Bartin Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı(31 Aralık 2012)

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne aşağıda isimleri yazılı anabilim dallarına 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır.

 

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne aşağıda isimleri yazılı anabilim dallarına 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır. Adayların istenen evraklarla birlikte 14-16...

 

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne aşağıda isimleri yazılı anabilim dallarına 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır. Adayların istenen evraklarla birlikte 14-16 Ocak 2013 tarihleri arasında Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yada posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Enstitümüz sorumlu değildir. İlgililere duyurulur.
ANABİLİM DALI

ALES PUAN TÜRÜ

YÜKSEK LİSANS (Kontenjan)

KOŞULLAR

DOKTORA(Kontenjan)

KOŞULLARORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİOrman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi

Sayısal

3

Orman End.Müh.bölümü lisans mezunu olmak.

2

Orman End.Müh. Anabilim Dalı yüksek lisans mezunu olmak.Orman Endüstri Makinaları ve İşletme

Sayısal

2

Orman End.Müh. veya Mobilya Dekorasyon Bölümü lisans mezunu olmak.

1

Orman End.Müh. Anabilim Dalı yüksek lisans mezunu olmak.Odun Mekaniği ve Teknolojisi

Sayısal

1

Orman End.Müh. Bölümü lisans mezunu olmak.

1

Orman End.Müh. Anabilim Dalı yüksek lisans mezunu olmak.Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi

Sayısal

3

Orman End.Müh. Bölümü lisans mezunu olmak.

1

Orman End.Müh. Anabilim Dalı yüksek lisans mezunu olmak.ORMAN MÜHENDİSLİĞİOrmancılık Ekonomisi

Sayısal

5

Orman Müh., Orman End.Müh. Bölümü lisans mezunu olmak.

1

Orman Yüksek Mühendisi olmak.Orman Botaniği

Sayısal

5

Orman Müh,Orm.End.Müh,Peyzaj Mim,Biyoloji,Biyoloji Öğret.Böl.lisans mezunu olmak

1

Orman Yüksek Mühendisi olmak.Silvikültür

Sayısal

3

Orman Müh.Bölümü lisans mezunu olmak.

1

Orman Mühendisliği veya Ziraat Mühendisliği alanında yüksek lisans yapmış olmak.Orman Amenajmanı

Sayısal

4

Orman Müh.Bölümü lisans mezunu olmak.

-

-Orman İnşaatı ve Transportu

Sayısal

2

Orman Müh.Bölümü lisans mezunu olmak.

1

Orman Yüksek Mühendisi olmak.Ölçme Bilgisi ve Kadastro

Sayısal

2

Orman Müh.Bölümü lisans mezunu olmak.

-

-Orman Entomolojisi ve Koruma

Sayısal

2

Orman Müh.Bölümü yada Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü lisans mezunu olmak.

1

Orman Entomolojisi ve Koruma alanında yüksek lisans yapmış olmak.Ormancılık Politikası

Sayısal

2

 

1

 Havza Amenajmanı

Sayısal

2

Orman Müh. veya Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans mezunu olmak.

-

-Toprak İlmi ve Ekoloji

Sayısal

2

Orman Müh.Bölümü lisans mezunu olmak.

-

-PEYZAJ MİMARLIĞIPeyzaj Planlama ve Tasarım

Sayısal

3

Peyzaj Mim.,Şehir ve Bölge Planlama,Mimarlık Böl.lisans mezunu olmak.

1

Peyzaj Mim.,Şehir ve Bölge Planlama,Mimarlık Anabilim Dalında yüksek lisans mezunu olmak.Peyzaj Teknikleri

Sayısal

5

Peyzaj Mimarlığı ve İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak.

2

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı yüksek lisans mezunu olmak.Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği

Sayısal

5

Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans mezunu olmak.

1

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı yüksek lisans mezunu olmak.MAKİNA MÜHENDİSLİĞİMakina Mühendisliği

Sayısal

15

Makina Mühendisliği, Makine Eğitimi Bölümü veya Gemi Mühendisliği lisans mezunu olmak

12

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans mezunu olmak.


BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsüne aşağıda isimleri yazılı anabilim dallarına 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır. Adayların istenen evraklarla birlikte 14-16 Ocak 2013 tarihleri arasında Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen ya da posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Enstitümüz sorumlu değildir. İlgililere duyurulur.
Anabilim Dalı

ALES Puan Türü

Yüksek Lisans (Kontenjan)

KoşullarEğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

EA

15

-


BAŞVURU KOŞULLARIA-Yüksek Lisansa Başvuru Koşullarıa-)Lisans Diplomasına sahip olmak,

b-)Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin, YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

c-)Lisans genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 veya 65/100 olması gerekir. Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100lük not sistemine göre belirtilmiş olması ve dönüşümün mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir. (100lük not sistemine göre belgesi olmayan adaylar için YÖK dönüşüm tablosu kullanılacaktır.)

ç-)ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavında başvurulan programın puan türünde en az 55 standart puan alınmış olması gerekir.ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslar arası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar enstitü yönetim kurulunca kabul edilir.B-Değerlendirme ve Öğrenci Kabulüa-)Lisansüstü programlara, ÖSYM tarafından yapılan ALES standart puanı yada ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde olan ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilen puanlar ile adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak yazılı sınav sonucu değerlendirilerek öğrenci alınır.

b-)Yüksek lisans programına başvuran adaylar, değerlendirme öncesinde yabancı dil sınavına alınırlar. ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olduğuna enstitü yönetim kurulunca karar verilenler bu sınavdan muaf tutulur.

c-)Adayların yabancı dil ve yazılı sınavlarının değerlendirilmesi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve üç kişiden oluşturulan jürilerce yapılır. Yazılı sınav jürisinde, adayların başvuru formunda belirttiği bilim dalının başkanı da yer alır.

ç-)Yabancı dil sınavı; yabancı dilde yazılmış, adayın bilim alanı ile ilgili 200 kelimelik bir metnin Türkçe'ye 2 saat içinde, metnin anlamına sadık kalacak şekilde tercüme edilmesi suretiyle yapılır. Bu sınavda sözlük kullanılabilir. Yabancı dil sınavında başarı notu tam notun %60'ı dır. Yabancı dil sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava girerek başarısız bulunanlar yazılı sınava alınmaz.

d-)Yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50'si, lisans genel not ortalamasının %20'si ve yazılı sınav puanının %30'u alınarak hesaplanır. Yazılı sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve sınav notu 60ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir.C) Başvuru için Gerekli Belgelera-)Yüksek Lisans programına başvuranlar için Lisans Mezuniyet Belgesi veya bu belgenin bir resmi kurumdan onaylı örneği (Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak eşdeğerlik belgesi).

b-)Yüksek Lisans programına başvuranlar için Lisans Not Durum Belgesi (Transkript) aslı veya bir resmi kurumdan onaylı örneği.

c-)Nüfus cüzdanı fotokopisinin bir resmi kurumdan onaylı örneği

ç-)2 adet vesikalık fotoğraf (yönetmeliğe uygun), 1 adet zarf ve iadeli taahhütlü posta pulu

d-)(ALES) sonuç belgesi aslı veya bir resmi kurumdan onaylı örneği.

e-)(ÜDS) sonuç belgesi aslı veya bir resmi kurumdan onaylı örneği. (Belge var ise)

f-)Erkek öğrenci adayların askerlik durum beyanı* Posta yoluyla müracaat edecek adaylar elektronik ortamda bulunan başvuru formundan çıktı alarak doldurduktan sonra, istenilen belgelerle birlikte en geç 16 Ocak 2013 günü saat 17.30'a kadar Enstitümüze ulaşacak biçimde gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca posta yoluyla müracaat eden adaylar sınavlarının yapılacağı gün Sınav Giriş Belgesini almak üzere Enstitü Öğrenci İşleri bürosuna başvurabilirler.

* Şahsen başvuru yapacak adaylar elektronik ortamda bulunan başvuru formundan çıktı alarak doldurduktan sonra istenilen belgeler ile birlikte 16 Ocak 2013 günü saat 17.30'a kadar Enstitü Öğrenci İşleri bürosuna başvurmaları gerekmektedir.D- Yabancı Dil Sınavı ve Yazılı SınavYabancı Dil ve Yazılı sınavlar aşağıda belirtilen gün ve saatlerde; Sınav Giriş Belgelerinde belirtilecek yerlerde yapılacaktır.
 

Yabancı Dil Sınavı

Saat

Yazılı Sınav

SaatYüksek Lisans

21 Ocak 2013 Pazartesi

10:00

23 Ocak 2013 Çarşamba

10:00


NOT :1-Yüksek lisans adaylarından, lisans derecelerini başvurdukları programdan farklı alanlardan almış olan adaylara 1 yıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

2-Başvuru belgelerinden bir tanesinin eksik olması halinde müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3-Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi halinde öğrenciler kesin kayıt hakkından yararlanamayacaklardır.

4-Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmeyecektir.

5-Yüksek Lisans öğrencilerinin yabancı dil sınavı sonucu 22 Ocak 2013 tarihinde, yüksek lisans öğrencilerinin yazılı sınavı sonucu 25 Ocak 2013 tarihinde ilan edilecektir.

6-Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, 11-15 Şubat 2013 tarihleri arasında kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

7-Daha fazla bilgi edinmek için Enstitü Sekreterliğine veya Enstitü Öğrenci İşleri bürosuna başvurulabilir.Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü. Tel: (0 378) 223 52 12- Öğrenci İşleri Bürosu (0 378) 223 52 07

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜMÜDÜRLÜĞÜ

YÜKSEK LİSANS /DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne aşağıda isimleri yazılı anabilim dallarına 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır. Adayların istenen evraklarla birlikte 14-16 Ocak 2013 tarihleri arasında Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yada posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Enstitümüz sorumlu değildir. İlgililere duyurulur.
ANABİLİM DALI

ALES PUAN

YÜKSEK LİSANS (Kontenjan)

KOŞULLAR

DOKTORA(Kontenjan)

KOŞULLARTÜRÜİşletme

Eşit Ağırlık

10

Lisans mezunu olmak.

 

 Yeni Türk Edebiyatı

Sözel

3

Türk Dili ve Edebiyatı , Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü veya Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü lisans mezunu olmak

2

Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.Eski Türk Edebiyatı

Sözel

3

Türk Dili ve Edebiyatı veya Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü lisans mezunu olmak

 

 Yeni Türk Dili

Sözel

3

Türk Dili ve Edebiyatı veya Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü lisans mezunu olmak

 

 Eski Türk Dili

Sözel

3

Türk Dili ve Edebiyatı veya Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü lisans mezunu olmak

 

 Yönetim Bilişim Sistemler (Tezsiz-Uzaktan Eğitim)

Sayısal-Sözel-Eşit Ağırlık

25

Lisans Mezunu Olmak,Her Yarıyıl İçin 1.800 TL Harç Ücreti

 

 


BAŞVURU KOŞULLARI

A- Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

1-İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı ve Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı için Lisans Diplomasına sahip olmak, Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programıiçin Türk Dili ve Edebiyatı ,Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü veya Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü lisans mezunu olmak Eski Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programıiçin Türk Dili ve Edebiyatı veya Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü lisans mezunu olmak, Yeni Türk Dili ve Eski Türk Dili Yüksek Lisans Programları için Türk Dili ve Edebiyatı veya Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü lisans mezunu olmak

2-Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

3-Lisans genel not ortalaması, tüm programlar için en az 2,50/4.00 veya 65/100 olması gerekir.

4-İşletme, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili ve Eski Türk Dili Yüksek Lisans Programları için ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALESten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak gerekir. Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans için sözel, sayısal, eşit ağırlıklı puan türlerinden herhangi birinden 55 standart puan almış olmak gerekir veya ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilir.

5-İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.

B- Doktora Programlarına Başvuru Koşulları

1-Yeni Türk Edebiyatı Doktora Programına başvuru için Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.

2-ÜDSden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak, yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce Fransızca ve Almanca dillerinin birinden ÜDSden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak gerekir.

3-ALESten başvurduğu programın puan türünde en az 60 standart puana sahip olmak gerekir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar, enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir.

C- Tezsiz Yüksek Lisans Mezunlarının Doktora Programlarına Başvuru Koşulları:

1-Yüksek lisans genel not ortalamasının en az 3.50/4.00 veya 85/100 olması gerekir.

2-ÜDSden en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak, yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden ÜDSden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak gerekir.

3-ALESten başvurduğu programın puan türünde en az 60 standart puana sahip olmak gerekir veya ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir.

4-Konusu ile ilgili bir alanda iki dönem süreli inceleme ve araştırma çalışması yaparak hazırladığı raporu enstitü yönetim kurulunca belirlenen üç kişilik bir jüri önünde başarıyla savunmak gerekir.

Ç- Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü:

1-İşletme, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili ve Eski Türk Dili Yüksek Lisans Programları için ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavından, başvuru yapılan programın puan türünden en az 55 standart puanı ya da ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde olan ve Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen puanlar ile adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak yazılı sınav sonucu değerlendirilerek öğrenci alınır.

2-Başvuran adaylar, değerlendirme öncesinde yabancı dil sınavına alınırlar. ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olduğuna enstitü yönetim kurulunca karar verilenler bu sınavdan muaf tutulur.

3-Adayların yabancı dil sınavı ve yazılı sınavının değerlendirilmesi, bilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve üç kişiden oluşturulan jürilerce yapılır. Yazılı sınavı jürisinde, adayların başvuru formunda belirttiği bilim dalının başkanı da yer alır.

4-Yabancı dil sınavı; yabancı dilde yazılmış adayın bilim alanı ile ilgili 200 kelimelik bir metnin Türkçeye iki saat içinde, metnin anlamına sadık kalacak şekilde tercüme edilmesi suretiyle yapılır. Bu sınavda sözlük kullanılabilir. Yabancı dil sınavında başarı notu tam notun %60'ıdır. Yabancı dil sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava girerek başarısız bulunanlar yazılı sınavına alınmaz.

5-Yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50'si, lisans genel not ortalamasının %20si ve yazılı sınavı puanının %30'u alınarak hesaplanır. Yazılı sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya notu verilir. Yazılı sınavı notu, 60'ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir.

6-Lisansüstü programlara kabuldeki sıralamada puanların eşitliği halinde sırasıyla yazılı sınav notu, ÜDS ve ALES puanı fazla olana öncelik verilir.

7-ALES standart puanı 55'ten az olmamak koşuluyla başvurduğu yüksek lisans programını Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kurumunda tamamladıktan sonra bir dönemden fazla ara vermemiş olmak şartıyla doktora eğitimine başvuran adaylarda yeniden ALESe girmiş olma şartı aranmaz. Bu adayların kabulünde, yüksek lisans programına başvuru sırasındaki ALES standart puanları esas alınır.

8-Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı için dönemlik 1.800 (Bin sekiz yüz) TL. Harç ücreti yatırmış olmak.

9-Doktora öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %70'i ve yazılı sınav puanının %30'u alınarak hesaplanır. Yazılı sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve sınav notu 70in altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70 puan sağlayanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.

D- Başvuru için Gerekli Belgeler:

1-İşletme ve Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı için Lisans, Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı için Türk Dili ve Edebiyatı , Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü veya Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü , Eski Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı için Türk Dili ve Edebiyatı veya Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, Yeni Türk Dili ve Eski Türk Dili Yüksek Lisans Programları için Türk Dili ve Edebiyatı veya Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerinden alınmış Mezuniyet Belgesi veya bu belgenin Enstitüce onaylı örneği. (Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak eşdeğerlik belgesi)

2-Lisans Not Durum Belgesi (Transkript) aslı veya Enstitüce onaylı örneği.

3-2 adet vesikalık fotoğraf (yönetmeliğe uygun), 1 adet zarf ve iadeli taahhütlü posta pulu

4-(ALES) sonuç belgesi aslı veya Enstitüce onaylı örneği.

5-Erkek öğrenci adayların askerlik durum beyanı

6-Öğrenim amaçlı ikametgâh beyanı

* Posta yoluyla müracaat edecek adaylar elektronik ortamda bulunan başvuru formunundan çıktı alarak doldurduktan sonra, istenilen belgelerle birlikte en geç 16 Ocak 2013 günü saat 17.30'a kadar Enstitümüze ulaşacak biçimde gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca posta yoluyla müracaat eden adaylar sınavlarının yapılacağı gün Sınav Giriş Belgesini almak üzere Enstitü Öğrenci İşleri bürosuna başvurabilirler.

* Şahsen başvuru yapacak adaylar elektronik ortamda bulunan başvuru formundan çıktı alarak doldurduktan sonra istenilen belgeler ile birlikte 16 Ocak 2013 günü saat 17.30'a kadar Enstitü Öğrenci İşleri bürosuna başvurmaları gerekmektedir.

E- Yabancı Dil Sınavı ve Yazılı Sınav

Yabancı Dil ve Yazılı sınavlar aşağıda belirtilen gün ve saatlerde; Sınav Giriş Belgelerinde belirtilecek yerlerde yapılacaktır.

NOT :

1-Başvuru belgelerinden bir tanesinin eksik olması halinde müracaatlar kabul edilmeyecektir. 2-Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi halinde öğrenciler kesin kayıt hakkından yararlanamayacaklardır.

3-Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmeyecektir.

4-Yabancı dil sınavı sonucu 22 Ocak 2013 tarihinde, yazılı sınavı sonucu 25 Ocak 2013 tarihinde ilan edilecektir.

5-Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, 11-15 Şubat 2013 tarihleri arasında kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

6-Bartın Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi arasında yapılan protokol gereği İşletme yüksek lisans program iki Üniversite arasında ortak yürütülecektir.

7- Daha fazla bilgi edinmek için Enstitü Sekreterliğine başvurulabilir. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tel: [(0 378) 223 54 36]

31 Ara 2012 - 12:38 - Akademikgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?