ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına sözlü sınavla 6 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na sözlü sınavla 6 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. İlanın detayları aşağıdadır:
ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na sözlü sınavla 6 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. İlanın detayları aşağıdadır:

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" gereğince; Başkanlığımız Bilgi işlem Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek altıncı maddesinde ve bu maddeye dayanılarak yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin" sekizinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, KPSSP3 puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 6 adet sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI A. GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) ingilizce Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından seksen puan veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi puan almış olmak.

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

B-ÖZEL ŞARTLAR;

1- Ağ(netvvork) Yöneticisi (1 kişi)

a) Ağ yönetimi konusunda tecrübeli olmak

b) LAN ve WAN tasarımı konusunda tecrübeli olmak

c) Anahtar ve yönlendiricilerin konfigürasyonu konusunda tecrübeli olmak

d) TCP/IP, DNS, DHCP, IEEE 802.1x , Güvenlik duvarı ve VPN konularını çok iyi bilmek,

e) Ağ saldırıları ve alınacak önlemler konusunda bilgi sahibi olmak

f) Cisco FWSM modülü ve benzer güvenlik duvarları konusunda tecrübeli olmak

g) Knovvledge of Layer2 and Layer3 attacks and mitigation techniques

h) Tercihen Linux/Unix işletim sistemleri üzerinde program geliştirmiş olmak

i) Baskı ve stres altında çalışabilmek.

2- Sistem ve Veritabanı Yöneticisi (1 kişi)

a) Linux veya Unix işletim sistemleri yönetiminde tecrübeli olmak, (uzun süre tecrübeli olunması tercih sebebidir)

b) Oracle veritabanı yönetimi konusunda tecrübeli olmak, (uzun süre te crübeli olunması ve Oracle Sistem yöneticisi olunması tercih sebebidir)

c) MS-SOL veritabanı yönetimi konusunda tecrübeli olmak, (uzun süre tecrübeli olunması ve MS-SOL Sistem yöneticisi olunması tercih sebebidir)

d) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu bilmek ve bu konuda tecrübeli olmak

e) Veritabanı yönetim sistemleri konusunda eğitim almış olması,

f) Versiyon Kontrol Sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Tercihen Linux/Unix işletim sistemleri üzerinde program geiiştirmiş olmak,

h) Felaket önleme, güvenilir bir şekilde yedekleme ve kurtarma işlemlerinin, gerçekleştirilmesi, sistemlerin güncel ve her an kullanılır halde tutulması konusunda tecrübeli olmak, (uzun süre tecrübeli olunması tercih sebebidir)

i) Kabuk (shell) programlamada tecrübeli olmak ve tercihen PERL dilini bilmek

j) Donanım (hardvvare) bilgisi ve tecrübesine sahip olmak, (uzun süre tecrübeli olunması tercih sebebidir)

k) Ağ ve data güvenliği bilgisine sahip olmak,

l) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

İş tanımı:

a) Oracle / MS-SQL veritabanı kurulumu,

b) Veritabanı tablolarının, izin haklarının ve prosedürlerin oluşturulması.

c) Veri tabanında gerekli optimizasyonları yapmak,

d) Felaket önleme, güvenilir bir şekilde yedekleme ve kurtarma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sistemlerin güncel ve her an kullanılır halde tutulması,

e) Otomatik işlemler için script yazmak,

f) Performans ve kapasite konusunda istemler hazırlamak,

g) Veritabanı tasarımı yapmak veya yapılan tasarımı değiştirmek,

h) Disk optimizasyonu yapmak,

i) Ağ ve data güvenliği ile ilgili tedbirleri almak.

3-Yazılım Mühendisi (4 kişi)

a) Java programlama dilini çok iyi derecede bilmek, (tecrübenin uzunluğu tercih sebebidir)

b) Büyük kısmı JEE ile olmak üzere, büyük ölçekli nesneye yönelik uygulamalarda iş tecrübesi

c) Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Kalıplan konularda deneyim sahibi olması tercih sebebidir

d) Spring, ORMlozellikle Hibernate) bilgisi/deneyim

e)Linux/Unix işletim sistemleri üzerinde program geliştirmiş olmak, (tecrübenin uzunluğu tercih sebebidir)

f) Uygulama sunucusu üzerinde web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak,

g) Görevcik (thread) kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

h) Ağ (netvvork) üzerinde çalışan yazılım geliştirmiş olmak,

i) Tercihen XML kullanmış olmak,

j) Tercihen Javascript kullanmış olmak,

k) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

I) Baskı ve stres altında çalışabilmek İş tanımı:

a) Java kullanarak 3 katmanlı (3 tier) yazılımlar geliştirmek,

b) Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek,

c) Kripto algoritmaları ve diğer yöntemler kullanarak verinin ve gerekirse ağın güvenliğini sağlamak,

d) Program mimarisine katkıda bulunmak,

e) Ağ (netvvork) üzerinde çalışan yazılımlar geliştirmek.

II-ISTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ YERİTARİHİ

1) Başvuru formu, (Fotoğraflı)

2) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (belgenin aslının getirilmesi halinde fotokopisi başkanlıkça onaylanacaktır).

3) Askerlik durumunu gösterir belge,

4) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş,

5) Adli sicil belgesi,

6) ingilizce Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından seksen puan veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi puan. Başkanlığımızın www.osym.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle beraber 30.05.2011 -10.06.2011 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Bilkent/Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımızda ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 10.06.2011 saat 17.30'dur, Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adayların, 2010-KPSSP3 (B) Grubu puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil (ingilizce) puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre 29/30.06.2011 tarihlerinde yapılacak sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav yeri ve tarihi, www.osym.gov.tr sitesinde ilân edilecektir.

IV- DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

V-SÖZLÜ SINAV KONULARI

1-Yazılım Mühendisliği,

2-Proje Yönetimi,

3-Veritabanı tasarımı ve yönetim sistemleri,

4-Programlama Dilleri (Java)

5-Bilgisayar Ağları,

6-Bilgi Güvenliği,

7-İşletim Sistemleri,

8-Yazılım mimarisi,

9-Pozisyonla ilgili diğer konular. Sözlü sınavda adaylara yukarıda belirtilen konulardan sorular sorulacaktır.

Yapılan sözlü sınav sonuçları sınavın bitiminden itibaren onbeş gün içerisinde www.osym.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

VI-ÜCRETİ

Yukarıda ilan edilen pozisyonlar, tecrübe, öğrenim durumu gibi niteliklere göre brüt 4.250TL ile 7.200.-TL arasında ücretlendirilecektir. Kamuoyuna duyuru

27 May 2011 - 20:38 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?