Emniyet Genel Müdürlüğü Memur Alacak

Emniyet Genel Müdürlüğüne kadrolu olarak psikolog ve istatistikçi unvanlarında 32 memur alınacak. Başvurular 25-29 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğüne kadrolu olarak psikolog ve istatistikçi unvanlarında 32 memur alınacak. Başvurular 25-29 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacak.

1. GENEL HUSUSLAR

a)   Emniyet   Hizmetleri   Sınıfı   Dışında   Görevli   Kadrolu   ve   Sözleşmeli   Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değişik illerde görevlendirilmek üzere merkez ve taşra teşkilatına KADROLU statüde personel alımı yapılacaktır. Merkez Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri EK-1 de belirtilmiştir.

b) Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular  www.egm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

c) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların  işlemleri iptal edilecektir.

ç) İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü tarafından Bilgisayar Sistemine kayıt edilecek olup adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde  görevli  personele  düzelttirilip,  yeniden  imzalayacaklardır.  (Başvuru  formundaki bilgiler  yapılacak  işlemlere  esas  alınacak  olup,  beyan  edilen  yanlış  bilgilerden  adayın kendisi sorumlu olacaktır.)

d) Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2014 yılında yapılan KPSS-P3 puanı esas alınacaktır.

e) Sözlü ve/veya uygulamalı sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde başvuruda bulunan adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

f) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde “Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği”ne göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmekte olup, başvuruda bulunacak adayların bunu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

2.  ADAYLARDA  ARANACAK  ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a.  Türk Vatandaşı olmak,

b.  Yapılacak  sınavın  son  başvuru  günü  olan  29  Ocak  2016  tarihinde  18  yaşını tamamlamış  (29 Ocak 1998 tarihi ve öncesi doğumlu olmak) ve 35 yaşını  tamamlamamış olmak, (29 Ocak 1981 sonrası doğumlu olanlar),
 
c.   Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d.  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  malvarlığı  değerlerini  aklama  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e.  Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

f.  Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1’de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak.

g. Sağlık  Yönetmeliğinde  belirtilen  sağlık  şartlarını  taşımak,  (Yapılacak  sınavlar sonucu   başarılı   olan   ve   Emniyet   Teşkilatına   atanmaya   hak   kazanan   adaylardan istenilecek)

h.  Güvenlik  soruşturması  ve  arşiv  araştırması  sonuçları  olumlu  olmak,  (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

i.    Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

3)  BAŞVURU  YERİ  VE  ŞEKLİ:

Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;

a)  Kimlik belgesi,
b)  Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
c)  İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan  sonra  iade  edilecektir.   Diploma  ve  mezuniyet  belgesi  haricindeki  belgeler kabul edilmeyecektir.)
d) KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

Başvurular 25 Ocak 2016 – 29 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.


4) SÖZLÜ  VE/VEYA UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ , YERİ  VE  KONULARI

2014 yılı KPSS puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Çağrılacak olan sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü  ve/veya  uygulamalı  sınava  girmeye  hak  kazananların,  sınav  yerleri  ve  sınav tarihleri  www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylar TC kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini sisteme girerek başvuru sonucuna ulaşabilecektir.

Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.
 
Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;

a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
c) Genel yetenek ve genel kültürü,
ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d)Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,  yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

5)  KESİN  BAŞARI  LİSTESİ

a) Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adayların merkezi sınav (KPSS 2014)  ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.
b) Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığı puan yüksek olan, bunun da eşitliği halinde yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.
c) Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Ayrıca yedek aday belirlenmeyecektir.

6)  SONUÇLARA  İTİRAZ

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel  Dairesi  Başkanlığına  dilekçe ile başvurmak  suretiyle itiraz  edebilirler. Bu  itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

7) SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.
b) Yerleştirilmeleri yapılan adayların, Sağlık Yönetmeliği çerçevesinde istenilen sağlık kurulu  raporu  ile  güvenlik  soruşturması  ve  arşiv  araştırmalarının  olumlu  neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.
c)  Atama  şartlarını  taşımayanlar  ile  atama  şartlarını  taşımadıkları  sonradan  tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.
d) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

EK-1

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADROLU OLARAK ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI (2015-9. DÖNEM)

 

 

 

Alım Türü

 

 

 

Unvanı

 

 

 

Sınıfı

 

 

 

Alınacak İl

 

 

Birim

Sayı

 

 

 

Top. Sayı

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİK/ŞARTLAR

 

 

Cinsiyet

KPSS Puan

Türü

 

 

Öğrenim Durumu

 

ÖZEL ŞARTLAR

Yılı ve

Taban Puanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    657 sayılı

DMK

4-A md.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Psikolog (Kadrolu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Hizmetleri

Sınıfı

AĞRI

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E/K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPSS-2014

P3-70

 

 

 

 

 

 

 

Psikoloji Lisans Bölümü mezunu olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Yok

AKSARAY

1

AMASYA

1

ARDAHAN

1

BAYBURT

1

BİNGÖL

1

BİTLİS

2

ÇANKIRI

1

EDİRNE

1

ELAZIĞ

2

ERZURUM

1

GİRESUN

1

GÜMÜŞHANE

1

HAKKARİ

2

IĞDIR

1

KARABÜK

1

KARS

1

KASTAMONU

1

MARDİN

1

MUŞ

1

SİİRT

2

SİNOP

1

SİVAS

1

ŞIRNAK

1

YOZGAT

1

ZONGULDAK

1

 


657 sayılı

DMK

4-A md.

 

 

İstatistikçi

(Kadrolu)

 

 

Teknik Hizmetleri

Sınıfı

 

 

Ankara

 

 

2

 

  

2

 

  

E/K

 

 

KPSS-2014

P3-70

İstatistik veya

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Lisans Bölümlerinden mezun olmak.

 

 

Yok

Emniyet Genel Müdürlüğüne kadrolu olarak psikolog ve istatistikçi unvanlarında 32 memur alınacak. Başvurular 25-29 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacak.

26 Ara 2015 - 01:06 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?