2012 yılı KKK Muvazzaf Sözleşmeli Subay Alım İlanı

2012 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU 1.

2012 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU

1. GENEL HUSUSLAR VE ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Kara Kuvvetleri Komutanlığının, muvazzaf/sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak amacıyla en az dört yıllık fakülte ve yüksekokul mezunları arasından...

2012 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU

1. GENEL HUSUSLAR VE ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Kara Kuvvetleri Komutanlığının, muvazzaf/sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak amacıyla en az dört yıllık fakülte ve yüksekokul mezunları arasından sınavla TABLO-1’de belirtilen sınıflarda muvazzaf/sözleşmeli subay statüsünde erkek ve bayan personel alınacaktır.

b. Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylığa;

(1) Kanuni nedenlerle henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(2) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

(3) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler,

(4) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar,

(5) TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşıyan erkek ve bayanlar başvurabileceklerdir.

c. Temin faaliyeti TABLO-2’deki faaliyet takvimine göre icra edilecek, başvurular 27 Nisan 2012 tarihinden, 14 Haziran 2012 saat 17.00’a kadar www.kkk.tsk.tr internet adresinden yapılacaktır.

ç. Yazılı sınav; 01 Temmuz 2012 saat 10.00’da Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İskenderun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Manisa, Malatya, Osmaniye, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’nde yapılacaktır [Meslek Bilgisi sınavına girecek fakülte yüksekokul mezunu (FYO kaynaklı sınıfları tercih eden) adaylar Ankara’da sınava gireceklerdir.]. Sınav merkezlerinin kapasitesine göre adaylar idare tarafından belirlenecek farklı sınav merkezine planlanabilecektir. Sınav yerinin değiştirilmesi hâlinde bu husus adaylara önceden internet üzerinden bildirilecektir.

d. Yazılı sınavda başarılı olan adayların ön sağlık muayeneleri, fiziki kabiliyet yeterlilik testleri (FKYT) ve mülakatları (İkinci aşama sınavları) 11-18 Eylül 2012 tarihleri arasında icra edilecektir. İkinci aşama sınav merkezi/merkezleri yazılı sınav sonuçları ile birlikte www.kkk.tsk.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

e. Yapılacak seçmeler sonucunda sözleşmeli subay adaylarından asil olarak tespit edilenler; Şubat 2013’te başlayacak olan Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimini tamamlamalarını müteakip 30 Ağustos 2013 tarihinde teğmen rütbesiyle sınıf okullarına gönderileceklerdir. Muvazzaf subay adayları ise; işlemlerinin tamamlanmasını müteakip önce teğmen nasbedilecek, bilahare kursa gönderileceklerdir.

f. Hukuk Fakültesi mezunu olarak alınan muvazzaf subaylar; "Askerî Hâkimler Kanunu" ile “Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şart ve esaslar dâhilinde yapılacak sınavlarda başarılı olmaları hâlinde Askerî Hâkim sınıfına geçebileceklerdir.

g. TABLO-1’de belirtilen kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda artırılabilecektir. Ayrıca idarenin gerek görmesi halinde, Kara Harp Okulu kaynaklı sınıflar içerisinde; sınıfların boş kalan kontenjanları, diğer sınıflara müracaat eden ancak kontenjana giremeyen adayların; mezun olduğu okul/bölüm TABLO-3’de belirtilen kaynak okul/bölümlere uyan, diğer şartları taşıyan ve bu konuda muvafakati (Online başvuru formunun 36’ncı maddesini “EVET” olarak işaretleyen adaylar) alınanlarından ihtiyaç oranında karşılanabilecektir.

ğ. Personel, Pratisyen Tabip sınıflarında muvazzaf ve sözleşmeli subay için ayrı kontenjanlar verilmiştir. Her iki sınıfta muvazzaf kontenjanı doldurulamadığı takdirde, noksan kontenjanlar “sözleşmeli subayların kontenjanlarını arttırmak” suretiyle sözleşmeli olarak tamamlanabilecektir.

h. Adaylarda aranacak nitelikler:

(1) Muvazzaf Subay Adayları İçin Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter İle İlgili Koşullar:

(a) Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik’in 25/a ve 26/a maddelerinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımak,

(b) TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşımak.

(2) Sözleşmeli Subay Adayları İçin Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter İle İlgili Koşullar:

(a) Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde düzenlenmiş olan “Sözleşmeli subay adaylarında aranacak nitelikleri” taşımak,

(b) TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşımak.

(3) Öğrenim ile İlgili Şartlar:

(a) Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için; sınıf ve branşlara göre kaynak olarak TABLO-3’te belirtilen en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullarından mezun olmak (10 Eylül 2012 tarihine kadar mezun olacak adayların başvuruları kabul edilecektir.),

(b) Personel sınıfında muvazzaf subay olmak için; hukuk fakültesi mezunu olmak (10 Eylül 2012 tarihine kadar mezun olacak adayların başvuruları kabul edilecektir.),

(c) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği veya kaynak okullar listesinde (TABLO-3) yer alan programlar ile aynı müfredata sahip olduğu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)nca onaylanmış olmak,

(ç) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek,

(d) Öğretmen sınıfına başvuran, eğitim fakültesi mezunu olmayan adaylar için MEB’lığınca onaylanmış pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmak (Boşnakça öğretmenliği hariç pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmayan adaylar öğretmenlik sınıflarına başvuramaz.),

(e) Personel sınıfına müracaat edecek Hukuk Fakültesi mezunu adaylar gerekli koşulları sağladıkları takdirde hizmetinin 4'üncü yılından Kd.Yzb.lığa kadar Askerî Hâkim sınıfına geçmek için müracaat edebileceklerdir.

(4) Yaş ile İlgili Şartlar:

İlan edilen ilk müracaat tarihi olan 27 Nisan 2012 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (27 Nisan 1985 ve daha sonraki doğumlular),

(b) Lisansüstü eğitimi tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (27 Nisan 1980 ve daha sonraki doğumlular),

(c) Muvazzaf subaylık için başvuru yaptığı esnada askerlik hizmetini yapmakta olan adayların yaşlarının hesaplanmasında, askerlik şubelerinden sevk tarihleri esas alınacaktır (Sevk tarihinde; lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından, lisansüstü eğitimi tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak.). Bu durumda olan adaylar doğum tarihlerini 27 Nisan 1985 olarak kodlayacaklardır.

(5) Sağlık İle İlgili Şartlar:

(a) Vücut yapısı düzgün, ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak. Yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, dilinde pelteklik, vücudunda dövme, kekemelik ve gözünde şaşılık vs. bulunmamak,

(b) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak. Erkek ve bayan adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-4a ve TABLO 4b’dedir. (Asgari boy standardı erkek adaylar için 164 cm, bayan adaylar için 158 cm’dir.)

(c) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen, alınacağı sınıfa uygun muvazzaf subay olmak için gerekli sağlık şartlarına sahip olmak. Bu kapsamda sevk edileceği Asker Hastanesi/Sağlık Muayene Merkezi (SMM)nden “........... sınıfında muvazzaf/sözleşmeli subay olur” kayıtlı sağlık raporunu almış olmak.

(6) Özel Şartlar:

(a) TSK’da görevli sivil memur, işçi, yedek subaylar ile kısa dönem erbaş ve erlerden muvazzaf/sözleşmeli subaylığa müracaat edenler için görevli bulunduğu birlik ve karargâhlardaki üç sicil amirinden “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” kayıtlı nitelik belgesini almış olmak,

(b) TSK’da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir.

ı. Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (Bütün aşamalarda başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

2. ÖN VE ASIL BAŞVURU İLE İLGİLİ BİLGİLER:

a. Adaylar ön başvurularını 27 Nisan–14 Haziran 2012 (Saat 17.00’a kadar) tarihleri arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr internet adresindeki ön başvuru formunu doldurarak çevrimiçi (online) olarak tamamlayacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

b. Asıl başvurular; Ön başvurusu kabul edilerek yazılı sınava planlanan adayların yazılı sınava girmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

c. Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Ön başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.

ç. Çevrimiçi (online) Ön Başvuru Formu, T.C.KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI ve ADAY NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

d. Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler:

(1) İkinci seçim aşaması sınavlarına girmeye hak kazanan silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, aday hakkında “yedek subay olamaz” kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin (TABLO–5 ve TABLO–6) ilgili bölümüne (2 ve 3’üncü madde) yazılacaktır.

(2) Halen silahaltında bulunan adaylardan;

(a) Yedek subaylar için KKY 51-11 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subaylığa Geçirileceklere İlişkin Yönerge’nin EK-D’sinde belirtilen esaslara ve Kara Ağı’nda bulunan nitelik belgesi kontrol formuna (TABLO-5) göre tanzim edilen nitelik belgesi,

(b) Erbaş/erler için KKY 51-11 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subaylığa Geçirileceklere İlişkin Yönerge’nin EK-F’sinde belirtilen esaslara ve Kara Ağı’nda bulunan nitelik belgesi kontrol formuna (TABLO-6) göre tanzim edilen nitelik belgesi hazırlanacaktır.

(3) TSK’da sivil memur veya işçi olarak çalışmakta olan adaylar için KKY 51-11 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subaylığa Geçirileceklere İlişkin Yönerge’nin EK-E’sinde belirtilen ve Kara Ağı’nda bulunan nitelik belgesi formuna (TABLO-7) göre tanzim edilen nitelik belgesi hazırlanacaktır.

(4) TSK’da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne (1’inci madde) yazılacaktır.

(5) Bu nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar bu belgeyi ikinci seçim aşaması sınavlarına (Ön sağlık, fiziki kabiliyet yeterlilik testi ve mülakat) gelirken beraberinde getireceklerdir. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır.

(6) Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askerî kimlik belgeleri ile ikinci seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

3. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SINAV AŞAMALARI :

Ön Başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen sınav aşamalarından geçeceklerdir.

a. Yazılı sınav,

b. İkinci Seçim Aşaması Sınavları,

(1) Kayıt-Kabul (Başvuru evraklarının teslim alınması),

(2) Kişilik Değerlendirme Testi,

(3) Ön Sağlık Muayenesi,

(4) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi,

(5) Mülakat.

c. Herhangi bir nedenle sınava katılmayanlara ek sınav hakkı tanınmayacaktır.

4. YAZILI SINAV TARİHİ VE UYGULAMASI:

a. Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylık için müracaat eden adaylardan ön başvurusu kabul edilenlerin yazılı sınavı 01 Temmuz 2012 tarihinde 1.ç. maddesinde belirtilen sınav merkezlerinde yapılacaktır. Sınavlar bütün sınav merkezlerinde saat 10:00’da başlayacaktır. Adaylar, kimlik kontrollerinin yapılıp sınav yerlerine alınabilmeleri için, bildirilen sınav merkezinde en geç saat 08:00’da hazır bulunacaktır. Aday başvuru miktarı dikkate alınarak sınav merkezleri belirlenecek ve adayların hangi sınav merkezinde sınava girecekleri 21 Haziran 2012 tarihinden sonra www.kkk.tsk.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

b. Muvazzaf/Sözleşmeli subaylığa müracaat eden adaylara uygulanacak yazılı sınavda, genel kültür ve branşlara göre meslek bilgisinden oluşan sorular sorulacaktır.

(1) Genel Kültür Sınavı;

(a) TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlara müracaat eden tüm adaylar, genel kültür sınavına tabi tutulacaktır. Genel kültür sınavı konuları ve soru miktarları aşağıda belirtilmiştir:
S.Nu .

Konular

Soru Miktarı1.

Türkçe

52.

İnkılap Tarihi

123.

Atatürkçülük (Türk Devlet Hayatı, Fikir Hayatı, Ekonomik Hayat, İlke ve İnkılapları)

124.

T.C. Anayasası

45.

Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar

116.

Türkiye Coğrafyası

6Toplam

50


(b) Kara Harp Okulu kaynaklı sınıflar olan; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel ve Maliye sınıflarına alınacak adaylara aşağıda belirtilen meslek bilgisi sınavı uygulanmayacaktır. Bu sınıflara müracaat eden adaylar, yazılı sınav olarak sadece genel kültür sınavına tabi tutulacaktır. Genel kültür sınavı 50 soru olup, 70 ve üzeri standart puan alanlar başarılı sayılacak ve ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılacaktır.

(2) Meslek Bilgisi Sınavı;

FYO kaynaklı sınıflar olan; Tabip, Eczacı, Diş Tabibi, Veteriner, Sağlık, Öğretmen ve Mühendis sınıflarını tercih eden adaylara (Genel kültür sınavına ilave olarak) uygulanacak ve mezun olunan fakülte veya bölüm ile ilgili konulardan oluşan 50 soru sorulacaktır.

c. Yazılı sınavın değerlendirmesi, bir yanlış cevabın 0,25 doğru cevabı götürmesi esasına göre yapılacak ve elde edilen ham puanlar (Net sayısı) standart puana dönüştürülecektir. Genel kültür sınavı 50, meslek bilgisi sınavı 50 standart puan olmak üzere değerlendirme 100 tam standart puan üzerinden yapılacaktır. Genel kültür sınavından 30 standart puan ve daha yukarı, meslek bilgisi sınavından (Yabancı dil öğretmenleri hariç) 35 standart puan ve daha yukarı not alan veya her iki sınavdan toplam 70 ve daha yukarı standart puan alanlar başarılı sayılacak ve ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılacaktır. İkinci seçim aşaması sınavlarında adaylar; Ön Sağlık Muayenesi, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi (FKYT) ve Mülakat sınavlarına tabi tutulacaktır. Ön Sağlık Muayenesi ve FKYT’de başarılı olan adaylar mülakata alınacaktır.

ç. Yabancı dil öğretmenleri genel kültür ve meslek bilgisi sınavına tabi tutulacaktır. Meslek bilgisi sınavında adayların dinleme/anlama, okuma/anlama, yazılı anlatım ve konuşma yetenekleri ölçülecektir. Her yeterlilik düzeyi 25 ham puan değerindedir. Adaylar ilk önce genel kültür ve meslek bilgisi (Okuma/anlama) sınavına tabi tutulacaktır. Genel kültür sınavından 30 ve üzerinde standart puan alan ve okuma/anlama sınavından 25 ham üzerinden en az 15 ham puan alarak barajı aşan adaylar müteakip sınav aşamasına (Dinleme/anlama, yazılı anlatım ve konuşma) çağrılacaktır. Dinleme/anlama, yazılı anlatım ve konuşma sınavlarını içeren 25 ham puan değerindeki her bir yeterlilik düzeyinden en az 15 ham puan alan, dinleme/anlama, okuma/anlama, yazılı anlatım ve konuşma sınavlarının toplamından 70 standart puan alan adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılacaktır.

d. Beden eğitimi öğretmenlerinin genel kültür ve meslek bilgisi sınavları ile fiziki yetenek sınavları bir bütün olarak değerlendirileceğinden yazılı sınav için baraj uygulanmayacaktır.

e. Yazılı sınav sonuçları ile yazılı sınavda başarılı olan adayların ikinci seçim aşaması sınav tarihleri (Hangi adayın hangi gün sınavlara geleceği) 20 Temmuz 2012 tarihinden sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

5. İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI SINAV TARİHLERİ VE UYGULAMASI:

a. Yazılı sınavda başarılı olan adayların ön sağlık muayeneleri, fiziki kabiliyet yeterlilik testleri (FKYT) ve mülakatları (İkinci aşama sınavları) 11-18 Eylül 2012 tarihleri arasında icra edilecektir. İkinci aşama sınav merkezi/merkezleri yazılı sınav sonuçları ile birlikte www.kkk.tsk.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

b. Bu safhada adayların tabi olacakları aşamalar ve sınavlar:

(1) Kayıt-Kabul;

Adaylar başvuru için gerekli belgeleri kayıt kabul aşamasında getireceklerdir.

(2) Ön Sağlık Muayenesi;

Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen (TABLO-4a ve TABLO-4b’de erkek ve bayan adaylar için ayrı ayrı belirtilmiştir.) boy ve kilo standartları ile muvazzaf/sözleşmeli subay olma şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol/muayene edilecektir. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.

(3) Kişilik Değerlendirme Testi;

Adaylara mülakat öncesinde Kişilik Değerlendirme Testi uygulanacaktır. Kişilik Değerlendirme Testi nota tahvil edilmeyecek, mülakat sınavında kanaat oluşturmaya yardımcı olacaktır.

(4) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi (FKYT);

(a) Kara Harp Okulu (KHO) ve Fakülte Yüksek Okul (FYO) kaynaklı sınıflar için müracaat eden;

(ı) Sözleşmeli subay adayları (KHO Kaynaklı Sınıflar ve Tabip Sınıfı); 1500 m Koşu, Mekik ve Şınav branşlarından değerlendirilecektir. Adaylar için Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi standartları TABLO-8a’da, açıklamaları ise TABLO-9’dadır. Değerlendirmede adayların her bir branştan sınava tabi tutulması, her branştan alınan puanların toplamının branş sayısına bölünmesi sonucu elde edilecek puanın 40 baraj puanını geçmesi şarttır. Baraj puanını geçen adaylar müteakip aşama olan mülakat sınavına çağrılacaktır. Sözleşmeli subay aday adaylarının fiziki kabiliyet yeterlilik testi notu; mekik, şınav ve koşudan aldıkları notların toplamının üçe bölümünden elde edilen nottur. Değerlendirmede KHO kaynaklı sınıflar için FKYT puanının %15’i, FYO kaynaklı sınıflar için ise FKYT puanının %10’u alınacaktır.

(ıı) Muvazzaf subay adayları [FYO Kaynaklı Sınıflar (Mühendis, Öğretmen, Tabip, Eczacı, Diş Tabibi, Veteriner ve Sağlık) ve Personel Sınıfı]; 3000 m Koşu, Mekik ve Şınav branşlarından değerlendirilecektir. Adaylar için Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi standartları TABLO-8b’de, açıklamaları ise TABLO-9’dadır. Değerlendirmede adayların her branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesi sonucu 30 baraj puanını geçmesi şarttır. Adayların bedeni yetenek notu; mekik, sınav ve koşudan aldıkları notların toplamının üçe bölümünden elde edilen nottur. Yardımcı sınıflara (Personel, Mühendis, Öğretmen, Tabip, Eczacı, Diş Tabibi, Veteriner ve Sağlık sınıfları) alınacak muvazzaf subay adayları için fiziki kabiliyet yeterlilik testi, baraj olup değerlendirme puanı olarak kullanılmaz.

(b) Beden Eğitimi Öğretmeni olarak alınacak adaylara uygulanacak Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi standartları TABLO-10a, TABLO-10b, TABLO-11a ve TABLO-11b’de belirtilmiştir. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testinden 100 puan üzerinden alınan puanın % 50’si üzerinden 40, Meslek Bilgisi Sınavından alınan puanın % 30’u üzerinden 15, Genel Kültür Sınavından alınan puanın % 20’si üzerinden 10 ve daha yukarı puan alan veya üç sınavdan alınan puanların ortalamasında 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacak ve mülakata çağrılacaklardır.

(c) FKYT Sonuçlarına itiraz eden adaylar için, sınav komisyon başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir beden eğitimi öğretmeninden oluşan “Nihai Karar Komisyonu” teşkil edilecektir. FKYT notu olarak belirlenen baraj puanını geçemeyen adaylar tercih edecekleri azami iki branştan (Beden eğitimi öğretmenleri için iki konudan) itiraz hakkına sahiptirler. İtiraz eden adaylar iki branştan (Beden eğitimi öğretmenleri için iki konudan) tekrar not yükseltme sınavına tabi tutulacaktır. Sınav sonucunda Nihai Karar Komisyonunun verdiği karar kesin olup değiştirilemez ve itiraz edilemez.

(ç) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testinde (FKYT) baraj puanını aşamayan adaylar başarısız kabul edilerek sınavların müteakip aşamalarına alınmayacaktır. FKYT’de baraj notunu geçemeyen adaylar elenecektir.

(d) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testlerine katılacak adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar sürecinde meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

(5) Mülakat;

Görüşme yoluyla yapılan planlı ve ölçülü bir konuşmadır.

(a) Sözleşmeli subay değerlendirmesi 100 tam not üzerinden yapılacak, 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı kabul edilecektir. Mülakatta 70 puanın üzerinde not alamayan adaylar elenecektir.

(b) Muvazzaf subay değerlendirmesi 50 tam not üzerinden yapılacak, 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı kabul edilecektir. Mülakatta 40 puanın üzerinde not alamayan adaylar elenecektir.

6. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a. Adaylar ikinci seçim aşamalarına gelirken kayıt kabul aşamasında aşağıda belirtilen belge ve malzemeleri beraberinde getireceklerdir.

(1) Yazılı sınavı kazanan adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirecekleri belgeler teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar, sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır.

(2) Adayların Kayıt Kabul aşamasında teslim ettiği belgeler iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika, vb. belgelerin asıllarını teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

(3) Adaylar ikinci aşama sınavlarına gelirken getirecekleri belgeleri aşağıdaki belirtilen sıra ile (a maddesi üstte olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (Naylon föye) konulmayacaktır. Dosyanın kapağına büyük harflerle adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve tercih ettiği sınıf/branş (Öğretmen/İngilizce, Personel/Muvazzaf vb.) yazılacaktır.

(a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Kendisine ait nüfus cüzdanının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez.).

(b) Askeri Kimlik Fotokopisi: Askerlik görevini yedek subay olarak devam eden adaylara ait askeri kimlik fotokopisi.

(c) Lisans Diploması: Müracaat ettiği sınıfa uygun olarak mezun olduğu en az dört yıllık fakülte/yüksekokula ait diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi veya mezun olunan fakülte/yüksekokulun yetkili makamlarınca onaylı örneği (TABLO-3’te belirtilen lisans kaynak bölüm/yüksekokul veya fakülte isimleri, diploma/mezuniyet belgeleri ile birebir uyuşmuyor ise Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) isim değişikliğine dair bir belge.).

(ç) Denklik Belgesi: Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi.

(d) Not Durum Belgesi (Transkript): Bitirdiği en az dört yıllık fakülte veya yüksek okula ait okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin fotokopisi (Adayın ismi, okul ve mezun olunan bölüm ismi bulunmayanların belgesi kabul edilmeyecektir.).

(e) Lisansüstü Diploması: Varsa lisansüstü öğrenimine ait diploma veya mezuniyet belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Fakülte Öğrenci işleri tarafından “Aslı gibidir” onaylı olanlar kabul edilecektir).

(f) Öğretmenlik Formasyonu Sertifikası: Öğretmen sınıfına müracaat edenler için öğretmenlik formasyonu sertifikasının (Boşnakça öğretmenleri hariç) aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi.

(g) Lise diploması:

(ı) Lise diplomasının aslını (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini veya,

(ıı) Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar, lise diplomasının fotokopisini [Mezun olduğu fakülte/yüksekokul öğrenci işlerine onaylatarak (Mezun olduğu lise müdürlüğüne de onaylatılabilir.)] veya,

(ııı) Lise diplomasını kaybeden adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesini alacak ve belgenin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

(ğ) Beden Eğitimi Öğretmenliği için müracaat eden adaylardan herhangi bir branşta milli sporcu veya milli antrenör olanlara ait belgenin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ile fotokopisi.

(h) Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitirenler için):

(ı) Terhis belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi veya,

(ıı)Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisi [Askerlik Şubelerinden onaylı suretini (Onaysız fotokopi kabul edilmez.)].

(ı) Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, 11 Ağustos 2012 tarihinden sonra alınmış askerlik durum belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi.

(i) Varsa, Şehit, Gazi eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan alınmış onaylı belgenin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.).

(j) Harita mühendisliğine müracaat eden adaylar için varsa yabancı dil notunu gösteren (KPDS, ÜDS, TOEFL) bir belge.

(k) Fotoğraf: Adayın en son halini gösterir 4,5x6 cm. ebadında 4 adet fotoğraf (Bir tanesi sınav esnasında alınacaktır. Fotoğrafların arka tarafına adayın adı-soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır).

(l) Adli Sicil Kaydı: Başvuru formunda ADLİ SİCİL KAYDI’nı “EVET” olarak işaretleyenler, konu hakkındaki adli evraklarının aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini (Mahkeme kararı, iddianame vb.) ikinci aşama sınavlarına gelirken getireceklerdir.

(m) Nitelik Belgesi:

(ı) Adaylardan halen silahaltında olanlar ile TSK’da sivil memur veya işçi olarak çalışanlara Birlik Komutanlıklarınca 2.d. maddesinde belirtilen nitelik belgeleri tanzim edilecektir.

(ıı) Nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. 2’nci seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Acemi birliğinde eğitim gören adaylar ise nitelik belgelerini bulundukları eğitim birliğinden alacaklardır.

(4) Yazılı sınavı kazanan adaylar ikinci seçim aşamalarına gelirken yukarıda açıklanan belgelere ilave olarak aşağıdaki belgeleri ayrı bir zarfa koyarak mülakat sınavı aşamasında teslim edeceklerdir.

(a) Adayın en son halini gösterir 4,5x6 cm. ebadında 9 adet fotoğraf (Polaroid olmayacaktır. Fotoğrafların arka tarafına adayın adı-soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacak ve 8 adedi hastane sevk işlemlerinde kullanılacaktır.).

(b) Üç adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas form [Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ve Doldurma Talimatı TABLO-12’dedir. (Bilgisayar veya daktilo ortamında doldurulacaktır. Elle doldurulan formlar kabul edilmeyecektir.)].

(5) Adaylar yanlarında tükenmez kalem (Mürekkepli kalem olmayacak), kurşun kalem, silgi, fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi için eşofman, şort ve spor ayakkabılarını getirmeleri gerekmektedir. Beden eğitimi öğretmenliğine başvuran adaylar ayrıca yüzme testi için mayo, bone, havlu, terlik vb. gibi malzemeleri de getireceklerdir.

(6) Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için bu gibi malzemeler sınav merkezine getirilmeyecektir.

(7) İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

7. DEĞERLENDİRMENİN YAPILMASI :

a. Yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olan (Barajı geçen) adaylar değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

b. KHO kaynaklı muharip ve yardımcı sınıflara alınacak SÖZLEŞMELİ SUBAY ADAYLARI (Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, İstihkâm, Muhabere Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye sınıfları):

Yazılı sınav notunun % 70’i, FKYT notunun % 15’i, mülakat notunun % 15’i ve özel nitelik puanından alınan notların toplamına göre değerlendirilecektir.

(Sonuç Puanı = Yazılı Sınavın %70’i + FKYT’nin %15’i + Mülakatın %15’i + Özel Nitelik Puanı)

c. FYO kaynaklı sınıflara alınacak SÖZLEŞMELİ SUBAY ADAYLARI (Tabip sınıfı):

(1) FYO kaynaklı ve meslek sınavı yapılan tüm sınıf ve branşlarda (Beden Eğitimi branşı hariç) adayların yazılı sınav notunun hesaplanmasında genel kültür sınavı notunun % 40’ı, meslek bilgisi sınavı notunun % 60’ı alınır ve bu iki notun toplamı değerlendirmeye esas olacak adayın yazılı sınav notunu oluşturur. Bu not 100 tam puan üzerinden hesaplanır.

(2) FYO kaynaklı Sınıflara alınacak adayların değerlendirmesi; yazılı sınav notunun % 70’i, FKYT notunun % 10’u, mülakat notunun % 20’si ve özel nitelik puanından alınan notların toplamına göre yapılacaktır.

(Sonuç Puanı = Yazılı Sınavın %70’i + FKYT’nin %10’u + Mülakatın %20’si + Özel Nitelik Puanı)

ç. Yardımcı sınıflara alınacak MUVAZZAF SUBAY ADAYLARI (Personel, Mühendis, Öğretmen, Tabip, Eczacı, Diş Tabibi, Veteriner ve Sağlık):

(1) FYO kaynaklı ve meslek sınavı yapılan tüm sınıf ve branşlarda (Beden Eğitimi branşı ve Personel sınıfı hariç) adayların yazılı sınav notunun hesaplanmasında genel kültür sınavı notunun % 40’ı, meslek bilgisi sınavı notunun % 60’ı alınır ve bu iki notun toplamı değerlendirmeye esas olacak adayın yazılı sınav notunu oluşturur. Bu not 100 tam puan üzerinden hesaplanır.

(2) Yardımcı sınıflara alınacak muvazzaf subay adaylarının değerlendirmesi; yazılı sınav notu, mülakat notu ve özel nitelik puanından alınan notların toplamına göre yapılacaktır. Yardımcı sınıflara alınacak muvazzaf subay adayları için fiziki kabiliyet yeterlilik testi baraj niteliğinde olup değerlendirme puanı olarak kullanılmayacaktır.

(Sonuç Puanı = Yazılı Sınav Notu+ Mülakat Notu + Özel Nitelik Puanı)

d. Beden Eğitimi Öğretmenleri:

Beden Eğitimi Öğretmeni olarak alınacakların değerlendirmesi: genel kültürün % 20’si, meslek bilgisinin % 30’u, FKYT’nin % 50’si ve mülakat puanı ile özel nitelik puanından alınan notların toplamına göre yapılır.

Sonuç Puanı = Genel kültür sınavının %20’si + Meslek bilgisi sınavının %30’u + FKYT’nin %50’si + Mülakat Notu+ Özel Nitelik Puanı

e. Özelliği nedeniyle verilecek ilave puanlar (Özel Nitelik Puanı);

(1) Yüksek lisans eğitimini tamamlamış adaylara 5 puan,

(2) Doktora veya tıpta ve veterinerlikte uzmanlık eğitimini tamamlamış adaylara 10 puan,

(3) Şehit eş ve çocuklarına 10 puan,

(4) Gazi eş ve çocuklarına 5 puan,

(5) Herhangi bir branşta milli sporcu veya milli antrenör olan adaylara 10 puan verilecektir. (Beden Eğitimi Öğretmeni adayları için geçerlidir.)

(6) Bir adaya özel nitelik puanı kapsamında en fazla 10 puan verilecektir. (Sözleşmeli subay adayları için geçerlidir.)

ç. Yapılacak değerlendirme neticesinde sonuç puanına göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere başarılı olan adayların bitirdikleri bölümler esas alınarak kontenjanlar ve adayların tercihleri doğrultusunda sınıflandırma yapılacaktır.

8. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ :

a. İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların asil ve yedek isim listesi, faaliyet takviminde belirtilen tarihlerde K.K.K.lığının www.kkk.tsk.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

b. Adaylar sağlık raporu işlemleri için, kendilerine tebliğ edilen tarihte Ankara’da bulunan Sağlık Muayene Merkezine (Sınav sonuçları ile beraber internet üzerinden 03 Ekim 2012 tarihinden sonra tebliğ edilecektir.) başvurarak sevk belgelerini alacak ve bu hastanede muayene işlemlerine başlayacaklardır.

c. Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar, sağlık muayene işlemlerinin bitmesini müteakip kendilerine hastane tarafından verilen Ön Raporu aynı gün danışma birimine elden teslim edeceklerdir.

ç. Olumsuz sağlık raporu alan adaylar en geç 7 gün içerisinde itiraz dilekçesi ile K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına şahsen başvuruda bulunabilirler (Posta ile gönderilen dilekçelere işlem yapılmayacaktır.). İtiraz için başvuruda bulunan adaylar kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak, olumlu ise hakem hastanesine sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır.

9. ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) ÖN BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

a. Kılavuzun tamamını okumadan Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunu doldurmayınız.

b. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

c. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

ç. Adayların yazışma adreslerini, telefon numaralarını ve elektronik posta (e-mail) adreslerini (Adaylara bilgilendirme yapılacaktır.) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, mutlaka ikamet ettikleri yerlerdeki postanelerden posta kodunu doğru olarak öğrenerek doldurmalıdır.

d. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

e. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

f. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

g. Adaylar aşağıda açıklanan Ön Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) ÖN BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

1. T.C.KİMLİK NUMARASI:

T.C.Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN TC KİMLİK NUMARASINI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, TC KİMLİK NUMARANIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

2. ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN ADINIZI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, ADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

3. SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN SOYADINIZI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, SOYADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

4. BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

5. ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

6. DOĞUM TARİHİ:

Nüfus cüzdanınızda yazan veya düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

7. DOĞUM YERİ İL/İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan il/ilçeyi, ilgili bölümden önce ili, sonra ilçeyi bularak seçiniz.

8. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE/MAHALLE/KÖY :

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan il/ilçe/mahalle/köy ile ilgili bilgileri bularak seçiniz.

9. CİLT NU./ SAYFA NU. (AİLE SIRA NU.)/ SIRA NU.:

Nüfus cüzdanınızın “cilt nu.”, “sayfa nu. (aile sıra nu.)” ve “sıra nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak sırasıyla yazınız.

10. MEDENİ HALİ:

Medeni halinizi belirten size uygun seçeneği işaretleyiniz.

11. CİNSİYETİ:

Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.

12. BABA MESLEĞİ:

Babanızın (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

13. ANNE MESLEĞİ:

Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

14. BABA ÖĞRENİM DURUMU:

Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

15. ANNE ÖĞRENİM DURUMU:

Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

16. GAZİ VEYA ŞEHİT EŞ/ÇOCUĞU MUSUNUZ?:

Bu alana gazi veya şehit eş/çocuğu iseniz “Evet”, değilseniz “Hayır” seçeneğini işaretleyiniz.

17. SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

Sürekli ikamet ettiğiniz adresi yazınız. Başka bir adrese taşınmanız durumunda adres bilgilerinizi mutlaka güncelleyiniz.

18. POSTA KODU:

Sürekli ikamet adresi olarak belirlediğiniz adresin posta kodunu yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

19. SÜREKLİ İKAMET İLİ/İLÇESİ:

Sürekli ikamet adresi olarak belirlediğiniz adresin önce bağlı olduğu ili seçiniz. Müteakiben adresin bağlı olduğu ilçeyi seçiniz.

20. E-POSTA ADRESİ:

İşlemleriniz hakkında sizi bilgilendirmek üzere, sizin tarafınızdan kullanılan geçerli bir e-posta adresini tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız.

21. CEP TELEFON NUMARASI:

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli cep telefon numaranızı (GSM kodunu belirterek) yazınız.

22. TELEFON NUMARASI:

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli telefon numaranızı (alan kodunu belirterek) yazınız (PTT kaydı olması önemlidir).

23. EĞİTİM DURUMU (LİSE TÜRÜ/LİSE BÖLÜMÜ/ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/ FAKÜLTE BÖLÜMÜ:

Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz. Lise türü, lise bölümü, üniversite, fakülte ve fakülte bölümlerini ilgili alandan seçiniz.

24. LİSANS MEZUNİYET NOTU:

Lisans bitirme derecenizi yazınız.

25. LİSANS MEZUNİYET TARİHİ:

Lisans bitirme tarihini yazınız.

26. EHLİYET :

Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.

27. YABANCI DİL BİLGİSİ:

Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dili ve seviyesini ilgili alandan seçiniz. Varsa belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını işaretleyiniz.

28. ASKERLİK STATÜSÜ (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Askerlik statünüzü belirten seçeneği işaretleyiniz (Erkek adaylar için).

29. TERHİS TARİHİ/SEVK TARİHİNİZ (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Terhis ve sevk tarihinizi gün/ay/yıl olarak işaretleyiniz. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan adaylar dolduracaklardır.)

30. TERTİBİNİZ (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Tertibinizi yazınız. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan adaylar dolduracaklardır.)

31. GÖREV YAPTIĞINIZ KUVVET (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Askerlik yaptığınız kuvveti işaretleyiniz (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).

32. ASKERLİK YAPTIĞI SINIF VE BRANŞ (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Askerlik yaptığınız sınıfı ve branşı işaretleyiniz (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).

33. RÜTBENİZ (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Askerlik yaptığınız rütbeyi işaretleyiniz. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).

34. BİRLİK ADRESİ, İLİ (ERKEK ADAYLAR İÇİN):

Görev yaptığınız birlik adresini ve ilini yazınız. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).

35. BÖLÜM TERCİHİ:

Adayların okul ve bölümlerine göre başvurabilecekleri sınıf ve branşlar Kara Harp Okulu (KHO) kaynaklı ve Fakülte Yüksek Okulu (FYO) kaynaklı olmak üzere TABLO-3’te belirtilmiştir. Adayların KHO kaynaklı sınıflardan bir / birden fazlasını veya FYO kaynaklı sınıflardan sadece bir tanesini tercih etme hakları bulunmaktadır (Adaylara hem KHO kaynaklı, hem FYO kaynaklı sınıfları aynı anda tercih hakkı tanınmamaktadır.). Buna göre mezun olduğunuz okul ve bölüme göre size tercih etme hakkı verilen KHO kaynaklı sınıflardan bir/birden fazlasını veya FYO kaynaklı sınıflardan birini işaretleyiniz. Şayet hem KHO, hem de FYO kaynaklı sınıfları tercih etmeniz durumunda; hangisini öncelikle tercih ettiyseniz, o kaynağın sınıf/sınıfları esas alınacaktır. Hem muvazzaf hem de sözleşmeli subay kontenjanında yer alan tabip ve personel sınıflarının; ya sözleşmeli ya da muvazzaf olanını seçiniz. Birden fazla lisans mezunu adaylar, mezun oldukları okulların sadece birisi ile başvuruda bulunabilirler.

36. İSTEDİĞİM TERCİHLERE YERLEŞTİRİLEMEDİĞİM TAKDİRDE BAŞKA BİR SINIFA YERLEŞTİRİLMEYİ KABUL EDİYORUM:

İşaretlemiş olduğunuz tercihler dışında İDARE tarafından yapılacak yerleştirmeyi kabul ediyorsanız “EVET”, kabul etmiyorsanız “HAYIR” seçeneğini işaretleyiniz (Sadece KHO Kaynaklı sınıfları tercih eden adaylar için geçerlidir.).

37. SINAV MERKEZİ TERCİHİ:

Yazılı sınava girmek istediğiniz sınav merkezini işaretleyiniz. Sınav merkezlerinin kapasitesine göre adaylar idare tarafından belirlenecek farklı sınav merkezine planlanabilecektir.

38. ADLİ KAYIT:

Hakkınızda herhangi bir suçtan adli veya askeri yargıya ait mahkeme kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar “EVET”, mahkeme kararı olmayanlar “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir. “EVET” işaretleyenler ikinci aşama sınavlarına gelirken adli sicil kayıtlarına ait belgelerini yanlarında getireceklerdir.

39. ONAY:

Bilgilerinizi kontrol ederek “Kaydet” düğmesine basınız.

ÖNEMLİ NOT:

1. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadırlar.

2. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulacaktır.

3. Adayların yazışma adresleri (E-posta dahil) ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. İkamet edilen adresler yazılırken, ikamet edilen yerlerdeki postanelerden posta kodu öğrenilerek doğru şekilde girilmelidir.

4. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

5. Açılan son sayfada bulunan ADAY NUMARASI, ADI, SOYADI VE T.C. KİMLİK NUMARASINI gerektiğinde kullanmak üzere mutlaka not ediniz, bir başkası ile paylaşmayınız ve kaybetmeyiniz. Bu maksatla, bu sayfanın bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

6. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Başvuru Güncelle” seçeneği seçilerek, güncellenecek bilgilerinizi düzeltiniz. Diğer aşamaları da takip ederek kayıt düzeltme işleminizi tamamlayınız (Aday numaranızın değişmemesi gerekmektedir).

7. Başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşımayan adayların başvuruları, çevrimiçi (online) ön başvuru formunu doldurarak kayıt numarası alsalar dahi, başvuru niteliklerini taşımadıkları tespit edildiğinde geçersiz kabul edilecektir.

ADAY NUMARANIZI KAYBETMEYİNİZ. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

Başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numaraları:

Tel. Nu. : (0 312) 562 11 11

Faks Nu. : (0 312) 411 60 50

TÜM SINAV AŞAMALARINDA BAŞARILAR DİLERİZ

TABLOLAR

TÜM SINAV AŞAMALARINDA BAŞARILAR DİLERİZ

 

 

TABLO-1   TEMİNİ YAPILACAK SINIF VE BRANŞLARUlaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-2   FAALİYET TAKVİMİUlaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-3   KAYNAK OKULLAR VE BAŞVURABİLECEĞİ SINIFLAR Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-4a  BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI-1 (ERKEK) Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-4b  BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI-2 (BAYAN) Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-5   YEDEK SUBAYLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-6   ERBAŞ/ERLER İÇİN NİTELİK BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-7   SİLAHLI KUVVETLERDE GÖREVLİ SİVİL MEMUR VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİUlaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-8a SÖZLEŞMELİSUBAY FİZİKİ KABİLİYET VE YETERLİLİK TESTİ STANDARTLARI  Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-8b MUVAZZAF SUBAY FİZİKİ KABİLİYET VE YETERLİLİK TESTİ STANDARTLARI  Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-9  FİZİKİ KABİLİYET VE YETERLİLİK TESTİ AÇIKLAMALARI Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-10a BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKİ YETERLİLİK DEĞERLENDİRME TABLOSU-1 (ERKEK) Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-10b BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKİ YETERLİLİK DEĞERLENDİRME TABLOSU-2 (ERKEK)  Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-11a BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKİ YETERLİLİK DEĞERLENDİRME TABLOSU-1 (BAYAN) Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-11b BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKİ YETERLİLİK DEĞERLENDİRME TABLOSU-2 (BAYAN) Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO-12  GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU VE DOLDURMA TALİMATI  Ulaşmak için tıklayınız…

 

ONLİNE BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

SİZLERİ BEKLİYORUZ…

08 May 2012 - 19:11 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket 2020 KPSS Önlisans Sonuçları Erken Açıklansın mı ?