2012 KPSS Tarih soruları ve cevapları (üyelerimizin paylaşımları)

7-8 Temmuz 2012 de gerçekleştirilecek KPSS'nin il oturumu olan Cumartesi sabah oturumunda adaylara genel kültür , genel yetenek ve yabancı dil testleri uygulanacak.

7-8 Temmuz 2012 de gerçekleştirilecek KPSS'nin il oturumu olan Cumartesi sabah oturumunda adaylara genel kültür , genel yetenek ve yabancı dil testleri uygulanacak.

Resmi sorular ve cevaplar açıklanana kadar bu başlık altında facebook üyeliğniz ile direk yada sitemiz üyeliği...


7-8 Temmuz 2012 de gerçekleştirilecek KPSS'nin il oturumu olan Cumartesi sabah oturumunda adaylara genel kültür , genel yetenek ve yabancı dil testleri uygulanacak.


Resmi sorular ve cevaplar açıklanana kadar bu başlık altında facebook üyeliğniz ile direk yada sitemiz üyeliği ile anında paylaşımda bulanabilirsiniz.


Aklınıza gelen tüm soru ve cevapları paylaşmanızı bekliyoruz.


Ayrıca Forum sayfamızda üyelerimizin paylaşımlarını görmek için Linklere tıklayınız...


 


2012 KPSS Genel Kültür Soruları ve Cevapları (üye paylaşımları)


 


2012 KPSS Genel Yetenek Soruları ve Cevapları (üye paylaşımları)


 


2012 KPSS Eğitim Bilimleri Soruları ve Cevapları (üye paylaşımları)


 


2012 KPSS Yorumları


 


Üyelerimiz tarafından forum sayfamızda verilen soru ve cevaplardır. Resmi nitelik taşımamaktadır...


TARİH (Kpsscafe.com)


1. Eski Türk devletlerinde hükümdara,yönetme yetkisini Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet’ten önce kurulan Türk devletlerinde bu yetkiye verilen addır?Kpsscafe.com

A) Telkin

B) Toy

C) Kut

D) Balbal

E) Şad


Cevap:C


2. Batman’daki Malabadi Köprüsü ve Mardin’deki Hatuniye Medresesi, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin egemenliği dönemine aittir?

A) Danişmentliler

B) Saltuklular

C) Anadolu Selçukluları

D) Artuklular

E) Mengücekliler


Cevap:C


3. Satuk Buğra Han, amcası Oğulcak Kadir Han devletin başındayken İslamiyet’i benimsemiş, amcasından

sonra hükümdar olunca da İslamiyet’i resmi din olarak kabul etmiştir.

Bu bilgiye Karahanlılarda,Kpsscafe.com

I. Devleti yönetme yetkisinin hanedana ait olduğu,

II. İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasının hızlandığı,

III. Arapçanın resmi dil olarak kabul edildiği

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III


Cevap:C


4. Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti’nde ticareti geliştirmek ve ticaret yollarında güvenliği sağlamak amacıyla yapıldığı savunulamaz?

A) Derbentler

B) Kervansaraylar

C) Bedestenler

D) Menziller

E) Dârülkuralar


Cevap:E


5. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı tımar sistemine göre dirlik sahibinin görevlerinden

biri değildir?Kpsscafe.com

A) Kapıkulu askerlerine ulufe dağıtmak

B) Savaş zamanı cebelü denilen askerleriyle orduya katılmak

C) Dirliğindeki vergileri toplamak

D) Bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlamak

E) Bölgesinde üretimi arttıracak tedbirler almak


Cevap:


6. I. Şer’i hukuk kuralları

II. Eskir Türk gelenekleri

III. Fethedilen bölgelerde daha önceki

uygulamalar

Osmanlı Devleti’nin hukuk sisteminde yukarıdakilerden hangileri etkin olmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III


Cevap:


7. Aşağıdakilerden hangisi, İttihat ve Terakki Partisi’nin milli ekonomi oluşturma çabaları arasında gösterilemez?

A) Yabancı şirketlere belirli sayıda Türk çalıştırma zorunluluğu

B) Tarıma destek amacıyla Ziraat Bankasının kurulması

C) Gümrük tarifelerinin yükseltilmesi

D) Halkın yerli malı kullanmaya teşvik edilmesi

E) Kapitülasyonları 1914’te tek taraflı kaldırma girişiminde bulunulması


Cevap:


8. Osmanlı Devleti’nde 23 Aralık 1876 tarihinde Kanunuesasi’nin ilan edilmesiyle

başlayan dönemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anayasal düzene geçildiği

B) Padişaha karşı sorumlu bir hükümetin kurulduğu

C) Devletin teokratik yapısının sonra erdiği

D) Parlamentolu siyasi hayatın başladığı

E) Halkın, yönetime kısıtlı olarak katıldığı


Cevap:


9. Osmanlı Devleti’nde


I. askeri eğitim sisteminde yenileşmeler

II. bürokraside düzenlemeler Kpsscafe.com

III. Enderun mektebinin kurulması çalışmaları


Uygulamalarından hangilerinin, modernleşmeye yönelik olduğu savunulabilir?

A) I ve II

B) Yalnız II

C) I, II ve III

D) Yalnız I

E) Yalnız III


Cevap:


10. 8-9 Temmuz 1919 gecesi askerlik görevinden istifa eden Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra milli iradenin isteğiyle yeniden askeri görevi üstlenmiştir?

A) Birinci İnönü

B) İkinci İnönü

C) Kütahya – Eskişehir

D) Sakarya

E) Büyük Taarruz


Cevap:


11. Kuvayımilliye birlikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Düşman ilerleyişini yavaşlattığı

B) Bölgesel mahiyette olduğu

C) Bazı yerel isyanların bastırılmasında etkili olduğu

D) Doğu cephesinde etkin rol oynadığı

E) İşgallere karşı halkın tepkisi sonucu oluştuğu


Cevap:


12. Sovyet Rusya Türkiye’ye 1920 yılında her türkü silah ve malzeme yardımında bulunmuş, bu yardım 1921 yılında büyük oranda artarak devam etmiştir. Sovyet Rusya’nın yardımının artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?Kpsscafe.com


A) Kuvayımilliye birliklerinin oluşturulmasının

B) Misakımilli’nin kabul edilmesinin

C) Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesinin

D) TBMM’nin açılmasının

E) TBMM ordusunun askeri başarılarının


Cevap:


13 . Mustafa Kemal Paşa’nın Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra İstanbul’a gelerek düşüncelerini yaymak için Fethi Bey’le birlikte çıkardığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tasvir-i Efkâr

B) Minber

C) Yenigün

D) Hakimiyet-i Milliye

E) İkdam


Cevap:


14. Mustafa Kemal Paşa ve Temsilciler Kurulunun, Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul Hükümetine karşı kazandığı ilk siyasi başarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mebusan Meclisinin açılması

B) Misakı milli’nin ilan edilmesi

C) Saltanat Şûrasının toplanması

D) Amasya Görüşmelerinin yapılması

E) Amasya Genelgesi’nin yayımlanması


Cevap:


15. Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi’nin toplanmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesi olasılığı

B) İstanbul’un, Anlaşma Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi                                                                    C) Pontus Rum Devleti kurulması amacıyla girişilen faaliyetler

D) Erzurum ve Trobzon’da kurulan cemiyetlerin birleştirilmek istenmesi

E) Anlaşma Devletlerinin Osmanlı Devleti’nin kimi bölgelerini işgal etmesi


Cevap:


16. 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda ilk değişiklikle aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

A) İstiklal Marşı’nın kabulü

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Cumhuriyetin ilanı

D) Saltanatın Kaldırılması

E) Lozan Antlaşması’nın onaylanması


Cevap:


17. Atatürk, “Bir toplum aynı amaca, bütün kadınlar ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesi ve medeniyetleşmesine bilimsel olarak imkân yoktur.” demiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği savunulabilir?

A) Halifeliğin kaldırılmasıKpsscafe.com

B) Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girmesi

C) Medeni Kanunu’un kabul edilmesi

D) Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması

E) Saltanatın kaldırılması


Cevap:


18. Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planının hazırlanmasında teknik ve ekonomik desteği aşağıdaki devletlerin hangisinden almıştır?

A) Amerika Birleşik Devletleri

B) İtalya

C) İngiltere

D) Fransa

E) Sovyetler Birliği


Cevap:


19. Aşağıdakilerden hangisi, 3 Mart 1924 günü TBMM’de kabul edilen kanunlar kapsamında değildir?

A) Halifeliğin kaldırılması

B) Osmanlı hanedan üyelerinin Türkiye sınırları dışına çıkarılması

C) Şeyhülislamlık makamının lağvedilmesi

D) Şer’iye ve Evkaf Bakanlığının kaldırılması

E) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması


Cevap:


20. Aşağıdakilerden hangisinin, ekonomik ilişkilerdeki karışıklıkları önlemek amacıyla yapıldığı savunulamaz?Kpsscafe.com

A) Ölçü sisteminin değiştirilmesi

B) Hafta tatilinin Cuma gününden Pazar gününe alınması

C) Soyadı kanununun çıkarılması

D) Kılık ve kıyafet alanındaki düzenlemelerin yapılması

E) Miladi takvimin kabul edilmesi


Cevap:


21. TBMM’nin Saltanatı kaldırması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?

A) Devlet rejiminin adının konulduğuna

B) Milli egemenliğin güçlendirildiğine

C) Kişisel egemenliğin sona erdiğine

D) Demokrasiye geçiş için adım atıldığına

E) Tüm yetkilerin TBMM’de toplandığına


Cevap:


22. Aşağıdakilerden hangisinin dilde sadeleştirmeye etkisi olduğu savunulamaz?

A) İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe

Kullanılması Hakkında Kanun çıkarılması

B) Türk Ceza Kanunu’nun çıkarılması

C) Türkçe bilim terimlerinin hazırlanması

D) Türk Dil Kurumunun kurulması

E) Harf inkılabının yapılması


Cevap:


23. 1294 Anayasası’nın 88. Maddesi “Türkiye’de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk denir.” şeklindedir.

Bu madde Atatürk’ün

I. Milliyetçilik,

II. Laiklik

III. Halkçılık

İlkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?

A) Yalnız I

B) I, II ve III

C) I ve II

D) II ve III

E) I ve III


Cevap:


24. Aşağıdakilerden hangisi, yeni Türk alfabesinin kabul edilmesinden sonra okuryazar oranını artırmaya yöneliktir?

A) Türk Ocaklarının kurulmasıKpsscafe.com

B) Öğretimin Birleştirilmesi Yasası’nın kabul edilmesi

C) Azınlık ve yabancı okullarının denetim altına alınması

D) Millet mekteplerinin açılması

E) Ankara Hukuk Mektebinin açılması


Cevap:


25. Mustafa Kemal Paşa’nın Nutuk’unda,


I. TBMM’nin açılması

II. Halifeliğin kaldırılması

III. Serbest Cumhuriyet Partisinin kurulması

Olaylarından hangileri yer almaktadır?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) Yalnız III

D) Yalnız II

E) I, II ve III


Cevap:


26. Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk Dönemi’nde Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkısı olduğu savunulamaz?Kpsscafe.com

A) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması

B) Türkiye’nin Sadabat Paktına üye olması

C) Almanya’nın yayılmacı politika izlemesi

D) Musul’un Ankara Antlaşması ile Irak’a bırakılması

E) Türkiye’nin Briand-Kellogg Paktına katılması


Cevap:


27. 1923-1930 yılları arasında Türk dış politikasının başlıca faaliyet alanını aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?

A) Bölgesel paktlar oluşturmak

B) Boğazları denetim altına almak

C) Lozan Antlaşması’ndan kalan sorunlarını gidermek

D) Milletler Cemiyetine üye olmak

E) Hatay sorununu çözmek


Cevap:


28. Aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümünde, Milletler Cemiyeti devreye girmemiştir?

A) Etabli

B) Musul

C) Bozkurt-Lotus

D) Hatay

E) Yabancı okullar


Cevap:


29. Atatürk Dönemi’nin son başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rauf Orbay

B) Fethi Okyar

C) Şükrü Saraçoğlu

D) İsmet İnönü

E) Celal Bayar


Cevap:


30. İkinci Dünya Savaşı öncesinde,

I. İtalya,

II. Fransa,

III. Avusturya

Devletlerinden hangilerinin yayılmacı politikası, Türkiye’nin boğazlar sorununu gündeme getirmesine neden olmuştur?Kpsscafe.com

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III


Cevap:


S1. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonar Mustafa Kemal ile Fethi Beyin beraber çıkardığı gazetenin adı nedir?


Cevap: Minber (Gazetenin başında Fethi Bey, imtiyaz sahibi ve sorumlu müdürü ise Dr. Rasim Ferit’dir)


S2.Atatürk dönemi son başbakanı kimdir?


Cevap : Celal Bayar


S3.1921 anayasının ilk değişikliği


Cevap :cumhuriyet


S4. Malabadi köprüsü ile ilgili soru 


Cevap: Anadolu Selçuklu


S5. Görevin hanedana tanrı tarafından verilmesi


Cevap: kut


S6. Ticaretle ile ilgili olmayan gelişme?


Cevap: Darul kurra


S7. Sadabat Paktına neden olan ve ıı. dünya savaşına neden olan devlet hangisidir?


Cevap: İtalya


S8. 5 Yıllık sanayi planında türkiyeye destek veren devlet hangisidir?


Cevap: Sovyet Rusya


S9. Temsili Heyetinin İstanbul Hükümetine karşı sağladığı ilk siyasi başarı hangisidir?


Cevap: Amasya Görüşmesi


S10. Kadın haklarıyla ilgili paragraf sorusu?(Kpsscafe.com)


Cevap: Türk medeni kanunu


 


S11. Ekonomik karışıklıkları gidermek için yapılan çalışmalardan değildir?Kpsscafe.com


Cevap: Kılık kıyafet kanunu


S12. Atatürk döneminin son başbakanı kimdir?


Cevap: Celal Bayar


 


S13. T.C. yaşayan din ırk ………. bakılmaksızın herkes Türktür.


Cevap: Milliyetçilik, Laiklik, Halkçılık


 


S14 M. Kemal hangi savaştan sonra askerlik mesleğine geri dönmüştür.


Cevap: Kütahya -Eskişehir savaşı


S15.Nutuk kapsamında hangisi yer almaz?


Cevap: Serbest Cumhuriyet Fırkası


 


S 16.Osmanlıda batı tarzı örnek alınarak yapılan çalışmalardan değildir?


Cevap: Enderun mektebi


 


S17. İslamiyetin kabul edilmesiyle Karahanlılardaki (Satuk Buğra han) gelişmelerden biri değildir?


Cevap: Arapçanın resmi dil olması


 


S18.Okuma yazma oranının arttırılması ile ilgili soru?


Cevap: Millet mektepleri


 


S19.1923 – 1930 yıllarında Türk dış politikası en çok hangi sorunlarla uğraşmıştır?


Cevap: Lozanda halledilemeyen sorunları çözmek


 


S20.Erzurum kongresinin yapılmasında etkili olmayan gelişme?


Cevap: İstanbul’un resmen işgal edilmesi


 


S21. Kuvayi milliyenin özelliklerinden değildir?Kpsscafe.com


Cevap: Doğu cephesinde daha etkili olması


 


S 22.1921′den sonra Sovyet Rusya’nın Türkiye’ye askeri yardımın arttırmasının nedeni?


Cevap: Askeri başarılarının artması


 


S23.Tımar sisteminde dirlik sahibinin görevlerinden değildir?


 


Cevap: ulufe dağıtma


S24. Milletler cemiyetine gitmeyen mesele hangisidir?Kpsscafe.com


Cevap: Yabancı okul


 

S25 Atatürk döneminde İngiltere ile aramızı düzelten antlaşma hangisidir?


Cevap: Kellog paktı

07 Tem 2012 - 16:58 - Eğitimgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?