Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alım İlanı (18 Ağustos 2012)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı Duyurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 8 ve 9 uncu derecelerden.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı Duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 8 ve 9 uncu derecelerden...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı Duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 8 ve 9 uncu derecelerden 120 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı kadrolarına açıktan sınavla personel alınacaktır.

1 - SINAVA BAŞVURU VE KATILMA ŞARTLARI:

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için aranan şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen devlet memuru olma şartlarına sahip olmak,

b) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

c) Başvuru yapabilmek için Üniversitelerin en az dört yıl süreli Mühendislik Fakültelerinin Makine 10, Elektrik ve Elektrik-Elektronik 5, Maden 10, İnşaat 5, Kimya 8, Fizik 7, Endüstri 7, Tekstil 5, Ziraat 10, Gıda 5, Çevre 5, Petrol ve Doğalgaz 3, Metalurji ve Malzeme 5, Jeoloji 5, Orman 5, Gemi İnşaat bölümü mezunu 5 kişi , Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik ve Kimya bölümü mezunu 10 Fizikçi ve 10 Kimyager ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında lisans eğitimi görmüş olmaları ile benzer bölümlerden başvuranlar YÖK denklik belgesi ibraz edecektir.

ç) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,

d) 2011 yılı veya 2012 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP 4, KPSSP 5, KPSSP 8, KPSSP 13, KPSSP 14, KPSSP 15 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak,

e) 2011 yılı veya 2012 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre yabancı dil (İngilizce veya Almanca)de en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak ya da 2011 veya 2012 yıllarında yapılmış KPDS'den İngilizce veya Almanca dilinden en az 70 puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan ilan tarihinden önceki son iki yıl içerisinde alınmış bir belgeye sahip olmak,

Başvurular adayların KPSS puanlarına göre alınacak olup, İlan edilen branşlarda, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralama yapılacaktır. Sıralama sonunda puanı en yüksek olandan itibaren alınacak personel sayısının dört katına kadar aday yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava, ilan edilen branşlar itibariyle alınacak uzman yardımcısı boş kadro sayısı kadar aday başvurusunun olmaması halinde en fazla aday sayısı olan diğer branşlardaki adayların, puanları en yüksek olan branştan ve adaydan başlanarak eksik adayı olan branş başvuru adayları ile birlikte puan sıralaması yapılıp başarı sırasına göre noksan adayı olan branşların aday eksikleri doldurulur.

Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylardan daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadıkları tespit edilenler sınavlara alınmazlar. Bunlardan sınavlara girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav test usulünde aşağıda belirtilen konularda yapılacak olup sınavda 70 puan barajını aşan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalaması adayın, giriş sınavı sonuç başarı puanı olacaktır.

Yapılan sınav sonunda, ilan edilen branşlara ait kadro sayısı kadar aday başarılı olamadığı taktirde, noksan adayı bulunan branşların eksik aday sayısı, fazla aday sayısı bulunan diğer branşlardaki adayların puanları en yüksek branştan ve adaydan başlanarak eksik adayı olan branş adayları ile birlikte sıralama yapılıp başarı sırasına göre boş kadrolar doldurulur.

Bu durumda veya kadro ve ihtiyaç durumuna göre branşlar arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığımıza aittir.

2 - BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) İş talep formu, (resimli, arkasına özgeçmiş yazılı ve imzalı www.csgb.gov.tr adresinden indirilecek veya başvuru bürosundan temin edilecek),

b) Öğrenim belgesi (diploma) veya (geçici mezuniyet) belgesi aslı veya Bakanlıkça ya da diğer resmi makamlarca onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesi, (2011 veya 2012)

ç) KPDS sonuç belgesi, (2011 veya 2012)

d) KPSS, KPDS sonuç belgesi dışında yabancı dil puanını gösterir belge ibrazında, uluslararası geçerliliği ve denkliği olan YÖKün kabul ettiği ve dil eşdeğerliğini gösterir belge tablosu dikkate alınacak olup bu belgenin aslı veya Bakanlıkça ya da resmi makamlarca onaylı örneği getirilecektir.

e) 3 adet vesikalık fotoğraf.(4,5x6 ebadında)

f) Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır. Sınavları kazanmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

g) Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi Bakanlığın www.csgb.gov.tr adresinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün web sayfası ve ilan panolarında ilan edilir.

3 - BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ:

Sınavlara katılacak adaylar, iş talep formunu doldurarak forma istenilen diğer belgelerle birlikte 03/09/2012-17/09/2012 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar başvurularını yapacaklardır. Başvuru evrakları, süresi içinde sınav başvuru bürosu veya Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 42 B Blok Kat: 1 Emek/Ankara adresine teslim edilmesi gerekmektedir. İlanda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular ve süresinde Bakanlığımıza intikal etmemiş başvuru evrakları ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - SINAV TARİHLERİ YERİ VE SAATLERİ:

Yazılı sınav yeri: Bakanlığın www.csgb.gov.tr adresinde, Genel Müdürlüğün web sayfasında ve ilan panosunda, sınav başvuruları başladığında ilan edilecektir.

Sözlü sınav yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA.

Yazılı sınav tarihi: 30.09.2012 tarihinde saat 09:30'da başlayacaktır.

Sözlü sınav tarihleri: 05-15.11.2012 tarihlerinde saat 09:30-17:30 saatleri arasında yapılacaktır.

5 - SINAVLARIN KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

A) Yazılı sınav konuları:

3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İdare Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Uluslararası Kuruluşlar, Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası, yukarıdaki konulara ilaveten teknik ve mühendislik konuları ile İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Türk ve AB Mevzuatı da sınav konuları arasında yer alır.

B) Sözlü sınav konuları:

Sözlü sınavda, yazılı sınav konuları yanında; 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İdare Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Uluslararası Kuruluşlar, Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası, adayın mezunu olduğu bölüm itibariyle teknik ve mühendislik konuları ile İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Türk ve AB Mevzuatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Genel Kültür sınav konuları arasında yer alır.

Yukarıdaki konulara ilave olarak adayın; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi yanında, bir konuyu kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurularak her adaya ayrı ayrı puan verilecektir.

6 - GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMA:

A) Yazılı ve sözlü sınavda her adayın değerlendirmesi yüz puan üzerinden yapılır. Sınav kurul üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması giriş sınavının sonuçlarını gösterir ve her sınavdan en az yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılır. Her sınav sonucunun aritmetik ortalaması alındıktan sonra nihai başarı sıralaması yapılır. Nihai başarı sıralamasında başarılı olan adayların sayısı, ilan edilen boş kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlayarak başarı sırasına göre alınacak kadro sayısı kadar aday asil ve 12 kişilik yedek aday listesi oluşturulur. Oluşturulan bu liste Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz web sayfası ve ilan panolarında ilan edilir.

B) Sınavı kazanan adaylar, sonuçlarını öğrendikleri veya tebligatı aldıkları tarihten itibaren on beş gün içinde Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına müracaat ederek atamaya esas evraklarını ibraz edeceklerdir. Belirtilen süre içinde müracaat etmeyen ve evraklarını teslim etmeyen adaylar atanma hakkından vazgeçmiş sayılır. Başarılı olan asil listedeki adaylardan çeşitli sebeplerle atama yapılamadığı takdirde başarı sırasına göre yedek listeden atama yapılır. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

22 Ağu 2012 - 11:49 - A Grubugöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler