KUDAKA KPSS 80 Puanla Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 9 Uzman Personel, 1 Hukuk Müşaviri, 1 İç Denetçi ve 3 Destek Personeli olmak üzere toplamda 14 personel alımı yapılacaktır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı personel alımları sınav ile yapılacak olup, sınava katılmak isteyen adayların 09 Aralık – 23 Aralık 2019 tarihleri ve 08:00-17:00 saatleri arasında ilan içeriğinde belirtilen adrese başvuru yapmaları gerekmektedir. Peki kadrolara göre personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ayrıntılar…

Haber albümü için resme tıklayın

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29.05.2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-Erzincan-Bayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 9 (dokuz) Uzman Personel, 1 (bir) Hukuk Müşaviri, 1 (bir) İç Denetçi ve 3 (üç) Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Erzurum ili olup, Ajans’ın faaliyet alanı Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan uzman ve destek personeli bu illerden Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. İç Denetçi ve Hukuk Müşaviri ise Ajansın merkez ofisinin bulunduğu Erzurum İlinde görevlendirilecektir.

Sınav başvuru tarih ve saatleri: sınav başvuruları 09 aralık – 23 aralık

2019 tarihleri ve 08:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanacak adayların ilanı: 03 ocak 2020

Sözlü sınav tarihi: sözlü sınav 15 - 16 - 17 ocak 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

Başvuru yeri: başvurular sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

Sınav yeri: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi no:3 25200, Yakutiye/Erzurum

Tel: 0-(442)-235 61 11; Faks: 0-(442)-235 61 14

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1. İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Erkek adaylar için son başvuru tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış yahut en az 1 (bir) yıl tecil ettirmiş olmak veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

g) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

h) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak, ya da bu kapsamda işlem yapılmamış olmak.

Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları:

a) Tekstil mühendisliği, ziraat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, veterinerlik, işletme, turizm işletmeciliği, turizm rehberliği, turizm ve otel işletmeciliği, turizm ve otelcilik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

Uzman Personel (Tekstil Mühendisliği) 1 kişi

Uzman Personel (Ziraat Mühendisliği) 1 kişi

Uzman Personel (Bilgisayar Mühendisliği) 1 kişi

Uzman Personel (Veterinerlik) 2 kişi

Uzman Personel (İşletme) 1 kişi

Uzman Personel (Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği,

Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik) 3 kişi

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.)

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak,

d) Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri:

Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

• Hibe veya Mali Destek Programı Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Program / Proje hazırlama, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

• İzleme Değerlendirme, Raporlama, Satın Alma Usulleri, Kayıt Tutma, Şartname ve İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

• Bölgesel ekonometrik ve mekânsal analizler / sosyal, iktisadi ve sektörel analizler / kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı analizleri / bölgesel kalkınma politikaları ve sektörel politikalar / bölgesel ve ulusal planlama çalışmaları / kalkınma kuramları / kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma / kırsal kalkınma ve tarım politikaları,

• İç kontrol sisteminin kurulması ve yürütülmesi,

• Dış ticaret ve gümrük işlemleri,

• Teşvik politikaları ve teşvik uygulamaları,

• Fizibilite hazırlama,

• Etki analizi,

• Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal uygulamaları,

• Ağ (Network) Donanımı ve Yazılımı (Altyapı, Kurulum, Konfigürasyon, Yönetim, Güvenlik), Server (Microsoft ve Linux) işletim sistemleri ve Server Donanımı (Kurulum, Konfigürasyon, Yönetim, Arıza tespiti-giderimi), Bilgisayar- Bilişim Elektroniği Donanımı (Kurulum-Montaj, Konfigürasyon, Arıza tespiti-giderimi), E-Posta Server Sistemleri (özellikle Microsoft Exchange) (Kurulum, Konfigürasyon ve Güvenlik ), Programlama (Sql, Web, Desktop, Sistem, Network üzerine çalışılabilecek dillerden),

• Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi / Yazılım Geliştirme / Ağ Güvenliği Kurulumu ve Yönetimi / Veri Yedekleme ve Kurtarma / Web Programlama ve Tasarımı Konuları

• SPSS, Minitab, STATA vb. istatistiksel paket programlarını veri toplama ve değerlendirme süreçlerinde yeterli düzeyde kullanabilmek,

• Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve bankacılık konuları,

• Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatlarına hakim olmak

• Yüksek lisans / doktora yapmış olmak veya ikinci üniversite mezuniyetine sahip olmak

• Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek, (Özellikle Arapça ve Rusça)

• SMMM veya Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip olmak,

HUKUK MÜŞAVİRİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

a) Hukuk bölümünden veya bu bölüme denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.)

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan

Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSSP4 puan türlerinden en az 80 puan almış olmak,

d) Hukuk Müşaviri İçin Tercih Nedenleri:

• Avukatlık stajını tamamlamış bulunmak,

• Yüksek lisans / doktora yapmış olmak veya ikinci üniversite mezuniyetine sahip olmak

• Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek.

İç Denetçi İçin Sınava Giriş Şartları

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olmak,

c) Kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak,

d) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 60 (altmış) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (D) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte

ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.)

e) İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

• İç kontrol sisteminin kurulması ve yürütülmesi,

• Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal uygulamaları,

• Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve bankacılık konuları,

• Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatlarına hakim olmak,

• Yüksek lisans / doktora yapmış olmak veya ikinci üniversite mezuniyetine sahip olmak

• Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek,

• SMMM veya Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip olmak.

Destek Personeli (3 Kişi) İçin Sınava Giriş Şartları

a) Asgari ortaöğretim düzeyinden mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yıllında yapılan Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP 94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

e) Bilgi İşlem Yetkilisi İçin Tercih Nedenleri

• Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgi İşlem, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Bilimleri dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans veya ön lisans düzeyinde mezun olmak veya meslek liselerinin Bilişim Teknolojileri bölümlerinden ortaöğretim düzeyinde mezun olmak,

• Lisans düzeyinde mezun olan adaylar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavların KPSSP 1, 2 veya 3 puan türlerinden en az 60 puan almış olmak,

• Ön lisans düzeyinde mezun olan adaylar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yıllında yapılan Ön Lisans Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP 93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Ayrıca aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi sayılacaktır.

• Ağ (Network) Donanımı ve Yazılımı (Altyapı, Kurulum, Konfigürasyon, Yönetim, Güvenlik), Server (Microsoft ve Linux) işletim sistemleri ve Server Donanımı (Kurulum, Konfigürasyon, Yönetim, Arıza tespiti-giderimi), Bilgisayar- Bilişim Elektroniği Donanımı (Kurulum-Montaj, Konfigürasyon, Arıza tespiti-giderimi), E-Posta Server Sistemleri (özellikle Microsoft Exchange) (Kurulum, Konfigürasyon ve Güvenlik ), Programlama (Sql, Web, Desktop, Sistem, Network üzerine çalışılabilecek dillerden),

• Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi / Yazılım Geliştirme / Ağ Güvenliği Kurulumu ve Yönetimi / Veri Yedekleme ve Kurtarma / Web Programlama ve Tasarımı Konuları

• Bilgi işlem alanında kamu veya özel kesimde çalışmış olmak,

• Yabancı dil bilmek.

İDARİ VE MALİ İŞLER GÖREVLİSİ (2 KİŞİ) İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

a) Asgari ortaöğretim düzeyinden mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yıllında yapılan Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP 94 puan türünden en az 60 puan almış olmak, İdari ve Mali İşler Görevlisi İçin Tercih Nedenleri

• Yükseköğretim kurumlarından lisans veya ön lisans düzeyinde mezun olmak veya Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans veya ön lisans düzeyinde mezun olmak,

• Lisans düzeyinde mezun olan adaylar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavların KPSSP 1, 2 veya 3 puan türlerinden en az 60 puan almış olmak,

• Ön lisans düzeyinde mezun olan adaylar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yıllında yapılan Ön Lisans Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP 93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

• Arşivleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

• EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve kurumsal dijital arşiv konusunda tecrübe sahip olmak,

• Bordrolama yapabilmek ve ilgili programları kullanabilmek,

• İş Kanunu ve SGK mevzuatına hakim olmak,

• İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikasına sahip olmak,

• Performans değerlendirme sistemleri ve uygulamaları konusunda deneyimli olmak,

• SMMM veya Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip olmak,

• MS Office programlarını ve her türlü ofis ekipmanını çok iyi derecede kullanabilmek,

• Resmi yazışma kurallarına hakim olmak,

• Protokol kuralları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

• Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda Yönetici Asistanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek,

• Kamu muhasebesi (özellikle Mahalli İdareler Muhasebesi), tek düzen muhasebe sistemi, vergi mevzuatı konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

• Finansal raporlama, bütçeleme, analitik bütçeleme sistemi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

• Gelir ve gider takibi yapılması, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

• Mesleki deneyimle ilgili özel sertifika ve çalışmalara sahip olmak.

• Yabancı dil bilmek.

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular, 09 Aralık 2019 tarihinden başlayarak 23 Aralık 2019 tarihi saat 23.59'a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi şu şekildedir:

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

SINAVA GİRİŞ:

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra hukuk müşaviri, uzman ve destek personeli adaylarının puan sıralaması KPSS puanları itibarıyla yapılır. İç denetçi adaylarının başvuruları ise aşağıdaki tablo esas alınarak değerlendirilir ve sıralanır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacak şekilde yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir.

Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylarda yarışma sınavına davet edilir.

Yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 03 Ocak 2020 tarihinden itibaren Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde (www.kudaka.org.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları 5 yıl üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. 5 yıl üzerindeki ilave her bir 5 yıl için 10 puan verilecektir.

İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirlenen asgari YDS/KPDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.

Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

İlan hakkında daha fazla bilgi almak için burayı tıklayınız

18 Kas 2019 - 20:15 - Sözleşmeli Personelgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )