Polis Akademisi 2010 Yılı Öğrenci Alım İlanı

Polis Akademisi 2010 Yılı Öğrenci Alımı ilana çıkmıştır.

Polis Akademisi 2010 Yılı Öğrenci Alımı ilana çıkmıştır.İşte detaylar:

POLİS AKADEMİSİ 2010 YILI
BAŞVURU VE ÖĞRENCİ SEÇME KILAVUZU

2010-2011 eğitim-öğretim yılında. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne 9O'ı erkek, 10'u bayan olmak üzere toplam 100 öğrenci...
Polis Akademisi 2010 Yılı Öğrenci Alımı ilana çıkmıştır.İşte detaylar:

POLİS AKADEMİSİ 2010 YILI
BAŞVURU VE ÖĞRENCİ SEÇME KILAVUZU

2010-2011 eğitim-öğretim yılında. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne 9O'ı erkek, 10'u bayan olmak üzere toplam 100 öğrenci sınavla alınacaktır.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
2-Evli, boşanmış ve/veya nikâhsız yaşıyor olmamak,
3-Genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunu olmak,
4-Sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim (dahil) tarihi itibari ile 22 yaşından gün almamış olmak (01 Ekim 1989 tarihinden sonra doğmuş olmak) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde önceki yaşa göre işlem yapılır.

5-Erkekler için 167 cm, bayanlar için 165 cm'den kısa boylu olmamak ve herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olmak,

6-Sağlık durumu yönünden 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan sağlık koşullarını taşımak,

7-Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,

8-Fakültenin eğitime başlama tarihinde askerlikle ilişiği bulunmamak,

9-Lisans eğitimine alınacak lise mezunları için 2010 LYS sınavından (TM-1, TM-2, TM-3, MF-3, MF-4, TS-1, TS-2) puan türlerinin herhangi birinden (375) ham puan. Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocukları için ise yine aynı puan türlerinin herhangi birinden (180) ham puan veya daha yukarı puan almış olmak,

10- Bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu veya psikotrop maddeler hiç kullanmamış olmak,

11 - Genelev, birleşmeevi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan dolayı hakkında idari yaptırım ile adli soruşturma ve kovuşturma devam ediyor olmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bu suçlardan herhangi biriyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,

12- Yasadışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemleri ile, bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

13- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 inci maddesinde sayılan suçlardan dolayı,

a) Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,

b) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

c) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

14- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

15- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına ve diğer organlarına üye bulunmamak.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

1-Dilekçe

2-2 adet vesikalık fotoğraf,

3-Diploma ve okul çıkış belgesi (aslı veya fotokopisi) I-Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı olmadığına dair kendi beyanını jösterir imzalı belge,

4-Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı olmadığına dair kendi beyanını gösterir imzalı belge,

5-Nüfus kayıt ve ikametgah bilgilerine dair kendi beyanını gösterir mzalı belge,

6-Herhangi bir siyası partiye veya siyasi parti kollarına üye olmadığına Jair kendi beyanını gösterir imzalı belge,

7-Polis Akademisi Döner Sermaye işletmesi Halkbank Gölbaşı/Ankara Şubesi 80000016 nolu hesabına 50 TL (Elli Türk Lirası) sınav ücretinin batırıldığına dair banka dekontu (Dekontta açıklama olarak başvuru ;ahibinin adının ve TC kimlik numarasının yazılması zorunludur. Örn; ************ TC kimlik nolu Ahmet CAN adına Güvenlik Bilimleri :akültesi sınav ücreti")

8-Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocukları çin Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından serilen şehitlik veya vazife malullük belgesi.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SINAV TARİHLERİ

Yukarıda belirlenen şartları taşıyan adaylar, daha sonra açıklanacak )lan tarihler arasında internet üzerinden www.pa.edu.tr ve vww.egm.gov.tr adreslerinden ön başvurularını yapacaklardır.

Ön başvuru süresinin dolmasından sonra, fakülteye şahsen jaşvuru ve sınavlara katılabilmek için ön başvuru yapan adaylar ırasından Dekanlık'ça yeni bir taban puan belirlenerek ilan edilecektir. Selirlenecek olan bu taban puanın üzerinde alan adaylara, şahsen jaşvurularının alınması ve mülakat sınavı için internet üzerinden andevu verilecektir. Adaylar kendilerine verilen randevu tarihlerinde ;ahsen başvurularını yapmak ve mülakat sınavına katılmak için başvuru lirasında istenen belgeler ile birlikte hazır bulunacaklardır. Ön jaşvuruda bulunmayan adaylar ile ön başvuruda bulunmuş olup, Dekanlık'ça daha sonra belirlenecek olan şahsen başvuru taban juanının altında alan adaylar sınavlara alınmayacaklardır.

Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına, iziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar ise yazılı sınava katılmaya ıak kazanacaklardır.

Başvuru ve sınav tarihleri ile ilgili bilgiler daha sonra vww.pa.edu.tr.adresinden ilan edilecektir. Şahsen başvurulur ile ıınavların tamamı Polis Akademisi Gölbaşı Kampüsü'nde yapılacaktır.

Mülakat, fiziki yeterlilik ve yazılı sınav sonuçları adayların sınava jirdiği günün akşamı saat 20.00' den sonra www.pa.edu.tr internet ıdresinden yayınlanacaktır.

SINAVLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

I-MÜLAKAT SINAVI:

ı/lülakat sınavı aşağıda öngörülen esaslara göre yapılır: ı) Öncelikle adaylar 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete'de sayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 25 inci naddesine göre değerlendirilir.

Bu aşamada, kurulda bulunan doktor, psikiyatrist veya psikolog ya da psikolojik danışma ve rehberlik bölümü mezunu uzman üyelerin görüşleri alınır ve bu değerlendirme sonucu olumlu bulunan adaylar ikinci aşamaya geçer.

b)İkinci aşamada adaylara, sözlüye esas olmak üzere Dekanlıkça belirlenecek konuların yazılı olduğu kartlardan birisi çektirilerek, kartta yazılı konu hakkında anlatım yapması istenir. Anlatım sonrası kurul adayı değerlendirir. Değerlendirme, konu hakkındaki bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, kendine güven duyma ve sözlü ifade becerisi olmak üzere dört kriter üzerinden yapılır. Komisyon üyeleri her bir kriter için ortak puan verir. Değerlendirme her bir kriter için 25 puan üzerinden yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir.

c) Yapılan değerlendirmeler sonucu, adaylar hakkında kurul tarafından; "Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verilir.
d)Mülakat sınav komisyonu kararına itiraz edilemez. Hakkında "Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar o yılın başvuru dönemi içinde yeniden mülakat komisyonuna girmek için başvuruda bulunamazlar.

2-FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI:

Fiziki Yeterlilik Sınavları, erkek ve bayan adaylar farklı kurallara göre değerlendirilecek şekilde uygulamalı olarak yapılır. Aşağıda belirtilen koşullara göre yapılacak Fiziki Yeterlilik Sınavlarında, adayların bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilir. Başarılı olmak için 100 puan üzerinden 70 puan almakzorunludur.

3-YAZILI SINAV:

a)Yazılı sınav, test olarak yeterlilik ve yarışma sınavı şeklinde yapılır. Sınavda adaylara sayısal ve sözel olmak üzere beş şıklı çoktan seçmeli toplam 100 soru sorulur.

* Yabancı dil soruları İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere üç ayrı grupta sorulur.

b)Yazılı sınav sonucunda alınacak öğrenci sayısına göre, en yüksek puandan başlanılmak üzere belirlenen asil erkek ve asil bayan öğrenci sayısı kadar yine kendi aralarında oranları nispetinde en yüksek puandan başlanarak ayrı ayrı yedek aday sayısı belirlenir.

c) Başarı sıralama puanlarında eşitlik olması halinde sırasıyla; fiziki yeterlilik sınavında alınan puanının yüksekliği, sözel puanın yüksekliği, sayısal puanın yüksekliği, yabancı dil puanın yüksekliği, matematik puanın yüksekliği dikkate alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan tercih edilir.

25 May 2010 - 11:17 - KPSSgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler