Kara Kuvvetleri Uzman Erbaş Alımı

K.

K.K.K.lığında istihdam edilmek üzere 2009 yılı 3’üncü dönem Uzman Erbaş temini yapılacaktır.KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE UZMAN ERBAŞ ALINACAKTIRUZMAN ERBAŞ TEMİN FAALİYETİ BAŞVURU KILAVUZUBİRİNCİ BÖLÜMGENEL...
K.K.K.lığında istihdam edilmek üzere 2009 yılı 3’üncü dönem Uzman Erbaş temini yapılacaktır.KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE UZMAN ERBAŞ ALINACAKTIRUZMAN ERBAŞ TEMİN FAALİYETİ BAŞVURU KILAVUZUBİRİNCİ BÖLÜMGENEL BİLGİLER1. Kara Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli sınıflarındaki uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla personel alınacaktır. Alımlar en az lise ve dengi okul mezunu, hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan veya başvuru tarihi itibarıyla terhisinden 3 yıl süre geçmemiş olan adaylar arasından TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda yapılacaktır.2. Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, sınav notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adaylar başarı puanı en yüksekten başlamak üzere başvuruda bulundukları branşa yerleştirilecektir. Yapılacak yerleştirme neticesinde boş kalan kontenjanlar, başvuru yaptığı branşta kontenjana giremeyen adaylardan isteğe bağlı olarak (online başvuru formunda ilgili bölümü evet olarak işaretleyenler veya mülakat sınavını müteakip başka branşa yerleştirilmeyi istediklerine dair dilekçeleri dolduranlar) başarı puanları esas alınarak idarenin uygun gördüğü kontenjanı boş kalan sınıf ve branşa yerleştirileceklerdir. Belirtilen esaslar dâhilinde yapılacak yerleştirmeyi müteakip kontenjanlar tamamlandığında bir yere yerleştirilemeyen adaylar olduğu takdirde, başarı notu en yüksekten başlayarak sıralanacak ve genel yedek olarak belirlenecektir. Genel yedek olarak belirlenen adaylar, sağlık nedeniyle elenen veya isteğinden vazgeçen asil adayların yerlerine öncelikle askerlik yaptığı ve başarılı olduğu sınıfa yerleştirilecek, yoksa başarı puanı en yüksekten başlayarak sınıf farkı gözetmeksizin boşalan kontenjanlar tamamlanacaktır.3. Temin faaliyeti TABLO-2’deki faaliyet takvimine göre icra edilecek, başvurular 05 Ekim 2009 tarihinden, 11 Kasım 2009 saat 17.00’a kadar www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden yapılacaktır.4. Yazılı sınav; 22 Kasım 2009 saat 11.00’da Adana, Ankara, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Malatya, Manisa, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’de yapılacaktır. Sınav merkezlerinin kapasitesine bağlı olarak adaylar idare tarafından belirlenecek farklı sınav merkezine planlanabilecektir. 22 Mart 2009 ve 08 Ağustos 2009 tarihlerinde yapılan yazılı sınavlarda başarılı olan adaylar, bu alıma müracaat ederek yeni aday numarası almaları halinde 22 Kasım 2009 tarihindeki yazılı sınava girmeyeceklerdir. Ancak bu durumdaki adaylardan yazılı sınav notunu yükseltmek isteyenler, 22 Kasım 2009 tarihindeki yazılı sınava girmek isterlerse, 11 Kasım 2009 tarihine kadar 03124116050 numaralı faksa dilekçelerini ve girmek istedikleri yazılı sınav merkezini bildirmek şartıyla katılabileceklerdir. Yeniden yazılı sınava giren adayların aldıkları bu not yazılı sınav notu olarak geçerli olacak, önceki yazılı sınav notları geçerliliğini kaybedecektir.5. Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testleri (FKYT) 08-29 Aralık 2009 tarihleri arasında Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı Etimesgut-ANKARA’da, mülakatları 09-30 Aralık 2009 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi K.lığı/Cebeci-ANKARA’ da icra edilecektir.NOT: Kılavuzun tamamını okumadan online başvuru formunu doldurmayınız. Yapılan yanlışlıklardan doğacak sonuçların tümü adaya ait olacaktır.


İKİNCİ BÖLÜM


BAŞVURU ESASLARI


1. BAŞVURU KOŞULLARI:


a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

c. Askerlik hizmetini çavuş, onbaşı veya er olarak yapmış veya yapıyor olmak ve alımı yapılacak sınıf ve branşlarda aranan niteliklere sahip olmak.

ç. Muvazzaflık hizmeti sırasında veya terhisinden itibaren üç (3) yıl içinde (05 Ekim 2006 tarihinden itibaren terhis olanlar) başvuruda bulunmak,

d. Müracaat tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak (05 Ekim 1984 ve sonraki tarihlerde doğanlar).

e. Askerî öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak.

f. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

g. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş ya da ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi bir cürümden hükümlü bulunmamak, soruşturma altında veya yargılanıyor olmamak.

ğ. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

h. Askerlik hizmeti sırasında; üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu 148’inci maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak.

ı. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak. (Örneği KKY 51-3 (B) K.K.Uzman Erbaş Yönergesinde bulunmaktadır.)

i. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden komando uzman erbaş adayı seçilenler için “Komando Uzman Erbaş Olur, Paraşütle Atlar”, diğer sınıflar için “Sağlam, Uzman Erbaş Olur” kayıtlı sağlık raporu almış olmak.

j. Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Adayların en az 164 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmaları ve TABLO-3’deki boy-kilo sınırları içinde bulunmaları gerekmektedir.) Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak çıplak ayakla ölçülmektedir.

k. Tüm sınavları geçen adaylar için güvenlik soruşturması uygun olmak.

l. TABLO-1’den aranan nitelikleri tam olarak okuyunuz ve şartlarınız hangisine uyuyorsa o sınıf ve branşa başvurunuz.

m. Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde sınavın hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.2. BAŞVURULARIN YAPILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR:a. Adaylar başvurularını 05 Ekim 2009 tarihinden, 11 Kasım 2009 saat 17.00’a kadar, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden ONLINE olarak yapacaktır.b. Adayların online başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için Aday Numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Online Başvuru Formu T.C.Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve Aday Numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.c. İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.3. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar, uzman erbaş olabilmeleri için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince doldurulacak olan örneği KKY 51-3(B) K.K.K.Uzman Erbaş Yönergesinde bulunan nitelik belgesinin (Nitelik belgesine adayın askerlik yaptığı Kuvvet, sınıf ve branşı ilave edilecektir) not ortalaması 80 ve üzeri olması gerekmektedir. Bu kapsamdaki adayların nitelik belgesi birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri tarafından doldurulurken, not ortalaması 80 ve üzeri olanlara “uzman erbaş olur”, not ortalaması 80’in altında olan adaylara “uzman erbaş olamaz” kanaati yazılacak, ilgili makamlarca onaylanarak mühürlenecektir. Nitelik belgesi, yazılı sınavı kazanan adaylar tarafından, ön sağlık ve fiziki kabiliyet yeterlilik testine gelirken getirilecektir.

4. BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN DUYURULMASI:a. Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak yazılı sınav tarihi ve adayın sınava gireceği sınav merkezi 18 Kasım 2009 tarihinde www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.b. Sınav tarihinde, sınav yerinde zamanında hazır bulunmayanlara ek sınav hakkı tanınmayacaktır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜMYAZILI SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI1. UYGULANACAK SINAV AŞAMALARI:Başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen sınav aşamalarından geçecektir.a. Yazılı sınav,

b. İkinci Aşama Sınavları,

(1) Ön Sağlık Kontrolü,

(2) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi,

(3) Mülakat.2. YAZILI SINAV TARİHİ VE UYGULAMA ESASLARI:a. Uzman Erbaşlık için müracaat eden adaylardan başvurusu kabul edilenlerin yazılı sınavı 22 Kasım 2009 tarihinde Adana, Ankara, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Malatya, Manisa, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’de yapılacaktır. Sınavlar bütün sınav merkezlerinde saat 11.00’da başlayacaktır. Adaylar, kimlik kontrollerinin yapılıp sınav yerlerine alınabilmeleri için, bildirilen sınav merkezinde en geç saat 09.30’da hazır bulunacaktır. Aday başvuru miktarı dikkate alınarak sınav merkezlerinin belirlenmesi ve aday planlaması yapılarak 18 Kasım 2009 tarihinde www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Tercih edilen sınav merkezlerinin kapasitelerinin dolması hâlinde İDARE tarafından, boş kapasitesi bulunan diğer sınav merkezlerine veya ihtiyaca göre açılabilecek diğer sınav merkezlerine planlama yapabilecektir. İdare tarafından gerekli görülürse, başvuru durumuna göre bazı sınav merkezleri kapatılabilecektir.b. Yazılı sınavda, Genel Kültür konularından 50 soru, Askerî Kültür konularından 50 soru olmak üzere, toplam 100 soru sorulacaktır. Değerlendirme, seçenek sayısının bir eksiği kadar yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi neticesinde elde edilecek ham puanın standart puana dönüştürülmesi esasına göre yapılacaktır. 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve daha yukarı standart puan alan adaylar, ikinci aşama sınavlarına (Ön Sağlık-FKYT-Mülakat) katılmaya hak kazanacaktır.c. Genel Kültür soruları (50 soru); Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Millî Tarih, Millî Coğrafya, Matematik, Türkçe-Dil Bilgisi, Temel Vatandaşlık Bilgisi konularından oluşmaktadır.ç. Askerî Kültür soruları (50 soru); her sınıf erbaş/erlerin bilmesi gereken ortak temel konular (50 soru); İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği, Askerî Ceza Kanunu, İstihbarat, Piyade Ortak Temel Eğitimi (Yanaşık Düzen Eğitimi, Mekanik Nişancılık ve Atış Eğitimi ve Muharebe Eğitimi ) konularından oluşmaktadır.d. Adaylar yazılı sınava gelirken yanlarında nüfus cüzdanı, kurşun kalem, siyah tükenmez veya dolmakalem, silgi ve kalemtıraş getireceklerdir.e. Yazılı sınav neticesinde başarılı olan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi sınavlarına girecek adaylara 03 Aralık 2009 tarihinde İnternet üzerinden (tebliğ niteliğinde) www.kkk.tsk.tr adresinden yapılacak duyuru ile ikinci aşama sınav günleri açıklanacaktır.3. İKİNCİ AŞAMA SINAV TARİHLERİ VE UYGULAMA ESASLARI:Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testleri (FKYT) 08-29 Aralık 2009 tarihleri arasında Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı Etimesgut-ANKARA’da, mülakatları 09-30 Aralık 2009 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi K.lığı/Cebeci-ANKARA’ da icra edilecektir.a. Ön Sağlık Kontrolünün Uygulama Esasları:

(1) Ön sağlık kontrolü; sağlık personeli (tabip ve diş tabibi) ve sınıf subayları tarafından yapılır.

(2) Muayene sırasında adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY:33-2(B) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilir ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılarak sonuçlar formun ilgili kısmına kaydedilir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet yeterlilik testine alınırlar. Ön sağlık seçmelerinde;(a) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı olmamak),(b) Vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet vb. izler bulunmamak,(c) Ağız ve diş yapısı TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olmak,(ç) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak koşulları aranacaktır.

(3) Adaylar boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak zorundadırlar. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür. (TABLO-3)

(4) Sonuçlara itiraz eden adaylar için, Sınav Komisyon Başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir doktordan oluşan "Nihai Karar komisyonu" teşkil edilir. Komisyonun verdiği karar kesin olup, değiştirilemez ve itiraz edilemez.

(5) Adaylar ön sağlık kontrolüne gelirken yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak, aşağıdaki belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle getireceklerdir. Adayların aşağıda belirtilen belgeleri belirtilen zamanda ve tam olarak getirmeleri şarttır. Aksi takdirde işlemleri iptal edilecektir.

(a) Uzman Erbaş Aday Bilgi Formu (FORM-C): (İnternetten indirilerek, ilgili bölümleri doldurulmuş ve onaylanmış) (TABLO-6), 12 yaş ve daha büyük olan kardeşlerin bilgileri yazılacak ve fotoğrafları yapıştırılacaktır.

(b) Nitelik Belgesi (hâlen silâhaltında bulunan adaylar için birlik komutanlıklarınca oluşturulan üç kişilik heyet tarafından tanzim edilecek, adayın kuvveti, sınıfı ve branşı da yazılacak, kapalı, mühürlü zarf içerisinde getirilecektir),

(c) Adayın kendisi, anne ve babası ile (vefat edenler hariç) evli ise eşine ait fotoğraflı nüfus cüzdanının birer adet fotokopisi,

(ç) Lise diplomasının noter onaylı veya Okul Müdürü imzalı ve mühürlü sureti (Diploması yüksek okul veya fakültelerde olanlar için öğrenci işleri müdürü imzalı ve mühürlü),

(d) Yüksek okul mezunları için lise diploması ile birlikte mezun olduğu yüksek okul diplomasının noter onaylı veya okul onaylı sureti,

(e) Varsa ehliyet, askerî ehliyet, bonservis, başarı belgesi asılları ve fotokopileri,

(f) Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi (bir adet, aslı veya Askerlik Şubesi Başkanlığından onaylı önlü-arkalı fotokopisi),

(g) Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak Adli Sicil Belgesi: Birer suret, Adayın kendi adına aldığı vukuatlı nüfus kaydında ismi geçen ve hâlen hayatta olan aile bireyleri (kendisi, varsa eşi, anne, baba ile 18 yaş ve daha büyük kardeşlere) için mülakat tarihine göre en fazla bir ay öncesi tarihli olacak şekilde alınacaktır,

(ğ) Adayın adına alınacak vukuatlı nüfus kaydı (bir adet, bütün aile fertlerini içeren Nüfus Müdürlüğünden onaylı),

b. Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testinin Uygulama Esasları:

(1) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı (Etimesgut/ANKARA)'nda ön sağlık muayenesini müteakip, aynı gün içerisinde yapılacaktır.

(2) Adaylar Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testine gelirken yanlarında eşofman, şort, spor ayakkabısı, nüfus cüzdanı, kurşun/siyah tükenmez kalem ile silgi ve kalemtıraş getireceklerdir.

(3) Yapılacak olan Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testlerinde, adaylar kendileri için engel olacak herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle adaylar sivil sağlık kuruluşlarının birinde muayene olarak spor testlerine gelmiş sayılacak ve meydana gelecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adayların kendisine ait olacaktır.(4) Komando branşı hariçindeki adaylar; 3000 m Koşu, Mekik ve Şınav branşlarından değerlendirilir. Komando branşı hariçindeki adaylar için Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi Standartları TABLO-4’dedir.

Komando branşına müracaat eden adaylar ise; 1500 m. Koşu, Mekik, Şınav, Barfiks, Bomba Koşusu ve Sürünme branşlarında değerlendirilir. Komando adayları için Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi Standartları TABLO-5’dedir.

(5) Sonuçlara itiraz eden adaylar için, Sınav Komisyon Başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir beden eğitimi öğretmeninden oluşan "Nihai Karar komisyonu" teşkil edilir. Komisyonun verdiği karar kesin olup, değiştirilemez ve itiraz edilemez.

c. Mülakat Sınavı Uygulama Esasları:

(1) Mülakat sınavı; Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)'nda yapılacaktır. Mülakat sınavı; ön sağlık kontrolü ve fiziki kabiliyet yeterlilik testinde başarılı olan adaylara uygulanacaktır.

(2) Mülakatta asgari geçer not 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

(3) Adaylar Mülakata gelirken aşağıdaki belgeleri getireceklerdir;

(a) Adaya ait nüfus cüzdanı aslı ve üç adet nüfus cüzdan fotokopisi,

(b) Adaya ait 13 (onüç) adet vesikalık fotoğraf.

(4) Mülakat sınavı sonucunda başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için hastane sevk belgesi verilecektir. Yapılan sınavlar sonucunda başarı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar 08-12 Ocak 2010 tarihinde www.kkk.tsk.mil.tr İnternet adresinde yayımlanacaktır.

4. DEĞERLENDİRME:

(1) Sınavların değerlendirilmesinde; yazılı sınav 100 puan üzerinden değerlendirilerek yazılı sınavın %70’i, fiziki kabiliyet yeterlilik testi 100 puan üzerinden değerlendirilerek fiziki kabiliyet yeterlilik testinden aldığı notun %15’i ve mülakat 100 puan üzerinden değerlendirilerek mülakat notunun %15’i alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

(2) Sıralama işleminde adaylar arasında notların eşit olması durumunda sırasıyla Yazılı Sınavı notu, fiziki kabiliyet yeterlilik test değerlendirme notu ve mülakat notu yüksek olanlara öncelik verilecektir.5. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:a. Sağlık raporu işlemleri için, mülakat aşamasına katılan ve başarılı olan adaylara, Asker Hastanelerine sevk evrakı verilecektir.b. Başarılı olan adaylar, kendisine verilen sevk evrakı ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaktır.c. İstihkâm sınıfında istihdam edilecek adaylar komando kursu görerek, komando birliklerinde de görev alacakları için komando adaylarında olduğu gibi “Komando Uzman Erbaş Olur, Paraşütle Atlar” sağlık raporu alacaklardır.ç. Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar sağlık raporu sonuçlarını elden veya posta ile K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı 06620 Cebeci/Ankara’ya teslim edecektir.

d. Olumsuz sağlık raporu alan adaylar en geç 7 gün içerisinde itiraz dilekçesi ile K.K.Per.Tem.Mr.K.lığına şahsen başvuruda bulunabilirler. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak, olumlu ise aday, Per.Tem.Mrk.K.lığınca hakem hastanesine sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara hakem hastanesinden almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır. (Aday hakem hastanesinden olumlu sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumlu, olumsuz sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumsuz olarak sonuçlanacaktır.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI1. BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULARa. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.b. Online Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.c. Adayların yazışma adresleri ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, mutlaka ikamet yerlerinin posta kodunu doğru olarak doldurmalıdır.ç. Online Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.e. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

2. UZMAN ERBAŞ ONLINE BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ONLINE BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.1. T.C.KİMLİK NUMARASI:

T.C.Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.2. ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.3. SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.4. BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.5. ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.6. DOĞUM TARİHİ:

Nüfus cüzdanınızda yazan veya düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.7. DOĞUM YERİ İL/İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan il/ilçeyi, ilgili bölümden önce ili, sonra ilçeyi bularak seçiniz.8. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE :

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan il/ilçeyi, ilgili bölümden önce ili, sonra ilçeyi bularak seçiniz.9. CİLT NU./ SAYFA NU. (AİLE SIRA NU.)/ SIRA NU. :

Nüfus cüzdanınızın “cilt nu.”, “sayfa nu. (aile sıra nu.)” ve “sıra nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak sırasıyla yazınız.10. MEDENİ HALİ:

Medeni halinizi belirten size uygun seçeneği işaretleyiniz.11. CİNSİYETİ:

Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.12. SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

Hâlen ikamet edilen adresinizi tam ve doğru olarak yazınız. İlgili bölümden önce, ikamet edilen il müteakiben ilçe bölümü seçilecektir.13. POSTA KODU:

Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.14. TELEFON NUMARASI:

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli telefon numaranızı (alan kodunu belirterek) yazınız. (PTT kayıtlı olması önemlidir)15. E-POSTA:

Varsa size ait e-posta adresinizi tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız.16. CEP TELEFON NUMARASI:

En kısa zamanda ulaşabileceğimiz size veya bir yakınınıza ait cep telefonunun numarasını tam ve doğru olarak yazınız.17. EHLİYET :

Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.18. BABA MESLEĞİ:

Babanızın (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.19. ANNE MESLEĞİ:

Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.20. BABA ÖĞRENİM DURUMU:

Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.21. ANNE ÖĞRENİM DURUMU:

Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.22. ÖĞRENİM DURUMU:

En son öğrenim durumunuzu belirleyen size uygun bölümü seçiniz.23. YABANCI DİL BİLGİSİ:

Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dil durumunuzu ilgili bölümden seçiniz.24. MEZUN OLDUĞU LİSE TÜRÜ:

Mezun olduğunuz lise türünü ilgili bölümden seçiniz.25. LİSE VE DENGİ OKUL BÖLÜMÜ:

Lise öğreniminizi, hangi bölümde tamamladıysanız ilgili kutucuktan seçerek işaretleyiniz.

26. MESLEK YÜKSEK OKULU BÖLÜMÜ:

Meslek Yüksek Okulu mezunu iseniz bölümünüzü ilgili bölümden seçiniz. Hâlen Meslek Yüksek Okulunda öğreniminize devam ediyorsanız işaretlemeyiniz.27. 4 YILLIK FAKÜLTE BÖLÜMÜ:4 yıllık veya daha uzun süreli üniversite/fakülte mezunu iseniz bölümünüzü seçiniz. Hâlen 4 yıl ve daha fazla süreli üniversite/fakültede öğreniminize devam ediyorsanız işaretlemeyiniz.

28. ÜNİVERSİTE ADI:Okuduğunuz üniversitenin adını ilgili bölümden seçerek işeretleyiniz.29. ASKERLİK STATÜSÜ:

Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz.30. ASKERE SEVK (BAŞLAMA) TARİHİ:

Müracaat tarihinde, askerlik hizmetine devam eden adaylar, askerlik şubelerinden askere sevk belgesini aldıkları tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçeceklerdir. Sadece askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar tarafından işaretlenecektir. Bilmiyorsanız Askerlik Şubesinden öğrendikten sonra başvurunuzu yapınız.31. TERHİS TARİHİ:

Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Hâlen silâhaltındaysanız bu bölümü işeretlemeyiniz. Terhis tarihinizin üzerinden, müracaat tarihine kadar (05 Ekim 2009) 3 yıl (36 ay)’dan daha fazla süre geçtiyse müracaatınız geçersiz sayılacaktır (05 Ekim 2006 tarihinde ve daha sonraki tarihlerde terhis olanlar müracaat edebilirler). Bilmiyorsanız Askerlik Şubesinden öğrendikten sonra başvurunuzu yapınız.32. GÖREV YAPTIĞINIZ KUVVET:

Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yapıyor veya yaptıysanız ilgili kuvveti seçiniz.33. ASKERLİK YAPTIĞI SINIF:

Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.34. ASKERLİK YAPTIĞI BRANŞ:

Askerlik hizmetinizi hangi branşta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.35. RÜTBENİZ:

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanların terhis belgesinin “Rütbesi” hanesinde belirtilen rütbedir. Hâlen silah altında iseniz bulunduğunuz rütbeyi seçiniz.

(Askerlik hizmetini Yedek Subay olarak tamamlayanların müracaatları kabul edilmeyecektir).36. ASKERLİK HİZMETİNİ “KOMANDO” OLARAK YAPIYORUM/YAPTIM:

Askerlik hizmetini komando olarak yapmış olan adaylar evet seçeneğini, diğer adaylar hayır seçeneğini işaretleyecektir.37. BİRLİK ADRESİ:

Hâlen askerlik hizmetine devam eden adaylar, birlik adresini tam ve doğru olarak yazarak, birlik il ve ilçe kutucuğu tıklanarak birliğin bulunduğu önce il, sonra ilçe bölümü seçilecektir. Terhis olmuş adaylar bu haneyi boş bırakacaktır.38. TERCİH ETTİĞİ BRANŞ:

Tercih ettiğiniz branşı ilgili bölümden seçiniz ve işaretleyiniz. Mutlaka niteliklerinize tam olarak uyan branşı işeretleyiniz.(TABLO-1’E BAKINIZ.)39. SINAV MERKEZİ TERCİHİ:

Yazılı sınav, Adana, Ankara, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Malatya, Manisa, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’de yapılacaktır. Tercih edilen sınav merkezlerinin kapasitelerinin dolması hâlinde İDARE tarafından, boş kapasitesi bulunan diğer sınav merkezlerine veya ihtiyaca göre açılabilecek diğer sınav merkezlerine planlama yapabilecektir. İdare tarafından gerekli görülürse, başvuru durumuna göre bazı sınav merkezleri kapatılabilecektir.

40. BAŞKA BİR BRANŞA YERLEŞTİRİLMEYİ KABUL EDİYORUM:

Temini yapılacak branşda kontenjana giremeyen adaylar, evet bölümünü işaretlerse İdarece uygun görüldüğü takdirde diğer sınıf/branşlarda istihdam edilebileceklerdir. Bu nedenle başka sınıf ve branşlara yerleştirilmek isteyen adaylar evet, istemeyen adaylar ise hayır seçeneğini işaretleyecektir.ÖNEMLİ NOT:1. Online Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra resimde üretilmiş dört karakterli ONAY ŞİFRESİNİ ilgili yere girerek “KAYDET” düğmesine basınız.2. Açılan ikinci sayfada bulunan ADAY NUMARASI, ADI, SOYADI VE T.C. KİMLİK NUMARASINI gerektiğinde kullanmak üzere mutlaka not ediniz, bir başkası ile paylaşmayınız ve kaybetmeyiniz. Bu maksatla, üçüncü sayfanın bilgisayar çıktısını alıp saklamanız faydalı olacaktır.3. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Bilgilerimi Güncellemek İstiyorum” seçeneği seçilerek, güncellenecek bilgilerinizi düzeltiniz. Diğer aşamaları da takip ederek kayıt düzeltme işleminizi tamamlayınız. (Aday numaranızın değişmemesi gerekmektedir)4. Başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşımayan adayların başvuruları, online başvuru formunu doldurarak kayıt numarası alsalar dahi, başvuru niteliklerini taşımadıkları tespit edildiğinde başvuruları geçersiz kabul edilecektir.ÖNEMLİ OKUYUNUZ: ADAY NUMARANIZI KAYBETMEYİNİZ. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

Başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numaraları:

(0 312) 411 59 10

(0 312) 411 59 11

(0 312) 562 11 11

İlanın devamı ve online başvuru için tıklayınız

www.kpsscafe.com.tr

06 Eki 2009 - 00:00 - KPSS


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Anket KYK Borçları Silinsin Mi?