Şanlıurfa Harran SYDV Personel Alımı (14 Eylül 2012)

ŞANLIURFA/HARRAN KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAVAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Harran Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon.

 

ŞANLIURFA/HARRAN KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAVAKFI BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Harran Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon...

 


ŞANLIURFA/HARRAN KAYMAKAMLIĞI


SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAVAKFI BAŞKANLIĞI


SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


Harran Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 5 kişi Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 1 kişi Büro Görevlisi unvanlı personel istihdam edilecektir.


1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER:


A) GENEL ŞARTLAR


1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,(Kimlik Fotokopisi)


2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,


3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,


4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,(Muafiyet Belgesi)


5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


6) Türk Ceza Kanununu n 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.(Sabıka Kaydı)


7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.


8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,


9) Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,


10) Üniversitelerin 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından herhangi birinden lisans diplomasına sahip olmak,


11) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,


B) ÖZEL ŞARTLAR


*SOSYAL YARDIM İNCELEME GÖREVLİSİ İÇİN


1- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak


2 Son 6 ay içinde Şanlıurfa İli sınırlarında ikamet ediyor olmak,


3-İyi derecede bilgisayar kullanabilmek


4-İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli)


5-İstenilen İşgücü Sayısı: 5 (Beş)


 


6-Çalışma zamanı yoğunlukla Vakıf dışında saha Çalışması Şeklinde olacağından, sağlık, özür vb sorunlarının olmaması.


 


*BÜRO GÖREVLİSİ İÇİN


1- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak


2)- Son 6 ay içinde Şanlıurfa İli sınırlarında ikamet ediyor olmak,


3-İyi derecede bilgisayar kullanabilmek


4-İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli)


5-İstenilen İşgücü Sayısı: 1 (Bir)


2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:


Adaylardan aşağıda istenen belgelerin vakfa teslimi 24 Eylül 2012 tarihinde başlayıp, 27 Eylül 2012 tarihinde saat 17:00 ' de sona erecektir. Belgelerin bu tarihine kadar Vakfımıza teslim edilmesi zorunludur.


 


*İSTENEN BELGELER


1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,


2- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,


3- Adli sicil kaydı,


4- 2 adet fotoğraf,


5- Şanlıurfa İli sınırlarında 6 aydır oturduğuna dair Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim yeri Belgesi


6-2011 veya 2012 yılı KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı sureti


7-Diploma veya mezuniyet belgesi (Fotokopisi)


8- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri


9-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)


3-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:


1-Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx web adresinden online olarak14.09.2012-23.09.2012 tarihleri(saat:17.00) arasında yapacaklardır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.


2- Mülakata girmeyi hak eden adayların listesi Kaymakamlık web sitesinde (http://www.harran.gov.tr/) yayınlanacaktır.


3-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından istenilen belgelerin teslim tarihi 24 Eylül 2012 tarihinde başlayıp, 27 Eylül 2012 tarihinde saat 17:00 ' de sona erecektir. Belgeler Harran Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı Kat:3 adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında başvuru sonuçlanmış olacaktır. Bu evrakları teslim etmeyen ya da eksik evrakı bulunan adayların başvuruları geçersiz olacaktır.


4-28/09/2012 Cuma günü saat 10.00da Harran Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantı salonunda mülakat yapılacaktır.


4-DİĞER HUSUSLAR:


1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu,sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.


 


2-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.


3-Fon Kurulunun 16.02.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı kararıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin norm kadro standartları, nitelikleri, özlük hakları ve çalışma şartlarına ilişkin esaslarına göre işlem yapılacaktır.


4-Açılan ilanlara başvurular http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi adresinden online olarak alınacak ve sistem tarafından KPSSP3 puan kontrolleri yapılacaktır.


5-Fon Kurulunun 16.02.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı kararıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin norm kadro standartları, nitelikleri, özlük hakları ve çalışma şartlarına ilişkin esaslarına göre işlem yapılacaktır.


5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI:


 


1-Mülakat Sınavını kazanan adayların listesi Kaymakamlık web sitesinde (http://www.harran.gov.tr/) yayınlanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Alımı uygun görülen adayların 27.09.2012 tarihine kadar istenilen belgeleri tamamlayarak, Harran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.


2-Harran Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 5 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.


3- Mülakat esnasında, değerlendirme komisyonu tarafından ilan edilen nitelikler dışında başvuran adayların, bölgede kullanılan lehçelere hâkimiyeti, daha önceki iş deneyim ve tecrübeleri, başvuru alanına uygun bilgisayar programlarını kullanabilme yetenekleri gibi vb. hususları göz önünde bulundurulacaktır.


4-Başvuru süresi bittikten ve belgelerin teslim edilmesi sonrasında başvurusu kesinleşen adaylar arasından Vakıfça belirlenen şartlara uygunluğa göre Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 türünde almış oldukları puanlar itibariyle sıralanarak, en yüksek puanlı (alınacak personel sayısının 3 katı aday) mülakata çağırılarak alınacak kişiler belirlenecektir.


5-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.


6-Sağlık raporu sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.


7-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.


8-Mülakat 28 Eylül 2012 tarihinde saat 10:00 da Harran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantı salonunda yapılacaktır.


9-İstihdam edilecek olan Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlileri, Vakfımızın Özel Hukuk Tüzel Kişiliğine has bir kurum olması sebebiyle 4857 sayılı İş Kanununa göre İşçi statüsünde Belirsiz Süreli Sözleşme yapılacaktır.


10- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta ve personel almama durumunda yeni sınav açıp açmama konusunda serbesttir.


NOT: Yapılan Müracaat yoğunluğundan sayfa açılamıyorsa (www.sydgm.gov.tr www.sosyalyardimlar.gov.tr sitelerinden SYDV PERSONEL İLAN Butonundan ulaşabilirsiniz)


6-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ


Müracaat yeri: Harran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-Hükümet Konağı Kat:3 Harran/ Şanlıurfa Tel: : (414) 441 21 58


Müracaat Tarihleri :14/09/2012 -23 /09/2012 tarihleri arasındadır.


Evrak Teslim Tarihi:24 Eylül 2012 tarihinde başlayıp, 27 Eylül 2012 tarihinde saat 17:00 ' de sona erecektir


Mülakat Tarihi:28 Eylül 2012 Perşembe günü saat 10:00 da


Harran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Başkanlığı


 

14 Eyl 2012 - 21:55 - SYDV


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?