Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alımı(2 Aralık 2012)

BAKKA PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI   Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.

 

 

 

BAKKA PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma...

 

 

 

BAKKA PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan1 İç Denetçive2 Uzmanalımı yapılacaktır.

 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının merkezi Zonguldak İli olup Ajansın faaliyet alanını Bartın, Karabük ve Zonguldak illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

 

 

 Son Başvuru Tarihi ve Saati

24 Aralık 2012 Pazartesi 17:30 (Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)Sözlü Sınava Katılacakların İlanı

26 Aralık 2012ÇarşambaSınav Tarihi

28 Aralık 2012 CumaSınav Sonuçlarının İlanı

31 Aralık 2012 PazartesiBaşvuru Yeri

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Hizmet Binası, İncivez Mah. Milli Egemenlik Cad. No:130 Demirpark AVM. Kat:4 67100 ZONGULDAKTel / Faks

(372) 257 74 70 / (372) 257 74 72E-posta

[email protected] 

1. Adaylar İçin Aranan Genel Şartlar

 

a) Türk vatandaşı olmak,

 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

c) Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 

ç) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olduğunu belgelemek,

 

d) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,

 

e) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

 

f) Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini iyi düzeyde kullanabilmek.

 

2. İç Denetçi İçin Sınava Giriş Şartları

 

Ajansımızda iç denetim faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde yapmak, Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, bağımsız, nesnel güvence sağlamak, danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere bir iç denetçi istihdam edilecektir. İç denetçi olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları şöyledir:

 

a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümleri ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

 

b) Başvuru tarihi itibari ile son beş yılda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden, en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen son iki yılda alınmış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL veya IELTS) sahip olmak,

 

c) Kamuda en az 10 yıl denetim elemanı olarak çalışmış olmak.

 

2.1. İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri

 

a) Ajansın faaliyet alanını ilgilendiren konularda tecrübe sahibi olmak,

 

b) Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

 

c) Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası, Uluslararası İç Denetçi Sertifikası veya Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

 

ç) İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek.

 

2.2. İç Denetçi İçin İstenen Belgeler

 

a) İş Talep Formu (Ek-1),

 

b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

 

c) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, (son 3 ay içerisinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),

 

ç) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

 

d) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

 

e) Detaylı özgeçmiş,

 

f) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

 

g) Kamuda denetim elemanı olarak çalıştığını gösterir belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti,

 

ğ) Yukarıda belirtilen tercih nedenlerini taşındığını gösterir belgelerin asılları veya Noter tasdikli suretleri, ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri.

 

3. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları

 

a) Üniversitelerin kamu yönetimi, maden mühendisliği, makine mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, çevre mühendisliği, endüstri mühendisliği veya jeoloji mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

 

b) Başvuru tarihi itibari ile son beş yılda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden, en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen son iki yılda alınmış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL veya IELTS) sahip olmak,

 

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 910 Temmuz2011veya 7-8 Temmuz2012tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle; kamu yönetimi mezunları için KPSS 30 veya 37, mühendislik bölümleri için KPSS 3, 4, 5, veya 6 puan türlerinden en az 80 puan almış olmak,

 

ç) Başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki alanlarda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olan kişilerde KPSS şartı aranmaz.

 

a. Planlama, programlama,

 

b. Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

 

c. Strateji geliştirme, strateji yönetimi,

 

ç. İzleme ve değerlendirme,

 

d. Tanıtım, danışmanlık,

 

e. Şehircilik ve çevre,

 

f. Araştırma-geliştirme,

 

g. Bilgi ve iletişim teknolojileri,

 

ğ. Finansman,

 

h. İnsan kaynakları yönetimi,

 

ı. Uluslararası ticaret.

 

3.1. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri:

 

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

 

a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

 

b) Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

 

c) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

 

ç) Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

 

d) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

 

e) Hibe ve Proje Yönetimi konularında denetim ve usulsüzlük incelemelerinde deneyim sahibi olmak,

 

f) Sözleşme hukukuna ve satınalma mevzuatına hakim, mali konularda ve proje hakediş ödemelerinde ve izleme süreçlerinde deneyim sahibi olmak,

 

g) 5449 sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

 

ğ) İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,

 

h) Sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

 

3.2. Uzman Personel İçin Başvuruda İstenen Belgeler

 

a) İş Talep Formu (Ek-1),

 

b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

 

c) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, (son 3 ay içerisinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),

 

ç) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 910 Temmuz2011veya 7-8 Temmuz2012tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında başvuruda bulundukları alan için ilgili puan türlerinden talep edilen puanı aldıklarını gösterir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

 

d) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

 

e) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

 

f) Detaylı özgeçmiş,

 

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

 

ğ) Yukarıda belirtilen tercih nedenlerini taşındığını gösterir belgelerin asılları veya Noter tasdikli suretleri, ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri.

 

4. Uzman Personel ve İç Denetçi İçin Başvuru Değerlendirme Kriterleri

 

Adayların başvuruları; KPSS puanı veya iş deneyimi, KPDS veya buna eşdeğer dil puanı, yüksek lisans, doktora eğitimi, 2. yabancı dil bilgisi ve bunlara ek olarak her bir pozisyon için o pozisyona özel olarak belirtilen tercih sebeplerine göre ön değerlendirmeye tabi tutularak, sözlü sınava katılacak adaylar belirlenecektir. Söz konusu kriterlerin puanlamadaki ağırlıklarına ilişkin tablo aşağıda belirtilmiştir.

 

Tablo 1: Başvuru Değerlendirme Kriterleri

 

Değerlendirme Kriterleri

Gösterge

Puanlamadaki AğırlığıKPSS puanı / belgelendirilen deneyim süresi

80 ve üzerindeki puan / uzman için 5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi, iç denetçi için 10 yıl ve üzerindeki deneyim süresi

%40Dil puanı

KPDS 70 puan veya eşdeğer dil puanı

%25Tercih sebepleri

Başvurulan pozisyonlar için belirtilen tercih sebepleri

%20Yüksek lisans

Yüksek lisans yapıldığını gösterir belge

%5Doktara

Doktora yapıldığını gösterir belge

%52. yabancı dil

KPDS puanı veya eşdeğer dil puanı

%5


 

 

 


5. Başvuru Tarihi, Şekli ve Yeri


Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini24 Aralık 2012 Pazartesisaat 17:30a kadar Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)nın, İncivez Mah. Milli Egemenlik Cad. No:130 Demirpark AVM. Kat:4 67100 ZONGULDAK (Tel: 0372 257 74 70) adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarih ve saatine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


6. Sınava Giriş


Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ilesınava ilişkin tarih ve yer26 Aralık 2012tarihinden itibaren Ajansın web sitesi olan www.bakka.gov.tr ile www.zonguldak.gov.tr, www.karabuk.gov.tr, www.bartin.gov.tr internet sayfalarında ilan edilecektir.Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağırılabilecektir.


Tablo 2: Sınava Çağrılacak Aday Sayısı


 
Personelin Unvanı

Alınacak Personel Sayısı

Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısıİç Denetçi

1 kişi

4 kişiUzman Personel

2 kişi

8 kişi 


 

7. Sınav Yeri ve Tarihi

Yarışma Sınavı,28 Aralık 2012 Cuma09:30-17:30 saatleri arasında, Güney Mah Yeni Ereğli Yolu Cad No 27 67600 Kozlu/ZONGULDAK adresinde yapılacaktır.

Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

8. Sınavın Yapılış Şekli

Sınav "sözlü" olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın sorumluluk alabilme, iş bitirme, pratik zekâ, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

9. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)"tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)"in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın web sitesi olan www.bakka.gov.tr internet adresinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Aday yaptığı başvuru ile iş talep formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin asıllarının ve fotokopilerinin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

10. Bilgi

a) KPDS Denklik Tablosu

Başvuruda bulunacak adayların KPDS sınav sonuç belgesine sahip olmaması durumunda, TOEFL ve IELTS sınavlarının sonuçları da Tablo 3"de verildiği şekilde KPDS puanına dönüştürülerek başvuru için kabul edilecektir.

Tablo 3: KPDS Denklik Tablosu

 
KPDS

TOEFL IBT

TOEFL CBT

TOEFL PBT

IELTS70

84

221

561

5


 

b) İş Talep Formu

 

Ajansın web sitesi olan www.bakka.gov.tr internet adresi veya Ajansın merkez hizmet binasından (İncivez Mah. Milli Egemenlik Cad. No:130 Demirpark AVM. Kat:4 67100 ZONGULDAK adresinden) temin edilebilir.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

b) İş Talep Formu

 

Ajansın web sitesi olan www.bakka.gov.tr internet adresi veya Ajansın merkez hizmet binasından (İncivez Mah. Milli Egemenlik Cad. No:130 Demirpark AVM. Kat:4 67100 ZONGULDAK adresinden) temin edilebilir.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

02 Ara 2012 - 19:35 - A Grubu


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?