İŞKUR Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Türkiye İş Kurumu sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 2-19 Haziran 2015 tarihleri arasında alınacak.

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI
Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” sekizinci maddesi uyarınca 10 (on) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2013 ve 2014 KPSS-P1 puanı  (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ve yabancı dil puanı (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin  yabancı  dil  puanı  0  (sıfır)  olarak  hesaplanacaktır)  esas  alınacak  olup,  sınava katılmaya hak kazanacaklar yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak toplam personel sayısının 10 (on) katı aday arasından seçilecektir.

I.  BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a)  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinde  sayılan  genel  şartlara  haiz olması,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
ç)  Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli   ağ   sistemlerinin   kurulumu   ve   yönetimi   konusunda ücret   tavanı   iki   katını geçemeyecekler  için  en  az  3  yıllık,  diğerleri  için  en  az  5  yıllık mesleki  tecrübeye  sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d)  Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,
e)  Erkek  adaylar  için  muvazzaf  askerlik  çağına  gelmemiş  veya  askerlik  çağına  gelmiş  ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR
1. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (8 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)
a)  Visual Studio.NET C# konusunda yüksek düzeyde bilgi sahibi olmak,
b)  XML Web Servisleri (SOAP, WCF), RESTFul Servisler(Web API) gibi teknolojilere hâkim olmak,
c)  Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,
ç)  ASP.NET, C#.NET, ADO.NET, IIS 8.0 ile uygulama geliştirmiş olmak,
d)  ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak,
e)  Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim aracı (svn, git, mercurial, tfs) kullanmış olmak,
f)   İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL bilgisi ile PL/SQL(Oracle), Transact-SQL(Microsoft), stored procedure ve function bilgisine sahip olmak,
g)  Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ğ)  Windows servisleri, Web Teknolojileri, Web Servisleri, .Net Framework 4 / 4.5 konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
h)  Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
ı)   Tercihen,  Mobile  uygulamalar  (Android,  IOS,  Windows  Mobile)  konusunda  bilgi  sahibi olmak,
i)   Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak,
•Microsoft Specialist (MS), Yazılım Geliştirme veya Veritabanı hakkında •Microsoft  Certified  Technical  Specialist  (MCTS),  Yazılım  Geliştirme veya  Veritabanı hakkında, •Microsoft Certified Application Developer (MCAD), •Microsoft Certified Solution Developer (MCSD). •Microsoft Certified Professional Developer (MCPD),
2. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar)
a)  Yazılım Geliştirme Uzmanı (Özel Şartlar 1. Madde) şartlarını sağlamak,
b)  Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak,
c)  UML ile modelleme konusunda tecrübeli olmak,
ç)  Yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgi sahibi olmak,
d)  Güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
e)  Microsoft Project, JIRA, Visual Studio Team System gibi proje yönetim araçlarında tecrübe sahibi olmak,
f)Entity Framework veya NHibernate konularında tecrübeli olmak,
g)Tercihen; •CMMI gibi süreç iyileştirme alt yapıları hakkında bilgi sahibi olmak, •PL/SQL Developer OC veya Advanced PL/SQL Developer OCP sertifikasına sahip olmak.
ğ)  Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak •Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) , •Microsoft Certified Solution Developer (MCSD).
II.  İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ - TARİHİ
Başvurular,  02/06/2015-19/06/2015  tarihleri  arasında   http://www.iskur.gov.tr  adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Forumu”’nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, en geç 19/06/2015 tarihi saat  17:30’a  kadar İnsan  Kaynakları  Dairesi  Başkanlığına  (Türkiye  İş  Kurumu  Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.
a)  Başvuru formu (Fotoğraflı),
b)  Özgeçmiş,
c)  Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
ç)  Genel Şartlar başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),
d)  Genel  Şartlar  başlığının  (d)  maddesinde  belirtilen,  en  az  iki  güncel  programlama  dilini bildiğini gösterir belge(örnek olarak, en az 2 dönem programlama dersinin alındığı transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)
e)  Belirtilen pozisyon için sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
f)   2013 veya 2014 KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSS P1 puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),
g)  İngilizce dilinde yabancı dil seviye tespit sınavından (KPDS-YDS vs.) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS P1 puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir).
III.  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak belirtilen unvanlar için en fazla on katı (10) aday
yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi ve sınav tarihi Kurumumuz web adresinde (www.iskur.gov.tr) 26/06/2015 tarihinde ilân edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Yazılı sınav 03/07/2015 tarihinde ve Sözlü sınav 08/07/2015 tarihinde  Türkiye  İş  Kurumu  Genel  Müdürlüğü  (Emniyet  Mah. Mevlana  Bulvarı  No:42 Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır.
IV.SINAV KONULARI
Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir:• Yazılı sınav konuları özel şartlarda belirtilen tüm hususlardır.
• Sözlü  sınavda,  ifade  ve  temsil  kabiliyeti,  muhakeme  gücü,  tutum  ve  davranışlarının mesleğe uygunluğunu değerlendirilecektir. Ayrıca, başvurduğu pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlar yer alacaktır.
V. DEĞERLENDİRME
Yazılı sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş)  tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.
VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı ve sözlü sınav sonuçları http://www.iskur.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
VII. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)  bendine  göre  istihdam  edilenler  için  sözleşme  ücret  tavanının  ÖZEL  ŞARTLAR  başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.
Duyuru metninde belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından  gerekli  olan  niteliklerden  herhangi  birinin  taşımadığının  anlaşılması  halinde  ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
IX.İLETİŞİM BİLGİLERİ
Genel Müdürlük Santral: Tel: (0312) 216 30 00 E-posta: [email protected] Web: www.iskur.gov.tr İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Tel: (0312) 216 31 49

 

02 Haz 2015 - 08:48 - Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket KYK Borçları Silinsin Mi?