TSE Uzman ve Denetçi Yardımcısı Alım İlanı

Türk Standartları Enstitüsünden: TSE PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Enstitümüzde istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun, 20 TSE Uzman Yardımcısı ve 3 Denetçi Yardımcısı olmak üzere toplam 23 personel alınacaktır.

Türk
Standartları Enstitüsünden:

TSE PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Enstitümüzde istihdam edilmek üzere sözlü sınavla
aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun, 20 TSE Uzman Yardımcısı ve 3
Denetçi Yardımcısı olmak üzere toplam 23 personel alınacaktır.Sıra No
Öğrenim Durumu
Puan Türü
Kadro Unvanı
Alınacak Personel Sayısı


1
İnşaat
Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
P-3
TSE
Uzman Yardımcısı
1


2
İnşaat
Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
P-6
TSE
Uzman Yardımcısı
1


3
Kimya
lisans programından mezun olmak.
P-6
TSE
Uzman Yardımcısı
1


4
Kimya
Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
P-6
TSE
Uzman Yardımcısı
1


5
Makine
Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
P-3
TSE
Uzman Yardımcısı
1


6
Makine
Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
P-6
TSE
Uzman Yardımcısı
3


7
Tekstil
Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
P-6
TSE
Uzman Yardımcısı
1


8
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği,
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim
Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve
Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
P-6
TSE
Uzman Yardımcısı
3


9
Mimarlık lisans
programından mezun olmak.
P-3
TSE
Uzman Yardımcısı
1


10
Elektrik
Öğretmenliği veya Elektrik İşleri Öğretmenliği lisans programından mezun
olmak.
P-6
TSE
Uzman Yardımcısı
1


11
Çevre
Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
P-6
TSE
Uzman Yardımcısı
3


12
Herhangi bir
mühendislik lisans programından mezun olmak.
P-3
TSE
Uzman Yardımcısı
1


13
Siyasal bilgiler, iktisat, işletme,
iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu olmak.
P-65
TSE
Uzman Yardımcısı
2


14
Hukuk, siyasal bilgiler,
iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu olmak.
P-109
Denetçi
Yardımcısı
2


15
Endüstri
Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
P-8
Denetçi
Yardımcısı
1

TOPLAM
23I. BAŞVURU ŞARTLARI:

Sözlü sınava başvuruda bulunabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci
maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

2) Tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun
olmak (Sözlü sınava başvuran adaylardan; yukarıda belirtilen öğrenim programı
dışında müracaat eden adayların müracaatları geçerli sayılmayacaktır.).

3) Tablonun 1 inci ve 9 uncu sıralarında yer alan
kadrolara yapılacak başvurularda, en az iki yıl şantiye tecrübesinin bulunması
zorunlu olup tecrübesini gösterir belgelerin (SGK Hizmet Dökümü ve şantiyede
çalıştığına dair yazı vb.) başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

4) Tablonun 5 inci sırasında yer alan kadroya yapılacak
başvurularda, Mekanik Tesisat Mühendis Yetki Belgesi ile en az iki yıl şantiye
tecrübesinin bulunması zorunlu olup tecrübesini gösterir belgelerin (SGK Hizmet
Dökümü ve şantiyede çalıştığına dair yazı vb.) ve Mekanik Tesisat Mühendis
Yetki Belgesinin başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

5) Tablonun 6'ncı sırasında yer alan kadrolara
yapılacak başvurularda, kaynak inspektörlüğü veya
kaynak mühendisliği sertifikasına sahip olunması ve A tipi muayene kuruluşunda
en az 2 yıl çalışılmış olunması zorunlu olup sertifika ve tecrübeyi gösterir
belgelerin (SGK Hizmet Dökümü vb.) başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

6) Tablonun 12 nci
sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi
itibarıyla son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavı (KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)'ndan
Fransızca alanında en az (B) ve İngilizce alanında en az (C) seviyesinde puana
veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği
bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka
bir puana sahip olunması ve buna ilişkin belgelerin başvuru formuna eklenmesi
zorunludur.

7) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1979 ve
sonraki tarihlerde doğmuş olmak).

8) TSE Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığı
kadroları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 06-07
Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme
Sınavlarında (KPSS), Tabloda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış
olmak.

9) Adaylar, tabloda yer alan kadrolardan sadece biri
için başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla kadro için
başvuru yapılması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.

10) Türkiye'nin her yerinde devamlı olarak görev
yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.

11) Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm
mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yüksek öğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt
dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları
taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla
müracaat edebileceklerdir.

12) Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru
süresinin son günü itibarıyla sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması
zorunludur. Başvuru süresinin son günü itibarıyla mezun durumda bulunmayan adaylar
sınava alınmayacaktır.

II - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1) Sözlü sınava katılmak isteyen adaylar, 23 Eylül 2014
- 09 Ekim 2014 tarihleri arasında Enstitünün resmi internet sitesinde yer alan
(http://www.tse.org.tr - http://tseuzman.tse.org.tr) başvuru formu ile
özgeçmişlerini oluşturarak ve fotoğraf ve mezuniyet belgelerini elektronik
ortama aktararak başvurularını gerçekleştireceklerdir. (Başvuru adımları
http://tseuzman.tse.org.tr adresinde yer almaktadır.)

2) a) Tablonun 1 inci ve 9 uncu sıralarında yer alan
kadrolara yapılacak başvurularda, en az iki yıl şantiye tecrübesini gösterir
belgelerin (SGK Hizmet Dökümü ve şantiyede çalıştığına dair yazı vb.),

b) Tablonun 5'inci sırasında yer alan kadroya yapılacak
başvurularda, Mekanik Tesisat Mühendis Yetki Belgesi ile en az iki yıl şantiye
tecrübesini gösterir belgelerin (SGK Hizmet Dökümü ve şantiyede çalıştığına
dair yazı vb.),

c) Tablonun 6'ncı sırasında yer alan kadrolara
yapılacak başvurularda, kaynak inspektörlüğü veya
kaynak mühendisliği sertifikası ile A tipi muayene kuruluşundaki tecrübeyi
gösterir belgelerin (SGK Hizmet Dökümü vb)

d) Tablonun 12'nci sırasında yer alan
kadroya yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son iki yıl
içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
(KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)'ndan Fransızca
alanında en az (B) ve İngilizce alanında en az (C) seviyesinde puana veya
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği
bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan puana
ilişkin belgelerin

başvuru formuna eklenmesi zorunludur.

3) Adayların mezun oldukları öğrenim programları ve
tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere
yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday
sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü için
yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da
sınava katılmaya hak kazanır.

4) Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 17 Ekim
2014 tarihinde Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilir. İlanda ayrıca
sözlü sınav tarihleri de belirtilir. Sözlü sınava girme hakkını kazanan
adaylara İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca sınav giriş belgesi düzenlenir.
Sınav giriş belgeleri adayların elektronik posta adreslerine gönderilir veya
kendilerine elden teslim edilir. Adaylar sınav giriş belgelerini aynı zamanda
Enstitünün resmi internet sitesinden de (http://www.tse.org.tr -
http://tseuzman.tse.org.tr) temin edebilirler.

5) Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylar, sözlü
sınav tarihinde öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslını, eğitimini yurt
dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul
edildiğini gösterir belgenin aslını ibraz etmek zorundadırlar.

III - SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sözlü sınav, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili
konulardaki bilgilerinin, kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneğinin,
liyakatinin, temsil kabiliyetinin, muhakeme gücünün, davranış ve tepkilerinin
TSE Uzman Yardımcılığına ve Denetçi Yardımcılığına uygunluğunun, özgüveni, ikna
kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve
teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

Sınav konuları:

a) TSE Uzman Yardımcılığı kadroları için;

1 - Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve
idari bilimler fakülteleri mezunları için;

TSE'nin mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve
faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel bilgiler, Genel kültür ve genel
yetenek, anayasa hukuku, medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç),
borçlar hukuku, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak
hukuku, idare hukuku ve idari yargılama usul hukuku, ceza hukuku ve ceza usul
hukukunun genel esasları, mikro ve makro ekonomi,
ekonomi politikası, para teorisi ve politikası, uluslararası ekonomi, Türkiye
ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar, kamu gelir ve harcamaları, kamu borçları
ve bütçesi, maliye politikası, vergi hukuku, genel muhasebe, mali tablolar
analizi, işletme iktisadı, siyaset bilimi, yönetim bilimi, siyasi tarih, Türk
dış politikası,

2- Diğer bölümlerden mezun olanlar için;

TSE'nin mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve
faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel bilgiler, mesleki konular (Ana branşlara göre hazırlanmış ve adayın seçerek
cevaplandırabileceği sorular), anayasa hukuku, devlet teşkilatı, idare hukuku,

b) Denetçi Yardımcılığı kadroları için;

1- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi
ve idari bilimler fakülteleri mezunları için;

132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu ve ikincil mevzuatı,
İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birisi, adayların genel kültür
bilgilerinin ölçülmesi, zeka, anlama, algılama, anlatım ve temsil yeteneği ile
kamu gelir ve harcamaları, kamu borçları ve bütçesi, maliye politikası, mikro
ve makro ekonomi, ekonomi politikası, para teorisi ve
politikası, uluslararası ekonomi, Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar,
anayasa hukuku, medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç), borçlar
hukuku, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku, idare
hukuku ve idari yargılama usul hukuku, ceza hukuku ve ceza usul hukukunun genel
esasları, vergi hukuku, genel muhasebe, mali tablolar analizi,

2- Mühendislik bölümlerinden mezun olanlar için;

TSE'nin mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve
faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel bilgiler, mesleki konular (Ana branşlara göre hazırlanmış ve adayın seçerek
cevaplandırabileceği sorular), anayasa hukuku, devlet teşkilatı, idare hukuku,

Şeklindedir.

IV - SINAV YERİ

Sözlü sınavın yapılacağı yer 17 Ekim 2014 tarihinde
http://www.tse.org.tr ve http://tseuzman.tse.org.tr adreslerinde yukarıda yer
alan diğer bilgilerle birlikte ilan edilecektir. Adaylar kendileri için
oluşturulan sınav giriş belgelerinde ilan edilen yer ve zamanda sözlü sınav
giriş belgesi, diploma veya çıkış belgesi ile nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü
belgesinden biri ile hazır bulunacaklardır.

V - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için komisyon
başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik
ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sözlü sınav notu aynı zamanda nihai
başarı puanıdır. Sözlü sınav notlarının eşitliği halinde belirlenen KPSS puanı
yüksek olan aday tercih edilir.

Sözlü sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen
kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama
yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, sözlü sınavı başarmış kabul
edilecektir. Sınav Komisyonu belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek aday
belirler. Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların
sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı
kazanmış kabul edilir.

Nihai başarı listesi http://www.tse.org.tr ve
http://tseuzman.tse.org.tr adreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca sözlü sınavı
kazanan (asil ve yedek) adayların adreslerine posta yoluyla tebligat
yapılacaktır. Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat
etmeleri halinde atamaları yapılır. Müracaat etmeyen asıl adayların yerine,
yedek aday listesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır.

Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak
atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir
hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri
uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VI - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının
açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile ilgili komisyona
itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç on iş günü
içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

İlanen duyurulur.

07 Eyl 2014 - 11:02 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?