Enerji Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli 6 bilişim personeli alacak. Personel seçiminde KPSS puanıyla birlikte yabancı dil puanı da istenecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli 6 bilişim personeli alacak. Personel seçiminde KPSS puanıyla birlikte yabancı dil puanı da istenecek.

BAŞVURU BİLGİLERİ:

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6’ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2014 veya 2015 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (CAE, CPE, TOEFL IBT, PEARSON PTE Akademik, vb.) diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.
KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.
Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücret Tablosu bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yer alan pozisyona başvuranlar arasında yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Buna göre; adaylar öncelikle birinci tercihlerine göre sıralanacaktır. Daha yüksek puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazandığı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir aday, varsa ikinci tercihine göre puanına bakılmak suretiyle, ancak o tercih için birinci tercih olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya da geçersiz sayılan müracaatlar veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebepleriyle sıralamaya, varsa birinci tercihini yapanlardan sonra dâhil edilecektir.
Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. GENEL ŞARTLAR

a)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
b)Fakültelerin  dört  yıllık  bilgisayar  mühendisliği,  yazılım  mühendisliği,  elektrik  mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
c)(b)  bendinde  belirtilenler  dışında  kalan  dört   yıllık  eğitim  veren   fakültelerin  mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.   ç)    Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda aylık brüt sözleşme ücret tavanı 2 (iki) kat olarak belirlenenler için en az 3 (üç) yıllık, 3 (üç) ve 4 (dört) kat olarak belirlenenler için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.
d)Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel en az 2 (iki) programlama dili bildiğini belgelemek.
e)Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.
f)Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına veya 4 katına kadar olan pozisyonlara başvuruluyor ise aşağıdaki şartları karşılamayanlar 2 (iki) kat olarak başvurmuş kabul edilecektir. I. En az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
II.Bu ilanın 1.1. Genel Şartlar maddesinin (b) bendine uymak.

1.2. ÖZEL ŞARTLAR

1.2.1. Proje Yöneticisi (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar, 1 Kişi)
a)Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.
b)Özel sektör veya kamuda en az 3 (üç) yıl Proje Yöneticisi olarak görev yapmış olmak. En az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olduğunu belgeleyenler ile 4 (dört) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
c)Kurumsal Java ve/veya .NET yazılım projelerinde en az 1 (bir) yıl görev almış olmak. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
ç)En az 1 (bir) kurumsal web tabanlı yazılım projesini yönetmiş olmak.
d)Nesne yönelimli programlama teknikleri ve araçları, web servisler gibi teknolojilere hâkim olmak. e)Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak. f)Oracle veya Microsoft SQL Server veritabanı konusunda deneyim sahibi olmak.
g)Microsoft Project, JIRA gibi proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak.
ğ)    Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak.
h)Kuvvetli yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak.
ı)Tercihen; en az 1.000 kullanıcılı, kamuda gerçekleştirilen yazılım projelerinde yöneticilik yapmış olmak.
i)Tercihen; Certified Information Systems Auditor (CISA) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.   j)Tercihen; COBIT, ITIL, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001 ile CMMI, ISO/IEC 15504 - SPICE ve Çevik Metodolojiler gibi konularda tecrübe ve bilgi sahibi olmak.
k)Tercihen; Master of Business Administration (MBA) diplomasına sahip olduğunu belgelemek.
l)Tüm  sertifikalar,  verildikleri  kuruluşun  belirlediği  sertifika  geçerlilik  sorgulama  yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
1.2.2. Sistem Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 Kişi)
a)En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; firewall, antivirüs, antispam, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir sistem merkezinde, en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
b)Microsoft Server ürün ailesine ve Linux tabanlı işletim sistemlerine iyi derecede hâkim olmak.
c)Uygulama  sunucusu,  web  sunucusu,  e-posta  sunucusu,  DNS,  aktif  dizin,  DHCP  kurulumu  ve yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.
ç)   İşletim sistemleri ve firewall, antivirüs, antispam, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
d)Sanallaştırma, yedekleme ve disk teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
e)Aşağıdaki sertifikalardan  en az birine sahip olduğunu belgelemek.
I.Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure II.  Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Enterprise Administrator on Windows Server 2008 III. Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Server Administrator IV. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2008/2012 V.  Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)
f)Tercihen; ISO/IEC 20000 ve/veya ITIL Süreçlerine hâkim; Servis Masası süreçleri tasarımı ve organizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak.
g)Tercihen;  ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerine hâkim olmak.
ğ)Tercihen; Felaket Kurtarma Merkezi projelerinde çalışmış olmak.
h)Tercihen; aşağıda belirtilen sertifikalardan birine sahip olduğunu belgelemek.
I.MicrosoftCertifiedTechnologySpecialist(MCTS):WindowsServerVirtualization, Configuration II.Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Messaging III.  Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Private Cloud
IV. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Communication
V.   VMware Certified Professional 4 (VCP4) veya üzeri VI. VMware Certified Advanced Professional 4 (VCAP4) veya üzeri   ı)Tüm  sertifikalar,  verildikleri  kuruluşun  belirlediği  sertifika  geçerlilik  sorgulama  yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması  ad ayın soru mlu lu ğu nd ad ır  . Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

1.2.3. Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 kişi)
a)En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; firewall, antivirüs, antispam, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Sistem Güvenliği konusunda en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı, ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
b)Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinin ISO/IEC 27001 belgelendirme süreçlerinde aktif olarak görev almış olmak. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
c)Firewall, antivirüs, antispam, IDS, IPS, ağ ve e-posta güvenliği gibi konularda bilgi sahibi olmak.
ç)Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
d)ISO/IEC 27001, PCI DSS, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak.
e)Aşağıdaki sertifikalardan  en az birine sahip olduğunu belgelemek.
I.Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
II.  Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP) III. Certified Information Systems Auditor (CISA) IV. Certified Information Systems Manager (CISM) V.  Certified Ethical Hacker (CEH)
f)Tercihen; ISO/IEC 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi veya Baş Denetçi sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.
g)Tercihen; Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.
ğ)Tercihen; yazılım geliştirme alanında güvenli kod yazma konusunda bilgi sahibi olmak.
h)Tüm  sertifikalar,  verildikleri  kuruluşun  belirlediği  sertifika  geçerlilik  sorgulama  yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır  . Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.   1.2.4. Veritabanı Yönetimi Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 kişi)
a)En az 1.000 kullanıcılı veritabanı uygulamalarında en az 3 (üç) yıl, bu sürenin en az 1 (bir) yılını veritabanı yöneticisi veya veritabanı uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
b)Microsoft SQL Server 2008 ve üzeri veritabanı yönetim sistemleri konusunda ve/veya Oracle 10g ve üzeri Veritabanı Yönetim Sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
c)Aşağıdaki sertifikalardan  en az birine sahip olduğunu belgelemek.
I.Microsoft Certified IT Professional: Database Administrator (MCITP)
II.  Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Data Platform III. Oracle Database 10g ve üzeri Administrator Certified Professional (OCP)
ç)Veritabanı yedekleme, recovery, optimization ve performance tuning konularında tecrübe sahibi olmak.
d)İleri seviyede Transact-SQL (SQL Server) ve/veya PL/SQL (Oracle) bilgisine sahip olmak.
e)Windows  Server  2008  ve  üzeri  sunucu  işletim  sistemlerinde  ve/veya  Linux  tabanlı  işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak.
f)Replication, yüksek hacimli veri, snapshot ve storage konularında tecrübe sahibi olmak.
g)SQL Server Failover Cluster  ile SQL Server  Always  On teknolojisi  ve/veya Oracle RAC  ile DataGuard konularında bilgi sahibi olmak.
ğ)Tercihen; daha önce kurumsal iş zekâsı çözümü geliştirimi projelerinde görev almış olmak.

h)Tercihen; veri ambarı yapılandırması ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak.
ı)Tercihen; veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak.
i)Tercihen; OLAP küpleri, MDX (Multidimensional Expressions) ve SSAS (Microsoft SQL Server Analysis Services) teknolojilerinde bilgili olmak.
j)Tercihen; ETL süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak.
k)Tercihen; Microsoft SQL Server ve Oracle Veritabanı Yönetim Sistemlerinin  her ikisinde de tecrübe sahibi  olmak .
l)Tercihen; Felaket Kurtarma Merkezi projelerinde çalışmış olmak.
m)  Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

1.2.5. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar, 1 kişi)
a)En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 1 (bir) yılını kurumsal projelerde ekip / takım liderli olarak çalışmış olmak (en az 3(üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
b).NET ve/veya Java EE Framework’larından  en az biri ile en az 2 (iki) yıl uygulama geliştirmiş olmak. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
c)SVN, CVS, GIT, Mercurial, TFS gibi yapılandırma ve değişiklik yönetim araçları kullanmış olmak.
ç).NET Framework 2.0 ve/veya Java EE 5 ve üstü konularından en az biri hakkında deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.
d)Visual Studio yazılım geliştirme platformları ile C# veya Visual Basic geliştirim konusunda ve/veya NetBeans, Eclipse, IntelliJ IDEA gibi yazılım geliştirme platformlarından en az biri ile Java geliştirim konusunda deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.
e)Geniş ölçekli ve çok katmanlı web tabanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve SOAP, WCF, WSDL, REST gibi Web Servisleri kullanarak uygulama geliştirmiş olmak.
f)MS SQL Server ve/veya Oracle Veritabanı Yönetim Sistemlerinden  en az biri ile ilgili deneyim sahibi olmak.
g)Transact-SQL (SQL Server) ve/veya PL/SQL (Oracle) konularından en az biri hakkında bilgi sahibi olmak.
ğ)Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (Software Development Life Cycle - SDLC) konusunda bilgi sahibi olmak.
h)UML konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
ı)Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
i)HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery gibi Web teknolojileri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
j)Aşağıdaki sertifikalardan  en az birine sahip olduğunu belgelemek.
I.Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) II.  Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) III. Microsoft Certified Application Developer (MCAD) IV. Oracle Certified Professional (OCP), SE sürümlerinden biri ve/veya EE sürümlerinden biri V.  Sun Certified Java Programmer (SCJP)
k)Tercihen; .NET ve Java EE Framework konularının  h er ik isi nd e d e tecrü b e sah ib i  ol mak . 
l)Tüm  sertifikalar,  verildikleri  kuruluşun  belirlediği  sertifika  geçerlilik  sorgulama  yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması  ad ayın soru mlu lu ğun d ad ır  . Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.   1.2.6. Kalite ve Süreç Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 1 kişi)
a)En az 1.000 (bin) kullanıcılı kamu ya da büyük ölçekli kurumların en az 6 (altı) ay süren kurumsal yazılım geliştirme, Servis Yönetimi ve/veya Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi projeleri kapsamında kalite veya süreç çalışmalarında, kalite uzmanı ya da süreç uzmanı olarak görev aldığı pozisyonlarda toplamda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
b)CMMI ve/veya ISO/IEC 15504 – SPICE hakkında tecrübe ve bilgi sahibi olmak.
c)İş süreçleri ve gereksinim yönetim araçlarının kullanılmasında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
ç)İş analizi süreçleri ve yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
d)Yazılım gereksinim yönetimi ve yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

e)Yazılım geliştirme süreçleri ve yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
f)UML konusunda bilgi sahibi olmak.
g)Aşağıdaki sertifikalardan  en az birine sahip olduğunu belgelemek.
I.   ISO/IEC 9001 İç Denetçi ve/veya Baş Denetçi II.  CMMI Instructor ve üstü III. American Society for Quality (ASQ)
ğ)Tercihen;  ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerine hâkim; söz konusu standart gereği kurumsal çalışmalarda dokümantasyon çalışmalarını gerçekleştirmiş olmak.
h)Tercihen; aşağıda belirtilen sertifikalardan birine sahip olduğunu belgelemek.
I.   Information Technology Infrastructure Library (ITIL) Intermediate Level ve üstü II.  ISO/IEC 20000 Practitioner Level ve üstü
ı)  Tercihen;  Kurumsal  yazılım  geliştirme projelerinde .NET  ve/veya  Java ile  yazılım  geliştirme tecrübesine sahip olmak.

2. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
2.1. İSTENİLEN BELGELER

 

1.

 

Başvuru Formu

Bakanlığımız internet sitesi,  www.enerji.gov.tr adresinden

temin edilecektir.

 

2.

 

Özgeçmiş

Bakanlığımız internet sitesi,  www.enerji.gov.tr adresinden temin edilecektir.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü, b) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge,

 

 

Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir.

 

 

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan

diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

 

 

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

 

5.

 

KPSS Sonuç Belgesi

Varsa; KPSS puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da

bilgisayar çıktısı.

 

6.

 

Yabancı Dil Belgesi

Varsa; İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.

 

 

 

7.

 

 

 

Mezuniyet Belgesi

Yükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı,

mezun olunan fakülte ya da noter tasdikli sureti olacaktır. Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde belgenin bir örneği Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler

Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir.

 

 

Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programa dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge, transkript ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir.

 

 

9.

Erkek Adaylar için Askerlik ile İlişiği Bulunmadığına İlişkin Belge

 

Belge; terhis durumunu, muafiyet durumunu veya son başvuru tarihi itibariyle askerlik hizmetinin en az 1 (bir) yıl ertelenmiş olduğunu gösterir nitelikte olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sertifikalar

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Bu belgelerin asılları ile başvuruda bulunulması halinde belgenin bir örneği Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir.

 

 

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması  ad ayın

 soru mlu lu ğu n d adır  . Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

2.2. BAŞVURU ŞEKLİ

a)  Başvurular 07/12/2015 tarihinde başlayıp 18/12/2015 tarihinde saat  15:00 ’da  sona erecektir.
b)  Adayların, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte şahsen veya posta yoluyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
c)  Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.3. BAŞVURU YERİ

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Bahçelievler - Çankaya/ANKARA

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan her pozisyon için duyurulan boş pozisyonların her birisine 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücret Tablosu bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınav için çağrılacaktır.
KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.
Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücret Tablosu bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yer alan pozisyona başvuranlar arasında yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Buna göre; adaylar öncelikle birinci tercihlerine göre sıralanacaktır. Daha yüksek puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazandığı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir aday, varsa ikinci tercihine göre puanına bakılmak suretiyle, ancak o tercih için birinci tercih olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya da geçersiz sayılan müracaatlar veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebepleriyle sıralamaya, varsa birinci tercihini yapanlardan sonra dâhil edilecektir.
Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.
Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi:  [(KPSS P3 Puanı × 0,70)+ (Yabancı Dil Puanı × 0,30)]

4. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde 28/12/2015 tarihinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

4.1. BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesine 30/12/2015 tarihi saat 17:00’a kadar 8.1. Adres Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 06/01/2016 tarihine kadar değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler en geç 08/01/2016 tarihi saat 17:00’a kadar Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAV

5.1 SINAV ŞEKLİ VE BAŞARI

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.

20 Kas 2015 - 17:14 - Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?