Mevlana Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı (12 Mart 2012)

T.

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı'nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile " 3 adet uzman (Karaman Yatırım Destek Ofisinde istihdam edilmek üzere iş tecrübesi ile 2 adet ve KPSS puanı ile 1 adet olmak...

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı'nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile " 3 adet uzman (Karaman Yatırım Destek Ofisinde istihdam edilmek üzere iş tecrübesi ile 2 adet ve KPSS puanı ile 1 adet olmak üzere toplam 3 uzman) ve 1 adet destek personeli" istihdam edilecektir.

SON BAŞVURU TARİHİ: 06 Nisan 2012

SINAV TARİHİ : 13 Nisan 2012

1- ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

a)Türk Vatandaşı olmak,

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

d)Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak.

2- UZMAN PERSONEL İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR:

a)Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslar-arası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, sosyoloji, matematik, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından lisans düzeyinde mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b)Son başvuru tarihi itibariyle, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında ingilizce dilinden, en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL, TOEFL IBT, TOEFL CBT, TOEFL PBT, FCE, CAE, CPE ya da IELTS) sahip olmak,

c)Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, askerlikten muaf olmak veya en az 1 yıl süre ile tecil ettirmiş olmak.

3-KPSS PUANI İLE ALINACAK UZMAN PERSONEL (1 ADET) İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 10-11 Temmuz 2010 veya 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ndan mezun oldukları alana göre asgari aşağıdaki puanı almış olmak:

 
ALAN

KPSS PUAN TÜRÜ

TABAN PUANHUKUK

KPSS 3. 4. 11 veya 21

80İKTİSAT

KPSS 3. 4. 9. 18, 22 veya 28

80MALİYE

KPSS 3. 4 veya 24

80İŞLETME

KPSS 3, 4.19. 23. 29 veya 99

80KAMU YÖNETİMİ

KPSS 3, 4, 30, 37 veya 47

80ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER

KPSS 3, 4. 5. 6. 7. 8. 33, 36. 64. 66, 82, 86, 88, 108 veya 112

80İSTATİSTİK

KPSS 1.2 . 3.4. 5.6, 7. 8. 25, 34, 75. 78, 102, 106 veya 108.111

80ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

KPSS 3. 4, 14, 46 veya 48

80MATEMATİK

KPSS 3, 4, 5. 25 veya 75

80SOSYOLOJİ

KPSS 3. 4, 5. 6. 7, 8 veya 70

80MÜHENDİSLİK-MİMARLIK

KPSS 3. 4. 5. 6 veya 7

80ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

KPSS 3. 4 veya 25

80


4- İŞ TECRÜBESİ İLE ALINACAK UZMAN PERSONEL (2 ADET) İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

Başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu veya özel kesimde;

-Planlama, programlama,

-Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

-Strateji geliştirme, strateji yönetimi,

-İzleme ve değerlendirme.

-Tanıtım, danışmanlık,

-Şehircilik ve çevre,

-Araştırma

-Geliştirme,

-Bilgi ve iletişim teknolojileri,

- Finansman,

-İnsan kaynakları yönetimi,

-Uluslararası ticaret alanlarının herhangi birinde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışanlar, ilanda belirtilen ilgili uzmanlık alanının diğer koşullarını taşımak kaydıyla KPSS'ye girmiş olmak şartından muaftırlar.

5-UZMAN PERSONEL İÇİN TERCİH NEDENLERİ:

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek uzman personel seçiminde tercih sebebi olarak değerlendirmeye alınacaktır:

Birinci Grup Tercih Nedenleri:

a. Ulusal / Bölgesel Kalkınma Programlarının hazırlanması,

b. Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

c. Rekabetçilik ve Kümelenme Analizi,

d. Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

e. Kırsal Kalkınma Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,

f. Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

g. Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

h. Finans Yönetimi,

i. Bütçe, Çalışma Programı ve Harcama Programı Hazırlama,

j. Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

k. Proje Hazırlama, izleme Değerlendirme, Raporlama Kayıt Tutma, izleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması.

l. Hibe ve Proje Yönetimi konularında denetim ve usulsüzlük incelemeleri.

m. Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, izleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, ihale Dosyalarının Hazırlanması ve izleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması.

n. Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda deneyim sahibi olmak,

o. Uluslararası Yatırım, Doğrudan Yabancı Yatırım, Yatırım Teşvik, Bölgesel Tanıtım,

p.Yatırım Süreçleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri gibi idari iş ve işlemler ile ilgili yasal uygulamalar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

İkinci Grup Tercih Nedenleri: Alanında lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak, SPK Bağımsız Denetçilik Lisansına sahip olmak veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesine sahip olmak,

Üçüncü Grup Tercih Nedenleri:

a.İleri düzeyde (konuşma, yazma ve okuma) ingilizce bilgisine sahip olmak,

b. Birden fazla yabancı dili konuşma, yazma ve okumasını çok iyi derecede bilmek,

6-DESTEK PERSONELİ (1 ADET) İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

Destek personeli için yapılacak başvurularda aşağıdaki niteliklere sahip olmak gerekir. Buna göre:

a) Üniversitelerin Halkla ilişkiler, Halkla ilişkiler ve Tanıtım, Halkla ilişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık, Radyo- Televizyon ve Sinema, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, iletişim, Medya ve iletişim bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 10-11 Temmuz 2010 veya 910 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ndan 60 puan almış olmak.

c) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olmak.

7-DESTEK PERSONELİ İÇİN TERCİH NEDENLERİ:

Destek personeli için aşağıdaki niteliklere sahip olmak tercih nedeni sayılacaktır. Buna göre:

- Kamu veya özel sektörde 2 yıl ve daha fazla mesleki deneyime sahip olmak.

- İletişim ve organizasyon becerileri güçlü olmak, MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek ve söz konusu niteliğini belgeleyebilmek, Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak.

- Mesleki deneyimle ilgili özel sertifikalar ve çalışmaların olması ve bunu belgelemek,

- (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

- İngilizce dil yeterliliğini gösterir KPDS, TOEFL veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan dil yeterliliklerini belgeleyecekleri dil yeterliliklerine sahip olmak tercih nedenidir.

8-BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ:

a) Başvuru tarihi: Başvurular 12 Mart 2012 Pazartesi günü başlayacak ve 06 Nisan 2012 Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir Başvurular, belirtilen tarihler arasında olmak kaydı ile hafta içi saat 8.30-17.30 arasında kabul edilecektir. Ayrıca, resmi tatil olan gün ve saatlerde başvuru kabul edilmeyecektir. T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı, sınav ilanı çerçevesinde yapılan başvuru sayılarını dikkate alarak başvuru ve sınav tarihinde değişiklik yapabilir. Sınav ilanı ile ilgili yapılacak değişiklik veya düzeltmeler www.mevka.org.tr internet adresinden adaylara duyurulacaktır

b) Başvuru için istenen belgeler:

aa) www.mevka.org.tr internet adresinden temin edilecek iş Talep Formu,

bb) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

cc) Üç adet vesikalık fotoğraf, dd) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

ee) KPDS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

ff) TC Kimlik numarası yazılı beyanı,

gg) Özgeçmiş,

hh) En az 5 (beş) yıllık iş tecrübesi ile başvuracak uzman personel adayları için, SGK hizmet döküm belgesi veya hizmet belgesi,

ıı) En az 5 (beş) yıllık iş tecrübesi ile başvuracak uzman personel adayları için, daha önce görev yapılan işyerlerinden temin edilmiş pozisyon, görev süresi ve görev tanımı bilgilerini de içeren referans mektubu veya ilgili alanda çalıştığını ispatlayıcı belge,

ii) Adayın iş talep formunda belirttiği diğer bilgileri (iş deneyimi, alınan eğitimler, ikinci yabancı dil belgesi vb ) destekleyici belgelerin aslı veya onaylı sureti,

jj) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (aslı veya onaylı sureti).

Sınava başvuru sırasında ibraz edilen belgeler adaylara iade edilmeyecektir.

c)Başvuru şekli ve yeri: Yukarıda sayılan belgelerin, Mevlana Kalkınma Ajansı Medrese Mahallesi Ulaşbaba Caddesi No: 28 Selçuklu/KONYA adresine en geç, sınav ilanında belirtilen son başvuru tarihi ve saatine kadar teslim edilmesi şarttır. Son başvuru tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır

9- SINAVA ALINACAKLARIN TESPİTİ, İLANI VE SINAVA GİRİŞ:

Ajansa yapılan başvurular. Genel Sekreterlikçe, ilanda belirtilen şartlar ve tercih nedenlerine göre değerlendirildikten sonra sözlü yarışma sınavına katılabilecekler, TC Mevlana Kalkınma Ajansının internet sitesinde (www.mevka.org.tr) ilan edilecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının en fazla 5 katına kadar aday sınava çağırılabilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü yarışma sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav tarihinde, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi ile hazır bulunmaları gerekecektir. Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesinde aşağıdaki değerlendirme kriterleri uygulanacaktır.

9-1. Uzman Personel Bakımından;

 
DEĞERLENDİRME KRİTERİ

BAŞVURU PUANI

DEĞERLENDİRMEYİ ESAS PUAN YÜZDESİKPSS

80

%40KPDS

70

%40TERCİH NEDENLERİ

3 grup arasında, 1. grup tercih nedeni için en fazla 50 puan; 2. ve 3. grup tercih nedeni için en tazla 25 (Toplam 100 puan)

% 20 İŞ TECRÜBESİ İLE BAŞVURAN ADAYLARDEĞERLENDİRME KRİTERİ

BAŞVURU PUANI

DEĞERLENDİRMEYE ESAS PUAN YÜZDESİİŞ TECRÜBESİ

5 YIL (80 puan kabul edilecektir)

%40KPDS

70

%40TERCİH NEDENLERİ

3 grup arasında, 1. grup tercih nedeni için en fazla 50 puan; 2. ve 3. grup ter- cih nedeni için en fazla 25 (Toplam 100 puan)

% 20


ilanda belirtilen ilgili uzmanlık alanlarında daha önce çalışmak kaydıyla iş tecrübe ile başvuran adaylar için 5 yıl tecrübe şartını (belirtilen alanlarda) sağlayanların pu nı 80 kabul edilerek 5 yıl üzerindeki her yıl için 2 puan eklenecektir.

9- 2. Destek Personeli Bakımından;

 
DEĞERLENDİRME KRİTERİ

DEĞERLENDİRMEYE ESAS PUAN YÜZDESİKPSS PUANI

%50TERCİH NEDENLERİ

%50


Yarışma sınavı sözlü olarak gerçekleştirilecektir. Sınav Kurulu üyeleri tarafından sözlü sınavda, KPSS ve/veya KPDS (TOEFL, IELTS) başarı durumu, adayın çalıştıç alandaki uzmanlık düzeyi, tecrübe ve bilgi birikimi, tercih nedenine uygun iş deney mi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayı; ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlıl davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını d göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verilecektir.

Karaman Yatırım Destek Ofisinde istihdam edilmek üzere iş tecrübesi ile 2 adet v KPSS ile 1 adet olmak üzere toplam 3 uzman personel istihdam edilecektir. Aline cak personelde istihdam edilen il merkezinde ikamet etme zorunluluğu aranacaktıı Ajans, ihtiyaç duyduğunda personelin görev yaptığı birimi ve görev yerini değiştire bilecektir

10-DEĞERLENDİRME

Sözlü sınav başarı notu, 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)tir. Sınav Kurulu üy lerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Ancak söz sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise peı sonel alınacak bölüm/birim için en yüksek puan alan aday yarışma sınavını kazar mış kabul edilir. Başarılı adaylar arasından ikinci en yüksek puanı alan aday yede aday olarak ilan edilir. Asıl adayın göreve başlamaması halinde yedek aday istifi dam edilir. Sözlü sınavda yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya gire meyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nede niyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile, başka bir öğrenin dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başar puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıd personel alma hakkına sahiptir

11- SINAV SONUCUNUN DUYURULMASI

Sınav sonucu, Genel Sekreterlik tarafından, sınav kurulunun sonuçları kendisine i tikal ettirdiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın internet sitesinde ilan edilir Sonucun yazılı olarak tebliği sadece sınavda başarılı olan asil adaya göreve başi ma çağrısı ile birlikte yapılır

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi b şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla söz leşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sö leşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

12.03.2012 EK 1; İŞ TALEP FORMU'na www.mevka.org.tr internet adresimizden ulaşabilirsiniz.

12 Mar 2012 - 11:28 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket 2021 Asgari ücret Ne Kadar Olmalı ?