PTT Sözleşmeli Personel Alacak

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine gişe ve büro görevlileri ile dağıtıcı unvanlarında 2014 KPSS puanıyla 58 sözleşmeli personel alınacak. İlana başvurular 11-17 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacak.

PTT Sözleşmeli Personel Alacak
Video için play'e tıklayın

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine gişe ve büro görevlileri ile dağıtıcı unvanlarında 2014 KPSS puanıyla 58 sözleşmeli personel alınacak. İlana başvurular 11-17 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacak.

İlan Bilgileri:

Şirketimiz  Merkez  ve  Taşra  Teşkilatına  657  sayılı  Kanun  ve  diğer  kanunların  sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere ekli listede ili, ilçesi, unvanı, pozisyonu, adedi ve nitelikleri belirtilen  pozisyonlara  2014  yılı  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavına  (KPSS)  giren adaylar arasından;
Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama),  Gişe ve Büro Görevlisi (İngilizce Bilen), Gişe ve Büro Görevlisi (İstatistik), Dağıtıcı, Unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır.
Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.
NOT:  11/01/1982 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli  iflas, ihaleye  fesat karıştırma, edimin ifasına  fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.   (Fiilen askerlik hizmetini yapmakta olanlar da başvuru yapabilir.)
e) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
f) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
g) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak. (Son başvuru tarihi olan 17/01/2016 tarihi itibariyle mezun olmuş olmak)
ğ) Yapılacak SÖZLÜ SINAVDA başarılı olmak.
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
i) 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;

A) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonları için başvuru yapacak adaylarda;
1)  En  az  dört  yıllık  eğitim veren  yükseköğretim  kurumlarının,  Ek-1  listede  belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

B) Gişe ve Büro Görevlisi “Pazarlama” pozisyonu için başvuru yapacak adaylarda;

1) Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.
3) En az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. (B sınıfı Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru tarihi olan 17/01/2016 tarihi itibariyle sahip olmak)   4) Piyasada en az beş yıldır faaliyet gösteren bir firmanın pazarlama-satış biriminde en az iki yıl çalışmış olmak. (Sözlü sınavda referans mektubu ibraz edilecektir.)

C) Gişe ve Büro Görevlisi “İngilizce Bilen” pozisyonu için başvuru yapacak adaylarda;

1) Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.
3) Bu pozisyon için başvuru yapacak adayların Şirketimizin yurtdışı ilişkilerinde görevlendirilmesi  düşünüldüğünden  sözlü  sınavları  İngilizce  olarak yapılacaktır. (Çok  iyi düzeyde pratik İngilizce konuşma becerisi aranacaktır.)

D) Gişe ve Büro Görevlisi “İstatistik” pozisyonu için başvuru yapacak adaylarda;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İstatistik bölümlerinden mezun olmak.
2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.
3) Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS en az D seviyesinde İngilizce bildiğini belgelemek.

b) Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için;

1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, Ek-2 listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
2) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı olduğunu, erkeklerde en az 1.68 cm, bayanlarda en az 1.60 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
3) En az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (B ve A2 sınıfı Sürücü  Belgesine  veya  Motorlu  Taşıt  Sürücü  Sertifikasına  son başvuru  tarihi  olan 17/01/2016 tarihi itibariyle sahip olmak)
4) KPSS P93 puan türünden en az 50.00 puan almış olmak.
NOT -1: ÖSYM Başkanlığınca kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarının eşdeğerlikleri de kabul edilecektir.
NOT -2:  Denkliği  YÖK  tarafından  kabul  edilmiş  yurtiçi  ve  yurtdışındaki  okulların  ilgili bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

1- Başvurular, 11-17 OCAK 2016 tarihleri arasında www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.
2- En fazla 15 tercih yapılabilecektir. (Genel Müdürlük dışındaki Gişe ve Büro Görevlisi ile Dağıtıcı pozisyonları için geçerlidir.)
NOT: İlanda yer alan “BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE” ait pozisyonlara yerleşenler, ilgili Başmüdürlük tarafından ihtiyaç durumuna göre o il sınırları içinde herhangi bir PTT işyerinde görevlendirilecektir.
3- Unvan ve görev yeri belirtilmeyen tercihler geçersiz sayılacaktır.
4- KPSS puanı ve tercihleri esas alınarak, tüm pozisyonlar için ilan edilen pozisyon sayısının dört katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca sözlü sınav yeri ve tarihi adaylara Şirketimizin internet adreslerinde ilanen, cep telefonlarına SMS ve mail adreslerine e-posta gönderilmek suretiyle bildirilecektir.
5- Sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır.
Puanların eşit olması halinde;
• KPSS puanı yüksek olan, • KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, • Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan,
Aday tercih edilecektir.
6- Sözlü sınava katılanlar, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak  itiraz  edebilecektir.  Bu  itirazlar  sınav  kurulu tarafından  en  geç  on  beş  gün  içinde incelenip, sonuç ilgiliye bildirilecektir.
7- Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.
8- İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday ayrıca yedek olarak belirlenecektir. Pozisyonlardan boş kalanlar  ile  göreve  başlayanlardan  altı  ay  içinde görevinden  ayrılanların  yerine  yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.   9- Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,
c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi onaylanarak aslı iade edilecektir.)
ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,
d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
e) İş isteme beyannamesi,
f) Mal bildirim beyannamesi,
g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,

ğ) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

h) 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,
ı) Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama) pozisyonu için en az B sınıfı sürücü belgesi,
i) Dağıtıcı pozisyonu için en az B ve A2 sınıfı sürücü belgesi,
j) Yabancı dil bilgisine ilişkin belge,


GENEL HÜKÜMLER

1) Sözlü Sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde asil adaylar, atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle merkez teşkilatı için İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, taşra teşkilatı için atamalarının yapılacağı İl PTT Başmüdürlüklerinin İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup, bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin atanması cihetine gidilmeyecektir.
2) Yerleştirme sonrası ataması gerçekleştirilecek adayların başvuru formunda belirtilen adreslerine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.
3) ATAMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN ADAYLAR ATANDIKLARI ÜNİTEDE 3 YILLIK GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN BAŞKA BİR ÜNİTEYE NAKİL TALEBİNDE BULUNAMAYACAKLARDIR. ATANDIKTAN SONRA EVLENENLER 6 AYLIK FİİLİ GÖREV SÜRELERİNİ MÜTEAKİP EŞ DURUMU NAKİL TALEBİNDE BULUNABİLİR, BU TALEPLER İLLERİN NORM DURUMLARI ESAS ALINARAK DEĞERLENDİRİLİR. ATAMA TARİHİNDE EVLİ OLANLAR İSE EŞ DURUMU DA OLSA 3 YIL SÜREYLE NAKİL TALEBİNDE BULUNAMAZLAR.

ALINACAK UNVAN VE SAYILARI İLE GÖREV YERLERİNİ GÖSTERİR TABLO

Unvan         Teşkilat    Sayı      Bölüm Kodu             Pozisyon
Tablosu

 

Gişe ve Büro Görevlisi

 

Taşra

 

15

Bölüm Kodları için (Ek-1)

tıklayınız.

 

Pozisyon Tablosu için tıklayınız .

 

Gişe ve Büro Görevlisi

(Pazarlama)

 

 

Merkez

 

 

7

Herhangi bir lisans

programından mezun

olmak.

 

 

Pozisyon Tablosu için tıklayınız .

 

Gişe ve Büro Görevlisi

(İngilizce Bilen)

 

 

Merkez

 

 

3

Herhangi bir lisans

programından mezun

olmak.

 

 

Pozisyon Tablosu için tıklayınız .

Gişe ve Büro Görevlisi

(İstatistik)

 

Merkez

 

3

İstatistik bölümünden

mezun olmak.

 

Pozisyon Tablosu için tıklayınız .

 

Dağıtıcı

 

Taşra

 

30

Bölüm Kodları için (Ek-2)

tıklayınız.

 

Pozisyon Tablosu için tıklayınız .

ALINACAK UNVAN VE SAYILARI İLE GÖREV YERLERİNİ GÖSTERİR TABLOLAR ile OKULLARIN BÖLÜM VE KODLARINI gösterir tablolar Kurumun internet adresinde (www.ptt.gov.tr, http://ik.ptt.gov.tr) yayımlanmaktadır.

İlan başvuru kılavuzu için tıklayınız

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine gişe ve büro görevlileri ile dağıtıcı unvanlarında 2014 KPSS puanıyla 58 sözleşmeli personel alınacak. İlana başvurular 11-17 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacak.

07 Oca 2016 - 14:18 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

06

ibrahim özcan - nuriye hanım dağıtıcı için 50 puan ve yüksekokul şartı var.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Ocak 14:18
05

adar - işletme mezunları dagtıcı pozısyonuna basvurbılyormu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Ocak 14:18
03

zekeriya aydoğan - B/G sınıfı ehliyetim var şoförlük iş

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Ocak 14:18
02

Yasin - 24 yaşındayım devletimizin işinde çalışmaktan onur duyarım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Ocak 14:18
01

Ömer Faruk Gül - Ptt de dagitimcı olarak çalışmak istiyorum A2 ve B ehliyetim var

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Ocak 14:18Anket KYK Borçları Silinsin Mi?