Sağlık Bakanlığından 2016 Yılı İstifa Sonrası Yeniden Atama Kurası Duyurusu

Sağlık Bakanlığı yeni bir duyuruda bulundu. İstifa sonrası yeniden atama kurası duyurusuna ulaşmak için kpsscafe.com.tr adresini ziyaret ediniz.

 Sağlık Bakanlığından 2016 Yılı İstifa Sonrası Yeniden Atama Kurası Duyurusu

Sağlık Bakanlığı yaptığı duyuru kapsamında 2016 Yılı İstifa Sonrası Yeniden Atama Kurası Duyurusunu yayımladı. Bu duyuru kapsamında ulaştırılan tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

‘657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92 nci maddesinin birinci fıkrası’ ile ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 15 inci

maddesi’ ve ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama Ve Yer Değişikliği Yönergesi’ gereğince; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurumlarında aşağıda belirtilen unvanlarda çalışmış olup, çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmış olanlar için ekte belirtilen kadroların ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamalarınyapılması uygun görülmüştür.

GENEL ESASLAR:

1. Kura başvuruları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

(www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS)

üzerinden yapılacaktır. Bu kura için unvan ve branşlar, il veya hizmet birimi olarak ilan

edilmiş olup, müracaatlar bu doğrultuda yapılacaktır.

2. Başvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak

münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on

(10) tercih yapabileceklerdir.

3. 663 Sayılı KHK sonrası Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında aday memur olarak

görev yapmakta iken görevlerinden ayrılanlar, sadece ayrıldıkları kurumun münhal

kadrolarını tercih etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacak

ve kuraya alınmayacaklardır.

4. Başvurular 27.04.2016 Çarşamba günü başlayıp, 04.05.2016 Çarşamba günü

saat 18:00’ da sona erecektir.

 Başvuruda bulunan adaylar;

- Notere onaylattıkları PBS başvuru formu,

- En son görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet cetveli (İlk göreve başlama

tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup

olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, kadro derecesi, istifa ettiği veya müstafi

sayıldığı tarih, memuriyet ve diğer hizmetleri v.b. bilgileri içeren),

- Atanmak için müracaat ettiği unvan/branş için mezun olduğu okuldan veya

Noter tarafından onaylanmış diploma veya geçici mezuniyet belgesi suretini en 

2En geç 10.05.2016 Salı günü saat 18:00’ a kadar T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim

Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434

Sıhhiye / ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden

teslim edeceklerdir.

Elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından

vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim

alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması

halinde adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup sorumluluk başvuru sahibine

aittir.

(Atanmak için müracaat ettiği unvan/branş için mezun olduğu okul tarafından

onaylanmış belgenin veya Noter onaylı belgeler ile onaylı hizmet cetvelinin

asılları gönderilecek, onaylı belgelerin fotokopileri kabul edilmeyecektir.

Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı gönderilmeyecektir.)

5. Başvuruda bulunan adayların atanmak istediği kadro unvanı ve branşta daha önce

çalışmış olmaları, daha önce çalışmış oldukları bu unvan ve branşla ilgili gerekli

diplomaya sahip olmaları ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci

maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

6. Ebe ve hemşire kadrolarına başvuru yapacaklar için; ebelik bölümü mezunu olup

hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ebe unvanına,

hemşirelik bölümü mezunu olup ebe unvanında görev yapmakta iken görevinden

ayrılanlar ise hemşire unvanına müracaat edebileceklerdir.

7. Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrolarına başvuru yapacaklar için; en az lise

veya dengi okul mezunu olup, daha önce V.H.K.İ veya Genel İdare Hizmetler Sınıfında

(şoför kadrosunda görev yapmış olanlar hariç) çalışmış olanlar müracaat

edebileceklerdir. Ancak daha önce Genel İdare Hizmetler Sınıfında (şoför kadrosunda

görev yapmış olanlar hariç) çalışmış olup, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

kadrolarına müracaat edeceklerin yukarıda belirtilen koşulların yanı sıra;

a) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış en az 120 saat süreli bilgisayar

kullanım belgesi,

b) Lise ve dengi okullar ile yüksekokul veya fakültelerin bilgisayar

bölümünden mezun olduklarını gösteren belge,

c) Mezun olunan okuldan İki dönem bilgisayar eğitimi aldıklarına dair belge,

bu belgelerden herhangi birinin noter onaylı suretinin aslını PBS başvuru formu

ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.

3

8. Şoför kadrolarına başvuru yapacaklar için; en az lise mezunu olması ve şoför kadro

unvanında daha önce çalışmış olmaları ve B, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden

birisine sahip olduğunu belgelemesi gerekmektedir.

9. Daha önce Devlet memuru olarak çalışmakta iken Devlet memuriyetinden

çıkarılanlardan 5525 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin

Cezalarının Affı Hakkındaki Kanunun 1. maddesinde sayılan suçlar hariç olmak üzere

af kapsamına girenler de kuraya başvurabileceklerdir.

10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olanlar, belgeleri eksik

olanlar, belirtilen süre içinde başvurmayanlar, evrakları belirtilen süre içerisinde

Bakanlığımıza ulaşmayanlar, yanlış müracaatta bulunanlar, PBS üzerinden

başvurusunu kesinleştirmeyenler, noter onaysız başvuru formu ile müracaat

edenler ve kura tarihi itibariyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci

maddesindeki şartları taşımayanların başvuruları değerlendirmeye

alınmayacaktır.

Müracaatları Kabul Edilmeyecekler:

-Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından asli memurluğa geçmeden ayrılanlar,

-Daha önce 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin A bendine

göre hizmeti olmayanlardan anılan Kanunun 4. maddesinin B ve C bentlerine göre ve

diğer Kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile 399 Sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamenin II Sayılı cetveline göre sözleşmeli olarak çalışanlar istifa

sonrası açıktan atama kurası için müracaatta bulunamayacak, başvuru formunun

çıktısını göndermiş olsalar bile kuraya alınmayacaklardır.

-3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 6320 Sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş

Kanunu kapsamında çalışmış olup görevden ayrılanlar bu kuraya müracaat

edemeyeceklerdir.

-Kura sonucu yerleşenlerden ilanda belirtilen şartları taşımadığı anlaşılanların

atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

-Bakanlığımıza teslim edilen noter tasdikli başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki

tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayların başvuruları iptal edilecek ve

kuraya alınmayacaklardır.

-Kura sonucu yerleştirilenler, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara

atanacaklardır. Ancak, müktesebine uygun münhal kadro bulunmaması halinde; 

4

kadroları daha üstte olanlar kazanılmış hak aylık derecelerine uygun bir kadroya

atanıncaya kadar daha alt kadrolara ilgili mevzuat çerçevesinde atanabileceklerdir.

-Yukarıda belirtilen şekilde müracaat edenlerden başvuruları geçerli kabul

edilenlerin yerleştirme işlemleri 26.05.2016 Perşembe günü tercihleri doğrultusunda

bilgisayar ortamında noter tarafından kura ile yapılacaktır, kura yeri ve saati internet

adresinde duyurulacaktır.

-Yerleşenlerin atamaları ile ilgili olarak; ‘190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Ek Madde 7’ hükmü gereği söz konusu kadrolar için Devlet Personel Başkanlığından

açıktan atama izin işlemlerinin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilecektir

Kura Sonucu Yerleşenlerin Göndermeleri Gereken Atamaya Esas Belgeler:

Kura sonrasında yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda

belirtilen atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte ilan edilen takvim çerçevesinde

ekte belirtilen yerleştikleri kurumun adresinde olacak şekilde kargo şirketi ile

gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat

kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi

takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen atamaya esas belgelerin yerleştikleri

Kuruma vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

1. Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,

2. Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe

(Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır),

3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan

eden imzalı dilekçe,

4. 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

5. Mal bildirim beyannamesi,

6. Ehliyet belgesinin noter onaylı sureti (şoför kadrosuna yerleşenler için),

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SB)

Mithatpaşa Caddesi No:3 P.K.06434 Sıhhiye/ANKARA

İletişim: 0 (312) 585 10 00

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU (TKHK)

Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak P.K.06520 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 705 10 00

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU (THSK)

Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:55 P.K. 06100 Sıhhiye /ANKARA

İletişim: 0 (312) 565 50 00 

Kadrolar için TIKLAYINIZ.

28 Nis 2016 - 10:50 - Sağlıkgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler