Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Yayımlandı!

Gedik Üniversitesi Lisansüstü, 26 Ekim 2016 traihli Resmi Gazete'de eğitim yönetmeliğini yayımladı.

Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 26 Ekim 2016 tarihli Resmi GAZETE'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hem de kamoyuna duyurulmuş oldu. 

Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 5 bölüm 53 maddeden meydana geliyor. Yönetmelikte Gedi Üniversitesi hakkındaki tüm eğitim bilgilerine yer verildi.

İşte Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği tam metni;

'' 26 Ekim 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29869

YÖNETMELİK

Gedik Üniversitesinden:

GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gedik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gedik Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt, bu programlarda yürütülecek eğitim ve öğretim, araştırma, uygulama ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ç) Enstitü: Gedik Üniversitesine bağlı enstitüleri,

d) Enstitü kurulu: Gedik Üniversitesine bağlı ilgili enstitü kurulunu,

e) Enstitü yönetim kurulu: Gedik Üniversitesine bağlı ilgili enstitü yönetim kurulunu,

f) Enstitü anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan enstitü anabilim/anasanat dalını,

g) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan enstitü anabilim/anasanat dalı başkanını,

ğ) Enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Enstitü anabilim/anasanat dalının lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden ve doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim elemanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü müdürü: Gedik Üniversitesine bağlı enstitü müdürünü,

ı) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını,

i) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test Sınavını,

j) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination Sınavını,

k) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

l) Kredi: Bir yarıyıl devam eden bir lisansüstü dersinin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması veya laboratuvar saatinin yarısının toplamı olarak belirlenen ve/veya karşılık gelen AKTS kredisini,

m) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan, öğretim programını,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

o) Program: Enstitü anabilim/anasanat dalında, öğrencilerin kabul edildiği, belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik, dönem projesi/tez ve uygulamalarından oluşan yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik eğitim programını,

ö) Program başkanlığı: Herhangi bir anabilim/anasanat dalına bağlı olmayan program başkanlığını,

p) Rektör: Gedik Üniversitesi Rektörünü,

r) Senato: Gedik Üniversitesi Senatosunu,

s) Üniversite: Gedik Üniversitesini,

ş) YANO: Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalamasını,

t) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programı, bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, bilimsel araştırma, sanat alanında çalışmalar, uygulama etkinlikleri ve tez çalışmasını kapsar. Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir ikinci öğretimde tezli ve tezsiz yüksek lisans programı açılabilir.

(2) YÖK kararı üzerine Üniversitede lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Bir yüksek lisans programında bu seçeneklerden hangisinin uygulanacağına, anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senatonun onayı ile karar verilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Başvuru ve kabul

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde, 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına ya da Senato tarafından kabul edilen ALES puanına karşılık gösterilen GRE, GMAT puanına sahip olmaları gerekir. Güzel Sanatlar Fakültesinin ve Konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmaz.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına giriş başarı notu, lisans başarı notunun %20’si, ALES notunun %50’si ve yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav veya yetenek sınav sonucunun %30’unun toplamıdır.

(4) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarında giriş başarı notu, lisans başarı notunun %30’u ve yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav veya yetenek sınavı sonucunun %70’inin toplamıdır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş başarı notu, lisans başarı notunun %60’ı ile giriş sınavı başarı notunun %40’ının toplamıdır.

(6) Enstitüde yapılan yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav veya yetenek sınavı/bireysel çalışma dosyalarının incelemesinden başarılı olmak için her birinden 100 tam not üzerinde en az 65 almak gerekir.

(7) Yüksek lisans giriş başarı notunun eşit olması durumunda, mülakat/yazılı sınav, yetenek sınavı/bireysel çalışma dosyası incelemesi sonucu yüksek olana öncelik verilir. Yine eşitlik halinde, ALES notu yüksek olana öncelik tanınır, eşitlik bozulmazsa, son karar enstitü yönetim kurulunca verilir.

(8) Tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranır. Üniversitede yapılan yabancı dil yeterlik sınavından veya YDS ya da buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden en az 55 alanlar yabancı dilde başarılı sayılırlar

(9) Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranmaz.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tez çalışmasının gelişimine bağlı olarak, süren (S), başarısız (K) ve başarılı (G) olarak değerlendirilir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı veya program başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin, Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir.

Süre

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) İkinci yarıyıl sonunda derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayan öğrenciler, en erken üçüncü yarıyıl sonunda mezun olabilirler.

Tez danışmanı atanması

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) İkinci tez danışmanı, diğer yurt içi veya yurt dışı üniversitelerden, araştırma kuruluşlarından, alanında doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden ya da ilgili sektörden en az doktora derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

(4) Tez danışmanı, atanmasından itibaren üç ay içinde, enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde tez önerisini enstitüye bildirilebilir. Tez önerisi üç kişilik bir jüri önünde değerlendirmeye tabi tutulabilir.

(5) Tez süresince iki yarıyıl kayıt yaptırmayan öğrencinin tezi düşer, enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez önerisi hazırlanır.

(6) Danışman değişikliği öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu, danışmanın, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez savunma sınavı, tezin jüri üyelerine teslimini izleyen bir ay içinde yapılır.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite kadrosu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin tek danışman için beş, çift danışman için altı nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi savunma sınavında başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde ve aynı anabilim dalında tezsiz yüksek lisans programı bulunması durumunda, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü ve dönem projesi gereklerini azami öğrenim süresi içinde yerine getirmiş olmak ve GANO’su 2,00 ve üzeri olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

Diploma

MADDE 11 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez savunma sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi, diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin savunma sınavının kabul edildiği tez savunma sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak, mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

Süre

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Diploma

MADDE 15 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversite tarafından tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, aynı programın tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 16 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile Üniversiteye bağlı başka bir enstitüde veya Üniversite dışındaki yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 17 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde fen bilimlerinde en az 60, sosyal bilimler ve sağlık bilimlerinde en az 55 ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanının yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) Doktora öğrenciliğine kabul sınavı, bilim sınavı ve mülakattan oluşur. Adayın doktora giriş başarı notu, yüksek lisans başarı notunun %20’si, ALES sonucunun %50’si ve doktora bilim ve mülakat sınavı sonucunun %30’unun toplamıdır. Üniversitede yapılan doktora bilim ve mülakat sonucunun 100 tam not üzerinden en az 75 olması gerekir.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 100 tam not üzerinden Fen Bilimleri Enstitüsü için en az 60, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri için en az 55 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu puanların eşdeğerliliği, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenir.

Süre

MADDE 18 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için programı tamamlama süresi, enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıla, lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıla kadar indirilebilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 19 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan ilk yarıyılın başında bir ders danışmanını, ikinci yarıyılın sonunda da bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu, danışmanın, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde eski ve yeni danışmanın onayı da aranır.

Yeterlik sınavı

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci, en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavına bu fıkrada belirtilen süre içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda, jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında bu yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, enstitüde aynı programın yüksek lisansının bulunması halinde yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 22 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez izleme toplantısına geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız olarak değerlendirilir. Yapılan değerlendirmenin sonucu üç gün içinde yazılı olarak komite tarafından enstitüye bildirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 23 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü kurulu tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. İntihal raporuna ilişkin esas ve usuller enstitü kurulu tarafından düzenlenir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyesi ve en az ikisi Üniversite kadrosu dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Doktora tezi, enstitü yönetim kurulu onayından itibaren en geç üç gün içinde jüri üyelerine teslim edilir.

(6) Sınavın tarihi ve yeri danışmanın önerisi ile enstitülerce belirlenir ve jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(7) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler, katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak anabilim dalı başkanlığına ve enstitü müdürlüğüne bildirirler.

(8) Jüri üyeleri adayın sunduğu doktora tezini, bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek tez hakkında hazırladıkları kişisel raporları, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yirmi bir gün içinde enstitü müdürlüğüne verirler. Bu süre sonunda raporunu teslim etmeyen jüri üyelerinin yerine yedek jüri üyeleri görevlendirilir. Raporunu süresi içerisinde sunmayan öğretim üyesi gerekçesini enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(9) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(10) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 18 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine göre kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(11) Öğrencinin doktora öğrenimi tamamlanana kadar tezi ile ilgili en az bir adet bilimsel makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayımlanmak üzere kesin kabul edilmiş olması ve tezi ile ilgili çalışmaları hakkında ulusal/uluslararası hakemli bilimsel etkinliklerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması doktora mezuniyet şartı olarak aranır. Makalenin niteliğine ilişkin hususlar enstitü kurulu tarafından belirlenir.

Doktora diploması

MADDE 24 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programlarında enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile Üniversiteye bağlı başka bir enstitüde veya Üniversite dışındaki yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Öğrencinin izlediği program dışındaki programlardan ders yüküne sayılmak üzere alabileceği derslerin toplam kredisi, programı tamamlamak için alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz. Sanatta yeterlik kredisine sayılmayan derslerin notları genel not ortalamasına katılmaz ancak not çizelgesinde belirtilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde enstitüde aynı programın tezsiz yüksek lisansının bulunması koşuluyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 28 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir. Tez danışmanı ile çalışmaların konusu ve başlığı enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışmanın, öğrencinin programı içinde en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Üniversitede kadrolu öğretim üyeleri arasından atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaları yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve ders kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(3) Tez danışmanı, öğrencinin gerekçeli talebi üzerine, anasanat dalı başkanının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 29 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 27 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Lisansüstü eğitim-öğretim programlarının açılması

MADDE 31 – (1) Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarıyla ortak lisansüstü programları şeklinde de düzenlenebilir. Yurt dışı yükseköğretim kurumları ile 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik ve yurt içi yükseköğretim kurumları ile 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ortak lisansüstü programlar açılabilir. Açılan programlarda uygulanacak şartlar ve kurallar, Üniversitenin görüşleri alınarak, enstitü kurullarının teklifi ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Üniversitede bulunan enstitüler ile diğer kurumlar arasında yapılan bir protokol ile kurumsal tezsiz yüksek lisans programları açılabilir. Bunun için ilgili enstitü yönetim kurulunda karar alınır ve kurumsal programlarda da tezsiz yüksek lisans programı hükümleri uygulanır.

Öğretim dili

MADDE 32 – (1) Lisansüstü öğretimi dili Türkçedir. Türkçe-yabancı dilde yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredilerinin en az %30'unu yabancı dil ile verilen derslerden almak zorundadırlar. Öğretim dili ile ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 33 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programları anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile açılır.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin, lisans kademesinden aldıkları lisans derslerini 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, yüksek lisans derslerini ise bu Yönetmelik hükümlerine göre almaları ve aldıkları tüm lisans ve yüksek lisans derslerini Yönetmelik hükümlerine göre başarmaları gerekir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık dersi alması gereken öğrenciden, Üniversite yönetimi tarafından belirlenen bilimsel hazırlık öğrenim ücreti kredi saat karşılığı olarak ayrıca tahsil edilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 34 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya en az lisans son sınıf öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci statüsü için başvuran adaylar gerekli belgeleri başvuru süresi içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eder. Başvurusu kabul edilen aday belirlenen akademik takvime göre diğer öğrenciler ile birlikte derslere devam eder.

(3) Özel öğrenci statüsünde bir dönemden fazla ders almak isteyen adayların, her dönem başında kayıt yaptırmaları gerekir. Özel öğrenciler bir yarıyılda en fazla dokuz kredi alabilirler.

(4) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(5) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(6) Bu öğrencilere diploma veya sertifika verilmez ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 35 – (1) Üniversitedeki bir enstitü içinde veya başka bir enstitü ana bilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenci, Üniversite lisansüstü programlarına, aşağıdaki koşullarla yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir:

a) Enstitü içindeki farklı anabilim dallarına veya diğer üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler, yatay geçiş yolu ile aynı veya farklı adlardaki lisansüstü programlara anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilebilirler.

b) Yatay geçiş için başvuracak adayların genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir. Anabilim/anasanat dallarınca kurulan intibak komisyonları, öğrencilerin intibak işlemlerini yürütür ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara öğrenciler yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler.

c) Yatay geçiş için başvuracak adayların, akademik takvimde belirtilen kayıt süresinden on beş gün önce, istenen belgeleri eksiksiz olarak ilgili enstitüye bir dilekçeyle teslim etmeleri gerekir.

ç) Yatay geçiş başvurusu, enstitü yönetim kurulunca belirlenecek kontenjanlar ile sınırlı olup intibak işlemleri bu kurul tarafından yapılır.

d) Yurt dışı üniversitelerin lisansüstü programlarından yatay geçişte, anabilim/anasanat dallarınca kurulan intibak komisyonları, öğrencilerin intibak işlemlerini yürütür ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, gerektiğinde hazırlık dersleri verilebilir, yeniden doktora yeterlik sınavına girme şartı aranabilir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 36 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul esasları, ilgili program yürütme kurulu veya enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 37 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler, her akademik yarıyıl/dönem başında, akademik takvimde belirtilen tarihler içinde kaydını yaptırmak ya da yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme yapılmadığında geçen süre azami öğrenim süresinden sayılır.

(2) Danışman, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programı için enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen programlardaki dersler arasından alacağı dersleri belirler ve her yarıyılın başında öğrenci ile birlikte öğrenci bilgi sistemine girerek ders seçimini yapar ve danışman onayını gerçekleştirir.

(3) İlan edilen tarihlerde kaydını yenilemeyen öğrenci, kayıt bitim tarihinden sonraki bir hafta içerisinde, mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde gecikmeli kayıt yaptırabilir.

(4) Ders ekleme, çıkarma ve ders/mazeretli ders kayıtları ile ilgili diğer durumlar Senato kararları çerçevesinde değerlendirilir.

(5) Daha önce bir lisansüstü programda başarmış olduğu derslerden yeni kaydolduğu programda muaf olmak isteyen öğrenci, yeni programa kesin kaydından itibaren en geç on beş gün içinde enstitü müdürlüğüne transkript ve ders içerikleri ile yazılı olarak başvurduğu takdirde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, intibak komisyonunun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla derslerden muaf tutulabilir. Ancak, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Ders yükü

MADDE 38 – (1) Doktora programı öğrencilerinin 16 ncı maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen ders yüklerini tamamlaması gerekir.

(2) Öğrenci kayıt yaptırdığı her yarıyıl en az altı kredilik derse, tez önerisi veren öğrenci ise her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamış olsa dahi GANO’su 2,50’nin altında kalan öğrenci, not ortalamasını sağlayana kadar derslerini tekrar etmeye devam eder.

(4) Tez çalışması süren (S), Başarılı (G), Başarısız (K) ve seminerler kredisiz olup Başarılı (G) ve Başarısız (K) olarak değerlendirilir. Seminer dersi kredisiz olup, başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 39 – (1) Her programda öğrencinin almakla yükümlü olduğu zorunlu ve/veya seçimlik ders saati, sayısı ve kredisi bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.

(2) Bir yarıyılda öğrencinin yazılabileceği lisansüstü dersler, varsa bilimsel hazırlık programı dersleri dâhil en çok on beş kredidir. Lisansüstü derslerin en çok üçte biri, danışmanının önerisi, ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer enstitülerden veya yükseköğretim kurumlarında izlenen programla ilgili lisansüstü derslerden alınabilir.

(3) Öğrencinin tekrar alacağı dersin yeni programda yer almaması halinde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci yürürlükte olan programdaki eşdeğer veya yakın bir dersi alır.

(4) Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Ders kredileri, YÖK’ce ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alanı için yükseköğretim yeterlikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak ilgili kurulun önerisiyle Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde ders kredileri hesaplanır.

(5) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(7) Lisansüstü eğitim-öğretimde teorik derslere en az %70 ve uygulamalı derslere en az %80 devam zorunluluğu vardır. Bunu sağlamayan öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez. Öğrencinin olağanüstü hallere yönelik mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilse de devamsızlık, %50’yi aşamaz. Öğrencinin devamı ders sorumlusu tarafından izlenir.

(8) Her ders için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Dönem projesi, staj, saha çalışması, laboratuvar, proje çalışması, seminer sunumu ve benzeri derslerde enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayıyla ara sınav şartı aranmaz. Ara sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin değerlendirilmesi suretiyle dönem sonunda da verilebilir.

(9) Ara sınavlar ile yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılır. Yazılı sınav evrakı enstitü tarafından beş yıl süre ile saklanır.

(10) Ara sınavlara mazereti sebebiyle giremeyip mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci akademik takvimde belirtilen tarihte mazeret sınavına girer. Sınavlar cumartesi ve/veya pazar günleri ve/veya ilgili dersin öğretim saatleri dışında da yapılabilir. Sınavların düzeni müdürlüklerce sağlanır. Öğrenci sınavlarda enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

Başarı notu ve işaretler

MADDE 40 – (1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notu veya ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl sonu sınavı notunun başarı notuna etkisi %60’tır.

(2) Yarıyıl sonu sınavlarında 100 puan üzerinden, yüksek lisans programlarında en az 65, doktora/sanatta yeterlik programlarında en az 75 alamayan öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.

(3) Başarı notunun, 100 puan üzerinden yüksek lisans programlarında en az 65, doktora/sanatta yeterlik programlarında en az 75 olması gerekir.

(4) Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans programlarında doktora ve sanatta yeterlik programlarında CC ve üzeri harfli başarı notları almak gerekir.

(5) Harfli başarı notları ve karşılık gelen başarı katsayıları aşağıdaki şekildedir.

a)

Yüksek lisans Programları

Doktora/sanatta yeterlik programları

Harfli Başarı Notu

Başarı katsayısı

Tanım

100’lük başarı

Tanım

100’lük başarı

Pekiyi

85-100

Pekiyi

95-100

AA

4,00

İyi-Pekiyi

80-84

İyi-Pekiyi

90-94

BA

3,50

İyi

75-79

İyi

85-89

BB

3,00

Orta üstü

70-74

Orta üstü

80-84

CB

2,50

Orta

65-69

Orta

26 Eki 2016 - 09:06 - Eğitimgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?