Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.

 

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK

2013 – 3. DÖNEM PERSONEL (SÖZLEŞMELİ) İLANI

 

1. GENEL HUSUSLAR

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli...

 

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK

2013 – 3. DÖNEM PERSONEL (SÖZLEŞMELİ) İLANI

 

1. GENEL HUSUSLAR

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatına EK’ de belirtilen statüde personel alımı yapılacaktır. Merkez Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri EK’ de belirtilmiştir.

b) Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular www.egm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

c) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

ç) Adaylardan başvuru esnasında başvuruda bulunacağı unvana ayrılan pozisyon sayısı kadar atanmak istediği yer tercihi sırası alınacaktır. İşlemlerin hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla, tercihlerin başvuru merkezine gelmeden önce kararlaştırılıp başvuruda bulunulması faydalı olacaktır.

d) İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü tarafından Bilgisayar Sistemine kayıt edilecek olup adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirilip, yeniden imzalayacaklardır. Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

e) Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2012 yılında yapılan KPSS puanı esas alınacaktır. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

f) Sözleşmeli pozisyonlara başvuruda bulunacak adaylar hakkında, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 1. maddesindeki; “ Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecek olup bu kapsamda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

 

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 5. maddesinde yazılı olan şartlar ve aşağıda yazılı diğer şartları taşımaları gerekmektedir:

a. Türk Vatandaşı olmak,

b. Yapılacak sınavın son başvuru günü olan 26 Nisan 2013 tarihinde 18 yaşını tamamlamış (26 Nisan 1994 tarihi ve öncesi doğumlu olmak) ve 35 yaşını tamamlamamış olmak, (26 Nisan 1977) tarihinden sonra doğumlu olanlar,

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e. Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

f. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak,

g. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

h. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

i. Merkezi sınavdan (KPSS 2012) ilanda belirtilen asgari puanı almış olmak,

j. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak,

k. Son 1 yıl içerisinde personel alımı amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sözlü ve/veya uygulama sınavlara katılmaya hak kazanmamış olmak.

 

3) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Başvurular 22 Nisan 2013 – 26 Nisan 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercih yapmak istedikleri kadro ve pozisyonları belirledikten sonra, yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;

a) Kimlik belgesi,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

 

c) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

ç) KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği,

d) EK tabloda belirtilen özel şartlara ait belgeler ile birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

e) Adaylardan başvuru esnasında yukarıdaki belgelerle birlikte atanmak istediği yer tercihleri istenecektir. Ayrıca adayların özgeçmişlerinin oluşturulması amacıyla iş deneyimleri, aldığı kurslar, yetenekleri ve ilgi alanları hakkında bilgiler müracaat esnasında istenecektir.

Adaylar birden fazla unvana müracaat edemeyeceklerdir. Bu nedenle; birden fazla il sınav merkezine başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

4) SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

 

2012 yılı KPSS puanına göre her unvan/branş için ayrı ayrı yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılacaktır. Kısmi zamanlı Avukat pozisyonu için KPSS puan şartı aranmadığından tüm adaylar sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların isimleri, sınav yerleri ve sınav tarihleri www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup adaylar TC, adı ve soyadı bilgilerini sisteme girerek başvuru sonucuna ulaşabilecektir.

 

Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;

a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

c) Genel yetenek ve genel kültürü,

ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

 

5) KESİN BAŞARI LİSTESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARI

 

a) Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adayların merkezi sınav (KPSS 2012) ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır. Kısmi zamanlı Avukat pozisyonu için KPSS puan şartı aranmadığı için sıralama adayların sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puana göre belirlenecektir.

b) Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığı puan yüksek olan, bunun da eşitliği halinde yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.

c) Adayların kesin başarı listesindeki sırasına ve başvuru esnasındaki tercihlerine göre yerleşmeye hak kazandığı il belirlenecektir.

 

6) SONUÇLARA İTİRAZ

 

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. İtirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.

 

7) SINAVI KAZANANLARIN ALIMI VE SÖZLEŞME İMZALANMASI

 

a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre tercihleri doğrultusunda yapılacaktır.

b) Yerleştirilmeleri yapılan adayların, Sağlık Yönetmeliği çerçevesinde istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerler için sözleşmeleri yapılacaktır.

c) Şartları taşımayanlar ile şartları taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin işlemleri iptal edilecektir.

ç) Sözleşmesi yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların sözleşme onayları iptal edilecektir.

 

 

İLAN OLUNUR.
EK EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ ALINACAK PERSONEL PLANLAMASIAlım Türü

Unvanı

Alınacak İl (Sayı)

Sayı

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİK/ŞARTLARCinsiyet

KPSS Puan Türü, Yılı ve Taban Puanı

Öğrenim Durumu/Özel Şartlar657 sayılı DMK 4-B md.

AVUKAT (Tam zamanlı)

ADANA (1)

4

E/K

KPSS-2012 P3-60

Hukuk lisans programından mezun olmak ve 1) En az 3 (üç) yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olmak ( staj süresi hariç ). 2) Avukatlık Ruhsatname örneği. 3) Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, uyarma cezası dışında ceza almadıklarına ilişkin bağlı bulundukları barodan alınacak belge. 4) Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası bulunmamak.ERZURUM (1)İSTANBUL (1)ŞANLIURFA (1) 

 

 

 

 

 

 657 sayılı DMK 4-B md.

AVUKAT (Kısmi zamanlı)

ANKARA (7)

16

E/K

___

Hukuk lisans programından mezun olmak ve 1) Avukatlık Ruhsatname örneği 2) Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, uyarma cezası dışında ceza almadıklarına ilişkin bağlı bulundukları barodan alınacak belge. 3) Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası bulunmamak.ADANA(1)DİYARBAKIR(2)ERZURUM (1)İSTANBUL (2)İZMİR (1)ŞANLIURFA(1)TRABZON(1)657 sayılı DMK 4-B md.

MİMAR

ANKARA(1)

1

E/K

KPSS-2012 P3-75

Mimarlık lisans programından mezun olmak. 

 

 

 

 

 

 657 sayılı DMK 4-B md.

MÜHENDİS (Elektrik-Elektronik)

ANKARA (6)

6

E/K

KPSS-2012 P3-75

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans programlarının birinden mezun olmak. 

 

 

 

 

 

 657 sayılı DMK 4-B md.

MÜHENDİS (Bilgisayar)

ANKARA (5)

5

E/K

KPSS-2012 P3- 70

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Lisans programlarının birinden mezun olmak. 

 

 

 

 

 

 657 sayılı DMK 4-B md.

MÜHENDİS (Makine)

ANKARA (2)

2

E/K

KPSS-2012 P3- 75

Makine Mühendisliği veya Makina Mühendisliği Lisans programlarının birinden mezun olmak657 sayılı DMK 4-B md.

MÜHENDİS (İnşaat)

ANKARA (2)

2

E/K

KPSS-2012 P3- 75

İnşaat Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak657 sayılı DMK 4-B md.

MÜHENDİS (Elektrik)

ANKARA (2)

2

E/K

KPSS-2012 P3- 75

Elektrik Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak657 sayılı DMK 4-B md.

MÜHENDİS (Otomotiv)

ANKARA (1)

1

E/K

KPSS-2012 P3- 70

Otomotiv Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak657 sayılı DMK 4-B md.

MÜTERCİM (Urduca)

VAN (1)

1

E/K

KPSS-2012 P3-50

Urdu Dili ve Edebiyatı Lisans Programından mezun olmak657 sayılı DMK 4-B md.

TEKNİSYEN (Matbaa-Ofset)

ANKARA (3)

3

E/K

KPSS-2012 P94- 70

Ortaöğretim kurumlarının Matbaa Teknolojisi Alanı ve Dalları, Matbaa Alanı ve Dallarının veya Matbaa, Matbaacılık, Baskı, Genel Matbaacılık, Dizgi ve Baskı, Dizgi, Reprodüksiyon ve Klişe, Baskı (Ofset Baskı-Tipo Baskı), Baskı ( Tipo-Ofsset), Ofset Baskı, Tipo Baskı Serigrafi, Ofset Baskı Serigrafi, Ciltleme ve Serigrafi, Cilt ve Serigrafi, Klasik Ciltçilik bölümlerinin birinden mezun olmak.657 sayılı DMK 4-B md.

TEKNİSYEN (Grafik Tasarım)

ANKARA (1)

1

E/K

KPSS-2012 P94- 70

Ortaöğretim kurumlarının Grafik ve Fotoğraf Alanı ve Dallarının veya Fotoğraf ve Klişe, Fotoğrafçılık, Grafik ve Fotoğraf, Fotoğraf ve Grafik, Reprodüksiyon ve Klişe, Grafik Tasarım, Tasarım Teknolojisi, Tasarım ve Teknolojisi (Grafik Dalı), Grafik, Grafik Sanatlar Bölümlerinin birinden mezun olmak.


08 Nis 2013 - 16:48 - Sözleşmeli Personelgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 1)2022 UEFA $ampiyonlar Ligi Finali Rusya'dan alınarak hangi ülkeye verilmiştir? ( Günün GÜNCEL bilgi sorusu )