Karayolları Genel Müdürlüğü Memur Alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, KPSS puan türü en az 70 olmak koşuluyla sözlü sınavla 62 personel alacak. İlana başvurular 19-29 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü, KPSS puan türü en az 70 olmak koşuluyla sözlü sınavla 62 personel alacak. İlana başvurular 19-29 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca  657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4/A  maddesine  göre  aşağıda teşkilatı  (görev  yeri), unvanı, sayısı,  genel ve özel  şartları belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır.

Başvuru Tarihi  :  19/01/2016  –  29/01/2016

Sözlü Sınav Tarihi  : 16/02/2016  –  26/02/2016

Sözlü sınava girmek isteyenlerin Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.kgm.gov.tr) yer alan “İlk Atama Başvuru Formu”nu elektronik ortamda doldurarak son başvuru tarihi mesai bitimine kadar aynı adrese iletmeleri gerekmektedir.

Her aday, atanabileceği kadro unvanı ve niteliklerine göre ilan edilen görev yeri sayısı kadar tercihte bulunabilecektir.

Başvuru onaylandıktan sonra gerek aday tarafından gerekse Genel Müdürlükçe herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir. Posta ile veya diğer şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 2014 yılı KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadroya yerleştirilenler (ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar dahil) başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınava, ilanda belirtilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak suretiyle ve ilk defa açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde bu adaylar da sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad-soyadları ile sınav yerleri ve tarihleri en az yedi gün önce Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü  sınava  adaylar  fotoğraflı  ve  onaylı  kimlik  belgesi  (nüfus  cüzdanı,  sürücü belgesi, pasaport vb.) ile gireceklerdir.

Sözlü sınavda adaylar, Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanıyla ilgili olarak mesleği dahilinde bulunan konular (mesleki bilgi), bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyâkatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yeteneği ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (100) puan üzerinden değerlendirilecektir.
 
Sözlü sınavda en az (70) puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının %20 sini geçmeyecek kadar da yedek aday belirlenecektir.

Asıl ve yedek liste sıralaması yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da aynı olması halinde ise yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Asıl ve yedek listeler, sözlü sınavın bitim tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde  Genel  Müdürlüğümüzün  internet  sitesinde  ilan  edilecek  olup,  ayrıca  adaylara tebligat yapılmayacaktır.

Sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren (7) iş günü içerisinde yapılacak itirazlar (7) iş günü içerisinde karara bağlanarak ilgilere yazılı olarak bildirilecektir.

Merkez teşkilatına ataması  yapılacak personelin görev  yeri Genel Müdürlüğümüz, taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Bölge Müdürlüklerimiz, Atölye Müdürlüğü, İkmal Müdürlüğü ve bunlara bağlı işyerleridir. Adaylar, Bölge Müdürlüklerimiz ve bağlı işyerlerini kurumsal internet (www.kgm.gov.tr) sitemizden inceleyebilirler.

Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin son teslim tarihini takip eden otuz gün içerisinde yapılacak olup, ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır.

Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde, belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler dışında, belgelerini teslim etmeyen veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan  adayların  sınav  sonuçları  kazanılmış  hak  sayılmaz.  Ataması  yapıldığı  halde göreve başlamayan adayların belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atamaları iptal edilir. İki aylık sürenin hesabında atamanın tebliğ tarihi esas alınır.

Sınavı  kazananlardan  başvuru  formunda  ve  istenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz  sayılır  ve  atamaları  yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve bundan sonra açılacak olan sınavlara da katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Gerçeğe aykırı ve/veya yanıltıcı beyanda bulunanlar kamu görevlisi ise ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Bu ilanda yer almayan hususlarda 30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren “Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

1)  Genel Şartlar :

-    657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

-  2014 yılı KPSS de KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan türlerinden (70) ve üzeri puan almış olmak.
 
2) Özel Şartlar :

 

Sıra

No

 

 

Kadro Unvanı

 

 

Nitelikler

 

Teşkilatı

(Görev Yeri)

 

Kadro

Sayısı

 

KPSS Puan

Türü

 

 

 

1

 

 

 

Mühendis

1-İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2- İngilizce Bilmek (Bkz.Not)

3-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

 

4

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Mühendis

1-Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

 

 

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

KPSSP3

 

 

3

 

 

Mühendis

1-Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve

Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

1

 

 

KPSSP3

 

 

4

 

 

Mühendis

1- Jeoloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

1

 

 

KPSSP3

 

 

5

 

 

Mühendis

1- Maden Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

1

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Tekniker

1- Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik- Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

KPSSP93

 

 

7

 

 

Tekniker

1- Ulaştırma, Karayolu Ulaşımı ve

Trafik, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun

olmak.

2-B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

1

 

 

KPSSP93

 

 

8

 

 

Mimar

1-Mimarlık lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

1

 

 

KPSSP3

 

 

9

 

 

Şehir

Plancısı

 

1-Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

1

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Matematikçi

1- Matematik, Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve İnformatik, Matematik-İnformatik, Matematik-Bilgisayar Programcılığı, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uygulamalı Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

 

 

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

11

 

 

 

İstatistikçi

1- İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

 

Merkez (Ankara)

 

 

 

2

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

Mühendis

 

 

 

 

 

1- İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

Ky.1.Bl.Md.(İstanbul)

Ky.2.Bl.Md.(İzmir) Ky.3.Bl.Md.(Konya) Ky.5.Bl.Md.(Mersin) Ky.6.Bl.Md.(Kayseri) Ky.7.Bl.Md.(Samsun) Ky.11.Bl.Md.(Van) Ky.12.Bl.Md.(Erzurum) Ky.13.Bl.Md.(Antalya) Ky.14.Bl.Md.(Bursa) Ky.16.Bl.Md.(Sivas) Ky.18.Bl.Md.(Kars)

2

1

2

1

1

2

2

1

1

4

2

2

 

 

 

 

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

13

 

 

 

 

Mühendis

1- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

 

 

Ky.14.Bl.Md.(Bursa)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

14

 

 

 

 

Mühendis

1- Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

Ky.1.Bl.Md.(İstanbul) Ky.6.Bl.Md.(Kayseri) Ky.14.Bl.Md.(Bursa) Ky.15.Bl.Md.(Kastamonu)

 

 

2

1

2

1

 

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

15

 

 

 

 

Tekniker

 

1- Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

Ky.1.Bl.Md.(İstanbul) Ky.2.Bl.Md.(İzmir) Ky.13.Bl.Md.(Antalya) Ky.14.Bl.Md.(Bursa)

 

 

2

1

1

1

 

 

 

 

KPSSP93

 

 

16

 

 

Tekniker

1- Ulaştırma, Karayolu Ulaşımı ve

Trafik, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun

olmak.

2-B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak

 

Ky.11.Bl.Md.(Van) Ky.12.Bl.Md.(Erzurum) Ky.16.Bl.Md.(Sivas) Ky.18.Bl.Md.(Kars)

 

2

1

2

2

 

 

KPSSP93

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

  


Teknisyen

1- Ortaöğretim kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi/Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Elektrik, Bobinajcılık, Elektrik-Elektronik, Otomatik Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar, Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik), Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük, Telekomünikasyon, Elektrik-Elektronik

Teknolojisi (Otamasyon Sistemleri Dalı) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

 

 

   

Ky.10.Bl.Md.(Trabzon) Ky.15.Bl.Md.(Kastamonu)

 

 

 

 

   

2

2

 

 

 

 

    

KPSSP94

 

 

18

 

 

Mimar

1-Mimarlık lisans programından mezun

olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

Ky.4.Bl.Md.(Ankara)

 

 

1

 

 

KPSSP3

 

 

19

 

 

Şehir

Plancısı

1-Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya

Elverişli Olmak

 

 

Ky.4.Bl.Md.(Ankara)

 

 

2

 

 

KPSSP3

NOT : Bu kadro/pozisyona;

1)   Aşağıda yer alan tabloda belirtilen yabancı dil sınav türü ve seviyesinin dengi sınav türü ve seviyesinde aynı yabancı dili bilenler,

KPDS/YDS Seviyesi

Puan Aralığı            

      ÜDS

TOEFL IBT

      PBT

A

100-90

100-90

120-108

677-623

B

89-80

89-80

107-96

622-588

C

79-70

79-70

95-84

587-561

D

69-60

69-60

83-72

560-531

E

59-50

59-50

71-60

530-497

            

KPDS/YDS

CAE

CPE

100

 

A             .

90

 

B

80

A

C             .

70

B

 

60

C

.

2)   Ortaöğretimde/ortaokulda yabancı dil hazırlık eğitim görüp başarılı olanlar,
3)   Yabancı dil hazırlık sınıfını müteakip yabancı dil ağırlıklı eğitim veren Ortaöğretim kurumlarından mezun olduğunu belgelendirenler,
4)   Yükseköğrenimde zorunlu/seçmeli yabancı dil hazırlık eğitimi görüp başarılı olanlar,
5)   Yabancı dil ağırlıklı ya da yabancı dille eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar,
6)   Yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yaptığını belgelendirenler,

başvuru yapabileceklerdir.

Karayolları Genel Müdürlüğü, KPSS puan türü en az 70 olmak koşuluyla sözlü sınavla 62 personel alacak. İlana başvurular 19-29 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacak.

29 Ara 2015 - 00:20 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket Memur Ve Personel Alımlarında Yaş Şartı Esnetilmeli mi?