TÜBİTAK Bilimsel Programlar Uzmanı Ve Yardımcısı Alım İlanı (22 Eylül 2012)

BÖLÜMLER:Endüstri Mühendisliği, Ekonometri, İstatistik, İşletme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği / Endüstri Sistemleri Mühendisliği.

 

BÖLÜMLER:Endüstri Mühendisliği, Ekonometri, İstatistik, İşletme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği / Endüstri Sistemleri Mühendisliği.

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı /Referans Kodu: TBPUY01

BÖLÜMLER: Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları...

 

BÖLÜMLER:Endüstri Mühendisliği, Ekonometri, İstatistik, İşletme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği / Endüstri Sistemleri Mühendisliği.

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı /Referans Kodu: TBPUY01

BÖLÜMLER: Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, İşletme ve Teknoloji Yönetimi, Teknoloji Yönetimi, Ekonometri, İktisat, Endüstri Mühendisliği, İşletme, İşletme Mühendisliği, İstatistik, Sistem Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği. (Yüksek Lisans Programları)

Bilimsel Programlar Uzmanı/Referans Kodu: TBPU02

BÖLÜMLER: Endüstri Mühendisliği, Ekonometri, İstatistik, İşletme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği (Lisans Programları) VE Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, İşletme ve Teknoloji Yönetimi, Teknoloji Yönetimi, Ekonometri, İktisat, Endüstri Mühendisliği, İşletme, İşletme Mühendisliği, İstatistik, Sistem Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği. (Yüksek Lisans Programları)

Bilimsel Programlar Uzmanı/Referans Kodu: TBPU03

TÜBİTAK Başkanlığında Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı (BTYPDB) ve bağlı Müdürlük ile Birimlerde Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı ve Bilimsel Programlar Uzmanı Kadrosunda Çalışacak Personel Alınacaktır

İŞİN TANIMI:

(1) Bilim, Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) nun sekretarya görevini yürütmek ve bu bakımdan;

a) BTYK toplantıları için hazırlık yapmak, gündem taslağı hazırlamak ve Başbakana sunmak üzere ilgili diğer çalışmaları yapmak,

b) BTYKnın aldığı kararları ilgili kuruluş ve makamlara tebliğ etmek,

c) Yükseköğretim kurumları, kamu ve özel kuruluşların araştırma geliştirme faaliyetlerini yakından izlemek ve izleme sonuçlarını BTYKya sunmak,

ç) Tüm sektörlerde uygulamada getirilen yenilikleri yakından takip etmek ve bunları teşvik için BTYKya öneriler getirmek,

d) BTYK sekretarya görevlerinin gerektirdiği koordinasyonu gerçekleştirmek,

e) BTYKnın aldığı kararların ilgili kuruluşlarca uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını BTYKya aktarmak,

f) BTYKnın Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin 5. Maddesinde TÜBİTAKa verilen diğer sekretarya görevlerini yerine getirmek.

(2) Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY) politikası önerileri hazırlanmasına, öncelikli alanların ve alt konuların belirlenmesine yönelik stratejik araştırmalar yapmak, yöntem geliştirmek ve uygulamak.

(3) Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik destek mekanizmaları konusunda değerlendirme ve etki analizi çalışmalarını planlamak, koordine etmek ve gerçekleştirmek.

(4) Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik konularında mevcut durumun ve Ar-Ge yapan aktörlerin performansının ölçülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla gösterge, endeks ve yöntem oluşturmak, uygulamak ve çalışma çıktılarını kamuoyuna duyurmak.

(5) İlgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından veya bunların koordinasyonunda oluşturulan yapıların ilgili olan toplantılarına katılmak, strateji belgeleri ve eylem planlarına katkı sağlamak, görüş bildirmek.

(6) Birleşmiş Milletler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Avrupa Birliği gibi uluslararası ve uluslarüstü kuruluşların BTY politikası çalışmalarını izlemek, görüş bildirmek, toplantılara ve projelere katılım sağlamak.

(7) BTYPD Başkanlığının görev alanına giren konularda, Başkan onayı ile Danışman görüşü almak ve belirli süreli Gruplar kurmak.

(8) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

A-Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Referans Kodu: TBPUY01

Adaylarda Aranan Koşullar

a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

1.1)Endüstri Mühendisliği (Sayısal Puan Türü),

1.2)Ekonometri (Eşit Ağırlık Puan Türü),

1.3)İstatistik (Sayısal Puan Türü),

1.4)İşletme Mühendisliği (Sayısal Puan Türü),

1.5)Endüstri ve Sistem Mühendisliği/Endüstri Sistemleri Mühendisliği (Sayısal Puan Türü).

b) Yukarıda belirtilen alanlar için belirtilen puan türlerinden 2009 yılı Kasım ayı, 2010, 2011 yılları ve 2012 yılı Mayıs ayında yapılan ALESte ilk 7.500e girmek.

Başvurular toplandıktan sonra; belirtilen alanlardan için ALESten en yüksek puanı sağlayan ilk on aday mülakata çağrılacaktır. (10 uncu sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması halinde, bu adaylar da mülakata çağırılacaktır)

c) Lisans mezuniyet derecesi 4lü sistemde en az 2,60; 100lü sistemde ise en az 67,33 olmak.

B- Bilimsel Programlar Uzmanı / Referans Kodu:TBPU02

Adaylarda Aranan Koşullar

a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak ve Yükseköğrenim Kurumlarının aşağıda sayılan bölümlerinden birinde Yüksek Lisans yapmış olmak ve en az 4 yıl mesleki tecrübesi bulunmak. (Doktora eğitimini tamamlayanlar için tecrübe şartı aranmamaktadır.)

1.1) Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları

1.2) Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, İşletme ve Teknoloji Yönetimi, Teknoloji Yönetimi

1.3)Ekonometri

1.4) İktisat

1.5) Endüstri Mühendisliği

1.6) İşletme

1.7) İşletme Mühendisliği

1.8)İstatistik

1.9) Sistem Mühendisliği/ Endüstri ve Sistem Mühendisliği/Endüstri Sistemleri Mühendisliği

C- Bilimsel Programlar Uzmanı / Referans Kodu:TBPU03

Adaylarda Aranan Koşullar

a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki bölümlerden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

1.1) Endüstri Mühendisliği,

1.2) Ekonometri ,

1.3) İstatistik,

1.4) İşletme Mühendisliği,

1.5) Endüstri ve Sistem Mühendisliği/Endüstri Sistemleri Mühendisliği

VEYükseköğrenim Kurumlarının aşağıda sayılan bölümlerinden birinde Yüksek Lisans yapmış olmak ve en az 4 yıl mesleki tecrübesi bulunmak. (Doktora eğitimini tamamlayanlar için tecrübe şartı aranmamaktadır.)

1.1) Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları

1.2) Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, İşletme ve Teknoloji Yönetimi, Teknoloji Yönetimi

1.3)Ekonometri

1.4) İktisat

1.5) Endüstri Mühendisliği

1.6) İşletme

1.7) İşletme Mühendisliği

1.8)İstatistik

1.9) Sistem Mühendisliği/ Endüstri ve Sistem Mühendisliği/Endüstri Sistemleri Mühendisliği

ADAYLARDA ARANACAK YABANCI DİL KOŞULLARI

Adayların İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinde aldığı puanla kanıtlamış olması;

 

Sınav Türü

KPDS

ÜDS

IELTS Tüm Bileşenlerinden

TOEFL IBT

TOEFL CBT

TOEFL PBT

FCE

CAE

CPE

En Az Puan

80

80

7,5

79

213

550

A

B

C

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

IELTS : International English Language Testing System

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language  Internet-Based Test

TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language  Computer-Based Test

TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language  Paper-Based Test

FCE : First Certificate in English

CAE : Certificate in Advanced English

CPE : Certificate of Proficiency in English

Kurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Son başvuru tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak,(TBPUY01 referans kodu için)

b) Son başvuru tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak. (TBPU02 ve TBPU03 referans kodları için)

c) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

d) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

f) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

g) Belgelemek kaydıyla ikinci bir yabancı dil bilmek tercih sebebidir.

BAŞVURU SÜRECİ

a)Başvuru için adaylardan istenen belgeler şunlardır:

· Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi (lisans ve varsa üstü),

· Lisans transkript belgesi, (TBPUY01 referans kodu için)

· Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin fotokopisi,

· Çalıştığı işyerlerinden ve SGKdan alınacak hizmet belgesi, (TBPU02 ve TBPU03 referans kodları için)

· Özgeçmiş,

· Bir adet vesikalık fotoğraf,

· İş Başvurusu Formu www.tubitak.gov.tr adresinden sağlanabilir.

b)Başvuru için istenen belgelerin en geç 28/09/2012 Cuma günü mesai bitimine kadar Başkanlık İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

c)Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

d)Başvurularda referans kodunun belirtilmesi şarttır. Referans kodu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)Adaylar aynı anda birden fazla ilana başvuru yapamazlar.

Not:Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup aynı zamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.

Adres:TÜBİTAK, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No:221

06100 Kavaklıdere-ANKARA

22 Eyl 2012 - 17:40 - Akademikgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?