Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Alım İlanı(12 Ocak 2013)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 6 VHKİ, 42 avukat, 1000 muhafaza memuru, 200 muayene memuru, 35 icra memuru, 305 memur, 80 bilgisayar işletmeni, 8 tekniker, 54 teknisyen, 10 kaptan, 4 makinist, 14 sofor, 12 anbar memuru, 10 veznedar, 11 satış memuru olmak üzere toplam 1791 personel alacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 6 VHKİ, 42 avukat, 1000 muhafaza memuru, 200 muayene memuru, 35 icra memuru, 305 memur, 80 bilgisayar işletmeni, 8 tekniker, 54 teknisyen, 10 kaptan, 4 makinist, 14 sofor, 12 anbar memuru, 10 veznedar, 11 satış memuru olmak üzere toplam 1791 personel alacak.PERSONEL...

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 6 VHKİ, 42 avukat, 1000 muhafaza memuru, 200 muayene memuru, 35 icra memuru, 305 memur, 80 bilgisayar işletmeni, 8 tekniker, 54 teknisyen, 10 kaptan, 4 makinist, 14 sofor, 12 anbar memuru, 10 veznedar, 11 satış memuru olmak üzere toplam 1791 personel alacak.

PERSONEL ALIM İLANI

"Gümrük.ve Ticaret Bakanlığına ilk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda aşağıda sınıfı, genel ve özel şartları, atanacak görev yerleri ile sayıları belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır.

Başvuru Tarih"i : 17 Ocak 2013 - 26 Ocak 2013

Sözlü Sınav Tarihleri, : 27 Şubat 2013 - 02 Nisan 2013

Sözlü sınava-girmek isteyenlerin; Bakanlığımızın kurumsal internet sitesinde (www.gtb.gov.tr) yer alan iş talep formunu elektronik ortgmda doldurarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Adaylar aynı anda açılan birden fazla unvan için başvuruda bulunamazlar. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 2012 yılı KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar ve yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Söz konusu adayların atamaları yapılmayacaktır.

Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının iki katı aday çağınlacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

- Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

Sözlü sınava adaylar "fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzclanı, ehliyet, pasaport vb.)" ile girebileceklerdir.

- Sözlü sınavda adayın; "kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyâkall, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı" yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

- Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir.

Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.

- Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin ilan edilecek olan son teslim tarihini takip eden otuz gün içerisinde bilgisayar ortamında kura usulü ile yapılacaktır. Atamalara ilişkin liste Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilân edilecektir. Ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır.

Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

1- Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak. 2012 yılı KPSS'de lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğrenim, mezunları için KPSSP94 puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak,

2- Özel Şartlar;
Sıra No

Unvan

Teşkilatı

Nitelikler

KPSS Puan Tünü

Alım Yapılacak Miktar

Snıfı

Derecesi1

Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni IVHKİI

Merkez

1- iletişim Fakültesi mezunu olmak 2- Milli Eğitim Bakanlığınca veya üniversitelerce düzenlenen ve hizmet içi eğitim niteliğinde olmayan bilgisayar kursunu başarıyla bitirdiğine ilişkin sertifika veya yükseköğrenimde bilgisayar eğitimi aldığına dair transkript sahibi olmak

KPSSP3

4

GİH

6,7.82

Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni IVHKİI

Merkez

1- Güzel Sanatlar Fakültelerinin Gfdfik veya Grafik Tasarım bölümlerinin birinden mezun olmak. 2- Milli Eğitim Bakanlığınca veya üniversitelerce düzenlenen ve hizmet içi eğilim niteliğinde olmayan bilgisayar kursunu başarıyla bitirdiğine ilişkin sertifika veya yükseköğrenimde bilgisayar eğitimi aldığına dair transkript sahibi olmak

KPSSP3

2

GİH

6,7,83

Avukat

Merkez

Avukatlık ruhsatına sahip olmak

KPSSP3

40

AH

6.7,84

Avukat

Taşra

Avukatlık ruhsatına sahip olmak

KPSSP3

2

AH

6.7,8> 5

Muhafaza Memuru

Taşra

1- En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, fakülte, yüksekokul veya bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak 2- Sınava başvuru tarihinde 30 yaşından gün almamış olmak, 126/01/1984 tarihi ve daha sonra doğanlor başvurabilir I 3- Erkekler en az 172 cm, bayanlar ise en az 165 cm boyunda olmak. "Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel ozurlu olmadığını, psikiyatrik bir hastalık, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılık, körlük, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten, "Yurdun.her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık kurulu raporu" almak (Söz konusu rapor, sözlü sınavda başarılı olanlardan atam»öncesi istenecektir Rapor ibraz edemeyenlerin ve sözlü sınav esnasında yapılacak ölçümde boy şartını taşımayanların kurumumuzca ataması yapılmayacaktır.)

KPSSP3

1000

GİH

6,7,86

Muayene Memuru

Taşra

1- En az "dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iktisat, İşletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler fakülte, yüksekokul veya bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafındon onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının fakülte, yüksekokul veyo bölümlerinden mezun olmak 2- Sınava son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak 126.011978 tarihi ve doha sonra doğanlar başvurabiliri

KPSSP3

200

GİH

6.7,87

Memur

Taşra

En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idarî bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullannın gümrük işletme bölümünden ya do bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlorının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak.

KPSSP3

280

GİH

6.7,88

İcra Memuru

1 "Taşra

En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idarî bilimler fakültelerinden ya da uygulamalı bilimler yüksekokullannın gümrük işletme bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veyo yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlorının fakütte.yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak

KPSSP3

25

GİH

6,7,89

icra Memuru

Taşra

En az iki yıl süreli eğitim veren ithalat-ıhracat, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret yönetimi, dış ticaret, uluslararası ticaret ve lojistik, lojistik yönetimi, adalet meslek yüksekokulu ile meslek yüksek okullarının adalet, gümrük işletme veya gümrük işleri bölümünden yo da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylonmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak.

KPSSP93

10

GİH

7,8,910

Bilgisayar işletmeni

Taşra

Meslek Yüksekokullarının, Bilgisayar Operatörlüğü. Bilgisayar, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikeriiği, Bilgi İşlem programlannın birinden mezun olmak

KPSSP93

80

GİH

7,8,911

Tekniker

Taşra

Meslek Yüksekokulların, Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Haberleşme, Telekomünikasyon. Haberleşme. Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik. Elektrık-Elekîronik , Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikeriiği , Elektronik Teknolojisi programlannın birinden mezun olmak

KPSSP93

5

TH

7,8,912

Teknisyen

Taşra

Mesleki veya teknik eğitim veren ortoöğretim kurumlannın Elektronik, Elektrik-Elektronik. Endüstriyel Elektronik. Telekomünikasyon programlarının birinden mezun olmak.

( KPSSP94

50

TH

9,10,11• 13

Kaptan

Taşra

1- Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Deniz ve Liman İşletme. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Güverte bölümlerinin birinden mezun olmak 2- En az Vardiya Zabitliği Belgesine sahip olmak 3- Goc veya Roc Telsiz Yeterlilik Belgesine sahip olmak

KPSSP3

5

TH

6,7,814

Kaptan

Taşra

1- Meslek Yüksekokullarının; Denizcilik, Denizcilik Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Deniz Ulaştırma ve İşletme, Deniz Haberleşme, Güverte proğramlarının birinden mezun^lmak 2- En az Vardiya Zabitlıliği Belgesine sahip olmak 3- Goc veya Roc Telsiz Yeterlilik Belgesine sahip olmak

KPSSP93

5

TH

7,8,915

Makinist

Toşra

1- Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Gemi Makinaları veya Gemi Makineleri bölümlerinin birinden mezun olmak 2- En Az Makine Zabitliği Belgesine sahip olmak

KPSSP3

2

TH

6,7,816

Makinist

Taşra

1- Meslek Yüksekokullarının Gemi Makineleri veya Gemi Makineleri İşletme programlarının birinden mezun olmak 2- En az Makine Zabitliği Belgesine sahip olmak

KPSSP93

2

TH

7,8,917

Şoför

Taşra

1- Lise mezunu olmak, 2- En az (B) sınıfı surucu belgesine sahip olmak,

KPSSP94

5

GİH

10,11,1218

Memur

Döner Sermaye

En az iki yıl süreli eğitim veren ihracat-ithalat, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret yönetimi, dış ticaret, uluslararası ticaret ve lojistik, lojistik yönetimi, adalet meslek yüksekokulu ile meslek yüksek okullarının adalet, gümrük işletme veya gümrük işlen bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak

KPSSP93

25

GİH

7,8,919

Anbar Memuru

Döner Sermaye

Meslek Yüksekokullannın , Mağazcf İşletmeciliği, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Perakendecilik ve Moğaza Yönetimi, Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim. Endüstriyel Yönetim. İşletme Yönetimi programlarının birinden mezun olmak.

KPSSP93

12

GİH

7,8,920

Satış Memuru

Döner Sermaye

Meslek Yüksekokulların; Elektronik Ticaret. E-Ticaret, Internet ile Pazarlama, Pazarlama. Pazarlama ve Satış. Piyasa Araştırmalan ve Pazarlama, Satış Yönetimi, Satış ve Reklam Yönetimi. Piyasa Araştırmolan ve Reklamcılık, Reklamcılık Yönetimi, Mağaza İşletmeciliği, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi. Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi programlarının birinden mezun olmak

KPSSP93

11

GİH

7,8,921

Veznedar

v Döner Sermaye

Meslek Yüksekokulların, Borsa ve Finans. Para ve Sermaye Yönetimi, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Finans, Finans ve Muhasebe, Emtia Borsası, Sermaye Piyasası ve Borsa, Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Maliye programlarının birinden mezun olmak.

KPSSP93

10

GİH

7,8,922

Tekniker

Döner Sermaye

Meslek Yüksekokulların; Elektrik. Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikeriiği , Endüstriyel Elektronik programlannın birinden mezun olmak

KPSSP93

3

TH

7,8,923

Teknisyen

Döner Sermaye

Mesleki veya teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlannın Makine, Motor, Motorculuk, programlannın birinden mezun ojmak

KPSSP94

4

TH

8,9,1024

Şoför

Döner Sermaye

1- Lise mezunu olmak, 2- Enaz (B)sınıfı surucu belgesine sahip olmak,

KPSSP94

9

GİH

10,11,12Sıra No

Unvan

Teşkilatı

Alım Yapılacak iller1

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni IVHKİI

Merkez

Ankara2

Avukat

Merkez

Ankara3

Avukat

Taşra

Van. Diyarbakır4

Muhafaza Memuru

Taşra

Adana, Afyonkarahisar. Ağn, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, HtHay, İsparta, Mersin, istanbul, izmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Rize, Sakarya, Somsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Aksaray, Koraman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, İğdır, Yalova, Karabük, KilisS

Muayene Memuru6

icra Memuru7

Bilgisayar işletmeni8

Tekniker9

Teknisyen10

Şoför

Taşra

Ağrı, Hakkari, İğdır, Şırnak, Van11

Kaptan

Taşra

Çanakkale, Hatay, İstanbul, Mersin, Somsun, Trabzon12

Makinist

Taşra

Çanakkale, Hatay, İstanbul, Mersin13

Memur

Taşra

81II.14

Memur

Döner Sermaye

Ankara, Antalya, Mersin, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır, Şımak, Van. Ağrı, Trabzon, Samsun, Zonguldak, Kocaeli, istanbul. Edirne, Bursa. İzmir, Malatya15

Anbar Memuru16

Satış Memuru17

Veznedar18

Tekniker19

Teknisyen20

Şoför

12 Oca 2013 - 11:44 - A Grubu


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket KYK Borçları Silinsin Mi?