Başbakanlık Bünyesindeki Kamu Personeli Hangi Birime Bağlı Olacak?

Başbakanlık bünyesindeki kurumlarda çalışan kamu personellerinin, Başbakanlığın kapatılmasının ardından hangi birime bağlanacağı sorusu yeni KHK ile cevap buldu.

Yeni hükümet sistemine geçilmesi ile birlikte Başbakanlık kaldırıldı.

Başbakanlığın kaldırılması ile en çok merak edilen konulardan biri, Başbakanlığa bağlı kurumlarda çalışan kamu personellerinin ne olacağı konusuydu. Bugün yayımlanan yeni KHK ile bu soru da cevap buldu.

703 sayılı KHK ile kapatılan Başbakanlık personeli diğer kurumlara dağıtılacak. Müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdürler, TBMM, Bakanlık veya üst kurullara müşavir olarak atanacak. Genel Müdür yardımcısı ve Daire başkanları, eğer kariyer bir görevi varsa eski görevine atanacak.

Başbakanlık müfettişleri diğer kurumlardaki müfettiş kadrolarına atanacak

KHK'da bu düzenleme ile ilgili yer alan hüküm şu şekilde;

MADDE 218- 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış ve Başbakanlık merkez teşkilatı başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kapatılmıştır.

Mevzuatta, Başbakanlığa yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığına veya görev ve faaliyet alanlarına göre ilgili bakanlıklara ve kuruluşlara yapılmış sayılır.

MADDE 221- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Başbakanlık kadrolarında bulunan tüm personelin görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Başbakanlık merkez teşkilatında Başbakanlık Müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür ve birim amirleri ile Başbakan Başmüşaviri, Başbakan Müşaviri, Başbakanlık Müşaviri kadrolarındaki personel kazanılmış hak aylık dereceleri, geçmiş kadro ve unvanları ve öğrenim durumlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, bakanlıkların merkez teşkilatları ile düzenleyici ve denetleyici kurumlara müşavir olarak bir ay içinde Devlet Personel Başkanlığınca atanır. Bunlar atandıkları tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın kadroları ihdas edilmiş ve ilgili mevzuatı uyarınca Kurum kadro cetvellerine eklenmiş sayılır. Nakil işlemi tamamlanıncaya kadar, eski kadrolarına ait her türlü aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları, ikramiye ve sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarını Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden almaya devam eder. Bu şekilde atananlara göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere atama tarihinden önceki kadrolarına ilişkin olarak atandıkları tarih itibarıyla almakta oldukları aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı gibi mevzuatında kadrosuna bağlı olarak öngörülen mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir ve bir bütün olarak, göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere saklı tutulur. Şahsa bağlı kadrolarda bulunulan süreler, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınır. Bu fıkra kapsamında atama yapılan kadroların kendi istekleri dışında herhangi bir sebeple boşalması halinde, bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden iptal edilmiş sayılır.

Bu maddenin yayımı tarihinde Başbakanlık Merkez Teşkilatında Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı kadrolarında görev yapmakta olanlar 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kariyer meslek grubu kadrolarına veya durumları uygun görülenler Yasama Uzmanlığı kadroları ile düzenleyici ve denetleyici kurumların kariyer uzmanlık kadro ve pozisyonlarına Devlet Personel Başkanlığınca bir ay içinde atanırlar. Bunlar atandıkları tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın kadroları ihdas edilmiş ve ilgili mevzuatı uyarınca Kurum kadro cetvellerine eklenmiş sayılır. Bu şekilde atanan personelin önceki hizmetleri yeni atandıkları kadrolarda geçmiş sayılır. Nakil işlemi tamamlanıncaya kadar, eski kadrolarına ait her türlü aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları, ikramiye ve sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarını Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden almaya devam eder. Bu süre içinde geçen hizmetleri mali, sosyal ve emeklilik haklan yönüyle önceki görevlerinde geçmiş gibi sayılır. Bu fıkra kapsamında atananların kazanılmış hak aylıklannda, emeklilik, mali ve sosyal haklarında kayıp meydana gelmesi halinde; atandıkları söz konusu kadro veya pozisyonlarda bulunmalan kaydıyla atandıklan tarihi takip eden aybaşından itibaren ikinci yılın sonuna kadar önceki görevine ait mali, sosyal ve emeklilik haklan ile ödeme unsurları esas alınarak, fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç, her türlü artış ve iyileştirme yansıtılmak suretiyle ödemeye devam edilir.

Başbakanlık Başmüfettişi, Başbakanlık Müfettişi, Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı, kadrolarında görev yapanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Mili Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile bakanlıkların merkez teşkilatlarında bulunan durumlarına uygun başmüfettişlik, müfettişlik, müfettiş yardımcılığı, başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcılığı; Başbakanlık Uzmanı, Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü, Başbakanlık Uzman Yardımcısı kadrolarında görev yapanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Mili Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile bakanlıkların merkez teşkilatlarında bulunan durumlarına uygun ve mesleğe özel yarışmayla girilen uzmanlık, uzman yardımcılığı, kadro ve pozisyonlarına Devlet Personel Başkanlığınca bir ay içinde atamrlar. Bunların atandıkları tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın kadroları ihdas edilmiş ve ilgili mevzuatı uyarınca Kurum kadro cetvellerine eklenmiş sayılır. Nakil işlemi tamamlanıncaya kadar, eski kadrolarına ait her türlü aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları, ikramiye ve sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarını Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden almaya devam eder. Bu fıkra kapsamındaki personelin Başbakanlıktaki anılan kadrolarda geçirdikleri süreler, kıdem bakımından muadilleriyle mali ve özlük haklan bakımından denkliğinin sağlanması da dahil olmak üzere, yeni atandıkları kuramların kadrolannda geçmiş sayılır.

Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığında görev yapmakta olan hukuk müşavirleri, kadro sınırlaması ile bağlı olmadan bulundukları kadro ve dereceleriyle başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği kadrolarına atanmış sayılır. Bunlar hakkında 657 sayılı Kanunun eki (IV) sayılı makam tazminatı cetvelinin 5 inci sırasının (d) bendinde yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği hakkındaki hükümler uygulanır. Bunların Başbakanlıkta geçen hizmet süreleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde geçmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilmiş olan kadrolarda herhangi bir sebeple boşalma olması halinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden iptal edilmiş sayılır.

Başbakanlık Merkez Teşkilatında diğer kadrolarda bulunanlar öğrenim durumları, geçmiş kadro ve unvanları ile hizmet sınıfları ve çalıştıkları teşkilatlar itibarıyla kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olarak kamu kurum ve kuruluşlarına bir ay içinde Devlet Personel Başkanlığınca atanır. Nakil işlemi tamamlanıncaya kadar, eski kadrolarına ait her türlü aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları, ikramiye ve sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarım Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden almaya devam eder. Bunların atandıkları tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın kadroları ihdas edilmiş ve ilgili mevzuatı uyarınca Kurum kadro cetvellerine eklenmiş sayılır. Bu şekilde atanan personelin yeni kadrolarına atandıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutan), her türlü zam ve tazminatları ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); atanmış sayıldıkları yeni kadrolara ilişkin olarak yapılan ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutan, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla kendi istekleriyle başka burumlara atananlara bu fıkra kapsamındaki fark tazminatı ödenmesine son verilir.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) flkrası ve ilgili mevzuatına göre istihdam edilen sözleşmeli personel, pozisyonlarıyla birlikte, sürekli işçi kadrolarında görev yapanlar kadrolarıyla kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet Personel Başkanlığınca bir ay içinde atanırlar. Bunlar atandıkları tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın kadro ve pozisyonları ihdas edilmiş ve ilgili mevzuatı uyarınca Kurum kadro cetvellerine eklenmiş sayılır. Nakil işlemi tamamlanıncaya kadar, eski kadrolarına ait her türlü aylık, zam ve tazminatları, ikramiye ve sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarını Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden almaya devam eder.

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında iken bu madde gereğince görevleri sona erenlerden, daha düşük ek gösterge verilmesini gerektiren veya makam tazminatı ödenmesi gerekmeyen bir kadroya atananların, atandıkları kadroda geçen hizmet süreleri, 5434 sayılı Kanunun mülga ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin tamamlanmasında dikkate alınır.

4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca nitelikleri ve sayısı ihale dokümanında belirlenmiş, çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 4/12/2017 tarihi itibariyle Başbakanlıkta şoför olarak çalışmakta olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte de çalışmaya devam edenlerden; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları ve Başbakanlığa karşı açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat etmeleri kaydıyla, sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş sayılırlar. Bu şekilde sürekli işçi kadrolarına geçenler Başbakanlığın kapatılmasıyla Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına bir ay içinde atanırlar.

Başbakanlık Merkez Teşkilatı personeli atama işlemleri yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanlığınca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilir.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

09 Tem 2018 - 18:37 - Kamu


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?