Ekim 2012, KİK Raporu

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu Ekim 2012 Çalışma Raporu geçen ay kamuoyu ile paylaşıldı.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu Ekim 2012 Çalışma Raporu geçen ay kamuoyu ile paylaşıldı. Eğitim Bir Sen web sitesinde ve bazı internet sitelerinde mutabakata varılan konular ile ilgili rapor yayınlandı. 22 konu başlığı gündeme geldi. 4688 sayılı yasa gereği...

 

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu Ekim 2012 Çalışma Raporu geçen ay kamuoyu ile paylaşıldı. Eğitim Bir Sen web sitesinde ve bazı internet sitelerinde mutabakata varılan konular ile ilgili rapor yayınlandı. 22 konu başlığı gündeme geldi. 4688 sayılı yasa gereği Nisan-Ekim ayların da Bakanlık ile Yetkili Sendika arasında yapılan KİK çalışma raporlarını takip ediyorum. Doğrusu yetkili sendikanın çalışanların sorunlarını idareye bu yolla duyurduğunu düşünüyorum. Aslında yapılan, Meşveret’in günümüz uygulamasıdır. Her çalışma raporunda çalışanların sorunları net olarak gündeme getirilmektedir. STK ların, sendikaların en önemli görevi de bu değil mi? Eğitim Birsen’in bu görevi yerine getirdiğini düşünüyorum. 

Ekim ayında ki çalışma raporunda öğretmenler için önemli talepler yer aldı. Eğitim öğretim tazminatının ve ek ders ücreti gösterge rakamının arttırılması gibi…

 

Burada idareye düşen görev, meşveretin gereğini yapmaktır. Yani bu haklı talepler ile ilgili çalışma yapıp, sonuçlarını Yetkili Sendika ile paylaşması gerekir, diye düşünüyorum. Çünkü kamuoyu bu çalışmaları yakından izlemektedir. Mesela geçen yıl ki çalışma raporlarında yer alan taşra eğitim yöneticileri rotasyonu, 652 sayılı KHK de yer aldı. Şimdi uygulama safhasına geçildi. KİK raporunda yer alan sorunların, zaman içerisinde de olsa çözülmesi sevindirici!

 

İşte, EKİM 2012 KİK raporu;

 

 

 

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM İDARÎ KURULU 

EKİM 2012 ÇALIŞMA RAPORU 

TEKLİFLERİ

 

 

 

1. 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar”a ekli (III) sayılı Cetvel’in (Diğer Tazminatlar) “A.Eğitim–Öğretim Tazminatı” bölümünde yer alan eğitim-öğretim tazminatı oranları 50 puan artırılmalıdır.

 

2. 2006/11350 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı gereği ödenmekte olan ek ders ücretlerinin belirlenmesine esas olan gösterge rakamı gündüz öğretimi için 230, gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için 265 olarak uygulanmalıdır.

 

3. 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararlarının 30’uncu maddesinden hareketle ek ders ücretleri, yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan yöneticilere de %5, doktora eğitimini tamamlamış olan yöneticilere ise %15 oranında fazlasıyla ödenmelidir.

 

4. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları için Yönetmelik çalışmalarının başta yetkili sendika olmak üzere sendikaların görüşlerinin alınmak suretiyle tamamlanması sağlanmalıdır.

 

5. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları gerçekleştirilerek en geç iki yıllık periyotlarla yinelenmelidir. 2011 yılında duyuru yapılarak başvuruları alınan daha sonra duyurudan vazgeçilen unvan değişikliği sınav süreci yeniden başlatılmalıdır.

 

6. Teknik Hizmetler, Genel İdare Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıfı çalışanları için öğretmenlerde olduğu gibi atama ve yer değiştirmeleri belli dönemlerde olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre verilmesi için düzenleme yapılmalıdır.

 

7. Anadolu Liselerine öğretmen atamalarında mağduriyet oluşmaması için atamalarda sınav puanı ile atamalar yapılmakla birlikte daha önce söz konusu okullara hizmet puanı ile atanan öğretmenlerin de mağduriyetine sebebiyet verilmeyecek şekilde süreç işletilmelidir. (Bayramdan sonra ki gündemimiz olacak dediler)

 

8. Öğretmenlere il içi ve il dışı isteğe bağlı olarak karşılıklı yer değiştirme (becayiş) hakkı verilmelidir.

 

9. Özür durumu nedeniyle talepleri olmamasına rağmen zorunlu olarak karşılıklı yer değiştirmeye tabi tutulan öğretmenlere haklarındaki atama işleminin iptalini isteme hakkı verilmelidir.

 

10. İl içi alan değişikliği kapsamında alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlere istemlerine bağlı olarak alan değişikliği işleminin iptalini isteme hakkı verilmelidir.

 

11. Dönüştürülen okullarda görev yapan yöneticilerin, yöneticilikte geçen süreleri, görevlendirmelerinin hukuki niteliğine bakılmaksızın kurucu müdürlükte geçmiş süreler gibi değerlendirilmelidir.

 

12. Eğitim kurumu yöneticilerine iller arası yer değişikliği hakkı verilmelidir.

 

13. Özür grubuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan ancak talep ettikleri eğitim kurumlarına atamaları yapılamayan öğretmenler, istekleri dikkate alınarak yer değiştirme suretiyle atanmak istedikleri İl emrine atanmaları yapılmalıdır.

 

14. Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda çalışanların haricindeki personelin çocukları da, İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında parasız yatılı veya burslu okuma hakkından yararlandırılmalı; Bu personelin çocukları, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan, çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmen çocuklarına tanınan yüzde 15’lik kontenjan içinde değerlendirilmelidir.

 

15. Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan personel yönünden, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılacak öğrencilerde aranacak şartlara dair İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi hükmü yerine; ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinden en azının yedi katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak şartı aranmalıdır.

 

16. İl içi isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunan ve atamaları yapılmayan öğretmenlerin tercih ettikleri okullarda branşlarında ihtiyaç oluşanların atamaları yapılmalıdır.

 

17. İl içi özür durumuna bağlı yer değişikliği talebinde bulunup atamaları yapılmayan öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için özür durumuna bağlı yer değişikliği atamaları yapılmalıdır.

 

18. Eğitim Fakültelerinde yükseköğrenimlerini görmekte olan öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yaygın ve örgün eğitim kurumlarında stajını yapmakta olanlar, staj yerlerinde ve staj süreleri boyunca başta Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik olmak üzere Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönergenin atıfta bulunduğu, eğitimlerinin ve çalışmalarının ifasına engel mahiyetteki diğer hükümlere tabi tutulmamalıdırlar. (bayram öncesi çalışma yapılacak)

 

19. Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan personel, mesai saatleri içinde ve resmi görevlerinin ifasında kamu hizmetini gerektirdiği ciddiyet dâhilinde kılık ve kıyafetlerini serbestçe seçebilmelidirler.

 

20. Yaz ayları beklenmeksizin ara dönemlerde yeni öğretmen ataması gerçekleştirilmelidir.

 

21. 2012 Yılı Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği başvuruları çerçevesinde Kılavuzun 1.8. maddesinde yer alan “Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışında diğer eğitim kurumlarını tercih eden yöneticilerin, bulundukları eğitim kurumu dışındaki tercihlerinden birine alanları değiştirilerek atanmaları hâlinde yöneticilik görevleri sona erecektir” hükmü gereği yöneticilik görevlerinin düşecek olması nedeniyle alan değişikliği yapamayan öğretmenlere/yöneticilere yöneticilik unvanları ve görevleri üzerlerinde kalacak şekilde alan değişikliği imkanı tanınmalıdır.

 

22. Ekim 2009 tarihli Kurum İdari Kurulu’nda alınan “Kariyer basamaklarında yükselmeye yönelik olarak Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükümler göz önünde bulundurularak, yeniden uygulayabilmek amacıyla ilgili mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılarak sınav açılmasına yönelik çalışmaların başlatılarak en kısa zamanda sonuçlandırılması” kararı yürürlüğe konulmalı; bu amaçla kariyer basamaklarına ilişkin hukuki düzenleme bir an önce yürürlüğe konularak sınav takvimi açıklanmalıdır.

Mustafa DÖNMEZ

Eğitimci Yazar

 

 

personelmeb.net

16 Ara 2012 - 13:35 - Eğitimgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler