Kastamonu Daday SYDV Personel Alımı (12 Eylül 2012)

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI KASTAMONU İLİ DADAY İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVELLİ HEYETİNİN 10.

 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

KASTAMONU İLİ DADAY İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVELLİ HEYETİNİN 10.09.2012 TARİH VE 15 SAYILI KARAR GEREĞİ

PERSONEL ALIMI 2012

Kastamonu...

 


SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


KASTAMONU İLİ DADAY İLÇESİ


SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVELLİ HEYETİNİN 10.09.2012 TARİH VE 15 SAYILI KARAR GEREĞİ


PERSONEL ALIMI 2012


Kastamonu ili Daday ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2012 tarihi ve 2012/1 nolu Genelgesi doğrultusunda 16.02.2012 tarih ve 2012/1 nolu kararı ile yürürlüğe giren SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin şartlar doğrultusunda 4857 Sayılı İş Kanununa tabi 1(bir) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 (bir) Büro Görevlisi, l(bir) Unvanıyla personel istihdam edilecektir.


İşin Adı :Sözleşmeli Personel Alımı


İşin Süresi :Belirsiz Süreli (2 (iki) Ay Deneme Süreli)


Personel Unvanı :Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi. Büro Görevlisi.


İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2(iki)


Başvuru başlangıcı ve bitiş tarihi : 12.09.2012-20.09.2012


1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER


A)GENEL ŞARTLAR


1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak


2-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak


3-Sınav tarihi itibari ile 18 yaşını bitirmiş, 35 yaşını doldurmamış olmak


4-Kamu haklarından mahrum bulunmamak


5-Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap. Rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik. güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.


6-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak.


B)ÖZEL ŞARTLAR


1) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi:


a) 4 yıllık yüksek öğrenim kurumlarının İktisadi ve İdari bilimler fakültesi bölümlerinden mezun olmak, (Üniversitelerin Sosyoloji, Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Halkla İlişkiler, iletişim Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ) bölümlerinden mezun olmak , kendine güvenen, ifade yeteneği yüksek, beşeri ilişkiler konusunda yeterli donanıma sahip, dezavantajlı gruplarla çalışabilecek, hane ziyaretlerinde sağlıklı sosyal inceleme yapabilecek, bilgisayar ve ofis programlarını kullanabilen, tercihen yabancı dil(İngilizce) bilen)


b) ÖSYM tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,


c) Bilgisayar kullanmak, Windows, Ofis programlarını iyi derecede bilmek, (Varsa herhangi bir kurumdan almış olduğu sertifika, kurs bitirme belgesi veya Transkript üzerinde Bilgisayar dersi okuduğunu gösterir belge)


d)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak


e)(B) ve üstü sınıfı sürücü ehliyeti sahibi olmak , aktif olarak araç kullanabiliyor olmak,seyahat engeli bulunmamak.


f)Daday İlçesinde ikamet etmek


2 ) Büro Görevlisi:


a) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Büro Görevlisinin 4 yıllık yüksek öğretim Kurumlarının her hangi bir bölümünden mezun olmak,


b) ÖSYM tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,


c) Bilgisayar kullanmak, Windows, Ofis programlarını iyi derecede bilmek, (Varsa herhangi bir kurumdan almış olduğu sertifika, kurs bitirme belgesi veya Transkript üzerinde Bilgisayar dersi okuduğunu gösterir belge)


d)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak,


e) Daday İlçesinde ikamet ediyor olmak


f) -Mülakatta sorulacak sorular genel kültür , genel yetenek, T.C. Anayasası ,3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, Atatürk İlke ve İnkılapları ile Türkiyenin idari yapısı konularından oluşacaktır.


İSTENEN BELGELER


1- Diploma veya okul çıkış belgesi fotokopisi,


2- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C.Kimlik numaralı),


3- 2010 2011ve 2012 yılı KPSSP3 sınav sonuç belgesi fotokopisi,


4- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,


5- Askerlik görevini yaptığı veya muaf olduğu ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösterir belge.


6- Adli sicil kaydı,


7- Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, aile bilgileri gibi konulardan bahsedilecektir.)


8- Varsa bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya sertifika fotokopisi,


9- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmadığına dair yazılı beyan,(Mülakatı geçen adaylardan 15 gün içinde sağlık kurulu raporu istenecektir.)


10- En az B sınıfı sürücü belgesi fotokopisi,


NOT: Müracaat sırasında yukarıda istenen belgelerin ASILLARININ da ibrazı gereklidir.


 


- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİNE İLİŞKİN BİLGİLER


1- Başvuruda bulunacak adayların, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait resmi webveya http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ sitesinin http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/İlanListesi.aspx adresinden 12.09.2012 tarihinden 20.09.2012 günü saat 17.00a kadaronline olarak ilgili pozisyonlara başvurmaları gerekmektedir. Posta, kargo, e-mail, v.b. şekilde gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruların KPSS puanına göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek olan 3 katı kadar aday mülakata çağrılacak ve şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek birer fotokopisini Vakfa 25.09.2012 tarihi saat 17.00 ye kadar teslim edecektir.


2-Sınav Komisyonunun mülakat sonucunda istenen personel sayısına ulaşamaması halinde diğer adaylara çağrı yapılabilecektir.


3-Mülakat Vakfımız toplantı salonunda mülakat komisyonunca 26.09.2012 tarihinde saat 14.00 da yapılacaktır ve aynı gün 16.00 da Vakıf Mütevelli heyetine sunularak sonuçlandırılacaktır.


 


-SÖZLÜ SINAV YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ


Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin göreve uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak sözlü sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanına teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70ten az olmaması gerekir.


-Mülakatta sorulacak sorular genel kültür , genel yetenek, T.C.Anayasası ,3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç,Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, Atatürk İlke ve İnkılapları ile Türkiyenin idari yapısı konularından oluşacaktır.


Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.


-SONUÇLARININ DUYRULMASI VE ATAMALARIN YAPILMAS


1-Mülakat sonucunda her bir kadro için 1 asil ve 1 yedek kişinin listesi 26.09.2012 tarihinde Daday Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde (http://www.daday.gov.tr) ve ilan panosunda duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Daday Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.


2- Daday Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Mütevelli Heyeti tarafından, Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.


3- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek aday çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.


4-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.


5- Sınavı kazandıktan sonra görevine başlamayan,ikamet taahhütlünü yerine getirmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır.


 


6-Vakfımız Mülakat sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda personel alımı yapıp yapmama hususunda serbesttir.


 


MÜRACAT YERİ ve DETAYLI BİLGİ İÇİN


Daday Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı


Telefonu : (366) 616 12 24


Vakıf Müdürü: Huriye YILMAZ


İLANEN DUYURULUR 12/09/2012


Zafer SAĞ


Kaymakam


Vakıf Başkanı

12 Eyl 2012 - 17:33 - SYDVgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022 KPSS Lisans Sınavı İptal Edilmeli mi?