Bayburt SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

BAYBURT SYD VAKFI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI T.

 

BAYBURT SYD VAKFI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ

MERKEZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Bayburt Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma...

 


BAYBURT SYD VAKFI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


T.C. BAYBURT VALİLİĞİ


MERKEZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


Bayburt Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca şartları tutan adaylar arasından 3 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 1 adet Büro Görevlisi unvanlı personel istihdam edilecektir.


1- ADAYLARDA ARANANACAK ŞARTLAR


A) GENEL ŞARTLAR


1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,


3) 18 yaşını bitirmiş olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,


4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,


5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak


8) Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,


9) Büro görevlisi alımında En az 4 yıllık lisans mezunu olmak,


10) Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi alımında : Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin; İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümünün birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak,


11) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 ve 2012 yılında yapılan K.P.S. Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,


 


Başvuru tarihi : 12/09/2012 19/09/2012 arası


 


 


 


 


Başvuruda bulunacak adayların, Bayburt Valiliği web adresi www.bayburt.gov.tr ve Bayburt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığından temin edecekleri İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 24/09/2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Bayburt Valiliği binasında bulunan Bayburt Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://app.aile.gov.tr/vakifilan/Ilan Listesi web adresinden yapılan müracaat sonucunda (evraklarını teslim eden adaylar arasından) KPSSP3 60 ve üzeri puan alan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere Büro görevlisi için 3 aday, sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 9 aday sözlü sınava çağrılacaktır.


Mülakat 26/09/2012 Çarşamba günü saat 14.00 da Bayburt Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında mülakat yapılacaktır.


B) ÖZEL ŞARTLAR


1- Bayburt ilinde ikamet ettiğine dair belge ibraz etmek,


2-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,


3- En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak


(Büro görevlisi alımında ehliyet istenmemektedir.)


4-Bilgisayar programlarını (Windows,Word,Excel, Powerpoint, v.b.programlar) kullanabiliyor olmak ve yeterlilik durumunu gösteren belgeye sahip olmak.


5-Varsa iş deneyim belgesi


6- İşin Süresi: Belirsiz süreli (2 Ay Deneme Süreli)


7- İstenilen İşgücü Sayısı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 3 adet, Büro Görevlisi 1 adet


8-Adaylar başvuru belgesine, varsa İngilizce bilgisi ve işaret dili bilmek konusunda belge ekleyebilirler.


 


2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER


1- Personel İş Talep Formu


2- Diploma Fotokopisi,


3- Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi


4- 2011 veya 2012 yılı KPSSP3 sınav sonuç belgesi aslı veya noter onaylı fotokopisi


5- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.


6- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri


7- Askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge


8- Adli Sicil Belgesi (Mülakatı kazanan adaylardan istenecektir.)


 


 


 


 


9- Sağlık raporu (Mülakatı kazanan adaylardan Tam teşekküllü hastaneden Rapor istenecektir.)


10- Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgelerin asılları veya fotokopileri


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://app.aile.gov.tr/vakifilan/Ilan Listesi web adresinden yapılan müracaat sonucunda (evraklarını teslim eden adaylar arasından) KPSSP3 60 ve üzeri puan alan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere 3 katı kadar 12 aday sözlü sınava istenilen evraklarla birlikte çağrılacaktır.


3-DİĞER HUSUSLAR


1-Sözleşmeli personel ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen istihdamlarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.


2-İstihdamları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.


 


4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE İSTİHDAMIN YAPILMASI


1- Bayburt Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 5 kişilik Mülakat Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel istihdamı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.


2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.


3-Başvuran adaylar içerisinde şartları uygun olan ve KPSSP3 60 ve üzeri puan alan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere boş kadronun 3 katı kadar 12 aday sözlü sınava çağrılarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün web sitesi ve Bayburt valiliğinin www.bayburt.gov.tr adresinden ilan edilecektir.


2-Komisyon tarafından başarı sıralaması yapılarak 4 adaya ait belirlenecek liste Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen elemanlarla sözleşme yapılarak istihdamları sağlanacaktır.


3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak istihdamları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.


4-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.


 


 


 


5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup istihdamı yapıldıktan sonra görevine başlamayan istihdam edilmeyecektir. Ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar istihdam edilmeyecektir. Sözleşme imzalamış olanların sözleşmeleri fesih edilecektir.


6- Vakfımız mülakat sonucunda personel istihdam edip etmemekte ve işe başlangıç tarihini belirlemekte tamamıyla serbesttir.


 


5-SÖZLÜ SINAV YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ


Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin göreve uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak sözlü sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanına teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70ten az olmaması gerekir.


Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.


 


6-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ


Müracaat yeri: Bayburt Valiliği Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı


Bayburt SYD Vakfı Telefonu : (458) 211 46 18


e-posta : www.bayburt.gov.tr


Müracaat http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi adresinden yapılacaktır.

13 Eyl 2012 - 22:06 - SYDVgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?