Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmi Gazete'de!

Uşak Üniversitesi Resmi Gazete'nin 24 Ekim 2016 tarihli sayısında bir yönetmelik yayımladı.

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ni yayımlayan Uşak Üniversitesi sınav ve eğitim kurallarını kamuoyuna duyurdu.

Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmi Gazete'nin Yönetmelikler kısmında yer aldı. Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 7 bölüm 48 maddeden meydana geliyor.

İşte Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği tam metni;

''24 Ekim 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29867

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri ve programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Ana bilim/ana sanat dalı başkanı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan, ana bilim/ana sanat dalı başkanını,

c) Ana bilim/ana sanat dalı kurulu: EABD/EASD başkanı başkanlığında, varsa yardımcıları ve o EABD/EASD'yi oluşturan bilim veya sanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,

ç) Avrupa kredi transfer sistemi (AKTS) kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken; teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden değeri,

d) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

e) Enstitü: Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitülerini,

f) Enstitü ana bilim dalı (EABD)/Enstitü ana sanat dalı (EASD): Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan ana bilim/ana sanat dalını,

g) Enstitü ana bilim/Ana sanat dalı akademik kurulu: Enstitü ana bilim ya da ana sanat dalının, lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden ve doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

ğ) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan ana bilim/ana sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü müdürü: Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlerini,

ı) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) Etik Kurulu: Üniversite Etik Kurulunu,

j) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

k) Sanatta yeterlik eseri: Yüksek lisans programları öğrencilerinin sanatta yeterlik tezi yerine hazırlayabilecekleri ya da yapabilecekleri sanatsal çalışmayı,

l) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde aldıkları tez konusu araştırmaya, literatür takibine, kaynak incelemeye, rapor hazırlamaya ve sunmaya dayanan, yazılı bir rapordan oluşan kredisiz uygulama dersini,

m) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,

n) Tez: Yüksek lisans tezi ve doktora tezini,

o) Tez çalışması: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

ö) Tez danışmanı: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders/tez aşamasında rehberlik yapmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

p) Uzmanlık alan dersi: Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitirmiş, tez önerisi EYK tarafından kabul edilmiş öğrencinin danışmanına ihdas edilen dersi,

r) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

s) Yabancı Dil Sınavı: ÜDS, KPDS, YDS veya ÜAK (Üniversitelerarası Kurul) tarafından eşdeğerliliği kabul edilen dil sınavını,

ş) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü

Öğrenci kabulü

MADDE 4 – (1) Yüksek lisans öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için adayların; lisans diplomasına sahip olmaları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almaları gerekir. Adayların başarı değerlendirmesi; ALES’in %50’si, lisans not ortalamasının %35’i, YDS veya ÜAK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından alınan puanın %15’i alınarak yapılır. Yabancı dil sonuç belgesini ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir. Bu yüzdelerin toplamından en az 50 puan alanlar başarı sıralamasına dâhil edilirler. Başvurularda farklı ALES puan türlerinin kontenjan içerisindeki oranları, ana bilim dalı/ana sanat dalının önerisi ile EYK tarafından belirlenir. Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış olması durumunda, Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır.

b) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvara bağlı ana sanat dallarında ALES puanı aranmadığından, adayların başarı notu; yabancı dil puanının %20’si, lisans not ortalamasının %30’u ve en az 60 puan olmak koşulu ile yetenek-mülakat sınav sonucunun %50’si alınarak hesaplanır.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, lisans mezuniyet not ortalamasına göre en yüksek puandan aşağıya doğru sıralama yapılır. ALES puanı getirme şartı ve ALES taban puanı Senato tarafından belirlenir.

ç) Öğretmenliğe yönelik tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %40’ı alınarak elde edilen toplam puan değerlendirilir. Bu yüzdelerin toplamından 50 ve üzeri puan alanlar başarı sıralamasına dâhil edilirler. Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda, Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır. ALES puan türü ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tespit ve ilan edilir.

d) Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adaylardan Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış olanlar, 7 nci madde hükümlerine göre lisansüstü eğitime başvuru yapabilirler.

(2) Doktora/sanatta yeterlik öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların; başvurdukları alanda tezli yüksek lisans diplomasına sahip ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmaları gerekir.

b) Yüksek lisans not ortalamasının 100’lük sistemde en az 70 veya 4’lük sistemde en az 2,72 puan olması gerekir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato karar verir.

c) Doktora programları için giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında, ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %30’u, yabancı dil puanının %20’si alınır. Toplam puanın en az 65 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.

ç) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların; yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve portfolyö sunmaları gerekir. Adayların başarı değerlendirmesi, yüksek lisans not ortalamasının %50’si yabancı dil sınav sonucunun %15’i, mülakat/yetenek sınavı portfolyö sonuçlarının %35’i alınarak hesaplanır. Mülakat/yetenek sınavından 100 puan üzerinden 60 almak şartı ile bu yüzdelerin toplamından en az 60 puan alanlar başarı sıralamasına dâhil edilir. Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÜAK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato karar verir.

d) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

e) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer; referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri belgeler Senatoca belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

(3) Rektörlük, öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, başvuru koşullarını, son başvuru tarihini, istenen belgeleri ve diğer hususları EK önerisi ve Senato kararı doğrultusunda ilan eder. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Başvuru için adaylardan istenen belgelerin aslını getirmek suretiyle, enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Sınav ve sıralama değerlendirme jürileri; ilan edilen her program için, üç asıl, iki yedek olmak üzere enstitünün ana bilim dalı/ana sanat dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(5) Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında, Yükseköğretim Kurulunun 4’lük not sisteminin 100’lük sistemde eşdeğerliği tablosu dikkate alınır. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. İlan edilen kontenjan dâhilinde başarılı olan asıl adayların %50’sini geçmemek üzere yedek öğrenci listeleri enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(6) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve diplomaların verilmesi ile bu programların asgari müşterek ders ve uygulamaları Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(7) Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun kararıyla lisansüstü ikinci öğretim programı açılabilir.

(8) Lisansüstü programlara başvuracak ve öğrenimini 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre sürdürecek olan öğrencilerin de giriş koşullarının tamamını yerine getirmeleri zorunludur.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen, ancak lisans/yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programından farklı alanlarda yapmış olanlara, eksikliklerini gidermek amacıyla EABD/EASD başkanlığının önerisi ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık dersleri, lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EYK onayı ile yüksek lisans bilimsel hazırlık derslerini enstitü bilimsel hazırlık programlarından; doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen bilimsel hazırlık öğrencileri ise, bilimsel hazırlık programlarındaki dersleri yüksek lisans programlarından alabilirler. Alınacak dersler EABD/EASD teklifi ve EYK kararı ile tespit edilir. Ancak zorunlu hallerde EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EYK kararı ile lisans programlarından ders alınabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında başarılı sayılmak için, bir yüksek lisans öğrencisinin, bu programdaki her dersten en az CC notu alması ve en az 2,00 genel not ortalaması elde etmesi; bir doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ise her dersten en az CB notu alması ve en az 2,50 genel not ortalaması elde etmesi gerekir. Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları ve diğer konularda bu Yönetmelikte lisansüstü programlar için belirlenen esaslar uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlere bağlı süreler dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık Programı uygulanacak alanlar, öğrenci kabulü için verilen ilanda belirtilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Bir lisansüstü programda belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, EABD/EASD başkanlığının olumlu görüşü ve EYK’nın onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci kontenjanı, ilan edilen EABD/EASD kontenjanının %50’sini geçemez. Özel öğrenci kabul edilebilmek için adayların;

a) Yüksek lisans için lisans, doktora için tezli yüksek lisans mezuniyet belgesine sahip olmaları,

b) O ders yılı için belirlenen öğrenci katkı payını, her yarıyılın kayıt döneminde yatırmış olmaları

gerekir.

(2) Özel öğrencilik statüsü iki yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Bu öğrenciler bir yarıyılda en fazla iki seçmeli derse kayıt yaptırabilirler.

(4) Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam durumları, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer konularda lisansüstü programlar için öngörülen esaslar uygulanır.

(5) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, diploma veya herhangi bir unvan verilmez. Ancak yazılı başvurması halinde, aldığı notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik durumu belirtilir.

(6) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yabancı ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adayların kabulü

MADDE 7 – (1) Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrencilerin kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Kendi adına yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen lisans ve yüksek lisans adayları; eğitimleri esnasında aldıkları dersleri ve başarı notlarını gösterir belge ve varsa diğer kişisel bilgilerini dilekçelerine ekleyerek enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Bu adaylarda denklik belgesi aranmaz. Diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olan adaylar, lisans ya da yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı ve daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında, Yükseköğretim Kurulu’ndan olumlu görüş alınması koşuluyla programa kabul edilirler.

b) Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Adaylardan Türkçe dil seviyelerinin tespiti için Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeleyenler, Türkçe dil koşulundan muaf tutulur. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, Üniversite tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından 100 tam not üzerinden en az 70 not almaları gerekir. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar, Türkçe dil sınavından muaf tutulur. Yabancı dilde öğretim yapan ana bilim dalına/ana sanat dallarına başvuruda bulunan yabancı uyruklu adayların öğretim göreceği dil anadilinden farklı dil ise, Türkçe sınavına ek olarak ilgili programın yabancı dil sınavına başvurmak zorundadır. Doktora adaylarının, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÜAK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato karar verir.

c) Rektörlük, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını, başvuru koşullarını, son başvuru tarihini, istenen belgeleri, kontenjanları ve diğer hususları EK önerisi ve Senato kararı doğrultusunda ilan eder. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı, lisansüstü programlar için ilan edilmiş öğrenci kontenjanının %20’sini aşmayacak şekilde belirlenir. Bu kontenjan enstitülerin ilanında ayrıca gösterilir. Bu şartların dışında yabancı uyruklu öğrenci alımı yapılamaz.

(2) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında ikamet ettiklerini belgelemeleri şartı ile yabancı uyruklu adaylar gibi değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

(3) Adaylar, diplomaları başvurulan programa uygun olmak kaydıyla, yüksek lisans programları için bir, doktora programları için bir program tercihi yapabilir.

Değişim programları

MADDE 8 – (1) Üniversite ile yurt içi ya da yurt dışındaki bir üniversite/enstitü arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde öğrenci ve/veya ders değişim programları uygulanabilir. Bu çerçevede öğrenciler, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle gönderilebilir. Ders değişim programları çerçevesinde de öğrenciler uzaktan ders ve bölümler arasından ders alabilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde enstitüde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(2) Yurt içi ve yurt dışı ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenim gören öğrenciler, ilgili dönem için kendi programlarında almaları gereken dersler yerine, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, EABD/EASD başkanının teklifi ve EYK onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar AKTS’ye göre değerlendirilir.

(3) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik ortak program yürüten bölümlerin öğrencilerinin ilgili üniversitelerden aldıkları dersler aynı şekilde transkriptlerine işlenir.

(4) İkili anlaşmalı diğer üniversitelerden Üniversiteye gelen öğrencilere Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve kendilerine aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.

(5) Değişim programları çerçevesinde katkı payının/öğrenim ücretinin nasıl ödeneceği ikili anlaşmalara göre yürütülür.

(6) İkili anlaşmalar çerçevesinde, üniversitelerin öğretim elemanları için yüksek lisans ve doktora programlarının normal kontenjanlarına, bu kontenjan miktarının 1/3’ü kadar işbirliği kontenjanı ilave edilir. İlave edilen işbirliği kontenjanı sayısı ilanda gösterilir. Yüksek lisans ve doktora programlarına işbirliği kontenjanından başvuran adaylar; kendi üniversitelerinden başvurunun onaylandığını gösteren bir yazı ile birlikte ilgili kontenjana başvururlar. İşbirliği kontenjanı başvuruları normal başvurulardan ayrı olarak değerlendirilir. Bu kontenjanlara yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, bu Yönetmeliğin öğrenci kabulüne ilişkin hükümleri uygulanır.

Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında, en az bir yarıyılı tamamlamış olan ve bulunduğu programın tamamlanabilmesi için öngörülen azami sürenin yarısını henüz tamamlamamış olan başarılı bir öğrenci, EABD/EASD’nin görüşü ve EYK kararıyla, gerekli belgelerle başvurarak, tamamladığı lisans programları itibariyle birbirine uyum sağlayan eşdeğerli lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yüksek lisans düzeyinde yatay geçiş; genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00, 100 üzerinden en az 70, doktora düzeyinde ise genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50, 100 üzerinden en az 75 olması, ayrıca başvurduğu EABD/EASD'de almamış olduğu dersler göz önünde bulundurularak intibak ettirilmesi ve EYK kararı gerekir.

(3) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin programının tamamlanabilmesi için kullanacağı süre, daha önce kullandığı süre de dâhil olmak üzere, bu Yönetmelikte yer alan program süresi ile sınırlıdır.

(4) Yatay geçiş kontenjanı, lisansüstü programlar için ilan edilmiş öğrenci kontenjanının %20’sini aşmayacak şekilde belirlenir. Bu kontenjan ve başvuru koşulları ilanda ayrıca gösterilir.

Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 10 – (1) Enstitüye girmeye hak kazanan adayların kesin kayıtları, başvuru takviminde belirtilen günlerde yapılır.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen adaylar, gerekli belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler, yerine sıra ile yedek adaylar çağrılır. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya ilgili enstitü müdürlüğü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Öğrenciler her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler dâhilinde kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(4) Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerden dolayı, EYK kararı ile hakları saklı tutulan öğrencilerin bu süreleri, bu Yönetmelikte belirlenen eğitim-öğretim süresinden sayılmaz; öğrencinin mazeretini belirten belgeler, ilgili kurumca düzenlendiği tarihten itibaren en geç yedi iş günü içerisinde enstitüye teslim edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitimle İlgili Genel Esaslar

Öğretim yılı

MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile duyurulur.

Dersler

MADDE 12 – (1) Öğrenciler; her yarıyılda Senato tarafından belirlenen süreler içinde, EABD/EASD akademik kurulu tarafından belirlenerek, EABD/EASD başkanlığının uygun görüşü ve enstitü kurulunun onayı ile açılan, danışmanlarınca uygun görülen derslere enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen usullere göre kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrenciler; danışman ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve EYK kararı ile aynı enstitünün farklı ana bilim/ana sanat dallarından, diğer enstitülerden veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlardan da en fazla iki ders alabilir.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

Öğretim elemanı görevlendirme

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programların yürütülmesi için öğretim elemanları, ilgili ana bilim/ana sanat dalında görevli profesör, doçent, yardımcı doçent veya Üniversite bünyesinde aynı nitelikte eğitim-öğretim yapan ana bilim/ana sanat dallarında görevli profesör, doçent, yardımcı doçent arasından ya da gerekli görüldüğü takdirde başka bir ana bilim/ana sanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan enstitü kurulu tarafından görevlendirilir.

(2) Öğretim üyesinin yüksek lisans programlarında ders verebilmesi için en az iki yarıyıl lisans programında ders vermiş olması gerekir.

Devam zorunluluğu

MADDE 14 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrencilerin teorik derslere %70, uygulamalara %80'den az olmamak koşulu ile devamları zorunludur. Devam, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından takip edilir ve EABD/EASD başkanlığı aracılığı ile enstitüye bildirilir.

(2) Bir dersten, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlerle olsa bile devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci o dersin dönem sonu sınavlarına giremez.

(3) Dersi ikinci kez alanlar ilk aldıklarında devam koşulunu sağlamışlarsa, derse devam etmek zorunda değildir. Öğrenci isterse, danışmanının ve EABD/EASD başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda başarısız olduğu bir seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir. Bu durumda ikinci ders için devam zorunluluğu aranır.

(4) Devamsızlık nedeniyle dönem sonu sınavına giremeyen öğrenci başarısız kabul edilir ve öğrenciye o dersle ilgili olarak DZ notu verilir. Devam şartını yerine getirmediği halde sınava giren öğrencinin sınav sonucu iptal edilir.

(5) Uzaktan eğitim lisansüstü programlarda derse devam oranı, ders saatlerine internet üzerinden katılım esas alınarak belirlenir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 15 – (1) Açılan derslerin sınavlarının yazılı, sözlü, araştırma ödevi, seminer, proje çalışması, uygulama veya pratik çalışma türlerinden hangisi ile yapılacağı ve sınav oranlarının belirlenerek, EABD/EASD başkanlığı tarafından her yarıyılın üçüncü haftasına kadar enstitü müdürlüğüne bildirilir. Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(2) Öğrencinin başarısı, dönem içi notlarıyla dönem sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesi ile aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Dönem içi notları; sınavlara, araştırma ödevlerine, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca, aşağıdaki tabloda belirtilen harf notlarından birisi ile belirlenir.

    Başarı Notu          Katsayı             Yüzde Karşılığı

           AA                   4,00                      90-100

           BA                   3,50                       85-89

           BB                   3,00                       80-84

           CB                   2,50                       75-79

           CC                   2,00                       70-74

           DC                   1,50                       60-69

           FF                    0,00                            59 ve altı

b) Ayrıca, katsayı ile bağlantısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan harf notlarından; YT (yeterli/başarılı), YZ (yetersiz/başarısız), EK (eksik), DV (devam ediyor), DZ (devamsız) kodlu değerlendirmeler de yapılabilir. DZ kodlu değerlendirmeler not ortalamasına dâhil edilir. YT ve YZ notları; not ortalamalarına katılmayan ders, seminer, proje ve tez çalışmalarında başarının gösterilmesi için kullanılır. DV kodlu değerlendirme; proje, ödev ve araştırma içerikli dersler için dersi veren öğretim elemanının talebi, EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK kararı ile uygulanır. Dersi veren öğretim elemanı, DV kodlu değerlendirmesinin uygulama gerekçesini belirtmek ve her yarıyılın ilk haftası bu uygulamayı yapmak istediğini enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Bu esaslar kapsamında, final ve bütünleme döneminde tamamlanamayan projeler için DV değerlendirmesi yapılabilir. DV değerlendirmesi en geç iki ay içinde nota çevrilir. EK değerlendirmesi; proje, ödev ve araştırma içerikli dersler için, öğretim elemanının kabul edeceği mazeretlerden ötürü ders için gerekli çalışmalarını zamanında bitiremeyen öğrencilere verilir. Bu değerlendirmeyi alan öğrenci, sınav döneminin bitiminden sonra en çok iki hafta içinde eksiklerini tamamlamak zorundadır. Eksiklerini tamamlamayan öğrencilerin EK değerlendirmesi FF'ye çevrilir. Ancak, süre bitmeden öğretim elemanı tarafından başvurulmak şartıyla, ilgili EYK tarafından öğrenciye, bir sonraki yarıyıl başlamadan önce en fazla iki haftalık ek süre verilebilir.

c) Öğrenci; danışmanının teklifi, EABD/EASD başkanlığının onayı ile ders ekleme/bırakma süresi içinde enstitü müdürlüğüne bildirilmek suretiyle ders ekleyebilir ve/veya ders bırakabilir.

ç) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri zorunlu bir ders ise tekrar alır. Ayrıca, öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, başarmış oldukları bazı dersleri de tekrarlayabilir ve/veya yeni dersler alabilir.

(3) Ara sınavlarından herhangi birine Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için, bu mazeretini gösterir belgeyi aldığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde bir dilekçe ile birlikte EABD/EASD başkanlığına başvurmaları halinde, EYK kararı ile mazeret sınavı açılır.

(4) Sınavlara itiraz, EABD/EASD başkanlığına, sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içerisinde yazılı olarak maddi hata yönünden yapılır. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca incelenir. Öğretim elemanının raporu, EYK tarafından incelenerek karara bağlanır.

(5) Sınav evrakları, ödev dosyaları, yoklama çizelgesi ve sınav tutanağının bir nüshası dersin öğretim üyesi tarafından, bütünleme sınav tarihinden itibaren yedi iş günü içerisinde enstitü müdürlüğüne teslim edilir ve evraklar iki yıl süreyle enstitüde saklanır.

Not ortalamaları

MADDE 16 – (1) Her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durumu, yarıyıl not ortalaması ve genel not ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa yarıyıl not ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu programa devam ettiği süre içinde o zamana kadar alınan tüm dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir. Genel not ortalaması hesaplanırken; tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not, bir ders yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin notu göz önünde tutulur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

Ders saydırma

MADDE 17 – (1) Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü programlardan veya Üniversitede özel öğrenci statüsünde alarak başarılı olduğu derslerin, kayıtlı olduğu programa intibakı ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, kesin kayıt yaptırdığı dönemin başlangıcını takip eden ilk hafta içerisinde bir kereye mahsus olmak üzere EABD/EASD başkanlığına vereceği muafiyet ve ders saydırma dilekçesine göre EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EYK kararı ile belirlenir.

İlişik kesme

MADDE 18 – (1) Kendi isteği ile ilişiğinin kesilmesini isteyen öğrencinin kaydı, öğrencinin dilekçe ile enstitüye başvurusu üzerine EYK kararıyla silinir. İlişiği kesilen öğrencinin ödemiş olduğu harç ve kayıt giderleri iade edilmez. Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Kayıt dondurma

MADDE 19 – (1) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenler ile kayıt dondurma talebinde bulunabilir. Enstitü yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıl kayıt dondurulabilir. Kaydın dondurulduğu süre boyunca öğrenciye, katılamadığı sınavlar için tekrarlama hakkı verilmez, mazeret sınavları açılmaz. Kayıt donduran öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminden sonraki yarıyıl başında öğrenciliğine devam eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program; toplam yirmi bir kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az yedi ders/Sosyal Bilimler Enstitüsü için sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup YT veya YZ notu ile değerlendirilir.

Süre

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili düzenlemeler Senatoca yapılır.

Dersler, danışman atanması ve tez konusunun belirlenmesi

MADDE 22 – (1) Derslere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bir yüksek lisans öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2,00 genel not ortalaması elde etmesi gerekir.

b) Öğrenci kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür.

(2) Danışman atanmasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

b) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitece belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi, danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci danışmana danışmanlık ve uzmanlık alan dersi ücreti ödenmez.

c) Danışmanlık görevini bırakmak isteyen öğretim üyesi, bırakma isteğini ve gerekçesini EABD/EASD başkanlığına yazılı olarak bildirir. Yeni danışman EYK kararıyla belirlenir.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezini, enstitünün tez yazım esaslarına uygun bir biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez çalışmasını tamamlayan öğrencinin tez danışmanı, EABD/EASD başkanlığı aracılığı ile tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Sanat çalışmasını yapan bir öğrenci ise, bu sanatsal çalışmasını sunmak ve bu çalışmasını açıklayan bir tezi jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tezi isteğe bağlı olarak yabancı dilde hazırlanabilir.

(2) Yüksek lisans jürisi, tez danışmanının teklifi ile EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, biri Üniversite içindeki farklı anabilim/anasanat dalından ve biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl iki yedek üyeden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alır.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin, doküman ve malzemelerinin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD/EASD Başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tez çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde aynı jüri önünde tezini yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Tez savunma sınavına, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenler dışında bir mazereti olmaksızın gelmeyen öğrenci, tez savunma sınavı hakkını kaybeder, tezi reddedilmiş sayılır ve enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 24 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin en az üç adet ciltlenmiş kopyası ve iki adet CD kaydını, Yükseköğretim Kurulunun tez merkezi için gerekli evrak ve dokümanları, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde gerekli belgeleri enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından onaylanan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Diploma düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere öğrencinin yazılı talebiyle geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Sanat çalışması yapan bir öğrenci, tez çalışmasının yanı sıra, çalışmalarını açıklayan ve belgeleyen bir dosyayı enstitüye teslim eder.

(3) Tezin şekil yönünden uygun olması için, tezlerin tez yazım esaslarına uygun olarak yazılması, çoğaltılması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tez teslim kılavuzunda belirtilen şartları taşıması gerekir. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Enstitü tarafından yapılacak inceleme sonucunda öğrenciye yazılı ya da sözlü olarak bildirilen eksikliklerin bir ay içinde tamamlanması gerekir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir

(4) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(5) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program, toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla, en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, YT veya YZ olarak değerlendirilir.

Süre

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az üç yarıyıl, en çok dört yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Derslerin belirlenmesi ve danışman atanması

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda enstitü müdürlüğüne yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi raporu, tez yazım esaslarına uygun olarak yazılır, danışman tarafından onaylanır, EABD/EASD başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne gönderilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarının yürütülmesine ilişkin olarak yukarıda belirtilmeyen hususlarda, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programlarına ilişkin hükümleri uygulanır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 28 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrenciye bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen diğer şartları da yerine getirmek kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Diploma düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere öğrencinin yazılı talebiyle geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak yüksek lisans programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik yüksek lisans programları

MADDE 29 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen programlar düzenlenebilir:

a) Birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programı: İlgili alanın bulunduğu fakülte ile eğitim fakülteleri ve ilgili enstitü ana bilim dallarınca ortak yürütülen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu programların lisans kademesindeki öğrenciler, ilk yedi yarıyıldaki derslerini alan fakültesinden alır. Bu derslerin tümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler, lisans kademesinin son yarıyılında, o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını eğitim fakültelerinden alırlar ve bunları da başarı ile tamamlayan öğrencilere; adını ana dal, eğitimi de yan dal olarak belirten lisans diploması verilir. Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler ilgili enstitüye bağlı bir EABD/EASD olarak yürütülen tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilirler. En çok iki yarıyıla eşdeğer bir süre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere, ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

b) Tezsiz yüksek lisans programı: Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencilere; lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla en çok üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ölçütler ile öğrenci seçilir ve yerleştirilir.

(2) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet şartları ile bu programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ilkeler doğrultusunda yapılır.

(3) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarındaki dersler ve diğer eğitim-öğretim esasları hakkında bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programları

Amaç ve kapsam

MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders/Sosyal Bilimler Enstitüsü için dokuz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

Süre

MADDE 31 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 2,50 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Dersler, danışman atanması

MADDE 32 – (1) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrenciler, en fazla iki dersi yüksek lisans programlarından da seçebilirler. Bu dersler ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Bir doktora öğrencisinin aldığı tüm derslerden YT, CB veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2,50 genel not ortalamasını elde etmesi gerekir.

(2) Enstitü müdürlüğü kesin kayıt yaptıran öğrenci listelerini, ilgili ana bilim dalına göndererek, öğrenciler için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı olarak her öğrenci için bir öğretim üyesi önerilmesini ister. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve benzeri konularda rehberlik yapmak üzere; EABD kurulunun görüşüne istinaden EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile tez danışmanı atanır. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD başkanı yürütür.

(3) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitece belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversite Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Doktora yeterlik sınavı, her yarıyıl sonunu izleyen altı ay içerisinde olmak üzere kasım-aralık ve nisan-mayıs aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Her öğrencinin sınava gireceği tarih EYK tarafından belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.

(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında Yönetmeliğe göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili EYK kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. EYK kararı ile belirlenen ders/dersleri başarı ile tamamlayana kadar öğrenci doktora tez konusu önerisini veremez.

Tez izleme komitesi

MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunduğu tarihten itibaren her öğrenci için, tez danışmanının görüşü, EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı gözlemci olarak komite toplantılarına katılır.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde bu maddenin birinci fıkrasına uygun olarak üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi

MADDE 35 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az bir ay önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul ya da reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığı tarafından tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir ve kabul edilen tez önerisi EYK kararıyla kesinleşir. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez süresi EYK kararının alındığı tarihten itibaren başlar. Doktora tezi isteğe bağlı olarak yabancı dilde hazırlanabilir.

(3) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, biri ocak-haziran ve biri de temmuz-aralık ayları arasında olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Öğrencinin doktora tez çalışmasını tamamlayabilmesi için tez önerisinin kabulünden sonra en az üç tez izleme komitesi sınavından başarılı olması gerekir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez danışmanı ve tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı tez danışmanı ile devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; tez danışmanı ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 36 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları, tez yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, EABD aracılığı ile tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(2) Doktora tez jürisi, EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alır.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Tez savunma sınavına, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenler dışında bir mazereti olmaksızın gelmeyen öğrenci, tez savunma sınavı hakkını kaybeder, tezi reddedilmiş sayılır ve ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 37 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin en az üç adet ciltlenmiş kopyasını, iki adet CD kaydını, Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen evrak ve dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde gerekli belgeleri enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır. Doktora diploması düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere öğrencinin yazılı talebiyle geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Tezin şekil yönünden uygun olması için, tezlerin tez yazım esaslarına uygun olarak yazılması ve çoğaltılması, tez yazım kılavuzunda ve Yükseköğretim Kurulunun tez teslim kılavuzunda belirtilen şartları taşıması gerekir. Belirtilen şartlara uygun olup olmadığı, enstitü tarafından yapılacak inceleme sonucunda belirlenir. Öğrenciye yazılı ya da sözlü olarak bildirilen eksikliklerin bir ay içinde tamamlanması gerekir. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak doktora programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilebilir.

(4) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(5) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam

MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise, üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan, bilimde doktora eğitimine denk bir yükseköğretim programıdır.

(2) Öğrenci, enstitünün başka ana sanat dallarından veya ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından iki ders alabilir.

Süre

MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik öğrencisinin başarılı olabilmesi için, aldığı tüm derslerden YT, CB veya bunun üzerinden bir not alması ve en az 2.50 genel not ortalamasını elde etmesi gerekir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Derslerin belirlenmesi ve danışman atanması

MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve

24 Eki 2016 - 08:38 - Eğitim


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket KYK Borçları Silinsin Mi?