Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Alımı(15 Aralık 2012)

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından:   BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE UZMAN   YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI   1 - GENEL   T.

 

 

 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından:

 

BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE UZMAN

 

YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

 

1 - GENEL

 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına giriş sınavı ile Genel...

 

 

 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından:

 

BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE UZMAN

 

YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

 

1 - GENEL

 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Hazine Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

ALAN

ADETİktisat

10Hukuk

5İstatistik

4Matematik

3Endüstri Mühendisliği

6Bilgisayar Mühendisliği

4TOPLAM

32 

 

Hazine Müsteşarlığı, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar Hazine Uzman Yardımcısı alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.

 

2 - SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

 

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:

 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

 

b) En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, hukuk ve mühendislik fakülteleri ile diğer üniversite ve fakültelerin matematik ve istatistik bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

 

c) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS)nda;

 

- İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (200) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İktisat bölümü mezunları kabul edilecektir),

 

- Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (100) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Hukuk bölümü mezunları kabul edilecektir),

 

- İstatistik alanı için KPSSP-25 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İstatistik bölümü mezunları kabul edilecektir),

 

- Matematik alanı için KPSSP-8 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (60) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Matematik bölümü mezunları kabul edilecektir),

 

- Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-16 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (120) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),

 

- Bilgisayar Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),

 

ç) 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan KPSSlerin yabancı dil bölümünden (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az 42 (%70) soruya doğru cevap vermiş veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (2011 Mayıs-Kasım, 2012 Mayıs-Kasım) en az (C) düzeyinde puan almış olmak,

 

d) Yazılı Sınavın yapılacağı 20.01.2013 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (20.01.1978 tarihinden sonra doğanlar)

 

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavında daha önce iki defa başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

 

3 - BAŞVURU

 

Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular, 24.12.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 günü mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar yapılacaktır.

 

Başvurular aşağıda yer alan üç yöntemden biri kullanılarak yapılabilecektir:

 

a) Müsteşarlığın internet sayfası üzerinden,

 

b) T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:36 5. Kat 06510 Emek / ANKARA adresine şahsen,

 

c) Yukarıda belirtilen adrese posta yoluyla (iadeli taahhütlü).

 

31.12.2012 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Müsteşarlık Genel Evrakına en geç 31.12.2012 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

4 - BAŞVURU BELGELERİ

 

Müsteşarlığın internet sayfası üzerinden veya şahsen başvuruda bulunacak adayların, nüfus cüzdanı ve elektronik ortamda kayıtlı bir fotoğraf bulundurmaları yeterli olacaktır.

 

Posta yolu ile başvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır:

 

a) Müsteşarlığın internet sayfasından veya Personel Dairesi Başkanlığından temin edip dolduracakları İş Talep Formu,

 

b) Yükseköğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksekokullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi,

 

c) KPSS puan belgelerinin fotokopisi ve

 

ç) 4,5x6 ebadında, yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

 

5 - SINAV ŞEKLİ

 

Sınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınav; İktisat, Hukuk, İstatistik, Matematik, Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği olmak üzere 6 farklı alanda yapılacak olup, adaylar sınav başvurularında bu alanlardan mezun oldukları alanı (bölümü) tercih edebileceklerdir.

 

Yazılı sınavda bölümler itibarıyla soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:

 

- İktisat Alanından Sınava Giren Adaylar İçin; (%100) Alan Bilgisi,

 

- Diğer Alanlardan Sınava Giren Adaylar İçin; (%80) Alan Bilgisi, (%20) Genel İktisat.

 

Yazılı sınav sonucunda oluşacak sıralamaya göre sözlü sınava, Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesine istinaden, ilan edilen her bir sınav alanı kontenjanının 3 katı oranında aday davet edilecektir.

 

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için, yazılı ve sözlü sınav puanlarının ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan olması gerekmektedir. Sınavda alınan ortalama puanlar, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır. Bu nedenle yazılı veya sözlü puanları 70 ve üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmayacaktır.

 

6 - SINAV KONULARI

 

Sınav konuları alanlar itibarıyla aşağıda belirtilmektedir:

 

a) İktisat Alanı: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka, Ekonometri,

 

b) Hukuk Alanı: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler), İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,

 

c) İstatistik Alanı: Olasılık Hesapları, Örnekleme Teknikleri, Zaman Dizileri Analizi, Stokastik Süreçler,

 

ç) Matematik Alanı: Genel Matematik, Doğrusal Cebir, Finans Matematiği, Olasılık Hesapları, Genel İstatistik.

 

d) Endüstri Mühendisliği Alanı: Yöneylem Araştırması, Sistem Analizi, Üretim Yönetim Sistemi, Üretim Planlaması, Yönetim Bilgi Sistemleri, Finansal Muhasebe,

 

e) Bilgisayar Mühendisliği Alanı: Bilgisayar Programlama, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği.

 

7 - SÖZLÜ SINAV KONULARI

 

Sözlü sınav, adayların;

 

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri,

 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

 

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

 

Adaylar, Giriş Sınavı Kurulu tarafından sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için elli puan, diğer özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

 

8 - YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

 

a) Yazılı sınav 20.01.2013 tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci/ANKARA adresinde saat 10:30da başlayacak, tek oturumda yapılacak ve 3 saat sürecektir.

 

Yazılı sınava katılacak adayların isimleri, Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

 

b) Yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri ile sözlü sınav tarihleri ve yeri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir.

 

9 - KİMLİK BELGESİ

 

Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır. Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

 

10 - KAZANANLARIN İLANI ve ATANMASI

 

Sınavı asil veya varsa yedek olarak kazananların isimleri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içinde Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

 

11 - BİLGİ ALMA

 

Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları, Müsteşarlık internet sayfası veya Müsteşarlık posta adresi aracılığıyla temin edilebilir.

 

Telefon Numaraları: (0 312) 204 6110, 204 6469, 204 6982

 

İnternet Sayfası: http://www.hazine.gov.tr

 

Adres: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı No: 36 5. Kat 06510 Emek / ANKARA

15 Ara 2012 - 14:04 - A Grubu


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?