Çukurova Kalkınma Ajansı Personel Alacak

Çukurova Kalkınma Ajansı'na sözlü sınavla 12 personel alınacak. Başvurular 21-25 Aralık 2015 tarihleri arasında elektronik olarak yapılacak.

Çukurova Kalkınma Ajansı'na sözlü sınavla 12 personel alınacak. Başvurular 21-25 Aralık 2015 tarihleri arasında elektronik olarak yapılacak.

Alım İlanına İlişkin Bilgiler
Adana ve Mersin illerinde faaliyet gösteren Çukurova Kalkınma Ajansı'na, analitik düşünen, ekip çalışmasına yatkın, İngilizceyi iyi konuşan, ifade ve temsil kabiliyeti yüksek, yurtiçi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmayan 1 İç Denetçi ile 10 Uzman ve 1 Destek Personeli alınacaktır. Personel alımı sözlü yarışma sınavı ile yapılacaktır.
Başvurular 21-25 Aralık 2015 tarihleri arasında www.cka.org.tr adresinden elektronik olarak yapılacak olup posta yoluyla veya elden başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav programı, 4 Ocak 2016 tarihinde duyurulacak ve yarışma sınavı 18-20 Ocak 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

1. Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
d) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile mevcut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,
e) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2. İç Denetçi İçin Sınava Giriş Şartları

a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,
c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

3. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları:

a) Sosyoloji, Şehir ve Bölge Planlama, Endüstri Mühendisliği (2), Gıda Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik, Hukuk (hukuk alanından başvuran adaylar için avukatlık ruhsatı ) bölümü veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS aşağıdaki tabloda yer alan ilgili puan türünden en az 80 puan almış olmak,

UZMAN PERSONEL KPSS KPDS/ YDS ALAN PUAN TÜRÜ TABAN PUAN TABAN PUAN SOSYOLOJİ P3/ P4/ P5/ P6/ P7/ P8 80 70 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA P3/ P4/5/6/ 80 70 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ P4 80 70 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ P4 80 70 GIDA MÜHENDİSLİĞİ P4 80 70 ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ P4 80 70 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ P4 80 70 İSTATİSTİK P25/ P75/ P111 80 70 HUKUK P11/ P20/ P21/P79/ P97/ P100/ P103 80 70


4. Destek Personeli İçin Sınava Giriş Şartları:

Destek personeli olarak istihdam edilecek personel için 4 yıllık fakülte mezunu olmak.

5. Destek Personeli İçin Tercih Nedenleri

a) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
b) MS Office programlarını ve her türlü ofis donanımlarını çok iyi kullanır olmak,

6. Başvuru Tarihi, Yeri ve Şekli

Adayların, 21-25 Aralık 2015 tarihleri arasında en geç 25 Aralık 2015 günü saat 17.00'a kadar başvurularını www.cka.org.tr adresinden elektronik olarak yapmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik bilgi ve belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve adaylar hiçbir hak iddia edemeyecektir.

7. Başvuruda İstenecek Belgeler

a) İş Talep Formu
b) Bir adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 ebadında)
c) Yükseköğrenim diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter veya kurumca onaylı sureti,
d) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı, bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti,
e) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı veya onaylı sureti,
f) Tercih sebebi nitelikleri ispatlayıcı diğer bilgi ve belgeler,
g) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
h) Özgeçmiş,
ı) Nüfus cüzdanı,
j) İç denetçi için kamuda denetim elemanı olarak en az on yıl çalıştığını gösterir belge,
k) Uzmanlık için hukuk alanından başvuran adaylar için avukatlık ruhsatı.

8. Sınava Giriş

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra yarışma sınavına hak kazananlar 4 Ocak 2016 tarihinden itibaren Çukurova Kalkınma Ajansı internet sitesinde ilan edilecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının dört katına kadar aday yarışma sınavına çağırılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adayların kendilerinden istenen belgelerin asıllarını veya onaylı suretlerini mülakattan önce ibraz etmeleri gerekmektedir. Beyan ettiği bilgi ve belgelerin aslını veya onaylı suretini mülakat öncesi ibraz etmeyenler sınava alınmayacak ve adaylar hiçbir hak iddia edemeyecektir.

9. Sınav Yeri ve Tarihi

Yarışma Sınavı 18-20 Ocak 2016 tarihleri arasında Çukurova Kalkınma Ajansı'nda (Çınarlı Mah. Atatürk Cad. No:1 Sabancı İş Merkezi Kat:6 Seyhan/ADANA) yapılacaktır. Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar ilan edilen mülakat tarihi ve saatinden bir saat önce belirtilen adreste bulunacaklardır.

10. Sınav Şekli

Personel alımı için sözlü mülakat sınavı yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda; KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

11. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz tam puan üzerinden yetmiş tam puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir.
Sınav sonuçları, Genel Sekreterlikçe, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Çukurova Kalkınma Ajansı internet sayfasında ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.
Başarılı olan adaylar ile iş mevzuatı hükümlerine göre iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreter'in önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılacaktır. Ajans personelinin çalışma saatleri haftada toplam 45 saattir. Ancak personel kendisine verilen işi mesai saatlerine bağlı kalmaksızın tamamlamakla mükelleftir.
Başvuruda bulunacak olan adaylar bu ilanda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

03 Ara 2015 - 17:06 - Kalkınma Ajansları


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?