MEB, 2015 YILI PERFORMANS HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

MEB'in 2015 Yılı Mali Performans Programında, okul öncesi ve ilkokullarda okullaşma oranlarının yükseltilmesi, uluslararası anadolu imam hatip lisesi, sınıf geçme oranları ve özel örgün öğretim kurumlarının sayısının artırılması gibi 42 hedef yer aldı.

Performans programına göre, 48-66 ay çağ nüfusunun okullaşma oranını yüzde 37,5'ten yüzde 43'e yükseltilecek. Bu kapsamda dezavantajlı çocukları da kapsayacak şekilde net okullaşma oranını artırmayı amaçlayan farkındalık eğitimleri verilecek. İlkokulda yüzde 99,57, ortaokulda 94,52 olan net okullaşma oranı ise yılı sonuna kadar yüzde 100'e çıkarılacak.

Müdahale programı hazırlanacak

Ortaöğretimde, toplumsal sorumluluk bilincini yerleştirip öğrencileri araştırmaya teşvik ederek, onların ilgi ve istidatları doğrultusunda gelişimlerine yön vermek suretiyle sınıf geçme oranları yüzde 1 artırılacak. Bu performans hedefi doğrultusunda da Ortaöğretime Uyum Projesi ve Sosyal Etkinlikler Portfolyosu Projelerine devam edilecek ve Müdahale Programı geliştirilecek. Müdahale Programı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile UNİCEF'in 2014 yılı çalışma planı kapsamında içermeci eğitim prensiplerine göre hazırlanacak. Bu şekilde başta risk altında olan çocuklar olmak üzere olası okul terki ve devamsızlıkların önlenmesi için hedef gruplara yönelik Müdahale Programları oluşturulacak. En dezavantajlı ortaöğretim öğrencilerine, 21. yüzyılın gerektirdiği yaşam becerilerinin kazandırılmasına katkıda bulunmak amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecek. Müdahale Programı, ortaöğretimle ilgili yapılan araştırmalar kapsamındaki 10 ilde 12 okulda modellenecek.

Özel okullaşma için dünya örnekleri incelenecek

Yıl sonuna kadar, MEB'e bağlı örgün özel öğretim kurum oranını yüzde 10'a çıkarılacak ve öğrenci sayısına göre özel örgün öğretimin genel örgün eğitim içindeki payı yüzde 5,5'e yükseltilecek. Bu kapsamda dünyada, özel okulların resmi statüleri, faaliyet türleri, öğrenci alımları, eğitim sistemlerindeki yerleri, finansman modelleri ve teşvik mekanizmaları konusunda bir araştırma projesi yürütülecek. Özel okullardaki öğrencilere yönelik eğitim öğrenim desteğine yönelik ilgi kamu kurumları ve STK'ların katılımıyla toplantılar düzenlenecek.

Açık öğretimliler için dijital kitap hazırlanacak

Açık ortaokul, açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı aktif öğrenci sayısı ile mesleki ve teknik açık öğretim okulu uzaktan eğitimden faydalanan kursiyer sayısını yüzde 5 artırılacak. Bu kapsamda eğitim öğretim materyalleri revize edilecek ve dijital kitap haline getirilecek.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalında geliştirilen içerikler ve modüllerin sayısının en az yüzde 10 artırılacak. Bu kapsamda açık öğretim kurumları için görsel, işitsel öğretim materyalleri, medya tabanlı çoğaltılacak, dağıtılacak ve yayınlanacak.

Öğretmen yetiştiren fakültelere öğrenci seçimi için model geliştirilecek

Uluslararası imam hatip lisesi sayısı artırılacak

Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin mesleki ve akademik gelişimlerine imkan verecek etkinliklere katılımı bir önceki yıla göre yüzde 10 artırılacak. Ayrıca uluslararası anadolu imam hatip lisesi sayısı 5'e çıkarılacak ve yabancı öğrenci sayısını ise bir önceki yıla göre yüzde 19 artırılacak. Dış politika hedef ve öncelikleriyle uyumlu olarak da yurt dışında Türk Milli Eğitim Sistemine bağıl mevcut okul sayısı dönem sonuna kadar yüzde 5 artırılacak.

Dönüşüm yapabilecek dershanelerin yüzde 70'inin teşviki sağlanacak

MEB'in Mali Performans Programında 42 hedef bulunuyor. Bunların dışında yer alan diğer hedeflerinden bazıları şöyle:

"Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı okullarda uygulanmakta olan 22 alanın öğretim programı ile tüm alanlara ait 200 modül yazılacak.

Ortaöğretim ve yükseköğretim hazırlık dershanelerinden özel okula dönüşebilecekler tespit edilecek, yıl sonuna kadar yüzde 70'inin özel okula dönüştürülmesi teşvik edilecek.

2016 sonuna kadar eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla Rehberlik Araştırma Merkezlerinde (RAM) kullanılan psikolojik ölçme araçlarından bir tanesinin daha standardizasyon çalışmasının tamamlanmasını sağlanacak.

Üniversitelerin öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının uzman personel ihtiyacının karşılanması amacıyla yurtdışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilen öğrenci sayısını ve öğrenimlerini tamamlayarak yurda dönüp görev talebinde bulunan öğrenci sayısı yıl sonuna kadar yüzde 10 artırılacak.

Aile Eğitimi Kurs Programı kapsamında açılan kurs ve kursiyer sayısını yüzde 10 yükseltilecek.

Hayat boyu öğrenme kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik kur ve kursiyer sayısı yüzde 10 artırılacak.

2007 deprem yönetmeliği, TSE 825, yangın ve sığınak yönetmeliğine uygun 500 eğitim binasının deprem tahkiki yapılarak bu binaların yüzde 20'sinin güçlendirilme inşaatı yaptırılacak.

Orta öğretim kurumları için yılda 80 yeni okul arsası üretilecek ve yılda en az 20 mevcut okul için genişleme alanlarında bulunan özel kişilere ait taşınmazların kamulaştırması yapılacak.

Sınav hizmetlerinin kalitesi, sayısını ve çeşitliliği artırılacak ve bu konuda sürekliliği sağlayacak çalışmalar gerçekleştirilecek.

2015 yılında kademeli olarak uygulamaya konulan öğretim programlarına ait okutulmakta olan ders kitaplarının izleme ve değerlendirmesini yapılacak.

2015'te 100 mesleki ve teknik eğitim okulunun öz değerlendirmesi yapılacak."

İŞTE BAKANLIĞIN AÇIKLADIĞI 2015 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ

1) 48-66 ay çağ nüfusunun okullaşma oranını %37,5'tan %43'e yükseltmek.

2)İlkokulda %99,57, ortaokulda %94,52 olan net okullaşma oranını 2015 yılı sonuna kadar %100'e çıkarmak

3) 2015 yılı sonuna kadar okul türü yerine program türünü esas alan yatay ve dikey geçişlere imkan veren bir yapıya geçişi kolaylaştıracak program geliştirme, mevzuat ve hizmetiçi eğitim çalışmaları yapmak.

4) Eğitime, toplumsal sorumluluk bilincini yerleştirip, öğrencileri araştırmaya teşvik ederek, onların ilgi ve istidatları doğrultusunda, gelişimlerine yön vermek suretiyle ortaöğretimde sınıf geçme oranlarını %1 oranında artırmak.

5) 2015 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyulan niteliklere sahip iş gücü sektörle iş birliği içerisinde yetiştirilecektir.

6) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda uygulanmakta olan 22 alanın öğretim programı ile tüm alanlara ait 200 modül hazırlanacaktır.

7)Bakanlığımıza bağlı örgün özel öğretim kurum oranını 2015 yılı sonuna kadar %10'a çıkarmak ve öğrenci sayısına göre özel örgün öğretimin genel örgün eğitimimiz içindeki payını % 5,5'e çıkarmak.

8) Ortaöğretim ve yükseköğretime hazırlık dershanelerinden özel okula dönüştürülebileceklerin tespit edilerek 2015 yılı sonuna kadar %70'inin özel okula dönüştürülmesinin teşvikini sağlamak.

9) Özel eğitimden yararlanacak bireylerin devam ettiği kurumlardaki öğretmen, fiziki mekan ve kaynak ihtiyacını karşılayarak; bu kurumlara yönelik etkin bir denetim sistemini kurmak.

10) 2016 yılı sonuna kadar eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM)'nde kullanılan psikolojik ölçme araçlarından 1 tanesinin daha standardizasyon çalışmasının tamamlanmasını sağlamak.

11) Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesinin çıktılarını ve Engelsiz Okul Modeli uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla 2015 yılı sonuna kadar 81 ilde 2'şer adet (nüfusu kalabalık olan illerde bu rakam artırılacaktır.) eğitici eğitimcisi yetiştirmek ve illerde hazırlanan İl Eylem Planları doğrultusunda öğretmen eğitimlerine başlamak.

12) Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin mesleki ve akademik gelişimlerine imkan verecek etkinliklere katılım oranını bir önceki yıla göre %10 arttırmak.

13) Üniversitelerin öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının uzman personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 1416 sayılı Kanun kapsamında yurtdışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilen öğrenci sayısını ve öğrenimlerini tamamlayarak yurda dönüp görev talebinde bulunan öğrenci sayısını 2015 yılı sonuna kadar %10 oranında artırmak.

14) 2015 yılı sonuna kadar aile eğitimi kurs programı kapsamında açılan kurs ve kursiyer sayısını %10 oranında arttırmak.

15) Hayat Boyu öğrenme kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik kurs dışı etkinlikleri ve katılımcı sayısını 2015 yılının sonuna kadar %5 artırmak.

16) Trafik ve ilk yardım bilincinin yaygınlaştırılması ve sürücü eğitimlerine ilişkin AB'yle uyum bağlamında öğretim programları geliştirmek; eğitim ve sınav uygulamaları üzerine mevzuat çalışmaları yapmak.

17) 2015 yılı sonuna kadar Açık Ortaokulu, Açık öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi kayıtlı aktif öğrenci sayısı ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu uzaktan eğitimden faydalanan kursiyer sayısını %5 artırmak.

18) 2015 yılı sonuna kadar Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalinde geliştirilen içerikler ve modüllerin sayısını en az %10 artırmak.

19) 2015 yılı sonuna kadar yüz yüze eğitim yoluyla hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerini bir önceki yıla göre %27oranında, faaliyetlere katılacak kursiyer ve katılımcı
sayısını ise

21) 2015 yılı sonuna kadar öğretmenlerin yeterlikler temelinde mesleki gelişimlerini sağlamaya yönelik oluşturulan Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG) Modelini yaygınlaştırmak.

22) Öğretmenlerin mesleki gelişim ile uyum eğitimi, temel ve hazırlayıcı eğitimlerinin niteliklerini arttırmak.

23) 2015 yılı sonuna kadar okul ve kurumlarda afet, acil durum, sivil savunma, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetleri konularında personelde ve öğrencilerde var olan bilinci maksimum seviyeye yükseltmek.

24) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü kapsamında yürütülen bilişim teknolojilerine ilişkin Ulusal ve Uluslararası projelerin değerlendirmesinin yapılması.

25) 2015 yılı sonuna kadar Eğitimde Fatih Projesinin tanıtımını toplumun tüm kesimlerine tanıtacak çalışmalar yapmak.

26) 2015 yılı sonuna kadar FATİH Projesi kapsamında tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarına etkileşimli tahta, çok fonksiyonlu yazıcının kurulması ve ağ altyapısının sağlanması; ayrıca öğretmen ve öğrencilerimize tablet bilgisayar setlerinin verilmesi ve tüm bu donanımların network (ağ) ile birbirine bağlanarak tek bir veri merkezi aracılığıyla kontrol edilmesi.

27) 2015 yılı sonuna kadar 2007 deprem yönetmeliği, TSE 825, yangın ve sığınak yönetmeliğine uygun 500 adet (yaklaşık 2.000.000 m2 kapalı alana sahip) eğitim binasının deprem tahkiki yapılarak tahkiki yapılan eğitim binalarının %20'sinin güçlendirme inşaatının yaptırılması sağlanacaktır.

28) : 2015 yılı sonuna kadar 2007 deprem yönetmeliği, TSE 825, yangın ve sığınak yönetmeliğine uygun yeni eğitim tesislerinin yapımında çevresinin güzelleştirilmesine katkıda bulunan, estetik görünümlü, depreme dayanıklı eğitim ortamları haline gelmesini sağlayacak değişen ihtiyaç programına göre yeni projeler yapılacaktır.

29) 2015 yılı sonuna kadar Orta Öğretim Kurumları için yılda 80 adet yeni okul arsası üretmek ve yılda en az 20 mevcut okul için genişleme alanlarında bulunan özel kişilere ait taşınmazların kamulaştırmasını yapmak.

30) 2015 yılı sonun kadar Milli Eğitim Bakanlığının e-Dönüşüm projesi kapsamında okullarımızın/kurumlarımızın DYS( Doküman Yönetim Sistemi) geçerek daha hızlı, güvenli ve takip edilebilir yazışma ortamının oluşturulmasını sağlamak.

31) 2015 yılı sonuna kadar Sınav hizmetlerinin kalitesini, sayısını ve çeşitliliğini arttırmak ve bu konuda sürekliliği sağlayacak çalışmalar yapmak.

32) 2015 yılı sonuna kadar ulusal yeterlilik çerçevesinin 2. 3. ve 4. seviyelerinde tanımlanan bilgi, beceri ve yetkinlikleri esas alarak program güncelleme çalışmalarını gerçekleştirmek.

33) 2015 yılı sonuna kadar ders kitabı ve eğitim materyallerini çağın gerekleri doğrultusunda geliştirmek.

34) 2015 yılı içerisinde, kademeli olarak uygulamaya konulan öğretim programlarına ait okutulmakta olan ders kitaplarının izleme ve değerlendirmesinin yapılması.

35) Ulusal-uluslararası kurum-kuruluşların fonlarına yönelik geliştirilen-kabul edilen proje sayısını artırabilmek için Proje geliştirme, izleme değerlendirme ve Avrupa Birliği konularında 800 MEB personelinin kapasitesinin artırılması.

36) Plan dönemi sonuna kadar Bakanlık merkez ve yurtdışı teşkilatı ile yeterli sayıda müfettişi olmayan illerin okul ve kurumlarında rehberlik ve denetim yapmak.

37) Bakanlık stratejik plan amaç ve hedeflerinin gerçekleşme düzeylerinin izlenmesi ve sonuç odaklı önlemlerin alınabilmesi için rehberlik ve denetimi yapılan 4 yurt dışı teşkilatının değerlendirmesini yapmak.

38) 2015 yılı sonuna kadar denetim hizmetlerinde, kalite etkinlik ve verimliliği sağlamaya yönelik standartlar oluşturmak ve projeler geliştirmek.

39) 2015 yılında 100 mesleki ve teknik eğitim okulunun öz değerlendirmesi yapılacaktır.

40) AB müktesebatına uyum çalışmalarını yürütmek, Avrupa Birliği gençlik ve eğitim programları hakkında farkındalığı artırıcı çalışmalar yapmak, Ülkemiz eğitim ve öğretim sistemini Avrupa Birliği ve üye ülkelerinde tanıtıcı faaliyetler planlamak.

41) 2015 yılı sonuna kadar Uluslararası Anadolu İHL sayısını 5'e çıkarmak ve yabancı öğrenci sayısını bir önceki yıla göre % 19 oranında arttırmak.

42) Dış politika hedef ve önceliklerimizle uyumlu olarak; yurt dışında Türk Milli Eğitim sistemine bağlı mevcut okul sayısını dönem sonuna kadar %5 arttırmak.

26 Şub 2015 - 01:17 - Eğitim


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?