Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmi Gazete'de!

Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 19 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yerini aldı!

Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini Resi Gazete'de yayımlayarak kamuoyuna duyurdu. 

Yönetmelik, ''BARTIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'' başlığı ile yayımlandı. Bahsi geçen yönetmelik, on bir bölüm 70 madden meydana geliyor! 

İşte Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği;

''19 Ekim 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29862

YÖNETMELİK

Bartın Üniversitesinden:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bartın Üniversitesi enstitülerinde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında yürütülen eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

c) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında bulunan tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan bölüm başkanını,

d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Fakülte teşkilatlanmasına göre bölüm başkanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan bölüm kurulunu,

e) Bilim/sanat dalı: Fakülte teşkilatına göre anabilim/anasanat dalını,

f) Bilim/sanat dalı başkanı: Fakülte teşkilatına göre anabilim/anasanat dalı başkanını,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ğ) Enstitü: Bartın Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

h) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcılarından ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i)  İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

j) Kredi: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı belirten öğrenci iş yükünü; Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) olan bir kredinin 25 saat öğrenci iş yüküne karşılık geldiğini,

k) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,

l) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

n) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,

o) Senato: Bartın Üniversitesi Senatosunu,

ö) Tez: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik tezini,

p) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

r) Üniversite: Bartın Üniversitesini,

s) YDS: Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Programlarının Açılması ve Öğrenci Statülerine İlişkin Esaslar

Öğrenim görecek öğrenciler

MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğrenim görecek öğrenciler, aşağıda belirtilen şekilde tam zamanlı ve özel öğrenci olmak üzere iki farklı statüde bulunur:

a) Tam zamanlı öğrenciler: Bir öğrencinin tam zamanlı öğrenci statüsüne sahip olması ve Üniversitede öğrencilik haklarından yararlanması için enstitüye giriş hakkı kazanması veya yatay geçiş yapmak suretiyle enstitüde bir lisansüstü programa kaydını yaptırması, derslere yazılıp devam etmesi gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfı, bilimsel hazırlık programı, proje ve tez dönemi öğrencileri de tam zamanlı öğrenci olup bu haklardan yararlanır.

b) Özel öğrenciler: Bir yükseköğretim kurumundan lisans veya yüksek lisans diploması alarak mezun olup belirli bir konuda bilgilerini artırmak isteyenler veya başka bir enstitüde bir lisansüstü programına kayıtlı olan öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci statüsünde kabul edilerek derslere devam edebilirler. Bu statüdeki öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymaları ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmeleri gerekir. Özel öğrenciler, tam zamanlı öğrencilerin haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilik ile ilgili esaslar enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Eğitim programlarının açılması

MADDE 6 – (1) Enstitü, Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenecek anabilim/anasanat dallarında ve düzeylerde eğitim programlarını yürütür. Enstitülerce yürütülecek lisansüstü programların içerikleri, enstitü anabilim/anasanat dalı kurullarının teklifi ve enstitü kurulunun onayından sonra Senato tarafından karara bağlanır. Enstitü yönetim kurulu, ayrıca diğer yükseköğretim kurumu ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak ortak program yürütmeye Rektörlük onayı ile karar verebilir.

(2) Eğitim ve öğretim, dönem esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar dönemlerine ek olarak gece eğitimi, staj ve yaz kursları veya yaz dönemi açılabilir. Bunların süresi ve şekli, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Programların uygulama esasları

MADDE 7 – (1) Anabilim/anasanat dallarının özelliklerine göre eğitim programlarının uygulanmasına ilişkin esaslar enstitüce hazırlanır ve bu esaslar enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararıyla uygulamaya konulur.

Derslerin açılması ve ders sorumluları

MADDE 8 – (1) Her dönemde açılacak dersler ve bunların sorumluları anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır ve ilân edilir.

Anabilim/anasanat dalı başkanı

MADDE 9 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki eğitimi yürütmekten enstitüye karşı sorumludur. Anabilim/anasanat dalı başkanı öğrenci kontenjanlarını, bir dönemde hangi lisansüstü derslerin açılacağını ve bu derslerin sorumlularını, jüriler ve danışmanlarla ilgili önerileri, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunu oluşturan öğretim elemanları ile birlikte tespit eder.

Öğretim dili

MADDE 10 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirli eğitim programlarında derslerin hepsi veya bir kısmı, belirlenen bir yabancı dilde verilebilir. Tezlerin yazım dili Türkçedir. Danışmanın ve enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun ortak önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerek görülen hallerde bir tezin yabancı dilde hazırlanmasına karar verilebilir. Ancak, lisansüstü eğitimin tamamının yabancı dilde yapıldığı programlarda bütün dönemler (ders dönemi, proje dönemi ve tez dönemi) bu dilde tamamlanır.

Enstitü anabilim/anasanat dalı stratejik planları

MADDE 11 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu; kısa, orta ve uzun vadeli lisansüstü eğitim, politika ve stratejilerini ve buna bağlı olarak programları esas alan bir stratejik plan hazırlar. Bu planlar, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile uygulamaya konulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontenjanlar, Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü, Yurt Dışı Öğrenci Değişimi,

Kayıt, Öğrenci Katkı Payı, Ders Ekleme ve Ders Silme

Kontenjan tespiti

MADDE 12 – (1) Enstitüdeki öğretim programlarına öğrenci alınıp alınmamasına, kontenjan tespitine ve aday öğrencilerde aranacak niteliklere anabilim/anasanat dalı kurullarının önerileri doğrultusunda, enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

Kontenjanların ilanı

MADDE 13 – (1) Enstitünün kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının adları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, son başvuru tarihi, sınav tarihi ile diğer hususlar dönem başında Rektörlükçe ilan edilir.

(2) Lisansüstü öğretim programlarına öğrenci kabulü için verilecek ilanlar, Üniversitenin ve enstitünün internet sayfalarında yayınlanır.

Başvuru koşulları

MADDE 14 – (1) Adaylar ilan edilen başvuru süresi içinde en fazla iki programa şahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda, istenilen belgelerin örneği ile enstitüye başvurabilir. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan belgelerin asılları veya onaylı örnekleri istenir. Adayın başvurduğu lisansüstü programın türüne göre aşağıdaki koşulları taşıması gerekir.

a) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru koşulları şunlardır:

1) Lisans diplomasına sahip olmak gerekir.

2) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerini, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)’na onaylatmış olmak gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için bu koşul aranmaz.

3) En az 2,29/4 veya 60/100 lisans genel not ortalamasına sahip olmak gerekir.

4) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten, başvurulan programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak gerekir. Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvara yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Yabancı uyruklu öğrencilerde de ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.

5) Varsa YDS veya eşdeğerindeki yabancı dil belgesine sahip olmak gerekir.

6) Yabancı öğrencilerin YÖK tarafından geçerliliği tanınan kurumlarca düzenlenen Türkçe kurslarından herhangi birini başardıklarına dair belge sahibi olmaları gerekir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru koşulları şunlardır:

1) Lisans diplomasına sahip olmak gerekir.

2) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerini, YÖK’e onaylatmış olmak gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için bu koşul aranmaz.

3) Tezsiz yüksek lisansta lisans not ortalaması, ALES ve yabancı dil koşulu aranmaz.

4) Yabancı öğrencilerin YÖK tarafından geçerliliği tanınan kurumlarca düzenlenen Türkçe kurslarından herhangi birini başardıklarına dair belge sahibi olmaları gerekir.

c) Doktora programlarına başvuru koşulları şunlardır:

1) Lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak, yurt dışından alınmış lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğini YÖK’e onaylatmış olmak, hazırlık sınıfları hariç en az on dönem süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri lisans diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

2) Doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

3) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 60, lisans diplomasıyla başvuranlardan başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 80 standart puana sahip olmak gerekir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar, enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir; ancak güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvara yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak Senato kararı ile ALES puanı aranabilir. Bu durumda aranan ALES puanı Senato tarafından belirlenir.

4) Temel tıp bilimlerinde doktoraya başvuran tıp fakültesi mezunlarında, lisans diplomasına ve en az 55 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 60 standart puana sahip olmak gerekir. Tıp fakültesi mezunu olmayanlarda ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunlarında lisans derecesine sahip olmak ve ALES’in sayısal kısmından en az 60 standart puana, diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunlarında en az 75 standart puana sahip olmak gerekir. Temel tıp puanı: TUS temel tıp bilimleri testi birinci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

5) Yabancı öğrencilerin YÖK tarafından geçerliliği tanınan kurumlarca düzenlenen Türkçe kurslarından herhangi birini başardıklarına dair belge sahibi olmaları gerekir.

ç) Sanatta yeterlik programına başvuru koşulları şunlardır:

1) Lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak, yurtdışından alınmış lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğini, YÖK’e onaylatmış olmak, lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranlar için 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmak gerekir.

2) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

3) ALES’in sözel kısmından en az 60, lisans diplomasıyla başvuranlardan en az 80 standart puana sahip olmak gerekir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar, enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir; ancak güzel sanatlar fakültesi ve konservatuara yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

4) Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomaları ve lisans öğrenim kademesinde okudukları derslerin başarı notları ile mezuniyet not ortalamalarını gösteren onaylı listeleri, yabancı dil belgelerini, değerlendirilmesinde yarar gördükleri diğer kişisel bilgi ve belgelerle ilanda istenen ek belgeleri de ekleyerek bir dilekçeyle enstitüye başvurur. Dilekçede, girmek istedikleri sanatta yeterlik programı belirtilir, adayların başvuru kayıt işlemleri müdürlükçe yürütülür.

5) Yabancı öğrencilerin YÖK tarafından geçerliliği tanınan kurumlarca düzenlenen Türkçe kurslarından herhangi birini başardıklarına dair belge sahibi olmaları gerekir.

Değerlendirme ve öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci kabulü aşağıdaki koşullara göre yapılır:

a) Lisansüstü programlara, ÖSYM tarafından yapılan ALES standart puanı ya da ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde olan ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilen puanlar ile adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak bilim sınavı sonucu değerlendirilerek öğrenci alınır.

b) Adayların bilim sınavlarının değerlendirilmesi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen üç veya beş kişiden oluşan jürilerce yapılır. Bilim sınavı jürisinde anabilim dalı başkanı ve/veya ilgili bilim dalı başkanı da yer alır. Bilim sınavının yazılı ve/veya mülakat şeklinde yapılmasına enstitülerin yönetim kurullarında karar verilir.

c) Tezli yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si, bilim sınav puanının %20’si ve YDS veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Sınavın yazılı ve mülakat şeklinde yapılması halinde değerlendirmede yazılı sınav notunun %15’i, mülakat notunun %5’i alınır. Tezsiz yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; lisans genel not ortalamasının %50’si ve bilim sınav puanının %50’si alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisansta bilim sınavının yazılı ve mülakat şeklinde yapılması halinde değerlendirmede yazılı sınav notunun %40’ı, mülakat notunun %10’u alınır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans bilim sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve sınav notu 60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir. Yabancı uyruklu öğrencilerin tezli ve tezsiz başarı notu, tezsiz yüksek lisansta olduğu gibi hesaplanır. Yabancı uyruklu öğrencilerde tezli ve tezsiz yüksek lisans bilim sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve sınav notu 50’nin altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 50 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir.

ç) Doktora öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50’si, bilim sınavı puanının %20’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve YDS veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Bilim sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve sınav notu 70’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan sağlayanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.

d) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES puanının %50’si ve mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi puanının %20’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve YDS veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Bu değerlendirmede adaylardan referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten bir kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri koşullar aranabilir. Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan sağlayanlar başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde sanatta yeterlik programlarına kabul edilir. Ancak güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

e) Lisansüstü programlara kabuldeki sıralamada puanların eşitliği halinde sırasıyla bilim sınavı notu, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya YDS ve ALES/temel tıp puanı fazla olana öncelik verilir.

f) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamalar YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

g) ALES standart puanı 55’ten az olmamak koşuluyla başvurduğu yüksek lisans programını Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kurumunda tamamladıktan sonra bir dönemden fazla ara vermemiş olmak şartıyla doktora eğitimine başvuran adaylarda yeniden ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Bu adayların kabulünde, yüksek lisans programına başvuru sırasındaki ALES standart puanları esas alınır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında;

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora programından farklı alanlarda almış olan adayların,

b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adaylarının,

c) Lisans ve yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora programı adaylarının,

ç) Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adayların,

eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programına, 15 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerindeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin, hazırlık programındaki tüm dersleri, 2/8/2011 tarihli ve 28013 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bartın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre; bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinin ise, hazırlık programındaki tüm dersleri, bu Yönetmeliğin yüksek lisans programına ilişkin hükümlerine göre başarmış olması gerekir.

(5) Bilimsel hazırlık programı, anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından hazırlanır ve anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ile birlikte öğrencinin kayıt tarihini izleyen on beş gün içinde enstitüye gönderilir.

(6) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenci, aldığı dersleri başarmak zorundadır. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Lisans düzeyinde bir öğretim programından mezun olup belirli konularda bilgilerini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının olumlu görüşü üzerine, enstitü yönetim kurulu kararı ile bazı lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların; almak istedikleri derslerin açılacağı dönemin başında, lisansüstü derslere kayıt süresi içinde, lisans öğrenimleri sırasında aldıkları notlara ilişkin belgelerin aslı veya onaylı örneklerini ekledikleri bir dilekçe ile enstitü anabilim dalı başkanlıklarına başvurmaları gerekir.

(3) Enstitü yönetim kurulu tarafından özel öğrenci olarak bazı dersleri almaları uygun görülen adaylar, özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından o yıl için veya kredi başına tespit edilecek miktarı ödemek ve enstitü yönetim kurulu tarafından gerekli görülen belgeleri vermek zorundadır.

(4) Lisansüstü eğitimdeki özel öğrenciler, bu statüde aldıkları derslerin en fazla iki tanesini lisansüstü eğitimine saydırabilirler. Özel öğrenci statüsünde alınan derslerin saydırılması, özel öğrencinin dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvurması ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir. Özel öğrencilikte geçirilen süre, normal öğrencilik statüsü kazanılan lisansüstü programının süresine dâhil edilmez.

(5) Özel öğrencilik statüsü, özel öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanması üzerine kazanılır. Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine, izledikleri dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencilerinin yararlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(6) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde; o ders için ödedikleri eğitim ücreti iade edilmez.

(7) Özel öğrencilere; derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir dönemi tamamlamış olan ve ayrılacağı programdaki tüm sınavlarını başarmış ve yatay geçiş yaptığı tarihe kadar lisansüstü eğitim süresinde sağladığı genel not ortalaması, yüksek lisansta 100 tam not üzerinden en az 80 veya 4,00 üzerinden en az 3,00, doktora düzeyinde 100 tam not üzerinden en az 85 veya 4,00 üzerinden en az 3,50 olan öğrenciler, Üniversitede yürütülen eşdeğer düzeydeki lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Ancak, başka yükseköğretim kurumu öğrencilerinin yatay geçiş taleplerinin kabul edilmesi için bu fıkrada yer alan koşullar ile birlikte 14 üncü maddede yer alan başvuru koşullarını da taşımaları gerekir.

(2) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek izleyen dönem öğretiminin başlama tarihinden en az on beş gün önce, enstitüye başvurur. Müdür, başvuru belgelerini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına gönderir.

(3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun görüş ve önerileri enstitü yönetim kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı, öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Kredi eşdeğerliği, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(4) Tez aşamasında olan yüksek lisans öğrencileri anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ile yeniden tez konusu belirlenmek koşulu ile doktora öğrencileri ise anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ile yeniden doktora yeterlik sınavına girmek koşulu ile yatay geçiş hakkından yararlanabilirler.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 19 – (1) Lisansüstü öğrenim görmek üzere gelen yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora adaylarının 14 üncü maddede yer alan başvuru koşullarını sağlamaları gerekir. Puanları yeterli olan adaylar lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgelerle enstitüye başvurur. Enstitü yönetim kurulunca görevlendirilen değerlendirme jürisi tarafından bilimsel düzeyi yeterli görülenler başvurdukları lisansüstü programa kabul edilir. Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. YÖK tarafından geçerliliği tanınan kurumlarca düzenlenen Türkçe kurslarından herhangi birini başardıklarını belgeleyenler lisansüstü programlara başvurabilir. Bu adaylar mülakata veya yazılı sınava alınır. Adayların başarı puanları 15 inci madde hükümlerine göre hesaplanır.

(2) Devlet bursu ile başvuran adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile uygun programa yerleştirilir.

(3) Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora programlarına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini, Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylarda Türkçe dil koşulu aranmaz.

Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi

MADDE 20 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan öğrenci değişimi programları çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki dönem süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre, eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için Üniversitede almaları gereken dersler yerine, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmelik hükümleriyle belirlenen not sistemine çevrilerek öğrenci transkriptine işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa onların yerine, Üniversitede almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca onaylanan dersleri alır.

(2) Aynı değişim kapsamında, değişim yapan üniversiteden gelen öğrencilere de Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 21 – (1) 15 inci maddede yer alan giriş sınavlarında başarılı olan ve adları ilgili öğretim programının kontenjanı dikkate alınarak müdürlükçe yapılan ilandaki asıl aday listesinde yer alan öğrenci adaylarının, kendilerinden istenen bilgi ve belgelerin aslı veya onaylı örneklerini ilanda belirtilen süre içinde enstitüye teslim ederek sadece bir programa kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Üniversite isterse yedek aday listesi de belirleyebilir. Belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki öğrenci adaylarının, sıra ile enstitünün belirleyeceği takvim çerçevesinde kayıtları alınır. Bu takvimde belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybetmiş sayılır.

(2) Öğrencilerin; ders ve tez aşamasında her dönem, akademik takvimde belirlenen süre içinde, öğrenci bilgi sistemini kullanmak suretiyle ders seçimini yaparak danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanınca onaylı çıktılarını anabilim dalı başkanlığına teslim etmeleri, anabilim dalı başkanlığınca da en geç on beş gün içinde enstitüye teslim edilmesi gerekir. Ders kaydı yaptırılmayan dönem, öğretim süresine dâhildir.

(3) Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Kayıt sildirmek için yazılı başvuruda bulunan öğrencinin kaydı, enstitü yönetim kurulu kararı ile silinir. Kaydı silinen öğrenciye, ödemiş olduğu katkı payları/öğrenim ücretleri iade edilmez.

Öğrenci katkı payı

MADDE 22 – (1) Normal sürede (yüksek lisans için iki yılda, doktora için dört yılda) öğrenimini tamamlayamayan öğrenciden katkı payı alınır.

(2) Öğrenci, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenci katkı payını ilgili dönemin başında ve iki eşit taksitte öder.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen azami süreler (yüksek lisans için üç yıl, doktora için altı yıl) içinde öğrenimin tamamlanamaması halinde, her bir ilave ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Ders ekleme-ders silme

MADDE 23 – (1) Öğrenciler, her dönemin başlangıcında ve akademik takvimde belirtilen günlerde danışmanın uygun görüşünü almak şartıyla o dönemin eğitim programında mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilir veya devam etmekte oldukları dersleri silebilir. Lisansüstü eğitim öğrencileri bulunduğu döneme ait gerekli 30 krediyi aldıktan sonra alttan kalan kredilerini tamamlamak üzere üç derse kadar alabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Dersler

MADDE 24 – (1) Her dönem açılacak lisansüstü dersler ve bunların sorumlu öğretim üyeleri, enstitü anabilim/anasanat dalı kurullarının görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(2) Enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca açılması ilk defa teklif edilecek dersler ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile uygulamaya konulur.

(3) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü kurulunun kararı ile lisansüstü derslerden bazıları İngilizce olarak okutulabilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 25 – (1) Derslere devam zorunludur. Her öğrenci derslerin en az %70’ine katılmak zorundadır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenci, o ders veya derslerin dönem sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye DZ notu verilir. Öğrencinin devamı, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından izlenir.

Ara sınavlar

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları derslerden her dönem içinde en az bir defa ara sınavına girer. Ara sınav; ödevin/ödevlerin, proje ve kısa sınavların değerlendirilmesi şeklinde de olabilir.

(2) Mazeret sınavı, yalnız ara sınavlar için yapılır. Ara sınavların bitimini takip eden hafta içerisinde müracaat edip ilgili enstitü yönetim kurulunca mazereti kabul edilen öğrenci, mazeret sınavına girebilir.

Genel sınav ve bütünleme sınavı

MADDE 27 – (1) Öğrenci, bir dönemde aldığı ve devam şartını sağladığı bütün derslerin genel ve bütünleme sınavlarına, enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenen ve enstitü tarafından onaylanarak ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Sınava girmeyen öğrenciye GR notu verilir. Dönem sonu sınavı dönem ödevinin değerlendirilmesi şeklinde de olabilir.

(2) Dönem sonu genel ve bütünleme sınav programları; anabilim/anasanat dallarınca hazırlanır, müdürlük tarafından onaylanır ve sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce ilan edilir. Sınavlar; programda gösterilen gün, yer ve saatte Üniversite binalarında yapılır. Ancak arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Üniversite binaları dışında da yapılabilir. Sınavlar yazılı, sözlü, sözlü ve yazılı veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim üyesi düzenler ve yönetir. Bir dersin genel ve bütünleme sınavı o dersin tamamlandığı dönem sonunda akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.

(3) Bir dersin genel sınavına girme hakkı olduğu halde girmeyen ya da girip de başarılı olamayan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not genel sınav notu yerine geçer.

(4) Anabilim dalı başkanlıkları sınav sonuçlarını bütünleme sınavlarının bitiminden itibaren on beş gün içerisinde enstitüye teslim eder.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 28 – (1) Başarı notu, sadece genel sınav değerlendirilmesine göre değil, öğrencinin dönem içi çalışmaları ile ara sınavların birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Dönem çalışmaları ile ara sınav sonuçlarının başarı notuna katkı oranı %40 iken, genel sınav notunun katkı oranı %60’tır.

(2) Bir dersten başarılı sayılmak için, hem genel sınav notunun, hem de başarı notunun 100 puan üzerinden yüksek lisans düzeyinde en az 65, doktora düzeyinde en az 75 olması gerekir.

(3) Bilimsel hazırlık dersleri, seminer dersi, dönem projesi, uzmanlık alanı ve danışmanlık dersleri YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak değerlendirilir.

Başarı notları

MADDE 29 – (1) Başarı notu değerlendirme sonucuna göre öğrenciye aşağıdaki harf notlarından birisi verilir.

a)

DEĞERLENDİRME         YÜKSEK LİSANS               DOKTORA

Puan              Not               Katsayı         Derece               Katsayı       Derece

90-100           AA               4,00             Pekiyi                4,00           Pekiyi

85-89             BA               3,50             İyi-Pekiyi          3,50           İyi-Pekiyi

80-84             BB                3,00             İyi                      3,00           İyi

75-79             CB                2,50             Orta-İyi             2,50           Orta-İyi

65-74             CC                2,00             Orta                   -                 -

0-64               FF                0,00             -                         -                 -

-                     YT                -                   Geçer                 -                 Geçer

-                     YZ                -                   Geçemez            -                 Geçemez

b) Tez çalışmaları için başarı notu yerine YT geçer notu verilir.

Başarısız sayılan notlar

MADDE 30 – (1) Öğrenciye başarısızlığın nedenine göre aşağıdaki notlardan birisi verilir:

a) DZ: Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciye verilir, öğrencinin sınava girme hakkı yoktur.

b) GR: Öğrencinin girmediği sınavlara verilir.

c) YZ: Dersin gereklerini yerine getirmeyerek başarısız olanlara verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 31 – (1) İlan edilen sınav sonucuna itiraz, ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde ilgili enstitü anabilim/anasanat dalına yazılı olarak yapılır. Öğretim elemanı, itirazı iki iş günü içerisinde maddi hata bakımından değerlendirir. Maddi hata belirlenmesi durumunda, öğrencinin aldığı not enstitü yönetim kurulu kararıyla düzeltilir. İtirazın neticesi öğrenciye bildirilir.

Başarısız olunan dersler

MADDE 32 – (1) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrarlayarak başarmak zorundadır. Zorunlu dersler dışındaki dersler için anabilim/anasanat dalı başkanının ve danışmanının ortak teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrenci, başarısız olduğu bir dersin yerine başka bir ders alabilir.

Akademik ortalama

MADDE 33 – (1) Bir dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı, o dersin ağırlıklı puanını verir. Akademik ortalama, öğrencinin enstitüye kaydından itibaren geçer not aldığı ve program için geçerli sayılan bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi suretiyle elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin YT notu aldığı dersler, akademik ortalamaya dâhil edilmez.

Genel not ortalaması

MADDE 34 – (1) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin tüm derslerini tamamlayabilmesi için genel not ortalamalarının 100 tam not üzerinden en az 75 (4,00 üzerinden en az 2,50), doktora öğrencilerinin aldıkları tüm derslerinin genel not ortalaması 100 tam not üzerinden en az 80 (4,00 üzerinden en az 3,00) olması gerekir. Bu ortalamaları tutturamayan öğrencilere, asgari not ortalamasını sağlayıncaya kadar danışmanları tarafından not ortalamasının düşük olduğu dersler veya bu derslerin yerine diğer seçmeli veya zorunlu derslerden aldırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Programları ve Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek lisans programı

MADDE 35 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür. Bu programlara öğrenci alınmasının koşulları ve kontenjanların belirlenmesi, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programının ilk iki döneminde üstün başarı gösteren, iki dönem genel not ortalaması en az 4,00 üzerinden 3,50 olan ve tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar, 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programında öğrenci iken tezsiz yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar, ilk iki dönem sonunda anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına başvurmaları halinde anabilim/anasanat dalı kurulunun olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, farklı bilgilerle bütünleştirerek yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, yeni bilgiler üretme, alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözme, yeni strateji, yöntem ve uygulama planları geliştirme, öğrenmesini sürdürme, yönlendirme gibi becerilerini geliştirmektir. Bu program toplam 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer, danışmanlık, ders ve tez aşamasında alınan uzmanlık alanı derslerinden oluşur. Ders aşamasındaki öğrenciler için seçmeli olarak açılabilecek uzmanlık alanı ve danışmanlık dersleri tez aşamasındaki öğrenciler için zorunlu ders olarak açılacaktır. Seminer, danışmanlık ve uzmanlık alanı dersleri YT veya YZ olarak değerlendirilir. Bu derslere ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, Üniversite bünyesinde verilen lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Ayrıca lisansüstü dersleri, danışmanın ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerden en fazla iki ders, öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders sayısına dâhil edilir.

(4) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl içinde özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerinden; danışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile devam etmekte olduğu programa en fazla iki ders transfer edilebilir.

(5) Daha önce kayıtlı öğrenci olarak yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerinden danışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı kurulu ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte olduğu programa uygun görülen dersler transfer edilebilir.

Tezli yüksek lisans programının süresi

MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın iki yıl, azami süre ise üç yıldır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans programında danışman atanması ve tez çalışması

MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için tez danışmanını birinci dönemin başında, tez önerisini de öğrencinin derslerini tamamladığı dönemin sonunda enstitüye önerir. Tez danışmanı, en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders veren öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde ilgili alandan ve öğretim üyesi olması koşuluyla enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından öğretim üyeleri olabilir. Tez danışmanı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir. Ayrıca, danışmanın önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer kurum ve kuruluşlarda görev yapan öğretim üyeleri de ikinci danışman olarak atanabilir.

(3) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür.

(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(5) Tez konusu değişikliği danışmanın talebi ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(6) Öğrenci seminer dersini en erken ikinci yarıyılda alabilir. Seminer dersini alan öğrenci ilgili dönem sonunda bir sunum yapar. Bu sunum tez konusu ile ilgili de olabilir. Seminer dersinin not değerlendirmesi tez danışmanı tarafından yapılır ve sonuç anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir. Seminer dersini almayan veya başarısız olan öğrenci, bu dersi tez döneminde de alabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, hazırladığı ve danışmanınca kabul edilen tezini enstitünün tez yazım ve basım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayarak ilgili enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, biri anabilim dalı içinden ve en az biri başka bir üniversitenin ilgili anabilim dalı veya alanında olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Savunma sınavından sonra enstitü yönetim kurulu kararıyla tezin jüri üyelerine dağıtımı danışmanı gözetiminde öğrenci tarafından yapılır ve tezin jüri üyelerine dağıtıldığına dair ilgili form doldurularak enstitü müdürlüğüne teslim edilir.

(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on beş gün, en geç bir ay içinde anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine müdürlükçe ilan edilen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir hafta içinde enstitüye yazılı olarak bildirir.

(4) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Katılamayan jüri üyesinin yerine yedek üye çağrılır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek enstitüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Tez savunmasının bu sınavına girmeyen öğrenci ile ilgili durum sınav jürisinin tutanağı ile enstitüye bildirilir ve ilgili öğrenci müteakip dönemlerde kaydını yaptırarak, tez savunma sınavına yeniden alınır. Tez sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez sınavına sergi, gösteri, performans ve benzeri oturum da eklenebilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 40 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş halde enstitü kurulunca belirlenen sayıda kopyasını, elektronik kopyasını ve enstitü tarafından istenen belge ve dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan tezli yüksek lisans öğrencisi enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun edildikten sonra tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Diploma almaya hak kazanılan tarih, tezin kabul edildiği tez savunma sınavı tarihidir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, biri anabilim dalı içinden ve en az biri başka bir üniversitenin ilgili anabilim dalı veya alanında olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Tezin jüri üyelerine dağıtımı danışmanı gözetiminde öğrenci tarafından yapılır ve tezin jüri üyelerine dağıtıldığına dair ilgili form doldurularak enstitü müdürlüğüne teslim edilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/ anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezli yüksek lisans diploması; müdür ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

(5) Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara istekleri üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma ve geçici mezuniyet belgesine ait esaslar Senato tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencinin mesleki konularda bilgilerini zenginleştirme ve bunları uygulamaya aktarma becerilerini geliştirmektir. Bu program, toplam 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(2) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı, tezsiz yüksek lisans programı ile aynı hükümlere tabi olup ilgili mevzuata göre yürütülür.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Öğrenci, üçüncü dönem başında dönem projesi dersini alır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı dönemde dönem projesine kayıt yaptırmak ve dönem sonunda yazılı proje ve/veya raporu danışmanının kontrolünde enstitüye vermek zorundadır.

(5) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl içinde özel öğrenci olarak veya yurt içindeki, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerin bir kısmı; danışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte olduğu programa en fazla iki ders transfer edilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programının süresi

MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu bağlamda, ders planları anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü kurulu kararı ile belirlenir. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Tezsiz yüksek lisans öğreniminin sonuçlanması ve tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 44 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanır. Yeterlik sınavı,  anabilim dalı başkanlığınca oluşturulacak jüri tarafından sözlü olarak yapılır. Sınav sonucu, enstitüye yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla bildirilir. Sınavda başarısız olan öğrenci en geç üç ay içerisinde, sınava giremeyip enstitü yönetim kurulunca mazereti kabul edilen öğrenci ise on beş gün içerisinde aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. İkinci kez başarısız olan öğrenci, azami süre bitmemişse müteakip dönemlerde yeniden sınava alınır.

(2) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayarak yeterlik sınavında da başarılı olan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları Üniversitece tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Tezsizden tezli yüksek lisans programına geçiş kontenjanını ilgili enstitü yönetim kurulu belirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(5) Diploma, müdür ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amacı ve kapsamı

MADDE 45 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 240 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer, danışmanlık, ders ve tez aşamasında ayrı ayrı alınan uzmanlık alanı dersleri, yeterlik ve tez önerisi sınavından oluşur. Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 300 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders, bir seminer, danışmanlık, ders ve tez aşamasında ayrı ayrı alınan uzmanlık alanı dersleri, yeterlik, tez önerisi ve tez izleme sınavlarından oluşur. Ders aşamasındaki öğrenciler için seçmeli olarak açılabilecek uzmanlık alanı ve danışmanlık dersleri tez aşamasındaki öğrenciler için zorunlu ders olarak açılacaktır. Bu derslere ilişkin esaslar enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılamaz.

(4) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl içinde özel öğrenci olarak veya yurt içindeki, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü dersleri; danışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bu şekilde alınacak derslerden öğrencinin kayıtlı olduğu programa en fazla iki ders transfer edilebilir.

(5) Doktora programları, yurt içindeki ve yurt dışındaki müşterek doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulamasında YÖK tarafından belirlen usul ve esaslar uygulanır.

(6) İkinci tez danışmanı ve tez izleme komitesi üyeleri yurt dışından olan doktora öğrencilerinin tezleri, Türkçe ile beraber yaygın olarak kullanılan İngilizce, Almanca veya Fransızca olarak yazılabilir ve savunulabilir.

Doktora programının süresi

MADDE 46 – (1) Doktora programını tamamlama süresi, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yıl, azami süre ise altı yıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için beş yıl, azami süre ise yedi yıl olup, uygulamaya ilişkin düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

(2) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 34 üncü maddede yer alan en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen; ancak tez çalışmasını yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl sonuna, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci için yedi yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora programında tez danışmanı atanması

MADDE 47 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı birinci dönemin başında atanır.

(2) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmekle, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık işlemleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(3) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çal

19 Eki 2016 - 08:18 - Eğitimgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler