı salonunda yapılacak olup, mülakat için ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


7- Mülakat Komisyonu tarafından yapılan mülakat neticesinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 3 (Üç) asil ve 3 (Üç) Yedek, Büro Görevlisi için 2 (iki) asil ve 2 (Yedek) aday Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mülakat neticesinde başarılı bulunan adaylar için Genel Müdürlükçe onay verilmeden sözleşme imzalanmayacaktır. Mülakat sınavını kazananlar www.tekman.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Sonucun ilanından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde sözleşme imzalamaya gelmeyen aday hakkını kaybetmiş sayılacak ve yedek adayların değerlendirilmesi yapılacaktır.


8- Vakfımızca mülakat sınavı sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda personel alımında alım yapım yapmama hususunda serbesttir.


Not: Mülakat sınavında başarılı olan ilgililerin sözleşme imzalamaları ve işe başlama tarihleri için SYDGM den görüş istenecek olup, onay alındıktan sonra Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi üzerinden gerekli işlemler yapılacaktır. Ayrıca Mülakat sonucu şartları tutan ilgililerden sözleşme ile birlikte kendilerinden Vakfın iş ve işlemlerinin aksamaması için Vakfımızda en az 1 yıl çalışmayı yazılı olarak taahhüt etmesi istenecektir.


4- MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER


1(T.C. Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı fotokopisi.


2-Bitirdiği okul diploması veya çıkış belgesinin fotokopisi.


3- KPSS P3 sınav sonuç belgesi fotokopisi (2011 yada 2012 ).


4-3 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ).


6- Askerlik durum belgesi fotokopisi (erkek adaylar için ).


7-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu (Sınavı kazanandan sözleşme imzalanmadan önce istenecektir).


8- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, Doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.).


9- İlçede en az 1 yıl İkamet etmeyi kabul taahhüdü.10- Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi.


11- Adli Sicil belgesi .


 


5 DİĞER HUSUSLAR


 


a) Sözleşmeli personel ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb) nakil talebinde bulunamazlar.


b) Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.


 


6  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI


 


a) Personelin işe alınması Mütevelli Heyet kararı ve Genel Müdürlükçe sisteme üzerinde işe alım koşullarının uygunluğunun kontrolü ile yapılır.b) KPSS şartı bulunan kadrolar için vakıflara ilk defa istihdam edilecek personele yönelik Mütevelli Heyeti kararı ile ilana çıkılır. İlan sonucunda alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.c) Mülakat vakıf mütevelli heyet üyeleri arasından oluşturulan mülakat heyeti tarafından, genel kültür, genel yetenek, branş alanı, Vakıf iş ve işlemleri vb. hakkında sözlü sorular şeklinde yapılacak, adaylar değerlendirilirken Vakıf Görevlileri ile ilgili olarak kişilik özellikleri, liyakat, uygun biçimde giyinme, kendini ifade etme yeteneği, algılama yeteneği, özgüven, bilgilerini aktarabilme becerisi, özel şartları sağlayıp sağlamadığı vb. gibi özellikler dikkate alınacaktır. Mülakat sonucunda her adaya 100 puan üzerinden mülakat puanı verilecektir. KPSS ve mülakat puanları ortalaması en yüksek adaydan başlayarak işe alım sıralaması oluşturulacaktır.


 


7- BAŞVURU VE İLETİŞİM BİLGİLERİ


Tekman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı


Hükümet Konağı Kat:2 Tekman/ERZURUM


Sorumlu: Zümrüt KARACA-Vakıf Müdürü


Tel: (442) 561 20 81 106


İLANEN DUYURULUR

14 Eyl 2012 - 20:41 - SYDVgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?