Bugün Yayımlandı! PTT Personel Alımı Başvuru Şartları Açıklandı

PTT'nin sözleşmeli personel alımına ilişkin beklenen yönetmelik bugün yayımlandı. PTT Personel alımı şartları belli oldu. PTT'nin uzun süredir beklenen yönetmeliğine ilişkin beklenen gelişme yaşandı.

Bugün Yayımlandı! PTT Personel Alımı Başvuru Şartları Açıklandı

PTT'nin sözleşmeli personel alımına ilişkin beklenen yönetmelik bugün yayımlandı. PTT Personel alımı şartları belli oldu. PTT'nin uzun süredir beklenen yönetmeliğine ilişkin beklenen gelişme yaşandı.

Bir süredir PTT'nin personel yönetmeliğinde değişikliğe gitmesi bekleniyordu. Geçtiğimiz aylarda Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilen sözleşmeli personel istihdamına ilişkin yönetmelik yeniden düzenlendi ve yayımlandı. Yeni ilanın ne zaman duyurulacağıysa henüz netleşmedi. Detayları sizlerle paylaşacağız.

Buna göre Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte PTT Personel alımı şartları şu şekilde olacak: 

İşe alınmada aranacak genel şartlar

MADDE 9 - (1) Pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre personel alımı, yapılan sınav sonucunda başarılı olanlardan veya PTT'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda deneyimli kişiler arasından yapılır. İşe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şunlardır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

İşe alınmada aranacak özel şartlar

MADDE 10 - (1) İşe alınacaklarda aranılan genel şartların yanında PTT'ye alınacak personelde aranacak öğrenim durumu, yabancı dil, deneyim ve boy, kilo gibi fiziksel özellikler ile hizmetin gerektirdiği özel şartlar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Giriş sınavları

MADDE 11 - (1) Sınavlar, alım yapılacak pozisyonun özellikleri dikkate alınarak yazılı, mülakat ve uygulamalı sınav şekillerinden bir veya birkaçı ile yapılabilir.

(2) Yapılacak sınavın şekli, hangi konuları kapsayacağı, sınav sorularının hazırlanması, basımı ve başarı düzeyi gibi hususlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Sınavlar, alım yapılacak pozisyonun özelliğine göre PTT tarafından yapılabileceği gibi hizmet satın alınan kuruluşlara da yaptırılabilir.

(4) Yazılı sınav yapılması halinde başarılı olan adaylar, özgüven, muhakeme gücü, kavrama ve ifade yeteneği, hal ve hareketleri gibi kişisel özellikleri, PTT'nin çalışma koşullarına uygunluklarının tespit edilmesi ve mesleki yeterliliklerinin ölçülmesi amacıyla mülakat ve/veya uygulama sınavına tabi tutulabilirler.

(5) Başvuru şartları Yönetim Kurulunca belirlenen Postacı ile Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonları için yapılacak alım yazılı sınav ile yapılır.

Duyuru

MADDE 12 - (1) Personel alımı, PTT'nin resmi internet sayfaları veya basın yayın organları üzerinden ilan edilir.

(2) İlanda;

a) Aranacak şartlar,

b) Pozisyonların yeri ve sayısı,

c) Başvuru zamanı, yeri ve şekli,

ç) Sınavın zamanı, yeri ve şekli,

d) İstenilecek belgeler,

e) Sınavın şartlarına ilişkin diğer hususlar,

yer alır.

İş Başvurusu ve başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 13- (1) Başvurular için, personel alım ilanını müteakip en az beş günlük başvuru süresi tanınır.

(2) Başvurular, internet ortamında alınır.

(3) Yapılan değerlendirme sonucunda başvuruda bulunan adaylardan aranan nitelikleri taşıdığı belirlenen adaylar sınava çağrılır, aranan nitelikleri taşımadığı belirlenenlerin ise başvuruları geçersiz sayılır.

(4) Sınav aşamasından sonra gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bu kişilerin ataması yapılmaz, ataması yapılmış olanlar varsa atamaları iptal edilir.

Sınav Kurulu

MADDE 14- (1) Yapılacak sınavlar için, Genel Müdür onayı ile sınav kurulu veya kurulları oluşturulur.

(2) Sınav Kurulu, Genel Müdürün görevlendireceği bir başkan ve dört üye olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir.

(3) Sınav kurulunun büro hizmetleri Merkez teşkilatında istihdamla ilgili Daire Başkanlığınca yürütülür.

Sınav Kurulunun Görevleri

MADDE 15 - (1) Sınav kurulu, sınav komisyonlarını belirlemek ve sınavlara ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir.

(2) Yazılı sınavlarda sorulara itiraz edilmesi halinde bilirkişi raporu istenebilir.

Sınav Komisyonu ve Görevleri

MADDE 16- (1) PTT tarafından yapılacak mülakat ve/veya uygulamalı sınavlarda, Sınav Kurulunun görevlendireceği bir başkan ve dört üye olmak üzere en az beş kişiden müteşekkil Sınav komisyonu oluşturulur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir.

(2) Sınav komisyonunu oluşturan üyeler işe alınacak adaylarda aranan öğrenim seviyesinden daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav komisyonunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Yerlerine yedek üye katılır.

(4) Sınav komisyonunun büro hizmetleri Merkez teşkilatında istihdamla ilgili Daire Başkanlığınca, taşra teşkilatında ise insan kaynakları birimlerince yürütülür.

(5) Sınav komisyonu sözlü veya uygulama sınavına katılan adayların özgüven, muhakeme gücü, kavrama ve ifade yeteneği, hal ve hareketleri gibi kişisel özellikleri, PTT'nin çalışma koşullarına uygunluklarının tespit edilmesi ve mesleki yeterliliklerinin ölçülmesi yönünden değerlendirmesini yapar. Sözlü veya uygulama sınavına yapılan itirazları değerlendirerek görüşünü Sınav Kuruluna bildirir.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

MADDE 17- (1) Birden fazla sınav yapılması halinde başarı puanı, bu sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalamasından oluşur. Yönetim Kurulu veya yetki devri yapılan makam tarafından belirlenen asgari başarı puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralama yapılır. Başarılı olanlar arasından yedek aday tespit edilebilir.

(2) Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla varsa yazılı sınav puanı, mülakat puanı, uygulama puanı yüksek olan, bunların eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir. Varsa mülakat ve/veya uygulama puanı asgari başarı puanının altında kalanlar başarısız sayılırlar.

(3) Sonuçlar, PTT'nin resmi internet adreslerinde ilan edilir. Yapılan ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

MADDE 18 - (1) Adaylar sınav sonuçlarına, açıklandığı günü takip eden günden başlamak üzere yedi gün içerisinde yazılı olarak sınavı yapan kuruluşa itiraz edebilirler. İtirazlar on beş gün içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye bildirilir.

Deneyimli Personel İstihdamı

MADDE -19 (1) Açıktan sınavla personel alımı esas olmakla birlikte deneyimli kişiler arasından da personel alımı yapılabilir.

(2) PTT'nin ihtiyaçları doğrultusunda, deneyimli personel alımı Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışanlardan ve kendi istekleri ile kurumlarından ayrılanlardan;

a) Niteliklerine uygun boş pozisyon ve ihtiyaç bulunması,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almamış olması,

Şartıyla atamaya yetkili makamca göreve başlatılabilir.

(4) Alınacak personelin pozisyonu; diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki iş tecrübesi, unvan ve görevleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Atama ve sözleşme imzalamaya yetkili merciler

MADDE 20- (1) Personelden;

a) Genel Müdür Genel Kurul,

b) Genel Müdür Yardımcıları, İştirakler Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Birim Sorumluları Yönetim Kurulu,

c) Diğer personel Genel Müdür,

tarafından atanır.

(2) Genel Müdür, atama yetkisini sınırlarını açıkça belirtmek kaydıyla kısmen veya tamamen devredebilir.

(3) Personel ile idari hizmet sözleşmesi imzalamaya Genel Müdür yetkilidir. Genel Müdür bu yetkisini daha alt kademelere devredebilir.

İstenecek Belgeler ve Atama

MADDE 21 - (1) Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Öğrenim durumunu gösterir belge,

c) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair belge,

ç) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

d) İş isteme beyannamesi,

e) Mal bildirim beyannamesi,

f) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,

g) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

ğ) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,

h) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,

ı) Sınav ilanında istenecek diğer belgeler,

i) Deneyimli personel alımı kapsamında istihdam edilen, personelin özgeçmişinde beyan ettiği iş tecrübelerine ilişkin çalışma belgeleri,

(2) Adaylar, başvuru sonuçlarının ilanını takip eden günden itibaren on beş gün içinde birinci fıkrada istenen bilgi ve belgelerle birlikte atanacağı ünitenin insan kaynakları birimine müracaat eder. Geçerli mazereti olmaksızın bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmaz.

(3) Gerekli şartları taşıdıkları tespit edilen adayların Genel Müdürlükçe atamaları yapılarak, adayların başvuru formunda yer alan adreslerine, tebliğ edildiğini belgeleyecek şekilde yazılı olarak bildirilir.

(4) İlan edilen pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayıp da altı ay içerisinde görevden ayrılanların yerine varsa yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

(5) Ataması yapılacak adayların birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentleri uyarınca vermiş oldukları belgelerin doğruluğu PTT tarafından teyit edilir. Gerçeğe aykırı ve sahte belge veren veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmaz. Atama yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

İşe başlama süresi

MADDE 22 - (1) Bir göreve açıktan atanan personel, atama onayının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde atandıkları yerdeki göreve başlamak zorundadır. Geçerli mazereti olmaksızın bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. Askerlik ve mücbir sebepler haricinde göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilir.

Deneme süresi ve idari hizmet sözleşmesi

MADDE 23- (1) Deneme süresi, açıktan ilk defa atanan personelin, atandığı pozisyonun gerektirdiği görev ve sorumlulukları gereğince yerine getirip getiremediğine karar vermek için uygulanan süre olup, dört aydır.

(2) Personelle dört aylık deneme sözleşmesi imzalanır. Personelin bağlı olduğu birim sorumlusu, dört aylık sürenin bitiminden en geç on beş gün önce personelin verimliliği, performansı, görevine ve etik ilkelere bağlılığı, işyerindeki uyumu ve iş disiplini hakkında değerlendirme raporu düzenleyerek insan kaynakları birimine aktarır. Hakkında düzenlenen rapor olumsuz olan personelin sözleşmesi yenilenmeyerek, merkez teşkilatında ilgili daire başkanlığının, taşra teşkilatında ise başmüdürlüğün görüşü ile birlikte sunulan raporun atamaya yetkili makamca onaylanması halinde PTT ile ilişiği kesilir.

(3) Deneme süresi içerisinde uyarma ve kınama cezası dışındaki disiplin cezalarını gerektirir davranışlarda bulunanların deneme süresi sonu beklenmeksizin birim sorumlusunun teklifi, merkez teşkilatında ilgili daire başkanlığının, taşra teşkilatında ise başmüdürlüğün görüşü üzerine atamaya yetkili makamın onayı ile PTT ile ilişikleri kesilir.

(4) Deneme süresi sonunda atandığı pozisyonun gerektirdiği nitelik ve özel şartları taşıdığına karar verilenlerin müteakip sözleşmesi cari yılsonuna kadar yapılır.

(5) Personel ile imzalanacak müteakip sözleşmeler, takvim yılı itibarıyla yıllık olarak düzenlenir. Sözleşme süreleri sona eren personelin idari hizmet sözleşmeleri, fesih kararı alınmadıkça, meydana gelecek ücret artışından yararlanmak suretiyle başka bir işleme gerek kalmaksızın yenilenmiş sayılır.

(6) İdari hizmet sözleşmelerinin içeriği ve hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

23 Oca 2018 - 10:01 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.

11

CAN - Sanki FBI ajani aliyorsunuz bu nedir kardesim, gidin bakin suan pttlerde calisanlara 2 lafi bir araya getirmeyi bilmeyen Davar çobanları memur olmus.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Ocak 10:01
10

samet - Helal kardeş Doğru Diyorsun Sanki FBI ajanı alıyorlar 2 tane bunak koymuşlar hebebebebebe diyip duruyorlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Ocak 10:01
09

fatma - 35 yas ustu memur olamayacaksa, kpss sinavina da yas sarti koyun bari, bosuna sinava girdik iyi puan aldik diye umutla beklemeyelim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Ocak 10:01
08

Şöför - Kökünden kaldırın kpss yi boş yere niye milletin parası gitsin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Ocak 10:01
07

Ziyaretci - Yas sartinin olmasi cok sacma,sizler kamuya doktor aldiginizda ,eczaci ,avukat aldiginizda yaş sarti yok,neden burda var anlamsiz.nitelikli elemanlari yararli olacak yasta eliyorsunuz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Ocak 10:01
06

yıldız - Can bey sizin o aşağıladiginiz Çobanlardan bırakıp memurluğu doktor mühendis bilim adamı bile çıkıyor birilerini aşağılamak yerine önce bi kendinize bakın ben birilierini asagilarken kendim hangi konumda hangi yeteneğe sahibim diye !!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Ocak 10:01
05

Serdar - Yeni başkanlık sistemine göre başkan adayı olmak bundan daha kolay bu nelan.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Ocak 10:01
03

büşra - hayır yok dahası başvuru linki veya ptt'de duyuru da yok

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Ocak 10:01
02

Büşra - Kpss gerek yok yani. Kendi sınav yapacak öylemi ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Ocak 10:01


Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler