Türk öğrencilerin yabancı ülkelerde öğrenimleri

2 Ekim 2014 PERŞEMBE Resmi Gazete Sayı : 29137 YÖNETMELİK Milli Eğitim Bakanlığından: TÜRK ÖĞRENCİLERİN YABANCI ÜLKELERDE ÖĞRENİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmi burslu statüde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca sınavla yurt dışına gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci statüsünde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören Türk öğrencilerin yurt dışındaki öğrenimlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

2 Ekim 2014 PERŞEMBE Resmi Gazete Sayı : 29137

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

TÜRK ÖĞRENCİLERİN YABANCI ÜLKELERDE ÖĞRENİMLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmi burslu statüde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca sınavla yurt dışına gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci statüsünde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören Türk öğrencilerin yurt dışındaki öğrenimlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmi burslu statüde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca sınavla yurt dışına gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci statüsünde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören Türk öğrencileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15/B maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş: Resmi burslu öğrencinin adına öğrenim gördüğü kurum veya kuruluşu,

b) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

c) Dil öğrenimi: Yurt içi veya yurt dışında esas öğrenim öncesi Bakanlık marifetiyle düzenlenen yabancı dil kurslarını,

ç) Esas öğrenim: İhtiyaç duyulan hallerde görülen dil, hazırlık veya telafi öğreniminden sonra başlayan öğrenimi,

d) Hazırlık öğrenimi: Öğrencinin yurt dışında yapacağı esas öğrenime temel oluşturacak ve esas öğrenim göreceği yükseköğretim kurumu tarafından gerekli görülen eğitimi,

e) İtiraz komisyonu: Sözlü sınavla ilgili itirazları değerlendirip sonuçlandırmak amacıyla Bakanlıkça oluşturulan komisyonu,

f) Kısmi burslu öğrenci: Resmi burslu statüde öğrenim görmekte iken öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan veya bu kurum aracılığıyla karşılıksız burs veya asistanlık ücreti alan ancak aldıkları burs veya ücretin barınma, beslenme, sağlık gibi yaşam giderleri ile okul ücreti, seminer, konferans, toplantı, teziyle ilgili alan çalışması, kitap, defter, kırtasiye gibi öğrenim giderlerini tam olarak karşılamaması nedeniyle devlet tarafından kısmi olarak burs verilen veya okul ödemeleri karşılanan öğrenciyi,

g) Lisans öğrenimi: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık programı kapsayan yükseköğretimi,

ğ) Lisansüstü öğrenim: Lisans öğrenimine dayalı yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik eğitimini,

h) Öğrenim masrafı: Öğrencinin resmi burslu statüde öğrenim görmeye hak kazandığı tarihten görev talebinde bulunduğu ya da hakkında tazminat işlemlerinin başlatıldığı tarihe kadar Tebliğ uyarınca Bakanlık ya da adına öğrenim gördüğü kurum veya kuruluş tarafından karşılanan tüm giderleri,

ı) Ön lisans öğrenimi: Ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan yükseköğretimi,

i) Özel öğrenci: Yurt dışında öğrenimleri süresince her türlü masrafları, kendi imkanları, öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanan öğrenciyi,

j) Resmi burslu öğrenci: Yurt dışına zorunlu hizmet karşılığında lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenime gönderilen ve masrafları Bakanlık veya adına öğrenim görülen kurum ya da kuruluşlarca karşılanan öğrenciyi,

k) Resmi burssuz öğrenci: Resmi burslu statüde öğrenim görmekte iken çeşitli nedenlerle kendisi için herhangi bir ödeme yapılmayan öğrenciyi,

l) Sözlü sınav: Resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin belirlenmesi amacıyla Bakanlıkça yapılan sözlü sınavı,

m) Sözlü sınav komisyonu: Resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin belirlenmesi amacıyla Bakanlıkça oluşturulan komisyonu,

n) Tebliğ: Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan ve öğrencilere yapılacak ödemelere ilişkin esaslar hakkındaki tebliği,

o) Telafi öğrenimi: Öğrencinin esas öğrenime başlamadan önce, eğitim sistemi farklılığından doğan eksikliklerinin giderilmesi amacıyla, esas öğrenim göreceği yükseköğretim kurumu tarafından alınması gerekli görülen eğitimi,

ö) Yazılı sınav: Resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin belirlenmesi amacıyla Bakanlıkça veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan yazılı sınavı,

p) Yurt dışı akademik danışman: Öğrencilerin mesleki gelişimini izlemek, alınacak dersler, tez çalışmaları ve akademik süreçlerle ilgili konularda bilgilendirme ve önerilerde bulunmak üzere yurt dışında öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen öğretim görevlisi veya öğretim elemanını,

r) Yurt dışı temsilciliği: Türkiye Cumhuriyeti eğitim müşavirliğini, eğitim ataşeliğini, bunların bulunmadığı yerlerde Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği veya konsolosluğunu,

s) Yurt içi akademik danışman: Öğrencilerin mesleki gelişimini izlemek, alınacak dersler, tez çalışmaları ve akademik süreçlerle ilgili konularda bilgilendirme ve önerilerde bulunmak üzere adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş tarafından görevlendirilen öğretim görevlisini, öğretim elemanını veya personeli,

ş) Yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi: Yükseköğretim görmek üzere yurt dışına gönderilen öğrencilerin taahhüt ve sorumluluklarını ihtiva eden ve örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış senedi,

t) Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı lisans ve ön lisans öğrenimi ile lisans öğrenimine dayalı yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik eğitimi ile en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim ve öğretimin tümünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Resmi Burslu Öğrencilerin Başvuru, Seçme ve Yerleştirme Esasları

Başvuru, seçme ve yerleştirme esasları

MADDE 5 - (1) Resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerin seçimi, yazılı ve sözlü sınavla olur. Bakanlıkça Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yazılı sınav yerine kullanılabilir.

(2) Başvuru yapacak adaylarda; ALES veya yazılı sınav puanının en az 70, akademik genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden ise en az 65 olması şartı aranır. ALES veya yazılı sınav puanına göre ilan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(3) Sözlü sınava çağrılan adaylar;

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi (20 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü (20 puan),

c) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti (20 puan),

ç) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 puan),

d) Akademik çalışmalara yatkınlığı (20 puan),

yönlerinden Bakanlıkça oluşturulacak sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilir. Her adaya sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sınav komisyonu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

(4) ALES veya yazılı sınav puanının %40'ı, sözlü sınav puanının %40'ı ile mezuniyet notunun %20'si dikkate alınarak yerleştirme puanı belirlenir. Yerleştirme puanı 70 ve üzeri olan adaylar, resmi burslu öğrenci kontenjanlarına tercihleri doğrultusunda yerleştirilir. Boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılabilir. Puan eşitliği halinde yabancı dil puanı daha yüksek olan adaya öncelik verilir.

(5) Sözlü sınavları yapmak ve adayların yerleştirme puanlarını belirlemek üzere Bakanlıkça oluşturulan sözlü sınav komisyonu, Bakanlık personeli, öğretim elemanları ve Bakanlıkça uygun görülen ilgili kurum personeli arasından Bakanlıkça seçilen bir başkan ve iki asıl üyeden oluşur. Bakanlık, asıl üye sayısı kadar yedek üye belirler. Asıl üyelerin bulunmadığı durumlarda yedek üyeler komisyonda görev yapar. Bakanlık, gerekli durumlarda uygun görülen yerlerde birden fazla komisyon kurabilir.

(6) Sözlü sınavla ilgili itirazları değerlendirip sonuçlandırmak amacıyla oluşturulan itiraz komisyonları, Bakanlık personeli ve öğretim elemanları arasından Bakanlıkça seçilen bir başkan ve iki asıl üyeden oluşur.

(7) Sözlü sınav sonucuna itiraz, sonuçların açıklanmasını izleyen ilk beş iş günü içerisinde yazılı olarak yapılır. İtirazlar en geç on iş günü içerisinde itiraz komisyonlarınca karara bağlanır.

(8) Sözlü sınav komisyonu ile itiraz komisyonları başkan ve üyeleri, kendilerinin veya boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

(9) Resmi burslu statüde yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerle ilgili başvuru ve seçim esaslarına ilişkin bilgiler, öğrenim görülecek alanlar, kontenjanlar, sürece ilişkin diğer hususlar her yıl Bakanlıkça yayımlanan kılavuzla belirlenerek ilan edilir.

(10) Resmi burslu statüde yurt dışında lisans seviyesinde öğrenim görecek öğrencilerin başvuru ve seçimine ilişkin usul ve esaslar ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça belirlenerek yayımlanacak kılavuzda ilan edilir.

Mecburi hizmeti bulunanlar

MADDE 6 - (1) Yurt dışında resmi burslu statüde öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerden daha önceki öğrenimlerinden dolayı veya herhangi bir nedenle mecburi hizmetle yükümlü olanlar, öğrenime başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını, parasal karşılığını ödediğini, taksitle ödemede anlaştığını belgelendirmek zorundadır. Resmi burslu statüde öğrenime başlayanlardan mecburi hizmetle yükümlü olduğu tespit edilenlerin resmi bursluluk hakları iptal edilir.

(2) Özel öğrenciliğinin tanınması için başvuruda bulunanlardan yasalar gereğince mecburi hizmeti bulunanların mecburi hizmetini yaptığını, parasal karşılığını ödediğini, taksitle ödemede anlaştığını veya bu hizmetlerini ertelettirdiklerini belgelendirmeleri gerekmektedir.

Belge düzenleme, öğrencilik tanıma ve dosya açtırma

MADDE 7 - (1) Resmi burslu öğrencilik statüsü, yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi ve istenen belgelerin Bakanlıkça onaylandığı tarihte başlar.

(2) Resmi burslu öğrenciliği tanınanlar için Bakanlıkça öğrenci tanıma belgesi düzenlenir. Bu öğrencilere Bakanlıkta birer öğrenci dosyası açılır ve öğrencilerin tüm iş ve işlemleri bu dosya üzerinden Bakanlık tarafından yürütülür. İş ve işlemlerin yürütülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya adına öğrenim görülen kurum ve kuruluşun uygun görüşü istenebilir.

(3) Resmi burslu öğrenciliği tanınanlardan, öğrenim giderleri kurumlarınca karşılanan öğrenciler yurt dışında öğrenimlerine başladıktan sonra Bakanlıktaki dosyaları adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa devredilir ve öğrencilerin tüm iş ve işlemleri bu dosya üzerinden adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşlar tarafından yürütülür. Bu kurumlar öğrenim ve öğrenim sonrası süreçlerde öğrencilere ilişkin bilgileri Bakanlığa sunmakla yükümlüdürler.

(4) Gerekli görülmesi halinde yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları adına öğrenim gören öğrencilerin başvuru, seçme ve yerleştirme işlemleri dışındaki iş ve işlemleri Bakanlık tarafından adına öğrenim görülen kurumlara devredilebilir.

(5) Özel öğrencilik statüsünün tanınmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Öğrenci tanıma belgesi ve özel öğrencilerle ilgili diğer tüm iş ve işlemler yurt dışı temsilciliklerince yürütülür. Özel öğrenciliği tanınanlara yurt dışı temsilciliklerince birer öğrenci dosyası açılır ve öğrencilerin tüm iş ve işlemleri bu dosya üzerinden yürütülür.

(6) Öğrenimlerine başarı ile devam ettiklerini belgelendiremeyen öğrencilere yurt dışı temsilciliklerince herhangi bir öğrenci belgesi düzenlenmez.

Statü değişikliği

MADDE 8 - (1) Yurt dışı temsilcilikleri, durumları 1416 sayılı Kanunun 20 nci maddesine uyan özel öğrencilerden resmi burslu statüye geçmek isteyenlerin başvurularını, bu konudaki görüşlerini de bildirerek Bakanlığa intikal ettirirler. Bunların özel öğrencilik statüsünden resmi burslu öğrenci statüsüne geçebilmeleri ile ilgili gerekli değerlendirme Bakanlıkça yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenim, İstihdam ve Tazminata İlişkin Esaslar ile Mali Hükümler

Dil öğrenimi

MADDE 9 - (1) Öğrencilere yurt içi veya yurt dışında, esas öğrenim öncesi dil öğrenimi için toplam bir yıl süre verilebilir. Öğrenim göreceği dil ve edebiyat ile ilgili bir bölümden mezun olanlara, anılan dil ile ilgili bir dil eğitimi verilmez veya bu amaçla herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak seviye tespit sınavına tabi tutulacağını belgelendirenlere bu sınava girme hakkı tanınır.

(2) Yurt içi ve yurt dışı dil kurslarının düzenlenmesine ilişkin esaslar her yıl Bakanlıkça yayımlanan kılavuzla belirlenir.

Hazırlık öğrenimi

MADDE 10 - (1) Öğrencilerden, esas öğrenimlerine başlayabilmeleri için öğrenim görecekleri yükseköğretim kurumlarınca hazırlık veya telafi öğrenimi yapmaları gerekli görülenlere, yurt dışı temsilciliğinin uygun görüşü doğrultusunda bulundukları ülkenin eğitim sistemi dikkate alınarak Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça en fazla bir yıl süre verilebilir.

(2) Hazırlık veya telafi öğreniminin, öğrenime başlamadan en geç bir ay önce yurt dışı temsilciliklerine bildirilmesi ve onay istenmesi zorunludur. Belirtilen süre içerisinde bildirilmeyen hazırlık veya telafi öğrenimleri, kullanılan öğrenim süresi hesaplanmasında dikkate alınmaz ve ayrıca herhangi bir süre verilmez.

Öğrenim süreleri ve uzatımlar

MADDE 11 - (1) Resmi burslu öğrencilerin normal öğrenim süreleri lisans öğrenimi için programlarında gösterilen süreler kadar, lisansüstü eğitim için ise öğrenim görülen ülkelerin eğitim süreleri dikkate alınarak yüksek lisans öğrenimi için en fazla iki yıl, doktora öğrenimi için en fazla dört yıl olarak belirlenir.

(2) Resmi burslu öğrencilerden, eğitim sistemlerindeki yapı ve işleyiş farklılıkları nedeniyle belirtilen sürelere uygunluk göstermeyen veya öğrenimin daha kısa sürede tamamlandığı ülkelerde öğrenim görenler için öğrenim süreleri, bu öğrencilerin öğrenim süreleri ve planları ile ilgili ülkedeki yurt dışı temsilciliğinden alınacak ayrıntılı bilgiler doğrultusunda Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça farklı olarak belirlenebilir.

(3) Resmi burslu öğrencilerin öğrenim süreleri eğitim durumuna bağlı geçerli bir özre dayalı olmak ve uzatılma talebi istenen öğrenim döneminin başlamasından en az iki ay öncesinde başvurmak kaydıyla azami:

a) Dil öğreniminde altı aya kadar burslu,

b) Lisans öğreniminde bir yıla kadar burslu, bir yıla kadar burssuz,

c) Yüksek lisans öğreniminde altı aya kadar burslu, altı aya kadar burssuz,

ç) Doktora öğreniminde bir yıla kadar burslu, bir yıla kadar burssuz

statüde yurt dışı temsilcilikleri tarafından Bakanlığa ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa bilgi verilmek kaydıyla uzatılabilir.

(4) Resmi burslu ve özel öğrencilerin öğrenim sürelerinde ve öğrenim sürelerinin uzatımında 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununda belirtilen azami yaş sınırı aşılamaz.

Üst öğrenim izni

MADDE 12 - (1) Esas öğrenimlerini tamamlayarak yurt dışındaki öğrenimlerine bir üst seviyede devam etmek isteyen resmi burslu öğrencilerden;

a) Altı aydan fazla süre uzatımı almamış olanlara resmi burslu statüde,

b) Altı aydan fazla süre uzatımı almış olanlara ise öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan veya bu kurum aracılığıyla tüm öğrenim ve yaşam giderlerini karşılayacak miktarda karşılıksız burs, asistanlık ücreti gibi maddi kaynak sağlamış olmak kaydıyla resmi burssuz statüde

yurt dışı temsilciliklerinin görüşü alınarak, Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça üst öğrenime devam etme izni verilebilir. Öğrenim sürelerinin değerlendirilmesinde 11 inci maddede belirtilen süreler esas alınır.

Staj ve doktora sonrası çalışma izni

MADDE 13 - (1) Uluslararası proje, araştırma çalışması veya yükseköğretim kurumu bünyesinde yeni teknolojilerle ilgili bir çalışma yaptıklarını belgelendiren öğrencilere, bir yılı geçmemek üzere, Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş tarafından resmi burssuz statüde öğrenim sonu staj veya doktora sonrası çalışma izni verilebilir.

Öğrenim seviyesi değişikliği

MADDE 14 - (1) Resmi burslu öğrencilerin esas öğrenim seviyelerinin değiştirilmesini gerektiren zorunlu hallerde Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşun izni alınır. Bu değişikliklerde dönem kaybı olmaması esastır.

Öğrenim planı

MADDE 15 - (1) Esas öğrenimine başlayan resmi burslu öğrencilerin aldığı ders ve krediler hakkında bilgiler ihtiva eden ve Bakanlıkça hazırlanan forma uygun olarak düzenlenen öğrenim planı en geç iki ay içinde yurt içi akademik danışmanlara gönderilir.

(2) Ders içeriği bakımından yurt içi akademik danışmanlarca, öğrenim süresi bakımından yurt dışı temsilciliğince onaylanan öğrenim planı Bakanlığa ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa gönderilir.

Tez ve alan çalışmaları

MADDE 16 - (1) Bakanlık, yükseköğretim kurumları veya öğrenim giderleri Bakanlıkça karşılanan kamu kurum ve kuruluşları adına öğrenim gören resmi burslu öğrencilerden tez çalışması veya tezi ile ilgili alan çalışması yapmak üzere seminer, konferans veya bilimsel bir toplantıya katılmaları ya da sanat dallarında öğrenim görenlerin eğitim, konser, sergi, müze, opera ve benzeri bir sanatsal faaliyete gitmeleri öğrenim gördükleri eğitim kurumunca zorunlu görülen öğrencilere en az iki ay önceden başvurmaları halinde yurt dışı temsilciliklerince izin verilebilir ve bunların durumları Bakanlığa bildirilir. Öğrencilerin yapılan çalışmaları belgelendirmesi zorunludur. Belgelendirilmeyen ya da yurt dışı temsilciliğince onaylanmayan çalışmalar için herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu durumdaki öğrenciler kendilerine yapılmış olan harcamaları geri ödemekle yükümlüdürler.

(2) Öğrenim giderleri kurumlarınca karşılanan öğrencilerin bu kapsamdaki izinleri adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça verilebilir ve bunların durumları Bakanlığa bildirilir.

Alan, okul ve ülke değişikliği

MADDE 17 - (1) Resmi burslu öğrencilerin öğrenim planları, öğrenim gördükleri ülke, kurum ve alanların değiştirilmesi konularında Bakanlığın ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşun izni alınır. Bu değişikliklerde dönem kaybı olmaması esastır. Ancak değişikliğin zorunlu görüldüğü hallerde, en fazla iki dönemlik kayba izin verilebilir.

Öğrenim durumunun izlenmesi

MADDE 18 - (1) Resmi burslu ve özel öğrencilerin kayıt belgelerini eğitim-öğretim yılı başında, başarı durum belgelerini ise eğitim-öğretim yılı sonunda ilgili yurt dışı temsilciliğine vermeleri zorunludur.

(2) Resmi burslu öğrenciler her üç ayda bir yaptıkları akademik çalışmalarla ilgili raporlarını yurt dışı akademik danışmanlarına imzalatarak yurt dışı temsilciliğine ve adına öğrenim görülen kuruma bildirmek zorundadırlar.

(3) Resmi burslu öğrencilerin öğrenim durumları Bakanlıkça hazırlanan forma işlenerek her yıl Aralık ayı sonuna kadar yurt dışı temsilcilikleri tarafından Bakanlığa ve adına öğrenim görülen kuruma bildirilir.

İzin ve öğrenim yerinden ayrılış ve dönüş

MADDE 19 - (1) Resmi burslu öğrencilere kabul alma sürecinde iki dönemlik bekleme süresi verilebilir. Zorunlu hallerde bu süre bir dönem daha Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça uzatılabilir. Bu süreler içerisinde kabul alamayanların bursluluk hakları iptal edilir.

(2) Resmi burslu öğrenciler, iki aya kadar olan dönem tatillerinde, öğrenim yerinden ayrılmak istedikleri takdirde Bakanlığa ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa bildirilmek üzere yurt dışı temsilciliklerine yazılı olarak bilgi vermek zorundadır. Ancak bunun dışında iki ayı geçen her türlü izin, süresi ve amacı ne olursa olsun, yurt dışı temsilciliğinin teklifi üzerine Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça verilebilir.

(3) Resmi burslu öğrenciler, öğrenim yerlerinden ayrılışlarını ve dönüşlerini yurt dışı temsilciliğine bildirmek zorundadırlar.

İstihdam

MADDE 20 - (1) Yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenler, öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere, adlarına gönderildikleri kurumların ilgili kadrolarına atanır.

(2) Bakanlıkta istihdam edilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı adına ve hesabına yurt dışına gönderilenler, gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere Milli Eğitim Uzmanı kadrolarına atanır.

(3) Adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ataması gerçekleştirilenler, yasal süresi içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Göreve başlamayanlar öğrenim masraflarını faizleriyle birlikte ödemekle yükümlüdürler.

Yurt dışı eğitim sürelerinin çalışma sürelerinden sayılması

MADDE 21 - (1) Mecburi hizmet karşılığında yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı, Bakanlıkça belirlenen yurt dışında azami eğitim süresini geçmemek üzere, kademe ilerlemesine ve derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. Bu konudaki intibak işlemleri adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşlar tarafından yürütülür.

Mecburi hizmet sürelerinin hesaplanması

MADDE 22 - (1) Yurt içinde resmi burslu statüde öğrenim gören öğrenciler okul ödemeleri ve/veya aylık burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim süreleri kadar,

(2) Yurt dışında resmi burslu statüde öğrenim gören öğrenciler okul ödemeleri ve/veya aylık burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim sürelerinin iki katı kadar, mecburi hizmetle yükümlüdürler.

Tazminat

MADDE 23 - (1) Mecburi hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenlerden;

a) Öğrenimlerini gönderiliş amaçlarına uygun bir dereceyle tamamlamayanlar,

b) Öğrenimlerinden vazgeçenler,

c) Öğrenimlerini tamamladıktan sonra yasal sürede görev talep etmeyenler,

ç) Atandığı ya da durumuna uygun teklif edilen göreve başlamayanlar,

d) Yüklenme/taahhüt senetlerindeki hükümlere uymayanlar,

e) Mecburi hizmetlerini tamamlamadan görevlerinden istifa edenler veya devlet memurluğundan ihraç edilenler,

f) Mevzuata aykırı hareketlerden dolayı öğrencilikle ilişiği kesilenler

ilgili mevzuat hükümleri uyarınca öğrenim masraflarını faizleriyle birlikte ödemekle yükümlüdür.

(2) Öğrenim masrafları 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili madde hükümlerine göre tahsil edilir. Uygulanan faiz oranları ise 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre hesaplanır.

Resmi burslu öğrencilerle ilgili ödenekler

MADDE 24 - (1) Resmi burslu öğrencilerin aylık ödenekleri, yollukları, öğrenim, tedavi ve diğer giderleri her yıl yeniden düzenlenen ödeme esaslarına ilişkin Tebliğe göre ödenir.

İzinsiz ayrılmalarda bursun kesilmesi

MADDE 25 - (1) İzin almadan, bulunduğu ülkedeki resmi ve hafta sonu tatilleri ile akademik tatiller haricinde, öğrenim yerinden ayrılan resmi burslu öğrencilerin izinsiz oldukları süre zarfında bursları kesilir.

Yurt içi aylığı

MADDE 26 - (1) Resmi burslu öğrencilerden yurt içinde dil öğrenimi görenlere öğrenimleri süresince; izinli olarak ya da tez çalışması yapmak üzere aynı yıl içinde aralıklı olarak toplam altmış günden fazla yurt içinde kalanlara, yurt içinde kaldıkları altmış birinci günden itibaren yurt dışındaki öğrenim kurumlarına dönene kadar Tebliğde belirtilen yurt içi aylığı ödenir.

(2) Yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlayıp yurda dönen ve görev talep edenlere, görev talep tarihi ile atamalarının onaylandığı tarih arasında, doksan günden fazla olmamak üzere yurt dışında öğrenim gördüğü ülke için ödenmekte olan yurt dışı aylığının yarısı kadar aylık ödeme yapılır.

Öğrenim görülen kurumlardan karşılıksız burs sağlama

MADDE 27 - (1) Resmi burslu öğrencilerden öğrenim gördükleri kurumlardan karşılıksız burs veya asistanlık ücreti sağlayanlar, öğrenimlerine resmi burslu statüde devam edebilirler. Bu öğrenciler istemeleri halinde resmi burssuz statüye geçebilirler. Resmi burssuz statüde geçirilen süreler, mecburi hizmet süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(2) Sağlanan karşılıksız burs veya asistanlık ücreti miktarlarının Tebliğde belirtilen miktarlardan az olması durumunda, aradaki fark öğrencinin isteğine bağlı olarak Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça tamamlanabilir. Bu durumda mecburi hizmet süresi hesaplama esaslarına göre değerlendirme yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrencilikle İlişik Kesme ve Diğer Hükümler

Askerlik sebebiyle ilişik kesme

MADDE 28 - (1) Öğrenimlerine başarı ile devam ettikleri halde askerlikle ilgili kanunlarda belirlenen yaş sınırı sonuna gelenlerin öğrencilikle ilişikleri kesilir.

Öğrenim durumu, devamsızlık veya başarısızlık sebebiyle ilişik kesme

MADDE 29 - (1) Yurt dışında öğrenimde bulunan öğrencilerden;

a) Öğrenimini tamamlayan,

b) Öğrenimini belirlenen sürelerde tamamlayamayan,

c) Öğrenimden vazgeçen,

ç) Öğrenim kurumuna devam etmeyen,

d) Öğrenim durumunu belgelendirmeyen,

e) Resmi burslu öğrencilerden üst üste iki yıl başarısız duruma düşenlerin

yurt dışı temsilciliğinin teklifi üzerine Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça öğrencilikle ilişikleri kesilir.

Mevzuata aykırı hareketlerden dolayı ilişik kesme

MADDE 30 - (1) Yurt dışında öğrenimde bulunan öğrencilerden;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onuruna yakışmayan harekette bulunanların,

b) Mevzuata göre ülke için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunan veya bu çeşit faaliyetlere katıldıkları belirlenenlerin,

c) Öğrenim gördüğü kurumun kurallarına aykırı hareketlerinden dolayı öğrenim kurumuyla ilişiği kesilenlerin,

ç) Bölgesinde bulunduğu yurt dışı temsilciliğinin talimatını dinlememekte ısrar edenlerin,

d) Akademik çalışmalarını engelleyici nitelikte gelir getirici bir işle meşgul olanların,

e) Bulundukları ülke kanunlarına göre suç teşkil eden fiil ve hareketlerden dolayı haklarında mahkümiyet kararı verilenlerin,

f) Bu Yönetmelik hükümlerine ve yüklenme senedi/taahhütname esaslarına aykırı hareket edenlerin

yurt dışı temsilciliğinin teklifi üzerine Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum ve kuruluşça öğrencilikle ilişikleri kesilir.

İlişik kesmenin bildirilmesi

MADDE 31 - (1) Bir öğrencinin öğrencilikle ilişiğinin kesildiği bildirildiğinde yurt dışı temsilciliğince bu husus öğrenciye bildirilir.

(2) Askerlik sevk tehiri devam edenlerin durumları hakkında Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça ilgili bakanlığa bilgi verilir.

İlgili kurumlara bilgi verilmesi

MADDE 32 - (1) Resmi burslu öğrencilerden bursu kesilenlerin veya yurda geri çağrılanların durumları hakkında ilgili kurumlara bilgi verilir.

Askerlik sevk tehiri işlemleri

MADDE 33 - (1) Resmi burslu öğrencilerin askerlikle ilgili iş ve işlemleri yurt içinde Bakanlıkça veya adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşlarca yürütülür.

(2) Yurt dışında öğrenimlerine başlayan resmi burslu öğrenciler ile özel öğrencilerin askerlikle ilgili iş ve işlemleri yurt dışı temsilciliklerince yürütülür.

İstatistiki bilgiler

MADDE 34 (1) Resmi burslu ve özel öğrencilerle ilgili istatistiki bilgiler, Bakanlıkça hazırlanan forma işlenerek her yıl Aralık ayı sonuna kadar ilgili yurt dışı temsilcilikleri tarafından Bakanlığa gönderilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları adına öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin kontenjanlara yerleştirilme bilgileri resmi bursluluk statüsünün kazanılmasından hemen sonra, öğrenimlerine ilişkin diğer istatistiki bilgiler ise her yıl Aralık ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan forma işlenerek adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş tarafından Bakanlığa gönderilir.

Elektronik ortam

MADDE 35 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler elektronik ortamlarda da yürütülebilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 223 üncü maddesi ile öngörülen yönetmelik

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 223 üncü maddesi ile öngörülen yönetmelik hazırlanarak yürürlüğe konuluncaya kadar bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımlanma tarihinden sonra öğrenim giderleri kurumlarınca karşılanan öğrencilerin dosyaları, Bakanlığın belirleyeceği plan çerçevesinde adına öğrenim görülen kurum ve kuruluşlara devredilir.

(2) Dosyaların devir tarihinden itibaren öğrencilerin iş ve işlemleri, adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşlarca yapılır. Öğrencinin atanması veya ilişiğinin kesilmesi halinde Bakanlığa bilgi verilir.

Yürürlük

MADDE 36 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

02 Eki 2014 - 07:30 - Eğitimgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler